HODNOCENÍ VÝUKY ZA LS ZAČALO V PÁTEK 20.5. A KONČÍ 3. ŘÍJNA !

 

 

Milé studentky a milí studenti,
výuková část letního semestru skončila, nastalo zkouškové období a opět máte možnost ohodnotit své vyučující a vyjádřit se k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.
Nepochybně si mnozí z Vás všimli, že studentské hodnocení většina vyučujících, kateder a ústavů intenzivně sleduje a někteří vyučující na podněty z ankety vstřícně reagovali ve své pedagogické práci.
Je jasné, že pozitivní účinek ankety nemůže působit v krátkodobém horizontu a zavedení všech změn, které jsou nutné k modernizaci fakulty tak, aby se stala opravdu prestižním vysokoškolským pracovištěm, je během na dlouhou trať.
Abychom neztráceli tempo v proměně fakulty, opět se na Vás obracím s prosbou, abyste věnovali anketě trochu času a svými komentáři nám pomohli jít správným směrem.
Kdo bude hodnotit
Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!
Kdy bude anketa probíhat
Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v pátek 20. května 2016 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 3. října 2016 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.
Jak bude anketa probíhat
V porovnání s poslední anketou za ZS 2015-16 jsme provedli řadu úprav, některé jen kosmetické (např. změna pořadí otázek), jiné obsahové (např. přidání vysvětlujícího komentáře, na co při hodnocení u jednotlivých otázek soustředit).
(i)              Anketa bude opět spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr
Ti z Vás, kdo vyplní anketu před 26. září, si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro zimní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu 26. září 2016.
Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v LS absolvovali, nebo ne. (Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro ZS 2016/17 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.)
(ii)        Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.
(iii)           Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 10. října se stejnými pravidly jako u minulé ankety:
a.      Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.
b.     Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.
c.      Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.
d.     Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
(iv)           Zveřejňování slovních komentářů k předmětům
a.      Letos poprvé budou jednotliví vyučující dotázáni, zda souhlasí se zveřejněním všech komentářů ke svým předmětům. Pokud souhlas se zveřejněním dají, komentáře k jejich předmětům budou viditelné v IS pro kohokoliv pod přihlášením do systému.
b.     Pokud vyučující svůj souhlas nedají, platí stejné pravidlo, jako v předchozích letech. Protože dosud není k dispozici stanovisko Univerzity Karlovy k problematické otázce zveřejňování slovních komentářů k jednotlivým předmětům a vyučujícím, nebude možné bez explicitního souhlasu dotčeného vyučujícího komentáře zveřejňovat pro akademickou obec a bude k nim mít přístup pouze osoba, jíž se komentář týká.
(v)             Anketa je anonymní
Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup. A opět uvádím podobnost s volbami: jakmile je vhozen volební lístek do urny, již hlas nelze změnit, protože nikdo není schopen poznat, komu který vhozený lístek patří.
Prosba nakonec
Pětistupňová škála hodnocení má nově své slovní vyjádření, které se pouze pro statistické vyhodnocení transformuje na číselnou škálu 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší). Ale jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 
Proto bych Vás všechny chtěla požádat, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.
Anketa za LS bude vyhodnocena do konce října 2016 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.
Děkuji Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.
Marta Chromá 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111