Právník na právním odboru Magistrátu Ústí nad Labem

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát – Kancelář tajemníka
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem
(v souladu s ustanovením § 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)
oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
Právník na právním odboru MmÚ

Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný termín nástupu: červen 2018
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída: 12 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č.222/2010 Sb.

Předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem s trvalým pobytem na území ČR
- způsobilost k právním úkonům
- občanská a morální bezúhonnost - za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto
osobu nehledí jako by nebyla odsouzena
- výborná znalost českého jazyka

Další předpoklady:
- VŠ právnická fakulta
- schopnost rychle se učit a schopnost práce pod tlakem
- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost
- praxe ve veřejné správě výhodou
Písemná přihláška, musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
kontaktní adresu a telefon
- datum a podpis

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, viz formulář „Prohlášení k výběrovému/konkursnímu řízení
– ochrana osobních údajů na webových stránkách města:

http://www.usti-nl.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/nabidka-pracovnich-mist.html

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí v zalepené obálce, označené v levém horním rohu
značkou VŘ – PO - právník osobně na podatelnu MmÚ nebo poštou na adresu:

Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ve lhůtě nejpozději do
14.00 hodin dne 7. 5. 2018.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111