Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst: právník/čka

Místo výkonu práce: Praha 
Sjednaný druh práce: právník
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: 1 místo na dobu neurčitou, 1 místo na dobu určitou – zástup za MD
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce:
poskytování právní pomoci v  rámci krajského úřadu, vyhotovování právních dokumentů, smluv atp., zajišťování komplexních právních činností v celém odboru služeb krajského úřadu, zpracovávání zásadních právních výkladů
a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně složitých případů, zajišťování právní pomoci při vyřizování stížností, zpracování návrhů
na zahájení řízení a dalších podání vůči soudům a správním orgánům, zastupováním zaměstnavatele v soudních a dalších řízeních.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením na právo
• znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalších souvisejících zákonů
• komplexní orientace v právním řádu České republiky
• znalost práce na PC (MS Office)
• znalost systému právních databází
• schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
• prezentační schopnosti
• organizační a komunikační dovednosti
• odpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita

Nabízíme:
• dny zdravotního volna a samostudia
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění
• příspěvek na ošacení
• příspěvek na kulturní a sportovní aktivity
• dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:

• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 20. 10. 2017 do podatelny na adresu:

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – právník OLP “.


Další informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý,
vedoucí Odboru legislativně právního, tel.: 257 280 548, e-mail: cernyv @ kr-s.cz nebo Mgr. Petr Kohout, vedoucí právního oddělení, tel.: 257 280 460, e-mail: kohout @ kr-s.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111