Krajský úřad Středočeského kraje přijme: specialista/ka – metodik/čka veřejných zakázek

Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: specialista-metodik veřejných zakázek
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování metodické a konzultační pomoci při zadávání veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj nebo jeho příspěvková organizace v souladu s platnou legislativou (kontrola a schvalování materiálů v oblasti veřejných zakázek předkládaných orgánům kraje, spolupráce napříč odbory krajského úřadu při zpracovávání návrhů smluv, spolupráce při tvorbě interních předpisů, příprava zadávacích dokumentací, atd.)


Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• znalost problematiky veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a dalších zákonů (např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
• znalost problematiky veřejné správy, praxe ve veřejné správě výhodou
• praxe v oblasti veřejných zakázek min. 1 rok
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, systémy právních databází)
• profesionalita
• schopnost stanovit prioritu úkolů
• organizační, komunikační a prezentační schopnosti
• odolnost vůči zátěži a stresu

Nabízíme:
• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružná pracovní doba
• výhodná poloha pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.


K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních

 

Přihlášky s  požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 2. 11. 2017 do podatelny
na adresu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – specialista veřejných zakázek“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního, tel.: 257 280 178, e-mail: cernyv @ kr-s.cz. nebo Mgr. Petr Kohout, vedoucí oddělení právního, tel.: 257 280 460, e-mail: kohout @ kr-s.cz.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111