Hodnocení výuky studenty - anketa za zimní semestr otevřena v SIS pátek 8.ledna

 

A JE TO TADY ZASE!  
Milé studentky a milí studenti,
Začíná zkouškové období a budete moci prokázat své studijní úsilí u kolokvií, zápočtů zkoušek či klauzurních prací.
Ale budete mít také možnost zapojit se do semestrálního hodnocení výuky, ohodnotit své vyučující, jako ostatně po každém semestru za uplynulé dva roky, a vyjádřit se k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.
Mohu Vás ujistit, že Vaše hodnocení většina vyučujících, kateder a ústavů intenzivně sleduje. Jsem přesvědčena, že i Vy jste již mohli zaznamenat možná malinká, ale přece zlepšení. A bez zpětné vazby těm, kterých se hodnocení týká, by se nezměnilo nic. Je jasné, že pozitivní účinek ankety nemůže působit v krátkodobém horizontu – všechny změny jsou během na dlouhou trať, ale je důležité, že jsme již vyrazili.
Abychom neztráceli tempo v proměně fakulty na moderní pedagogické pracoviště, opět se na Vás obracím s prosbou, abyste se znovu zapojili do hodnocení výuky, které právě začíná.
Kdy bude anketa probíhat?
Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v pátek 8. ledna 2016 v 15 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 22. února 2016 v 15 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.
Jak bude anketa probíhat?
V porovnání s poslední anketou za LS 2015 jsme neprovedli žádné změny.
Anketa bude opět spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr, tj. ti z Vás, kdo vyplní anketu před 8. únorem, si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro letní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu 8. února 2016.
Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v ZS absolvovali, nebo ne. (Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro LS 2015/16 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.)
Opětne nebude mít nikdo – ani vyučující ani studenti – přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.

Tento přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 22. února se stejnými pravidly jako u minulé ankety:

  • akademická obec pod přihlášením do SIS uvidí číselná hodnocení předmětů a komentáře k obecným tématům;
  • každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat;
  • tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště;
  • děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 
Budou zveřejňovány slovní komentáře?
Stejně jako při hodnocení ankety za LS musím konstatovat, že dosud není k dispozici stanovisko Univerzity Karlovy k problematické otázce zveřejňování slovních komentářů k jednotlivým předmětům a vyučujícím. Nebude proto bohužel ani nadále možné takové komentáře zveřejňovat pro akademickou obec a bude k nim mít přístup pouze osoba, jíž se komentář  týká.
Jako u minulé ankety bych ráda zdůraznila, že anketa je anonymní. Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta, protože k údajům nemá nikdo z nich přístup. A opět uvádím podobnost s volbami: jakmile je vhozen volební lístek do urny, již hlas nelze změnit, protože nikdo není schopen poznat, komu který vhozený lístek patří. O tom, že anketa je skutečně anonymní, jste se koneckonců mohli přesvědčit v průběhu dosavadních hodnocení na základě vlastní zkušenosti. Nevyskytl se jediný případ, kdy by někdo anonymitu poskytnutých odpovědí zpochybnil.
Prosba nakonec
Byla ponechána pětistupňová škála hodnocení jako ve škole – 1 (výborně) až 5 (nedostatečně). Ale jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 
Proto bych Vás všechny chtěla požádat, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.
Anketa za ZS bude vyhodnocena do konce února 2016 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.
Zpráva shrnující klady a zápory ankety za uplynulý akademický rok, kterou jsme předkládali rektorátu UK, je již vyvěšena v dokumentech komise pro informační technologie http://www.prf.cuni.cz/detail-struktury/100013016690/1404048224/
Děkuji Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.
Marta Chromá

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111