MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí

Práce na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti
Popis pracovní pozice:
 příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce,
 právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména - správní řízení, zákon o obcích a krajích),
 zajišťování přestupkové agendy v působnosti Komise pro projednávání přestupků a Odboru správních a vnitřních věcí,
 státní správa v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností na úseku voleb a další.
Požadavky:
 VŠ vzdělání (magisterský či bakalářský studijní program) v oboru právo nebo veřejná správa,
 výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 251/2016 o některých přestupcích; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění,
 orientace v dalších právních předpisech,
 znalost českého jazyka slovem i písmem,
 dobrá znalost práce s PC – MS Office, internet, mail,
 uživatelská znalost ASPI,
 morální bezúhonnost,
 komunikativní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,
 odolnost vůči stresu, aktivní přístup k práci,
 ZOZ na úseku projednávání přestupků (v případě vzdělání v oboru veřejná správa) – nutná do 18 měsíců po nástupu,
 zkušenosti v oblasti vedení správního nebo trestního řízení výhodou.
Nástup dle dohody, nejlépe od 01.12.2017
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 25.10.2017
- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 25.10.2017 – do 17:00 hod.
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – právník, přestupky“
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
- k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111