Právník na právním odboru MmÚ (Ústí nad Labem)

Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem (v souladu s ustanovením § 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů) oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: Právník na právním odboru MmÚ

Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný termín nástupu: březen 2018
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída: 12 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.

Předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
- způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
- výborná znalost českého jazyka

Další předpoklady:
- VŠ právnická fakulta
- schopnost rychle se učit a schopnost práce pod tlakem
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost
- praxe ve veřejné správě výhodou

Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
kontaktní adresu a telefon
- datum a podpis

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář "Prohlášení k výběrovému/konkursnímu řízení - ochrana osobních údajů na webových stránkách města: http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html

 

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu značkou VŘ - PO - právník osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu:

Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do 14,00 hodin dne 27. 2. 2018.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111