HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY ZA LETNÍ SEMESTR PROBÍHÁ OD 19. KVĚTNA DO 25. ZÁŘÍ

 

OPĚT MŮŽETE HODNOTIT VÝUKU!  
Milé studentky a milí studenti,
zase je zde zkouškové období a vyučující budou moci zhodnotit Vaše studijní úsilí u kolokvií, zápočtů zkoušek či klauzurních prací.
Ale Vy také máte možnost hodnotit, a sice jak se Vám výuka v letním semestru líbila či nelíbila, jaký pro Vás měla přínos, jak jste vnímali své vyučující, jak jste se na fakultě cítili či necítili dobře a jak jste vnímali další oblasti, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.
Vaše hodnocení většina vyučujících, kateder a ústavů intenzivně sleduje, o čemž svědčí některé změny, zlepšení či úpravy, jež byly vyvolány Vašim dřívějším hodnocením, protože bez Vaší zpětné vazby prostřednictvím ankety by se nezměnilo nic.
Abychom mohli v proměně fakulty na moderní pedagogické pracoviště pokračovat a aby proměny měly smysl především pro Vás studentky a studenty, opět se na Vás obracím s prosbou, abyste se zapojili do hodnocení výuky po letním semestru, které právě začíná.
Kdy bude anketa probíhat?
Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v pátek 19. května 2017 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 25. září 2017 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.
Jak bude anketa probíhat?
V porovnání s poslední anketou za zimní semestr jsme neprovedli žádné změny, abychom mohli srovnávat srovnatelné.
Anketa bude opět spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na zimní semestr, tj. ti z Vás, kdo vyplní anketu před 18. září, si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro zimní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu 18. září 2017 v 19 hodin.
Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v LS absolvovali, nebo ne. (Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro ZS 2017/18 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.)
Opět nebude mít nikdo – ani vyučující ani studenti – přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.
Tento přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 25. září se stejnými pravidly jako u minulé ankety:
·        akademická obec pod přihlášením do SIS uvidí číselná hodnocení předmětů a komentáře k obecným tématům;
·        každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat;
·        tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště;
·        děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 
Budou zveřejňovány slovní komentáře?
Od 1. ledna 2017 je účinný ŘÁD PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI STUDENTY A ABSOLVENTY UNIVERZITY KARLOVY, který je rozhodný a závazný pro provádění hodnocení výuky na fakultě, protože žádný vnitřní předpis pro HVS fakulta nemá. Čl. 4 v odstavcích 14, 15 a 16 uvádí toto:
 
14. Výsledky týkající se jednotlivých vyučujících mohou být zveřejněny pouze v případě, že se v anketě k příslušnému vyučujícímu vyjádřilo nejméně deset procent z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů. Vnitřní předpis fakulty může v případech odůvodněných počtem zapsaných studentů stanovit jako minimální hranici odlišný podíl či počet studentů.
15. Volné slovní vyjádření ke skutečnostem podle odstavce 4 písm. b) týkající se osob jednotlivých vyučujících může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 14, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení; před zveřejněním je nutné ověřit, kdo je autorem tohoto vyjádření. Ve věci nakládání se slovními vyjádřeními a ve věci ověřování totožnosti autora může vnitřní předpis fakulty stanovit odlišný postup.
16. Vyučujícímu se zaručuje právo stejným způsobem zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovním vyjádřením, která se ho týkají.
 
Jako u minulé ankety bych ráda zdůraznila, že anketa je anonymní. Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, ledaže jsou podepsány, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup. O tom, že anketa je skutečně anonymní, jste se koneckonců mohli přesvědčit v průběhu dosavadních hodnocení na základě vlastní zkušenosti. Nevyskytl se jediný případ, kdy by někdo anonymitu poskytnutých odpovědí zpochybnil.
 
Prosba nakonec
Byla ponechána pětistupňová škála hodnocení jako ve škole – 1 (výborně) až 5 (nedostatečně). Ale jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 
Proto bych Vás všechny chtěla požádat, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům.
Anketa za LS bude vyhodnocena do konce října 2017 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.
Děkuji Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

 

Marta Chromá

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111