Krajský úřad Středočeského kraje přijme: vedoucí oddělení právní podpory veřejných zakázek

Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení právní podpory veřejných zakázek
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Organizace a řízení činností oddělení právní podpory
v problematice veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj nebo jeho příspěvková organizace v souladu s platnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách. Poskytování právních výkladů a stanovisek v dané oblasti. Zajišťování metodické
a konzultační činnosti v oblasti veřejných zakázek.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního zaměření
• znalost problematiky veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a dalších zákonů (např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
• znalost problematiky veřejné správy, praxe ve veřejné správě výhodou
• zkušenosti s řízením kolektivu výhodou
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, systémy právních databází)
• řídící, organizační a koordinační schopnosti
• schopnost stanovit prioritu úkolů
• prezentační schopnosti
• profesionalita
• odolnost vůči zátěži a stresu

Nabízíme:
• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních
• vypracovanou koncepci oddělení (v rozsahu maximálně 3 normostrany)

Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího úředníka je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč dále připojí:

• lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení,
• čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Přihlášky s  požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 2. 11. 2017 do podatelny
na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – vedoucí oddělení právní podpory veřejných zakázek“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního, tel.: 257 280 178, e-mail: cernyv @ kr-s.cz. nebo Mgr. Petr Kohout, vedoucí oddělení právního, tel.: 257 280 460, e-mail: kohout @ kr-s.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 

 

 

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111