Okresní soud v Příbrami hledá vhodného uchazeče/uchazečku pro obsazení jednoho volného místa asistenta/asistentky soudce

 

Požadované předpoklady:

- bezúhonnost
- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia ke dni nástupu do zaměstnání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor právo na vysoké škole s akreditací v České republice
- praktická znalost práce na PC

Uchazeč/ka předloží:
- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, event. potvrzení školy prokazující předpokládaný termín ukončení studia ke dni nástupu do zaměstnání
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po jeho skončení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnost žádost uchazeče)

Termín pro podání shora uvedených podkladů je stanoven do 15. 6. 2018 do 12.00 hodin, po předběžném zhodnocení podaných přihlášek proběhne výběr uchazeče/ky formou pohovoru, o jehož termínu budou vybraní uchazeči/ky informováni e-mailem.

Požadované podklady mohou zájemci zasílat na adresu Okresního soudu v Příbrami k rukám personalistky Jany Sejákové, případně e-mail: jsejakova @ osoud.pbr.justice.cz.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je stanoven nejpozději od 1. 9. 2018. Platové zařazení podle dosaženého vzdělání a praxe v rozpětí 12. platové třídy od 22.160,- Kč do 33.300,- Kč. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. Po dobu trvání pracovního poměru nabízíme možnost ubytování na ubytovně soudu.

 

Prohlášení:

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se shromažďováním a uchováváním mých osobních údajů Okresním soudem v Příbrami k realizaci obsazení místa asistenta/ky soudce.

Současně beru na vědomí, že po skončení tohoto řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost a že s nevyžádanými osobními údaji bude Okresním soudem v Příbrami naloženo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

V ……………………………. dne ……………………

 

Podpis : ……………………………….


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111