Informace o dalším postupu v přijímacím řízení

 

Formuláře/žádosti pro akademický rok 2016/2017

Žádost o přiznání bonifikace za maturitu s vyznamenáním nebo za jazykovou zkoušku od úrovně B2 se vyplňuje, pokud uchazeč žádá o bonifikaci již po zasedání hlavní přijímací komise děkana PF UK dne 13.června, kdy již bylo vytvořeno pořadí pro přijetí. Podávání žádostí se předpokládá od 14. června 2016 a formulář bude ke stažení na webu fakulty.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana PF UK o nepřijetí ke studiu je možné podat podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí/zveřejnění v informačním systému PF UK. Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Žádost o přezkum bude možné podávat na studijní oddělení PF UK od 14. června 2016. Formulář bude ke stažení na webu fakulty. Přezkumná komise zasedá 18.srpna na rektorátě v čele s paní prorektorkou Králíčkovou. Všechny žádosti o přezkum a veškeré zaslané podklady budou na RUK předány v pondělí 8.8. Po projednání komisí rektor vydá definitivní rozhodnutí ke všem postoupeným žádostem o přezkum.

Žádost o přijetí do programu Celoživotního vzdělávání pro uchazeče, kteří se zúčastní Národních srovnávacích zkoušek, nebudou přijati a budou nejblíže pod bodovou hranicí na přijetí, bude možné podávat do podatelny po zasedání hlavní přijímací komise děkana PF UK od 14. června až do 9. září 2016. Pokud bude žádost zaslána poštou, je nutné uvést následující adresu: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, úsek celoživotního vzdělávání, nám. Curieových 7, 11640 Praha 1.  Uchazeči o přijetí/nepřijetí do programu CŽV budou vyrozuměni písemně v termínu do 30. září 2016.

Žádost o uznání studijních povinností vykonaných v kurzu CŽV a žádost o zařazení do 2. ročníku (na základě splněných studijních povinností vykonaných v kurzu CŽV v akademickém roce 2015/2016 bude odeslána účastníkům kurzu CŽV, kteří splní studijní povinnosti a dosáhnou 60 kreditů a průměru známek vykonaných studijních povinností do 2,25, začátkem července 2016 na jejich e-mailovou adresu.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111