Hodnocení výuky za zimní semestr spuštěno

 

Milé studentky a milí studenti,

výuková část zimního semestru skončila a po vánocích začne zkouškové období. Opět můžete ohodnotit své vyučující za uplynulý zimní semestr a vyjádřit se k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.

I když s problémy, ale povedlo se nám se souhlasem učitelů zveřejnit komentáře k mnoha předmětům vyučovaným v předchozím semestru. V této praxi budeme pokračovat i v této anketě za ZS.

V mezidobí též připravíme fakultní pravidla pro hodnocení výuky studenty a absolventy v návaznosti na nový univerzitní Řád hodnocení výuky studenty a absolventy, který je v současné době zaslán k registraci na Ministerstvo školství.

Opět se na Vás obracím s prosbou, abyste věnovali anketě trochu času a svými komentáři nám pomohli jít správným směrem. Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou a někteří také v anketě přímo reagovali, jak jste si mohli všimnout. Komentáři se zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v pátek 22. prosince 2016 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 13. února 2017 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.

Jak bude anketa probíhat

I.                Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr

Ti z Vás, kdo vyplní anketu před 6. únorem (podle harmonogramu ak. roku je to zahájení zápisu předmětů pro letní semester), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro letní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu 6. února 2017.

Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro LS 2016/17 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.

II.              Instrukce k jednotlivým položkám a hodnotící škála

1. obsahový a odborný přínos semináře/přednášky

Hodnoťte prosím přínos semináře či přednášky v rámci předmětu, nikoliv přínosnost předmětu jako takového. Například u zmrzlinářského práva nehodnoťte přínos zařazení předmětu do osnov, ale to, jak přínosný byl seminář / přednáška pro vaše znalosti zmrzlinářského práva.

Po odborné a obsahové stránce byla výuka Přínosná-Spíše přínosná-Průměr-Spíše nepřínosná-Nepřínosná

2. komunikativnost učitele ve vztahu ke studentům

Hodnoťte prosím to, jak učitel komunikoval během hodin (zda byla možnost pokládat dotazy, jak na ně vyučující reagoval aj.) i mimo hodiny (komunikace a odpovídání na e-maily aj.)

Komunikativnost vyučujícího hodnotím jako Dobrou-Spíše dobrou-Průměr-Spíše špatnou-Špatnou

3. srozumitelnost a uspořádanost výuky

Hodnoťte prosím, zda byla látka vysvětlena přehledně, jasně a srozumitelně, přiměřeně ročníku a pokročilosti ve studiu.

Srozumitelnost seminární výuky / přednášky hodnotím jako Dobrou-Spíše dobrou-Průměr-Spíše špatnou-Špatnou

4. připravenost učitele

Hodnoťte prosím, zda byl vyučující na hodiny připraven, zda byl výklad strukturovaný, případně zda měl připraveny aktivity či učební pomůcky aj.

Připravenost učitele hodnotím jako Dobrou-Spíše dobrou-Průměr-Spíše špatnou-Špatnou

5. zajímavost a podnětnost výuky

Hodnoťte prosím, nakolik vám výuka přišla zajímavá, podnětná, zda vás motivovala k dalšímu studiu, zda jste se na výuku těšili aj.

Zajímavost a podnětnost výuky hodnotím jako Dobrou-Spíše dobrou-Průměr-Spíše špatnou-Špatnou

6. dochvilnost učitele

Hodnoťte prosím, zda vyučující chodil na začátek výuky včas, zda případné pozdní příchody zdůvodnil, zda k nim docházelo často aj.

Dochvilnost učitele hodnotím jako Dobrou-Spíše dobrou-Průměr-Spíše špatnou-Špatnou

7. dodržování konzultačních hodin

Hodnoťte prosím, zda vyučující dodržoval stanovené konzultační hodiny a zda bylo možné jej během nich zastihnout. Pokud jste konzultační hodiny nevyužili, zaškrtněte možnost „Nevím“

Dodržování konzultačních hodin hodnotím jako Dobré-Spíše dobré-Průměr-Spíše špatné-Špatné-Nevím

Pětistupňová slovní škála hodnocení se pouze pro statistické vyhodnocení transformuje na číselnou škálu 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší).

V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem:

Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty

Připomínky k anketě

Připomínky k rozvrhu

Připomínky ke studijnímu oddělení

Připomínky k zahraničnímu oddělení

Připomínky ke knihovně

Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť

Připomínky k neakademickým pracovníkům

Připomínky k prostředí a vybavení fakulty

Připomínky k menze a možnostem občerstvení

Ostatní připomínky

 

III.            Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety. Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 14. Února 2017 se stejnými pravidly jako u minulé ankety:

i.          Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.

ii.          Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.

iii.          Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.

iv.          Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.

 

IV.            Zveřejňování slovních komentářů k předmětům

i.          Opět budou jednotliví vyučující dotázáni, zda souhlasí se zveřejněním všech komentářů ke svým předmětům. Pokud souhlas se zveřejněním dají, komentáře k jejich předmětům budou viditelné v aplikaci Moodle pro kohokoliv pod přihlášením do systému.

ii.          Pokud vyučující svůj souhlas nedají, platí stejné pravidlo, jako v předchozích letech. Univerzita Karlova již přijala nový Řád hodnocení výuky studenty a absolventy, ale k otázce zveřejňování slovních komentářů k jednotlivým předmětům a vyučujícím je nutné přijmout ještě vnitřní fakultní předpis, jenž upraví podrobnosti. Věříme, že se nám předpis podaří připravit a nechat schválit ASPF UK a ASUK tak, abychom v hodnocení za příští semestr mohli postupovat podle něj.

V.               Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

VI.            Prosba nakonec

Velice vás prosím, abyste se k předmětům, jež jste v zimním semestru absolvovali, opravdu vyjádřili a nepřešli anketu jen odškrtnutím „NE“ na otázku, zda chcete výuku hodnotit.

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 

Proto bych Vás všechny chtěla opět požádat, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.

Anketa za ZS bude vyhodnocena do konce února 2017 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.

Děkuji Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

 

 

Marta Chromá 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111