Administrativní postup

Administrativní postup

 

Pobyty studentů i učitelů jsou založeny na reciproční bázi podle dohod nasmlouvaných mezi PF UK a jejími zahraničními partnery. Studentské výměny jsou obvykle v délce dvou semestrů (možné je vycestovat i na jeden semestr). Smlouvy s jednotlivými univerzitami, včetně počtu vyslaných studentů jsou každoročně obnovovány. Seznam partnerských univerzit je aktualizován a je k dispozici ve složce Erasmus/Dokumenty spolu s formulářem přihlášky a podmínkami výjezdu platnými pro příslušný rok (N.B. informace o nasmlouvaných kapacitách na jednotlivých univerzitách se mohou v průběhu akademického roku měnit, je proto nutno vycházet ze seznamu uveřejněného v Erasmus dokumentech v této sekci internetových stránek a nikoliv z údajů např. v Karolince, která je tištěna k začátku akademického roku).

Zájem studentů stále (zejména v tzv. anglické jazykové oblasti) výrazně převyšuje nasmlouvané kapacity a i s ohledem na finanční limity celého programu musí PF UK provádět výběr kandidátů na zahraniční studijní pobyty Erasmus+. V termínu vyhlášeném na začátku akademického roku je nutné podat prostřednictvím zahraničního oddělení PF UK přihlášku včetně požadovaných příloh do výběrového řízení (termín pro podání přihlášek je obvykle v polovině února každého roku). Student může podat (spolu s příslušnými přílohami) více přihlášek do více jazykových oblastí. Pro každou jazykovou oblast může uvést tři preferované univerzity (tj. např. v případě podání přihlášky do španělské jazykové oblasti a další samostatné přihlášky pro italskou oblast tři preference ve Španělsku a tři preference v Itálii).

V případě časného podání přihlášky má student možnost výběru termínu pohovoru z několika možností (pouze do zaplnění kapacity pro daný termín a pouze u jazykových oblastí, u nichž je vzhledem k poptávce plánováno více termínů pohovorů, obvykle anglicko-, německo- a francouzskojazyčná oblast). Jiné než vypsané termíny pohovorů nebudou v žádném případě k individuálním žádostem organizovány. Úspěšná účast na pohovoru je nutnou podmínkou pro získání pobytu.

Pohovory se všemi kandidáty jsou vedeny vždy před komisí složenou z pedagogů PF UK, která poté na základě jazykových a komunikačních dovedností, motivace ke studiu v zahraničí na dané vysoké škole a prospěchu v rámci předchozího studia na PF UK (a s ohledem na finanční možnosti/kapacity programu Erasmus+ v příslušném roce) vybere úspěšné kandidáty, kteří mají možnost absolvovat pobyt na přidělené univerzitě s podporou stipendia z prostředků EU a MŠMT ČR (diferenciace výše stipendia na měsíc pobytu v zahraničí podle jednotlivých zemí je na stránkách Evropské kanceláře rektorátu UK - viz. níže).

Úspěšní kandidáti a kandidátky získají všechny další pokyny a informace o postupu na stránkách Evropské kanceláře RUK (Pozor: je nutná ještě duplicitní on-line registrace přihlášky v informačním systému na webu UK, bez ní nebude možné studenta oficiálně do zahraničí nominovat). Ve spolupráci s tímto útvarem rektorátu UK je každoročně pořádán informační briefing pro vybrané studenty, na němž je vedena docházka a účast je povinná.

Student může pobyt Erasmus+ absolvovat opakovaně (max. v době trvání 24 měsíců během neděleného magisterského studia). 

Po návratu je nutno v souladu s vypsanými podmínkami vyplnit závěrečnou zprávu. Studenti jsou žádáni, aby k vyplňování této zprávy přistupovali zodpovědně vzhledem k tomu, že údaje uvedené ve veřejně přístupné zprávě mohou sloužit jako zdroj informací pro budoucí zájemce o identický studijní pobyt a navíc na základě analýzy dat obsažených v těchto zprávách je pro jednotlivé univerzity v ČR určována výše příspěvku na mobility v programu Erasmus+ v dalších letech. Poskytnutí pravdivých a úplných údajů např. o počtu uznaných kreditů ze zahraniční vysoké školy po návratu na PF UK apod. proto má i praktickou relevanci a význam pro další rozvoj programu na fakultě i UK.