Krajský úřad Středočeského kraje přijme: právník/čka (Odboru školství, mládeže a sportu)

 

Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: právník
Platové zařazení: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (příp. dle dohody)

Charakteristika vykonávané práce: řešení právní agendy Odboru školství, mládeže
a sportu, spolupráce se všemi útvary odboru, poskytování právní pomoci školám po souhlasu vedoucího odboru, zajišťování metodické činnosti v právní oblasti, zajišťování dozorčí činnosti nad výkonem správních řízení odboru, zastupování odboru v právních úkonech
a jednáních, spolupráce na šetření stížností, spolupráce napříč s ostatními odbory krajského úřadu.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nejlépe v oboru právo
• znalost zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dalších souvisejících zákonů
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
• 3 roky praxe na podobné pozici výhodou
• schopnost samostatné práce i týmové spolupráce
• organizační a komunikační schopnosti
• profesionalita, odpovědnost, spolehlivost, pečlivost
• časová flexibilita

Nabízíme:
• výborné pracovní podmínky
• zajímavé osobní ohodnocení
• pružnou pracovní dobu
• výhodnou polohu pracoviště
• zajímavé benefity (dny zdravotního volna a samostudia, příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění
příspěvek na ošacení, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, dary při životních výročích, půjčky a dary při řešení tíživých životních situací)


Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení
o absolvovaných kurzech a školeních


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 10. 2017 do podatelny na adresu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – právník ŠKS“.

Další informace Vám poskytne Mgr. Radek Coufal, vedoucí Odboru školství, mládeže
a sportu, tel.: 257 280 293, e-mail: coufal @ kr-s.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111