Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení k prezenčnímu studiu
v magisterském studijním programu právo a právní věda, oboru právo,
pro akademický rok 2014/2015


Adresa: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Telefon: 221 005 201
E-mail: ferjenci @ prf.cuni.cz
WWW adresa: www.prf.cuni.cz

Den otevřených dveří: dne 24. ledna 2014

Termín pro podání přihlášek ke studiu: 28. 2. 2014


Řádný termín přijímacích zkoušek:                                                        Národní srovnávací zkoušky, které
Náhradní termín přijímacích zkoušek:                                                    jsou součástí přijímacího řízení budou
                                                                                                         organizovány v termínech:

7.12.2013 (OSP), 8.2.2014 (OSP a ZSV), 15.3.2014 (OSP a ZSV), 12.4.2014 (OSP a ZSV), 8.5.2014 (OSP a ZSV), 31.5.2014 (OSP a ZSV).

Administrativní poplatek: 533,- korun českých
Banka: KB Praha 2
Účet: 000086-8986130237/0100
IBAN: CZ5601000000868986130237
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol pro platbu složenkou:                                                 VS je přidělen uchazeči Informačním systémem PF UK
Variabilní symbol pro bankovní převod:                                                 

Specifický symbol:                                                                               Specifický symbol je přidělen uchazeči Informačním systémem PF UK

Variabilní symbol 100                                                                           Je určen pro formulář přihlášky PF UK (která je v prodeji v pokladně PF UK)
Specifický symbol: rodné číslo                                                                                                                   -"-
 

Platbu poplatku za přijímací řízení lze prokázat:

• originálem útržku poštovní poukázky typu A, který je opatřený razítkem podací pošty

• v případě bankovních plateb – průkazná jsou pouze potvrzení o platbě vystavená bankou nebo ověřený výpis z účtu (originál razítko a podpis).

Za průkazný se nepovažuje nepotvrzený výpis z účtu, výpis z internetu nebo v bance plátcem potvrzený příkaz k platbě (tzv. přes sběrný box).

Platbu ze SR doporučuje PF UK provést Eurogirem.

Otevírané programy (obory) v akademickém roce 2014/2015

Forma: prezenční
Typ: magisterský
Délka: 5 let
Studijní program: M6805 Právo a právní věda
Obor: právo

Přijímací řízení k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) pro akademický rok 2014/2015 se uskuteční podle zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách v platném znění a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy (příloha č. 5 ke Statutu UK). Distanční nebo kombinované studium nebude pro rok 2014/2015 na PF UK otevíráno, fakulta neorganizuje ani navazující magisterský program.


V přijímacím řízení budou zohledněny:

Výsledky Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o., sídlo společnosti: Pobřežní 34, 186 00 Praha 8, vykonaných v souladu se zveřejněnými obchodními podmínkami a dosažených v době od 7. prosince 2013 do 31. května 2014 z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV). Výsledky budou vyjádřeny v harmonizovaném přepočtu bodů (tzv. percentilu); maximální výše takto získaných bodů je 200. Výsledky z testů NSZ budou pro účely přijímacího řízení Právnickou fakultou UK přepočteny na základě usnesení Akademického senátu PF UK těmito přepočítávacími koeficienty: Obecné studijní předpoklady koeficientem 1,25 a Základy společenských věd koeficientem 0,75. Účast na Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností SCIO je pro uchazeče ke studiu na Právnické fakultě UK v akademickém roce 2014/2015 povinná. Uchazeči bude započítán pouze nejlepší výsledek z účasti na Národních srovnávacích zkouškách, a to z jakéhokoliv uvedeného termínu. Bližší informace o Národních srovnávacích zkouškách jsou uvedeny na adrese www.scio.cz/nsz.


výsledky maturity - za prospěch s vyznamenáním na jakékoliv střední škole (nikoliv však z vyšší odborné školy) bude uchazeči připočteno: a) 5 bodů v případě maturit s vyznamenáním úspěšně vykonaných do 31.12.2010; b) 5 bodů v případě státních maturit s vyznamenáním vykonaných v letech 2011, 2012, pokud byly předměty ve společné části státní maturitní zkoušky složeny z předmětů ve vyšší úrovni obtížnosti; c) bude připočteno 5 bodů za maturitu s vyznamenáním vykonanou v roce 2013 a 2014. Maturita konaná v cizině (kromě Slovenské republiky) musí být nostrifikována. Chce-li uchazeč maturující v cizině (kromě Slovenské republiky) uplatnit připočtení bodů za výsledky maturity, musí předložit úřední překlad svého maturitního vysvědčení (do českého jazyka), včetně klasifikační stupnice. Uchazečům maturujícím ve SR podle vyhl. MŠ SR č. 318/2008 budou výsledky maturity přepočteny. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdává KAŽDÝ UCHAZEČ, jako doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Pokud má uchazeč ukončené vysokoškolské vzdělání, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
 

státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny, od úrovně B2 včetně, podle Evropského referenčního rámce) připočtením až 10 bodů; z toho 5 bodů bude započteno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek a eventuálních dalších 5 bodů bude započteno za další (avšak z jiného jazyka) státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku. Uchazeči budou tyto body připočteny za složenou zkoušku vykonanou po 1.6.2004, doručí-li na studijní oddělení Právnické fakulty UK v Praze příslušný certifikát o složení jazykové zkoušky. Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským. Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány nejpozději do 1.6.2014. Seznam uznávaných zkoušek z cizích jazyků bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty.

Maturitní vysvědčení i certifikáty o složení zkoušky z cizího jazyka DOPORUČUJE studijní oddělení PF UK v Praze doručit co nejdříve na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1. Po termínu zasedání přijímací komise a určení pořadí pro přijetí, bude možné bonifikaci zohlednit pouze na základě podané žádosti o bonifikaci v rámci přezkumného řízení. Přezkoumání zadání testů Národních srovnávacích zkoušek bude součástí obchodních podmínek společnosti www.scio.cz, s.r.o.
 

Termíny konání Národních srovnávacích zkoušek.

 

7. prosinec 2013 sobota

8. únor 2014 sobota

15. březen 2014 sobota

12. duben 2014 sobota

8. květen 2014 čtvrtek

31. květen 2014 sobota

 

Místa konání Národních srovnávacích zkoušek:

Česká republika

Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Kladno, Klatovy, Kolín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Slovenská republika (zkoušky probíhají v českém jazyce)

Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina

Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P) může děkan PF UK na základě individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek. Žádost o ústní přijímací zkoušku je nutno řádně doložit a dodat v termínu určeném rektorem Univerzity Karlovy.

Do studia budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 620. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 620. místě, plus ti účastníci organizovaného kurzu CŽV, kteří nebudou přijati na základě splnění předepsaných studijních povinností kurzu CŽV a dosažení 60 kreditů pro prominutí přijímací zkoušky a kteří na základě výsledků přijímacího řízení (nejlepší výsledek NSZ plus případná bonifikace za maturitní vysvědčení, případná bonifikace za cizí jazyk, podle zvláštní smlouvy uzavřené s účastníkem kurzu) dosáhnou minimálně stejného počtu bodů jako 620. uchazeč z pořadí podle výsledků v přijímacím řízení.

Podrobné informace o přijímacím řízení zašle PF UK všem řádně přihlášeným uchazečům o studium v průběhu měsíce dubna 2014 v opatření děkana PF UK.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2014/2015 přijímá studijní oddělení PF UK na předepsaném tiskopisu. Právnická fakulta bude přijímat pouze formuláře přihlášek, které má jako vlastní tiskopis (tiskopis je k dostání v pokladně PF UK nebo v elektronické podobě (elektronicky lze podání přihlášky avizovat; pokyny k tomuto způsobu podání přihlášky, které je nutno dodržet, budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty (www.prf.cuni.cz). Upozorňujeme, že fakulta nebude přijímat ani akceptovat přihlášky na tiskopisu vydávaném SEVTem (oranžový tiskopis „Přihláška ke studiu na vysoké škole na akademický rok ….. v České republice)! Přihlášku je nutné odeslat na PF UK nejpozději 28. 2. 2014 (v případě odeslání přihlášky poštou rozhoduje datum podacího razítka). Později podané přihlášky nebudou přijaty. PF UK přijme jako řádnou přihlášku – a to i avizovanou v elektronické podobě - pouze takovou, která bude úplně VYPLNĚNA, PODEPSÁNA a ke které bude přiložen originál doklad o provedení úhrady za přijímací řízení 533,- Kč. Tato částka je určena na úhradu nákladů spojených s přijímacím řízením a musí být uchazečem poukázána na účet PF UK. Zaslané částky PF UK nevrací ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní nebo nedodrží způsob podávání přihlášky v elektronické podobě.

Uchazeči o studium, kteří již složili maturitní zkoušku či státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z jazyka kdykoliv v minulosti, přiloží k podávané přihlášce ke studiu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, úředně ověřený certifikát z jazykové zkoušky a odešlou na adresu studijního oddělení Právnické fakulty UK do stanoveného termínu. Uchazeči, kteří budou maturovat nebo skládat státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka až po stanoveném datu podání přihlášky ke studiu, odešlou studijnímu oddělení fakulty úředně ověřené dokumenty pro přiznání bonifikace v co nejkratší době po obdržení originálních dokumentů. Bonifikace za maturitu s vyznamenáním a vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku bude přiznána automaticky těm uchazečům, kteří potřebné ověřené dokumenty doručí fakultě před zasedáním hlavní přijímací komise. Po tomto datu, do data stanoveného rektorem pro ověření podmínek přijímacího řízení, bude možné přiznat bonifikaci pouze na základě podané žádosti o přiznání bonifikace (spolu s úředně ověřenými dokumenty) v rámci přezkumného řízení.

Fakulta žádá uchazeče, aby k přihlášce nepřikládali materiály, které nejsou v přijímacím řízení zohledněny, jako např.: úředně neověřené kopie maturitních vysvědčení, přílohy typu životopisů, ročníkové nebo jiné vysvědčení, diplomy a osvědčení, potvrzení o jiných aktivitách uchazeče, osvědčení o účasti v přípravných kurzech a pod.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení PŘEDKLÁDÁ KAŽDÝ UCHAZEČ, jako doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (v případě ukončení vysoké školy – úředně ověřenou kopii diplomu).V Praze dne 1. 10. 2013

Prof. JUDr. Aleš Gerloch,CSc. v. r.
děkan PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111