Hromadný zápis témat diplomových prací začne již 9. listopadu 2015 od 20:00…

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s touto informací se obracíme zejména na studenty 5. a 4.ročníků, kteří doposud nemají zadané téma své diplomové práce. V případě, že nehodláte usilovat o zadání vlastního (individuálního) tématu diplomové práce, které musí schválit příslušný vedoucí katedry (individuální témata lze zadávat v průběhu celého akademického roku), potom je třeba, abyste věnovali pozornost hromadnému zápisu témat diplomových prací vypsaných katedrami, který začne  v pondělí 9. listopadu 2015.
Již tuto chvíli můžete témata diplomových prací a nalézt ve studijním informačním systému v záložce Diplomové práce tak, jak byla navržena jednotlivými katedrami a ústavy spolu se jmény vedoucích diplomových prací. Každé jednotlivé vypsané navržené téma s uvedeným vedoucím diplomové práce si může zapsat pouze jeden student. V okamžiku, kdy si student zapíše dotyčné téma, je obsazeno a jiný student si jej již zapsat nemůže. Vzhledem k předpokladu, že o určitá témata bude mít zájem větší počet studentů, upravuje opatření děkana číslo 9/2014 pořadí, v jakém si studenti mohou témata diplomových prací zapisovat. Přednost při zápisu budou mít studenti 5. ročníku, přičemž však budou rozděleni podle prospěchu do 4 vln, po nich budou následovat studenti 4. ročníků, opět rozdělení do 4 vln a nakonec si budou moci zapisovat témata diplomových prací studenti zbývajících ročníků.
Animace postupu při zápisu tématu diplomové práce, kterou pro Vás připravil vedoucí pracoviště počítačové techniky Ing. Potěšil, je dostupná na následujícím odkazu zde. Způsob zápisu tématu diplomové práce je možné si předem otestovat v testovacím prostředí. Přihlásit se do testovacího prostředí můžete na https://is.cuni.cz/teststud/. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Data jsou převzata z ostrého prostředí SIS dne 22. 10. 2015. Z tohoto důvodu může nastat situace, že některá témata vypsaná na ostrém prostředí nemusejí nutně být i v testovacím prostředí. Pokud je Vámi požadované téma vypsané katedrou vícekrát, je potřeba v době zápisu témat sledovat všechna generická témata, jelikož může být obsazeno jen jedno generické téma.
Konkrétní harmonogram zápisu diplomových prací je následující:
  • 20:00  v první vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 20:10  ve druhé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 20:20  ve třetí vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 20:30  ve čtvrté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 20:40  v páté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 20:50  v šesté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 21:00  v sedmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 21:10  v osmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 21:20  v deváté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům zbývajících ročníků.
 
Jako kritérium pro rozdělení do vln je použit aktuální prospěchový průměr v okamžiku zápisu, kterým se se rozumí celkový aritmetický studijní prospěchový průměr za celé dosavadní studium. Tento prospěchový průměr je ve Studijním informačním systému v modulu „Výsledky zkoušek“ uvedený jako celkový průměr a matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
Zápis témat diplomových prací bude ukončen ve 24:00 dne 16. 11. 2015
Po celou dobu, kdy bude probíhat zápis navržených témat, tj. od 9. 11. 2015 do 16. 11. 2015 je možné volbu zapsaného navrženého tématu měnit nebo ji zrušit. Po ukončení zápisu potvrdí zadání příslušného tématu ve Studijním informačním systému Ing. Potěšil, který je fakultním koordinátorem pro diplomové práce.
Po 1. prosinci 2015 si pak budete moci vyzvednout osobně na sekretariátech kateder tzv. diplomový úkol, který potvrzuje zadání tématu diplomové práce a je podepsán vedoucím příslušné katedry a proděkanem. Do 60 dnů od převzetí diplomového úkolu je pak třeba, abyste se dostavili k Vašemu vedoucímu diplomové práce na první konzultaci. Na této konzultaci předložte návrh bližšího zaměření práce (s osnovou) a seznam výchozí literatury a dalších pramenů.
Věřím, že zápis diplomových prací prostřednictvím informačního systému proběhne hladce a umožní Vám, abyste si zvolili téma, které chcete skutečně zpracovávat.
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
přeji Vám všem úspěšný a hladký zápis témat diplomových prací
S pozdravem
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111