Zrušení indexů, jako oficiálních výkazů o studiu

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rád bych Vás informoval o tom, co přinesla 7. změna pravidel pro organizaci studia pokud se týče zrušení indexů (výkazů o studiu) ve smyslu veřejné listiny ustanovené zákonem o vysokých školách. Až do účinnosti této novelizace platilo, že evidence Vašich vykonaných studijních povinností (tj. jak písemných tak ústních zkoušek, zápočtů, klauzurních prací a státních zkoušek) byla vedena ve trojí podobě: jednou elektronicky – v Informačním systému Studium, podruhé v listinné podobě ve výkazech o studiu a potřetí v konsignacích archivovaných na katedrách.

Počínaje akademickým rokem 2015/2016 byla opuštěna ona druhá podoba evidence Vámi vykonaných studijních povinností ve Vašich výkazech o studiu, která pro Vás znamenala povinnost prokazovat se jimi u ústních zkoušek a mít v nich podepsaný záznam od příslušného zkoušejícího, případně pověřené osoby u písemných examinací. Úplnost těchto záznamů, které musely korespondovat se všemi záznamy v Informačním systému Studium, byla podmínkou připuštění ke státním závěrečným zkouškám. Protože vedení této listinné evidence bylo velmi administrativně a organizačně náročné jak pro vyučující, tak pro studenty, a kromě toho v podstatě duplicitní k ostatním evidencím, byly tyto indexy (výkazy o studiu ve smyslu zákona o vysokých školách) zrušeny. Od 1. 10. 2015 se tak za výkaz o studiu považuje výhradně výpis splněných studijních povinností, a to buď v listinné podobě podepsaný studijním oddělením, nebo v elektronické podobě opatřený elektronickou značkou univerzity.

O výpis splněných studijních povinností v listinné podobě lze požádat v úředních hodinách studijního oddělení a zde Vám bude bezplatně vystaven. Výkaz o studiu má tuto podobu.

Již brzy bude možné získat výkaz o studiu také v elektronické podobě. Jakmile bude v Informačním systému Studium spuštěn tento modul, bude možné si tento digitálně podepsaný výkaz z Informačního systému Studium kdykoliv stáhnout. Rovněž bude možné za poplatek 30 Kč provést autorizovanou konverzi tohoto výkazu do listinné podoby na libovolném kontaktním místě Czech POINT (pošty, úřady apod.)

Indexy však nebyly zrušeny zcela. Nově je volitelně možné si vést „listinný dokument pro potvrzování vykonání ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek, který může sloužit též k prokazování totožnosti studenta“. Tento dokument se i nadále nazývá index, jeho účel a význam je však úplně jiný, než význam dosavadních výkazů o studiu.

Především student není povinen takový dokument vůbec mít. Při zkoušce je totiž nově možné se prokázat průkazem studenta ISIC, občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti. Výhoda těch, kdo index mají, však spočívá kromě toho, že se jím mohou prokazovat, také v tom, že mají právo žádat, aby jim do indexu byly zapsány výsledky ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušky, a to bezprostředně po jejím skončení. Jinam než do indexu a „bezprostředně“ po skončení zkoušky zápisy prováděny nebudou.

V jiných případech, než jsou ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušek, tj. zejména u zápočtů nebo klauzurních prací nebudou zápisy do indexů prováděny.

Studenti, kteří zahájili své studium v akademickém roce 2015/2016, si mohou na studijním oddělení zakoupit tiskopis indexu a na studijním oddělení si jej nechat tzv. autorizovat, tedy nechat si potvrdit, že jméno se shoduje s fotografií. V případě ztráty nebo zničení indexu je možné požádat o autorizaci nového indexu.

Pokud máte výkaz o studiu z předchozích let, ten sice ztratil status veřejné listiny, ale od tohoto akademického roku se považuje za autorizovaný index, který lze používat tak, jak je uvedeno výše.

Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že se výše popsaná změna osvědčí již v nadcházejícím zkouškovém období.

S pozdravem

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111