Harmonogram 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora UK č. 6/2018, stanovím následující termíny pro doktorský studijní program v akademickém roce 2018/2019:


Část první.
Termíny do konce akademického roku 2017/2018

Čl. 1

1. 6. – 30. 9. 2018 Založení a vyplnění ročního hodnocení studenty za akademický rok 2017/2018 prostřednictvím Studijního informačního systému UK včetně postoupení školiteli

1. – 30. 9. 2018 Splnění povinností Individuálního studijního plánu (dále jen ISP) pro hodnocení studenta za akademický rok 2017/2018

 

 

Část druhá.
Harmonogram akademického roku 2018/2019

Čl. 2


Imatrikulace: 1. 10. 2018

Čl. 3


Zápis do prvního roku studia: 1. 10. – 5. 10. 2018

Čl. 4

1. 10. – 21. 10. 2018 Založení ISP nově přijatými studenty ve Studijním informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému UK

1. 10. – 21. 10. 2018 Zápis předmětů studenty prvního ročníku na akademický rok 2018/2019 prostřednictvím Studijního informačního systému UK

Čl. 5 


1. 10. – 8. 10. 2018 Postoupení hodnocení studentů za akademický rok 2017/2018 školitelem ve Studijním informačním systému UK Oborové radě

Termín pro postoupení ISP nově přijatých studentů školitelem ve Studijním informačním systému UK Oborové radě do 11. 11. 2018

Čl. 6 

Státní doktorské zkoušky: říjen 2018, leden 2019, červen 2019


Čl. 7


Jazykové zkoušky: průběžně (dle termínů katedry jazyků)

Čl. 8


Obecné základy právní vědy – zkoušky: listopad 2018, červen 2019
(blíže dle vyhlášení katedry teorie práva a právních učení)

Čl. 9


Obhajoby disertačních prací: průběžně

Čl. 10


Promoce: 20. 11. 2018, 16. 4. 2019
(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)

Čl. 11


Přijímací zkoušky: 5. 6. 2019 řádný a 18. 6. 2019 náhradní termín

Čl. 12


Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2019

Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2019 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 22. 10. 2019. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 13


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2018


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111