Odborný referent pro oblast veřejných zakázek

 
Krajský úřad Středočeského kraje hledá odborného referenta pro oblast veřejných zakázek

Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: odborný referent pro oblast veřejných zakázek
Platové zařazení: platová třída 11 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Pracovní poměr:
na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Koordinace v oblasti technického organizování veřejných zakázek a jejich kompletní administrace – příprava zadávacích dokumentací, uveřejňování dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, příprava rozhodnutí zadavatele včetně jejich listinné podoby, organizování činnosti jednotlivých komisí ve smyslu zákona a příprava materiálů pro práci takových komisí, zajištění komunikace s uchazeči a další úkoly zadavatele zákonem uložené. Zabezpečení zadávání nadlimitních veřejných zakázek, podlimitních veřejných zakázek včetně zjednodušeného podlimitního řízení a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj. Poskytování konzultační a metodické podpory příspěvkovým organizacím Středočeského kraje při zadávání veřejných zakázek.

Požadujeme:
- VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
dalších souvisejících zákonů, vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office)
- 1 rok praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek
- organizační a koordinační schopnosti
- odolnost vůči zátěži a stresu
- časová flexibilita
- schopnost týmové spolupráce
- odpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
- dobré pracovní podmínky
- pružnou pracovní dobu
- výhodnou polohu pracoviště
- zajímavé benefity (dny zdravotního +5 a pracovního volna +2, 100 Kč stravenky, 2000 Kč flexi passy/rok, 700 Kč příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvek na ošacení, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací, možnost stravování v budově úřadu, posilovna)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných
kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 22. 3. 2019 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – referent pro oblast veřejných zakázek“.

Další informace Vám poskytne Ing. Veronika Koblasová, kontakt: 720935791.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111