Kraj Vysočina hledá nového kolegu na pracovní pozici právnička/právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru právo
 • dobrou znalost právních předpisů v aktuálním znění z oblasti kultury a památkové péče, zejména:
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
 • vysokou úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost koncepčního, logického a analytického myšlení
 • organizační a komunikační schopnosti, smysl pro týmovou práci
 • flexibilitu, schopnost učit se nové věci a řešit problémy
 • vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
 • dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)

 

Výhodou:

 • zkušenosti z oblasti veřejné správy
 • praktické zkušenosti s aplikací výše uvedených právních předpisů
 • dobrou orientaci v oblasti kultury, památkové péče a cestovního
 • ruchu kraje, včetně povědomí o existujících koncepčních,
 • programových a strategických dokumentech kraje v těchto oblastech
 • znalost anglického jazyka
 • řidičské oprávnění skupiny „B", schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

 

Nabízíme:

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 5. 2018
 • plný pracovní úvazek
 • 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády
 • č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
 • službách a správě
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
 • pozici vhodnou i pro absolventy

 

Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost2'
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
 • jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
 • kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • datum a podpis

 

1) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2) Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m
státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Pro podání přihlášky můžete využít formulář umístěný na: www.krvvsocina.cz -> volná pracovní místa -> pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení lidských zdrojů, kancelář B - 2.21.

Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

K přihlášce je nutno přiložit:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců
 • obdobný doklad příslušného státu)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 4. 2018 do 12.00 hod.

 

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu:
posta @ kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
 

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106,
e-mail: placha.e @ kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111