Dlouhodobější studijně výzkumné pobyty

Dlouhodobější studijně výzkumné pobyty

PF UK disponuje tzv. institucionálním plánem na podporu učitelské mobility (IRP) financovaným prostřednictvím rektorátu UK ze zdrojů MŠMT.

Uvedený IRP, s jehož zachováním se počítá i pro příští roky, umožňuje především dlouhodobější studijní pobyty na zahraničních institucích (univerzitách či výzkumných pracovištích) v době trvání obvykle jeden a více měsíců. Tato forma podpory má směřovat zejména k vypracování habilitačních prací, prací pro jmenovací řízení, popř. jiných významných publikačních výstupů. Financování pokrývá obvykle náklady na dopravu a diety.

Bližší informace je možno získat na zahraničním oddělení PF UK (Dr. David Kohout, Mgr. David Sanetrník).