Hodnocení výuky studenty - zimní semestr 2014/2015

 

Milé studentky, milí studenti,

opět se na Vás obracíme s prosbou, abyste se zúčastnili hodnocení výuky. Pravidla ankety zůstávají víceméně stejná jako v září loňského roku, tentokrát se však budou hodnotit pouze předměty vyučované v zimním semestru tohoto akademického roku, takže nehrozí problém zastřené paměti v souvislosti s přednáškami, semináři nebo cvičeními, kterých jste se na podzim a v zimě účastnili, jak tomu bylo při hodnocení celého akademického roku. Snad Vás k účasti povzbudí odpovědi na některé (hypotetické) otázky:

PROČ MÁM ZASE NĚCO VYPLŇOVAT?

Ráda bych Vás všechny ubezpečila, že cílem fakulty JE zajistit co nejvyšší kvalitu výuky ve všech předmětech, které nabízíme. Abychom toho mohli dosáhnout, je zpětná vazba od Vás studentů významným, byť ne jediným ukazatelem. Vyplněním ankety nám pedagogům takovou zpětnou vazbu poskytujete. Výsledky Vašich hodnocení se rozebírají na zasedáních kateder, center a ústavů, zabývá se jimi vedení fakulty a také Akademický senát PF UK. Všichni vyučující měli možnost se seznámit s výsledky ankety (včetně slovních komentářů), v níž jste hodnotili jejich výkony v uplynulém akademickém roce 2013-2014 a naprostá většina tak učinila. A ráda bych v této souvislosti podotkla, že anketa je procesem učení na obou stranách: Vy se učíte, jak své dojmy zobrazit na číselné škále a jak je stručně a jasně vyjádřit v komentáři, my se učíme, jak můžeme výsledky svého hodnocení chápat a jak je případně můžeme promítnout do své pedagogické praxe.

KDY BUDOU ZVEŘEJNĚNY SLOVNÍ KOMENTÁŘE Z MINULÉ ANKETY?

Slíbili jsme, že budou pro fakultní veřejnost zpřístupněny všechny podepsané slovní komentáře. Tento slib však v tuto chvíli můžeme splnit pouze částečně. Zásadním důvodem tohoto postupu je námitka vznesená některými akademickými pracovníky PF UK, že zveřejnění výsledků hodnocení představuje zpracování osobních údajů podléhající v plném rozsahu zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z tohoto hlediska mohou vyvstat pochybnosti, zdali je přípustné zveřejnění údajů ke konkrétním osobám, shromážděných při hodnocení, a zda Řád pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 20. června 2014 není v této věci v rozporu s výše uvedeným zákonem. O celém problému byl informován rektor UK ve zprávě o hodnocení výuky studenty na PF UK za minulý akademický rok. Do doby, než se k této otázce rektor vyjádří, nebude PF UK zveřejňovat ty slovní komentáře, které by mohly narážet na ochranu osobních údajů. Ze všech fakult univerzity si právě ta naše nemůže dovolit ignorovat možný rozpor s právem. Budou proto zveřejněny pouze slovní komentáře, které se nevztahují ke konkrétním osobám, a nemůže tak být zjevně dotčena ochrana osobních údajů.
Slovní komentáře z minulé ankety budou přístupné v pátek 9. ledna od 10 hodin dopoledne po přihlášení do informačního systému v modulu „Anketa“.

KDY ANKETA PŘESNĚ ZAČNE?

V pátek 9. ledna v 15 hodin bude spuštěno hodnocení výuky studenty za zimní semestr akademického roku 2014/2015. Anketa bude uzavřena v pondělí 16. února.

KDE JE K ANKETĚ PŘÍSTUP?

Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“. Opět přistupujeme k provázanosti mezi vyplněním ankety a možností zapisovat si předměty pro letní semestr hned od prvního okamžiku zápisu v pondělí 9. února 2015. Důvodem pro tuto provázanost je, aby se co nejvíce studentek a studentů do ankety zapojilo a její výsledky byly průkazné a použitelné (ve smyslu ustanovení Řádu pro hodnocení výuky studenty UK). Přesto ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne. (Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro LS zapisovat okamžikem otevření zápisu v IS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.)

NEMŮŽE NĚKDO MÉ HODNOCENÍ ZMĚNIT?

Anketa je anonymní. Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv modifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup. Situace je stejná jako u voleb: jakmile je vhozen volební lístek do urny, již hlas nelze změnit, protože nikdo není schopen poznat, který vhozený lístek patří komu.

JAK BUDU HODNOTIT?

Snažili jsme se, aby byly anketní otázky srozumitelné a bylo možné na ně odpovědět v co nejkratším čase; proto ve srovnání s minulou anketou došlo k některým formulačním a strukturním změnám. Hodnotící škála 1(nejlepší) – 5(nejhorší) zůstala nezměněna; stejně tak přivítáme všechny sdělné slovní komentáře.

KDY SE MŮŽU SEZNÁMIT S VÝSLEDKY ANKETY?

Vyhodnocení ankety bude zveřejněno nejpozději v úterý 31. března 2015.

 

Věřím, že jsme minulou anketou zahájili tradici, která se bude pravidelně každý semestr opakovat a účast studentek a studentů PF UK se bude stále zvyšovat: je to jedna z cest, jež mohou vést ke společnému cíli, a sice vybudovat fakultu, kam se všichni její absolventi budou rádi vracet alespoň v myšlenkách.

PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
proděkanka pro IT a přijímací řízení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111