Harmonogram 2021/2022

Harmonogram 2021/2022

V Praze dne 16. dubna 2021

                                                                                                                       UKPF/141436/2021

 

Opatření děkana č. 4/2021,

o harmonogramu akademického roku 2021/2022 pro doktorské studijní programy

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 6/2021, Harmonogram akademického roku 2021/2022 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana:

Čl. 1

Předmět úpravy

Toto opatření upravuje harmonogram akademického roku 2021/2022 pro doktorské studijní programy.

Čl. 2

Zápis do prvního roku studia

Zápis do prvního roku studia se uskuteční od 4. do 8. října 2021.

Čl. 3

Zápis předmětů

Zápis předmětů pro studenty na akademický rok 2021/2022 prostřednictvím Studijního informačního systému se uskuteční od 23. září (19:00) do 10. října 2021 a od 7. února (19:00) do 20. února 2022.

Čl. 4

Založení individuálních studijních plánů

(1)     Nově přijatí studenti založí individuální studijní plán ve Studijním informačním systému a postoupí jej školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému od 4. do 25. října 2021.

(2)     Nově přijatí studenti do prvního ročníku, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 9. do 22. října 2021, zakládají individuální studijní plán ve Studijním informačním systému a postupují školiteli prostřednictvím tohoto systému nejpozději
do 5. listopadu 2021.

Čl. 5

Postoupení hodnocení individuálních studijních plánů oborové radě

Školitel postoupí ročního hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2020/2021 ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě od 1. do 12. října 2021.

Čl. 6

Postoupení individuálních studijních plánů nově přijatých studentů oborové radě

(1)     Školitel postoupí individuální studijní plán nově přijatých studentů ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 11. listopadu 2021.

(2)     Školitel postoupí individuální studijní plán nově přijatého studenta do prvního roku studia, kterému bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu od 9. do 22. října. 2021 a zapsal se do prvního roku studia po 9. říjnu 2021, ve Studijním informačním systému příslušné oborové radě do 21. listopadu 2021.

Čl. 7

Kontroly studia jednotlivých předmětů

Termíny kontrol studia jednotlivých předmětů jsou vypisovány garanty průběžně.

Čl. 8

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky se konají v listopadu 2021, lednu 2022 a v červnu 2022.

Čl. 9

Obhajoby disertačních prací

Obhajoby disertačních prací se konají průběžně.

Čl. 10

Promoce

(1)     Promoce absolventů se konají ve dnech 23. listopadu 2021 a 12. dubna 2022.

(2)     Promoce se v příslušné termínu koná pouze za předpokladu dostatečného počtu absolventů.

Čl. 11

Přijímací zkoušky

(1)     Řádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2022/2023 se koná dne 7. června 2022.

(2)     Náhradní termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2022/2023 se koná dne 21. června 2022.

Čl. 12

Lhůta pro splnění podmínek k zápisu ke studiu

(1)     Podmínky k zápisu ke studiu je nutné splnit do 30. září 2022.

(2)     Pro uchazeče, o jehož podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2022.

(3)     Pro uchazeče doktorského studijního programu, který absolvoval studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2022, končí období pro ověřování podmínek k přijetí dne 22. října 2022, a to pouze pokud jde o doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 13

Povinnosti studentů v souvislosti s individuálními studijními plány

(1)     Student je povinen splnit povinnosti dané individuálním studijním plánem pro akademický rok 2021/2022 nejpozději do 30. září 2022.

(2)     Student založí a vyplní ve Studijním informačním systému roční hodnocení individuálního studijního plánu za akademický rok 2021/2022 od 1. července do 30. září 2022 a postoupí je nejpozději do 30. září 2022 školiteli.

Čl. 14

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.

děkan