Harmonogram 2019/2020

Harmonogram 2019/2020

 

Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro doktorské studijní programy

 

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora UK č. 6/2019, stanovím následující termíny pro doktorské studijní programy v akademickém roce 2019/2020:

Část I

Termíny do konce akademického roku 2018/2019

  1. Čl. 1

1. 9. – 30. 9. 2019 Splnění povinností Individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) pro hodnocení studenta za akademický rok 2018/2019

1. 7. – 30. 9. 2019 Založení a vyplnění ročního hodnocení studenty za akademický rok 2018/2019 prostřednictvím Studijního informačního systému UK včetně postoupení školiteli

Část II

Harmonogram akademického roku 2019/2020

  1. Čl. 2

 

Imatrikulace: 2. 10. 2019

  1. Čl. 3

 

Zápis do prvního roku studia: 2. 10. – 4. 10. 2019

 

Čl. 4

 

2. 10. – 21. 10. 2019 Založení ISP nově přijatými studenty ve Studijním informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Studijního informačního systému UK

 

2. 10. – 21. 10. 2019 Zápis předmětů studenty prvního ročníku na akademický rok 2019/2020 prostřednictvím Studijního informačního systému UK

 

Čl. 5

 

Termín pro postoupení ISP nově přijatých studentů školitelem ve Studijním informačním systému UK příslušné oborové radě do 11. 11. 2019

 

1. 10. – 14. 10. 2019 Postoupení hodnocení studentů za akademický rok 2018/2019 školitelem ve Studijním informačním systému UK Oborové radě

 

Čl. 6

 

Státní doktorské zkoušky: listopad 2019, leden 2020, červen 2020

 

Čl. 7

 

Zkoušky z jednotlivých předmětů: průběžně (termíny určí garanti předmětů)

 

Čl. 8

 

Obhajoby disertačních prací: průběžně

 

Čl. 9

 

Promoce: 10. 12. 2019, 14. 4. 2020

(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)

 

Čl. 10

 

Přijímací zkoušky: 2. 6. 2020 řádný a 16. 6. 2020 náhradní termín

 

Čl. 11

 

Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2020

 

Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2020 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 22. 10. 2020. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. září do 30. září 2020, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

 

Část III

Účinnost

 

Čl. 12

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan