Informace o zápisu do 4. ročníku - v akademickém roce 2014/2015

 

Zápis ve dnech 1. 9. 2014 - 4. 9. 2014 bude probíhat ve standardních úředních hodinách a v  tomto termínu budou zapisováni studenti po přerušení studia. Studenti se budou přihlašovat prostřednictvím vyvolávacího systému.
 
Zápis ve dnech 8. 9. – 16. 10. 2014bude probíhat v upravených úředních hodinách (na tyto termíny se musí studenti objednat prostřednictvím rezervačního systému):
Po 13.00 – 15.30
Út    9.00 – 11.30
St   13.00 – 16.30
Čt     9.00 – 11.30
 
K zápisu se musí student dostavit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, která nemusí být úředně ověřená.
 
Student bude do vyššího ročníku zapsán pouze tehdy, splní-li alespoň minimální počet kreditů pro postup do vyššího ročníku.
 
Student, který má opakovaně zapsanou studijní povinnost z předmětů
společného základu se může zapsat až po splnění této povinnosti
.
Pro zápis do 4. ročníku je stanoven minimální počet 160 kreditů.
 
Pokud student nezíská do konce akademického roku 2013/2014 alespoň minimální počet kreditů (160) pro zápis do vyššího ročníku, studium mu bude ukončeno.  
 
Doporučuji, aby student, který bude ještě plnit některou studijní povinnost v průběhu měsíce září, se zapsal do 4. ročníku až po vykonání této povinnosti. Upozorňuji, že nebude-li studijní povinnost řádně vykonána, vznikne studentovi povinnost zapsat si ji v opakovaném zápisu (v bezprostředně následujícím  akademickém roce).
 
Student, který získal v 3. ročníku minimálně 160 kreditů, ale chybí mu předepsaná nesplněná studijní povinnost za 3. ročník a nebude ji konat v měsíci září 2014, si tuto nesplněnou studijní povinnost znovu zapíše do indexu až za razítko, které obdrží u zápisu.
 
Předběžný zápis předmětů do rozvrhu není vázán na skutečnost, zda je student zapsán do vyššího ročníku.
 
 
PŘI ZÁPISU PŘEDLOŽTE:
 
 
1.       INDEX
Do indexu při zápisu obdržíte razítko s aktuálně získaným počtem kreditů.
 
čitelně vyplněný a podepsaný
 
3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
vyplňuje student pouze v případě, že během uplynulého akademického roku
došlo ke změnám ve studiu na jiné vysoké škole, ev. jiné fakultě UK.
 
4. PLATNÉ POVOLENÍ K POBYTU
týká se pouze zahraničních studentů (nikoliv však studentů-občanů ze zemí EU).
 
Pokud bude student žádat o potvrzení o studiu na akademický rok 2014/2015, bude mu vystaveno pouze na řádně vyplněném formuláři, který si sám přinese (osobní údaje, ročník, akademický rok, doba /1. 10. 2014 – 30. 9. 2015/).
 
 
 
V Praze dne 30. 7. 2014
 
 
Ivana Straková
studijní referentka pro 4. ročník

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111