Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady v oddělení veřejných zakázek

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení 
na služební místo „odborný rada v Oddělení veřejných zakázek 1“.

Služební poměr na služebním místě odborného rady v Oddělení veřejných zakázek 1 je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby „Hospodářská soutěž, dohled 
nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podpory“, s místem výkonu služby Brno. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto místě je 11. 12. 2017 (nástup možný 
i dříve, ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody).

Státní zaměstnanec zařazený na daném služebním místě zejména:
• Zabezpečuje realizaci všech úkonů souvisejících s výkonem dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně jemu předcházejících právních předpisů a zákona 
o veřejných službách v přepravě cestujících.
• Dle pokynu nadřízeného přezkoumává návrhy podané proti rozhodnutí zadavatelů o námitkách, a to včetně posouzení příslušné dokumentace o zadání veřejné zakázky a vyhodnocení celého případu.
• Připravuje podklady pro zahájení řízení z moci úřední, zejména vyžaduje příslušnou dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, získané podklady posuzuje, vyhodnocuje a zahajuje správní řízení z moci úřední.
• Zpracovává prvostupňová rozhodnutí.

Státnímu zaměstnanci zařazenému na daném služebním místě nabízíme:
• Služební poměr na dobu neurčitou.
• 12. platovou třídu, odměny.
• Příspěvek na stravování, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb.
• Pružnou pracovní dobu.
• 5 týdnů dovolené, 5 dnů sick days.
• Možnost dalšího vzdělávání.
• Příjemné pracovní prostředí v centru Brna.
• Přátelský pracovní kolektiv.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie 
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; 
to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední 
nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením.
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo 
od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti.;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona]; tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 dokládá písemným čestným prohlášením. 
U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem (Příkaz předsedy č. 6/2017 – Stanovení odborného zaměření vzdělání pro státní zaměstnance), kterým je:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo v obdobném oboru na právnické fakultě se sídlem v České republice;
b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření na vysoké škole se sídlem v České republice;
c) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na stavebnictví na vysoké škole se sídlem v České republice, nebo
d) vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno 
za rovnocenné vzdělání uvedenému v písm. a) až c) na základě mezinárodní smlouvy, kterou 
je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v uvedených oborech v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom), blíže viz odst. 1 bod e) tohoto oznámení o vyhlášení.

K žádosti dále žadatel přiloží:
• Strukturovaný profesní životopis.
• Motivační dopis.

 

 

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad
 pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta @ compet.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
(ID datové schránky služebního úřadu: fs2aa2t).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady v Oddělení veřejných zakázek 1“.

 

 

 

Upozorňujeme žadatele o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, 
že jednotlivá podaná žádost se vztahuje výhradně k žadatelem označenému služebnímu místu, na které byla tato žádost podána, což však nebrání tomu, aby si žadatel podal více žádostí 
do aktuálně vyhlášených výběrových řízení na volná služební místa.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111