prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo
Základy trestní odpovědnosti
Poškozený a oběť trestného činu
Dokazování v trestním řízení
Trestní odpovědnost právnických osob

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

1979

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1997

Poškozený v českém trestním řízení

Prof.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1997

Poškozený v českém trestním řízení

Prof.

trestní právo, kriminologie, kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2008

 

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1.9.1979 - dosud

Právnická fakulta UK v Praze

Asistent, odborný asistent, docent, profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Kriminalistika

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Odborná praxe - praxe na soudech I.

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Předstátnicová výuka z trestního práva

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Rozhodnutí ve věcech trestních

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní lékařství

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní psychiatrie a soudní sexuologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Soudní psychologie

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Trestní právo

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Vědecký seminář z trestního práva

garant

Právnická fakulta UK v Praze

Vybrané kapitoly z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

garant

Právnická fakulta UK v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2014

Trestní odpovědnost právnických osob

PRVOUK 04

2014

Organizovaný zločin - trestněprávní a kriminologické aspekty

SVV 260 008

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV 266 409

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV 264 404

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2012 –dosud

Trestný čin praní peněz (hmotněprávní aspekty tzv. legalizace výnosů z trestné činnosti)

GAUK 6897/2012

Univerzita Karlova v Praze

Školitel

2012 - dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

Univerzita Karlova v Praze

Člen Rady programu

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV 262 409

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV 260 406

Univerzita Karlova v Praze

Hlavní řešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

 

Vědecká rada Právnické fakulty UK v PPraze

Právnická fakulta UK v Praze

Člen

 

Vědecká rada Právnické fakulty UP v Olomouci

Právnická fakulta UP v Olomouci

Člen

 

Vědecká rada Paneurópske vysoké školy – fakulta práva

Paneurópska vysoká škola

Člen

 

Další odborné aktivity

Název

Postavení (předseda/člen atp.)

Redakční rada časopis Kriminalistika

Člen

Redakční rada časopisu Karlovarská právní revue

Člen

Redakční rada časopisu Státní zastupitelství

Člen

Redakční rada časopisu Acta Iuridica Olomucensia

Člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Aktuálné otázky prípravného konania

konference

Bratislava

2014

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy

Praha

2013

Poškozený a oběť trestného činu

Praha

2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

ruský

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Gřivna T., Bohuslav L., Danková K., Hořák J., Heranová S., Říha J., Vanduchová M., Šámal P., Pokorná A.Ústavněprávní limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega2019kniha978-80-7502-349-0
Jelínek J.Kriminalita bílých límečků2019část knihy978-80-7502-349-0
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Jelínek J.K desátému výročí pťijetí českého trestního zákoníku - máme, co jsme chtěli?2019část knihy978-80-7502-354-4
Jelínek J.Ty zaplať - a ty mlč2018článek v časopise1211-2119
Jelínek J.Předpisy pro odposlechy je nutné změnit2018článek v časopise1211-2119
Jelínek J.Kriminalita bílých límečků v pojetí Edwina H. Sutherlanda2018část knihy978-80-7502-279-0
Jelínek J.Otázky trestní odpovědnosti právnických osob - poskytovatelů zdravotních služeb2018článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Evropský veřejný žalobce v evropském prostoru2018článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Dohoda o vině a trestu jako prostředek k urychlení trestního řízení?2018část knihy978-80-85305-53-1
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Jelínek J.Dokazování z hlediska budoucí právní úpravy českého trestního řádu2018část knihy978-80-7502-287-5
Jelínek J.K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu2018článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Budoucnost Úřadu evropského veřejného žalobce2018část knihy978-80-8152-613-8
Jelínek J., Říha J., Sovák Z.Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2018kniha978-80-7502-302-5
Jelínek J.K trestní odpovědnosti za šíření poplašné zprávy2018část knihy978-80-7380-735-1
Jelínek J.The Concept of Evidence in Criminal Proceedings2018část knihy978-963-295-768-5
Jelínek J., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Šimovček I., Polák P., Tittlová M.Criminal Evidence and Procedure2018kniha978-963-295-768-5
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob-poskytovatelů zdravotních služeb v České republice2018část knihy978-80-7502-313-1
Jelínek J.Trestní stíhání se souhlasem poškozeného2018část knihy978-80-8152-680-0
Jelínek J.Jak dál s trestním stíháním se souhlasem poškozeného2017článek v časopise1210-9150
Jelínek J."Protiteroristická" novela trestního zákoníku - poznámky k orientačnímu studiu2017článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob2017článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob2017článek v časopise0323-0619
Jelínek J., Pelc V., Heranová S., Galovcová I.Current Issues Related to the Injured Party and Decision on Damages in the Czech Republic and Slovak Republic2017kniha978-3-946915-16-4
Jelínek J.Nad šestou novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob2017článek v časopise1210-9150
Jelínek J.International Terrorism: Current Challenges and Legal Means of Protection in the Czech Republic2017článek v časopise1802-548X
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Jelínek J.Odposlech a záznam telekomunikačního provozu v České republice - záruky přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu2017část knihy978-80-7502-206-6
Jelínek J., Pelc V., Říha J., Heranová S., Sovák Z., Bruna E.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif2017kniha978-80-7502-230-1
Jelínek J., Hasch K., Heranová S., Kopečný Z., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Tlapák Navrátilová J., Stejskal V., Syková A., Tejnská K.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2017kniha978-80-7502-236-3
Jelínek J.Injured Party and Damages in Czech Criminal Procedure - Current Issues2017část knihy978-3-946915-16-4
Jelínek J.K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a možnosti právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti (nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob provedenou zákonem č. 183/2016 Sb.)2017část knihy978-80-7502-205-9
Jelínek J.The Accused and their Right to Personal Participation at the Court Proceedings in the Czech Criminal Procedure2017článek v časopise2307-3322
Jelínek J., Pelc V.Kapitola XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné2017část knihy978-80-7502-236-3
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob poskytovatelů zdravotní péče2017příspěvek na konferenci
Jelínek J.Evropský žalobce2017příspěvek na konferenci
Jelínek J.Čekání na OLAF(a)2017článek v časopise1211-2119
Jelínek J.Right to a Speedy Trial2017část knihy978-963-295-689-3
Jelínek J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Polák P., Šimovček I., Záhora J.Principles of Modern Criminal Procedure2017kniha978-963-295-689-3
Jelínek J.České trestní právo a zahraniční bojovníci - nové výzvy mezinárodního terorizmu2017článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Ivor J., Galovcová I., Šelleng D., Budayová L., Tibitanzlová A., Šimovček I., Jalč A., Čentéš J., Beleš A., Záhora J., Smejkal V., Deset M., Szabová E.Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie2017kniha978-80-7502-256-1
Jelínek J.Několik poznámek k vymezení pojmu terorismus2017část knihy978-80-7502-256-1
Jelínek J.Edwin H. Sutherland - k odkazu zakladatele moderní americké kriminologie pro studium organizované kriminality2016část knihy978-80-7478-976-2
Jelínek J., Ščerba F., Říha J., Sovák Z., Bruna E., Heranová S.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2016kniha978-80-7502-106-9
Jelínek J., Danková K., Hasch K., Hrušáková M., Tlapák Navrátilová J., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2016kniha978-80-7502-120-5
Jelínek J.Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu2016článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob v česko-slovenském srovnání2016článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Přípravné řízení a rekodifikace českého trestního procesu2016část knihy978-80-7502-153-3
Jelínek J.Základní zásady trestního řízení - stálé trauma české trestní legislativy2016část knihy978-80-7502-155-7
Jelínek J.Criminal law protection against terrorism in the Czech Republic2016článek v časopise2307-3322
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Jelínek J.Trestněprocesní normy, jejich výklad a působnost2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Základní zásady trestního řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Subjekty trestního řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Obviněný2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Obhájce2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Poškozený a zúčastněná osoba2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Obecné výklady o důkazech2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Jednotlivé důkazní prostředky2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Rozhodnutí2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Stadia trestního řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Přípravné řízení2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Hlavní líčení2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Veřejné a neveřejné zasedání2016část knihy978-80-7502-160-1
Jelínek J.Trestný čin2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Objekt trestného činu2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Pachatel trestného činu2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Souběh trestných činů2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Zánik trestní odpovědnosti2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Sankcionování právnických osob2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy proti majetku2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J., Coufalová B., Heranová S., Kopečný Z., Krupička J., Rabinská I., Ščerba F.Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením2016kniha978-80-7502-173-1
Jelínek J., Pelc V.Trestné činy obecně nebezpečné2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy proti branné povinnosti2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy vojenské2016část knihy978-80-7502-120-5
Jelínek J.Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy2016část knihy978-80-7502-120-5
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Jelínek J.Obžalovací zásada - minulost a budoucnost2016část knihy978-80-7502-185-4
Jelínek J.Novela trestních předpisů 20142015článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Říha J., Sovák Z.Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2015kniha978-80-7502-066-6
Jelínek J.K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce2015článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Trestné činy teroru a teroristického útoku v evropském kontextu2015část knihy978-80-7502-080-2
Jelínek J.Trestní příkaz včera, dnes a zítra2015článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Terrorist Offences2015část knihy978-963-295-537-7
Jelínek J.Zgoda na dobrowolne poddanie się karze w czeskim postępowaniu karnym2015část knihy978-83-7784-712-1
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Záhora J., Šimovček I., Polák P., Klimek L.Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic2015kniha978-963-295-537-7
Jelínek J., Pelc V.Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení2015článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Jelínek J.Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení2015část knihy978-80-7502-109-0
Jelínek J.Česká trestní politika v epoše poloviční rekodifikace českého trestního práva2015část knihy978-80-8152-390-8
Jelínek J., Hasch K., Hrušáková M., Navrátilová J., Nett A., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F., Danková K., Pelc V.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2014kniha978-80-7502-044-4
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2014kniha978-80-7502-016-1
Jelínek J., Ščerba F., Říha J., Sovák Z., Bruna E., Heranová S.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2014kniha978-80-7502-049-9
Jelínek J.Právo obhájce účastnit se vyšetřovacích úkonů v přípravném řízení2014část knihy978-80-7502-030-7
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Syková A., Pelc V., Danková K.Trestní právo Evropské unie2014kniha978-80-7502-041-3
Jelínek J.K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob2014článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Coufalová B., Heranová S., Rabinská I., Ščerba F.Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením2014kniha978-80-87576-82-3
Jelínek J.Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty)2014kniha978-80-7502-068-0
Jelínek J.Edwin H. Sutherland - K odkazu zakladatele moderní americké kriminologie pro studium organizované kriminality2014část knihy978-80-7502-068-0
Jelínek J.Předběžná opatření v trestním řízení2013článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Pelc V., Danková K.Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou2013kniha978-80-87576-49-6
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Jelínek J.Přínosy i nedostatky českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob2013část knihy978-80-7380-440-4
Jelínek J.Jiří Herczeg: Média a trestní řízení2013článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené zákonem o obětech trestných činů2013článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Poškozený po posledních novelizacích trestního řádu2013článek v časopise1801-2191
Jelínek J.Právnické osoby a působnost nového zákona2012článek v časopise1210-4817
Jelínek J.Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob2012článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Ugolovnaja otvetsvennost juridičeskich lic : vozmožnosti pravovogo regulirovanija v Češskoj respublike2012část knihy0869-2491
Beran K., Jelínek J.Odpowiedzialność administracyjna osób prawnych alternatywą dla karnej?2011článek v časopise1230-7114
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Herczeg J., Jirásek J., Navrátilová J., Syková A., Ščerba F., Říha J.Trestní právo procesní2011kniha978-80-87212-92-9
Jelínek J.Pluralita obhájců a problémy s ní spojené2011část knihy978-80-7400-388-2
Jelínek J.Criminal Liability of Legal Persons in the Czech Republic2011část knihy978-80-7160-312-2
Jelínek J., Uhlířová M.Obhájce v trestním řízení2011kniha978-80-87212-88-2
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice2011část knihy978-80-7160-312-2
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob - ano, či ne?2011článek v časopise1210-4817
Jelínek J.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2011kniha978-80-87212-99-8
Jelínek J.Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního řádu 20112011článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Rekodifikace českého trestního práva - bilance a perspektivy2011část knihy978-80-89447-57-2
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J., Beran K., Chromá M.Criminal liability of legal entities de lege ferenda in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Jelínek J. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Jelínek J.Úvodní výklady2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Trestněprocesní normy, jejich výklad a působnost2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Základní zásady trestního řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Subjekty trestního řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Soudy2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Státní zastupitelství, policie a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Obviněný2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Obhájce2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Poškozený a zúčastněná osoba2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Obecné výklady o důkazech2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Jednotlivé důkazní prostředky2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Rozhodnutí2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Stadia trestního řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Přípravné řízení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Hlavní líčení2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.Veřejné a neveřejné zasedání2010část knihy978-80-87212-30-1
Jelínek J.„Trestní odpovědnost právnických osob". Zpráva o konferenci2010článek v časopise0231-6625
Jelínek J.Právna úprava a zabezpečovanie informácií dóležitých pre proces kriminalistickej identifkácie osób v Českej a Slovenskej republike2010článek v časopise1801-2191
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Působnost trestních zákonů2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestný čin2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Objekt trestného činu2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Pachatel trestného činu2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Souběh trestných činů2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Zánik trestní odpovědnosti2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy proti majetku2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy proti branné povinnosti2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy vojenské2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy2010část knihy978-80-87212-49-3
Jelínek J.K postavení poškozeného v českém trestním řízení2010část knihy978-80-89447-36-7
Ivor J., Jelínek J.Právna úprava a zabezpečovanie informácií dôležitých pre proces kriminalistickej identifikácie osôb v České a Slovenské republike2010článek v časopise1801-2191
Jelínek J., Rezková J.Ugolovnaja otvetsvennost juridičeskich lic : vozmožnosti pravogo regulirovanija v Češskoj respublike2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Jelínek J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Jelínek J.K některým otázkám postavení svědka v trestním řízení2009část knihy978-8082-261-3
Jelínek J.Vymezení pojmu trestní odpovědnosti právnických osob2009část knihy978-80-246-1662-9
Jelínek J.Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob2009část knihy978-80-246-1662-9
Jelínek J.Kriminálně politické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob2009část knihy978-80-246-1662-9
Jelínek J.Právně dogmatické problémy zavedení trestní odpovědnosti právnických osob2009část knihy978-80-246-1662-9
Jelínek J.Pojem trestného činu a kategorizace trestných činů2009článek v časopise1210-6348
Jelínek J.K pojmu trestného činu v novém českém trestním zákoníku2009článek v časopise1801-2191
Jelínek J.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2009kniha978-80-87212-22-6
Jelínek J.K pojmu trestného činu v novém trestním zákoníku2009část knihy978-80-87212-21-9
Jelínek J.O pojeciu przestepstwa w nowym czeskim kodeksie karnym2009část knihy978-83-62025-00-8
Jelínek J.Odposlech a záznam telekomunikačního provozu2009část knihy978-80-87212-23-3
Jelínek J.Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - zásah do ústavně zaručených práv a svobod2009část knihy978-80-8082-251-4
Holcr K., Bubelíny J., Holomek J., Ivor J., Jelínek J., Košecká D., Porada V.Kriminologie2009kniha978-80-87212-23-3
Jelínek J.O novém českém trestním zákoníku2009část knihy978-80-903400-9-1
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Působnost trestních zákonů2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestný čin2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Objekt trestného činu2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Pachatel trestného činu2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Souběh trestných činů2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Zánik trestní odpovědnosti2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy proti majetku2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy proti branné povinnosti2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy vojenské2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy2009část knihy978-80-87212-24-0
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - stále otevřený problém2009část knihy978-80-89447-15-2
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. 2008článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Zásada rychlosti trestního řízení a právní úprava odvolání. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Jelínek J.Ustawa o sadownictwie w sprawach nieletnych - regulacja prawna w Republice Czeskiej. 2008část knihy978-83-87833-86-2
Jelínek J.Zásada rychlosti trestního řízení - bilance a perspektivy. 2008článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Rychlost trestního řízení a nová právní úprava odvolání. 2008část knihy978-80-89363-03-2
Jelínek J.Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - nová právní úprava v České republice. 2008část knihy978-80-89363-17-9
Jelínek J.Nová právní úprava odvolání z hlediska rychlosti trestního řízení2008část knihy978-80-903400-3-9
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 2008kniha978-80-7201-731-7
Jelínek J., Říha J., Sovák Z.Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 2008kniha978-80-87212-00-4
Jelínek J.K obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob. 2008část knihy978-80-244-1906-0
Jelínek J.Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 2008kniha978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola VII. Objekt trestného činu 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola VIII. Objektivní stránka trestného činu 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola IX. Pachatel trestného činu 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola I. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola VI. Skutková podstata trestného činu a nebezpečnost činu pro společnost 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XIV. Souběh trestných činů 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola X. Subjektivní stránka trestného činu 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXXI. Trestné činy proti brannosti 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXI. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXVII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola V. Trestný čin 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XIII. Účastenství 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XII. Vývojová stadia trestné činnosti 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XV. Zánik trestnosti 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXXII. Trestné činy vojenské 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXIX. Trestné činy proti majetku 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXIV. Trestné činy obecně nebezpečné 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Kapitola XXV. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití 2008část knihy978-80-7201-696-9
Jelínek J.Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém 2008článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Criminalistics in System of Legal Instruments and Juristic Education 2008část knihy978-5-3-02556-4
Jelínek J.Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením 2008kniha978-80-87212-09-7
Jelínek J.Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob?2007článek v časopise1801-2191
Jelínek J.Čas pro nový český trestní zákon teprve přijde2007část knihy
Jelínek J.Právnické osoby- mezinárodněprávní nástroje k jejich trestní odpovědnosti2007článek v časopise1801-2191
Jelínek J.Trestní odpovědnost právnických osob2007kniha978-80-7201-683-9
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a předpisy souvisící2007kniha978-80-7201-675-4
Jelínek J.International Legal Instruments Related to the Criminal Liability of Legal Persons2007článek v časopise1213-8770
Jelínek J.Praktikum z trestního práva : klauzurní práce s řešením2007kniha978-80-7201-681-5
Jelínek J.Trestní právo procesní2007kniha978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XV. Obecné výklady o důkazech2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a předpisy souvisící, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif,...2007část knihy978-80-7201-675-4
Jelínek J.Kapitola XVI. Jednotlivé důkazní prostředky2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XI. Poškozený a zúčastněná osoba2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XX. Přípravné řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XXII. Hlavní líčení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XVII. Rozhodnutí2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola VII. Soudy2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XIX. Stadia trestního řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola VIII. Státní zastupitelství a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola VI. Subjekty trestního řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola I. Úvodní výklady 2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XXIII. Veřejné a neveřejné zasedání2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola XIV. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.Kapitola V. Základní zásady trestního řízení2007část knihy978-80-7201-630-3
Jelínek J.K obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob2007příspěvek na konferenci
Jelínek J.K novému trestnímu zákoníku2006článek v časopise1801-2193
Jelínek J.Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část2006kniha80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola I. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola V. Trestný čin2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola VI. Skutková podstata trestného činu a nebezpečnost činu pro společnost2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola VII. Objekt trestného činu2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola VIII. Objektivní stránka trestného činu2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola IX. Pachatel trestného činu2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola X. Subjektivní stránka trestného činu2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XII. Vývojová stadia trestné činnosti2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XIII. Účastenství2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XIV. Souběh trestných činů2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XV. Zánik trestnosti2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXI. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXIV. Trestné činy obecně nebezpečné2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXV. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXVIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXIX. Trestné činy proti majetku2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Kapitola XXXII. Trestné činy vojenské2006část knihy80-7201-630-X
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou a předpisy souvisící, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif,...2006kniha80-7201-618-1
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou2005kniha80-7201-530-3
Jelínek J.K trestní odpovědnosti mladistvých (Několik poznámek k ustanovení § 5 zákona o soudnictví ve věcech mládeže)2005článek v časopise1210-9150
Jelínek J.K trestněprávnímu postihu domácího násilí2005článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část2005kniha80-7201-533-8
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva (Kapitola I.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestný čin (Kapitola V.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu a nebezpečnost činu pro společnost (Kapitola VI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Objekt trestného činu (Kapitola VII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu (Kapitola VIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Pachatel trestného činu (Kapitola IX.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu (Kapitola X.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost (Kapitola XI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti (Kapitola XII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Účastenství (Kapitola XIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Souběh trestných činů (Kapitola XIV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Zánik trestnosti (Kapitola XV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci (Kapitola XXI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy hospodářské (Kapitola XXII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití (Kapitola XXV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti rodině a mládeži (Kapitola XXVI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (Kapitola XXVII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti majetku (Kapitola XXIX.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti brannosti (Kapitola XXXI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif, v úplném znění : k 1...2005kniha80-7201-560-5
Jelínek J.Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením2005kniha80-7201-577-X
Jelínek J.Problémy trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých2005článek v časopise1801-2193
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a předpisy souvisící, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, adv...2005kniha80-7201-530-3
Jelínek J.Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením2005kniha80-7201-577-X
Jelínek J.Problémy trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých2005článek v časopise1801-2193
Jelínek J.K trestněprávnímu postihu domácího násilí2005článek v časopise1210-9150
Jelínek J.K trestní odpovědnosti mladistvých (Několik poznámek k ustanovení § 5 zákona o soudnictví ve věcech mládeže)2005článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a předpisy souvisící, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, adv...2005kniha80-7201-530-3
Jelínek J.Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část2005kniha80-7201-533-8
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva (Kapitola I.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestný čin (Kapitola V.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu a nebezpečnost činu pro společnost (Kapitola VI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Objekt trestného činu (Kapitola VII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu (Kapitola VIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Pachatel trestného činu (Kapitola IX.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu (Kapitola X.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost (Kapitola XI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti (Kapitola XII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Účastenství (Kapitola XIII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Souběh trestných činů (Kapitola XIV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Zánik trestnosti (Kapitola XV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci (Kapitola XXI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy hospodářské (Kapitola XXII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití (Kapitola XXV.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti rodině a mládeži (Kapitola XXVI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (Kapitola XXVII.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti majetku (Kapitola XXIX.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestné činy proti brannosti (Kapitola XXXI.)2005část knihy80-7201-533-8
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif, v úplném znění : k 1...2005kniha80-7201-560-5
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou, zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a předpisy souvisící, zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, adv...2004kniha80-7201-496-X
Jelínek J., Melicharová D.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou2004kniha80-7201-493-5
Jelínek J.Předmluva2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Trestní právo hmotné : Obecná část2004kniha80-7201-501-X
Jelínek J.Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva (Kapitola I.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Trestný čin (Kapitola V.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu a nebezpečnost činu pro společnost (Kapitola VI.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Objekt trestného činu (Kapitola VII.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu (Kapitola VIII.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Pachatel trestného činu (Kapitola IX.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu (Kapitola X.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost (Kapitola XI.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Vývojová stadia trestné činnosti (Kapitola XII.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Účastenství (Kapitola XIII.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Souběh trestných činů (Kapitola XIV.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Zánik trestnosti (Kapitola XV.)2004část knihy80-7201-501-X
Jelínek J.Kapitola IV. - Trestný čin2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola V. Skutková postata trestného činu2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola VI. Objekt trestného činu2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola VII. Objektivní stránka trestného činu2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola VIII. Pachatel trestného činu2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola IX. Subjektivní stránka trestného činu2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola X. Nebezpečnost činu pro společnost2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola XII. Vývojová stadia tresné činnosti2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola XIII. Účastenství2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola XIV. Souběh trestných činů2003část knihy80-86395-73-1
Jelínek J.Kapitola XV. Zánik trestnosti2003část knihy80-86395-73-1
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné. I, Obecná část2003kniha80-86395-73-1
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád2003kniha80-7201-414-5
Jelínek J.Postavení poškozeného v trestním řízení-možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou vyčerpány2003článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Kapitola I. Úvodní výklady2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola IV. Základní zásady trestního řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola V. Subjekty trestního řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola VI. Soudy2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola VII. Státní zastupitelství a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola X. Poškozený a zúčastněná osoba2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XI. Probační a mediační služba2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XIV. Obecné výklady o důkazech2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XV. Jednotlivé důkazní prostředky2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XVI. Rozhodnutí2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XVII. Náklady trestního řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XVIII. Stadia trestního řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J., Hasch K., Nováková J.Trestní právo hmotné: Zvláštní část2003kniha80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola I. Trestné činy proti republice2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola II. Trestné činy hospodářské2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola IV. Trestné činy obecně nebezpečné2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola V. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola VI. Trestné činy proti rodině a mládeži2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola VIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola IX. Trestné činy proti majetku2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J.Kapitola XI. Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě2003část knihy80-86432-62-9
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J.Trestní právo procesní2003kniha80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XIX. Přípravné řízení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XXI. Hlavní líčení2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Kapitola XXII. Veřejné a neveřejné zasedání2003část knihy80-86432-58-0
Jelínek J.Zákon o soudnictví ve věcech mládež a základní zásady trestního řízení2003článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení (poznámky k orientačnímu studiu)2003článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Zásada rychlosti trestního řízení2003článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Hasch K., Nováková J.Trestní právo hmotné: Zvláštní část2003kniha80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola I. Trestné činy proti republice2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola II. Trestné činy hospodářské2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola IV. Trestné činy obecně nebezpečné2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola V. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola VI. Trestné činy proti rodině a mládeži2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola VIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola IX. Trestné činy proti majetku2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Kapitola XI. Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě2003část knihy80-86432-35-1
Jelínek J.Poškozený a náhrada škody po novele trestního řádu 20012002článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv...2002kniha80-7201-366-1
Jelínek J.Kapitola XV. Jednotlivé důkazní prostředky2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola I. Úvodní výklady2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Jednotlivé důkazní prostředky2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XVI. Rozhodnutí2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola IV. Základní zásady trestního řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola V. Subjekty trestního řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola VI. Soudy2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XVIII. Stadia trestního řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola VII. Státní zastupitelství a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola X. Poškozený a zúčastněná osoba2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XI. Probační a mediační služba2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XIV. Obecné výklady o důkazech2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XVII. Náklady trestního řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XIX. Přípravné řízení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XXI. Hlavní líčení2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J.Kapitola XXII. Veřejné a neveřejné zasedání2002část knihy80-86432-20-3
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv...2002kniha80-7201-351-3
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J., Sovák Z.Trestní právo procesní2002kniha80-86432-20-3
Jelínek J.Novela trestního zákona 20012001článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Poškozený po novele trestního řádu2001článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Nutná obrana2001článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád: úplné znění zákonů o policii, o vazbě, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě, advokátní tarif: podle stavu k 1.6.20012001kniha80-7201-286-X
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád: úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě, advokátní tarif: podle stavu k 1.1.20022001kniha80-7201-304-1
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Nováková J.Trestní právo procesní2001kniha80-86432-07-6
Jelínek J.Hlava VI - Soudy2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava VII - Státní zastupitelství a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava X - Poškozený a zúčastněná osoba2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XIII - Obecné výklady o důkazech2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XIV - Jednotlivé důkazní prostředky2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XV - Rozhodnutí2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XVI - Náklady trestního řízení2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XVII - Stadia trestního řízení2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Hlava XVIII - Přípravné řízení2001část knihy80-7201-268-1
Jelínek J.Kapitola I. Úvodní výklady2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola IV. Základní zásady trestního řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola V. Subjekty trestního řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola VI. Soudy2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola VII. Státní zastupitelství a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola X. Poškozený a zúčastněná osoba2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XI. Probační a mediační služba2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XIV. Obecné výklady o důkazech2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XV. Jednotlivé důkazní prostředky2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XVI. Rozhodnutí2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XVII. Náklady trestního řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XVIII. Stadia trestního řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XIX. Přípravné řízení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XXI. Hlavní líčení2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Kapitola XXII. Veřejné a neveřejné zasedání2001část knihy80-86432-07-6
Jelínek J.Reforma trestního procesu (několik poznámek k předložené novele trestního řádu)2000článek v časopise1211-2860
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou2000kniha80-7201-211-8
Jelínek J.Nad současnou právní úpravou trestního činu znásilnění2000článek v časopise1211-0900
Jelínek J., Protivínský M.Možnosti péče o svědky - oběti nejsou ještě vyčerpány2000článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Současná právní úprava mravnostních deliktů a její nedostatky2000část knihy
Jelínek J.Trestní právo - novelizace v letech 1997-19992000kniha80-7201-208-8
Jelínek J.Reforma trestního procesu2000příspěvek na konferenci
Jelínek J.Trestný čin znásilnění a jeho oběti2000příspěvek na konferenci
Jelínek J.Obviněný a jeho právo na obhajobu1999článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Nová úprava drogových deliktů v českém trestním zákonu1999článek v časopise
Jelínek J., Sovák Z.Rozhodnutí ve věcech trestních1999kniha80-902752-0-6
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád1999kniha80-7201-133-2
Císařová D., Hasch K., Jelínek J., Mandák V., Růžek A., Sovák Z., Štěpán J.Trestní právo procesní1999kniha80-7201-141-3
Jelínek J.Glówne kierunki reformy czeskiego prawa karnego od roku 19901998část knihy83-227-1280-4
Jelínek J.K odškodňování obětí trestné činnosti - vybrané problémy1998článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Novelizace trestního práva v roce 19981998kniha80-7201-144-08
Jelínek J.Novelizace trestního práva v roce 19971998kniha80-7201-118-9
Jelínek J.Peněžitá pomoc obětem trestní činnosti1998článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Poškozený v českém trestním řádu1998kniha80-7184-618-X
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád1998kniha80-7201-133-2
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád1998kniha80-7201-133-2
Jelínek J.Účastenství.Kap.XIII1997část knihy
Jelínek J.K postavení poškozeného v trestním řízení - návrhy de lege ferenda1997článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Může poškozený podat stížnost proti usnesení o přibrání znalce?(Nad jedním rozhodnutím)1997článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Nebezpečnost činu pro společnost.Kap.X1997část knihy
Jelínek J.Objekt trestného činu.Kap.VI1997část knihy
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu.Kap.VII1997část knihy
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost.Kap.XI1997část knihy
Jelínek J.Pachatel trestného činu.Kap.VIII1997část knihy
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu.Kap.V1997část knihy
Jelínek J.Souběh trestných činů.Kap.XIV1997část knihy
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu.Kap.IX1997část knihy
Jelínek J.Trestný čin.Kap.IV1997část knihy
Jelínek J.Vývojová stádia trestné činnosti.Kap.XII1997část knihy
Jelínek J.Zánik trestnosti.Kap.XV1997část knihy
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád.Úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, advokátní tarif: podle stavu k 1.1.19981997kniha80-7201-100-6
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád.Úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, advokátní tarif: podle stavu k 1.4.19971997kniha80-7201-068-9
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní právo hmotné.I.Obecná část1997kniha80-85963-24-8
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád.Úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : podle stavu k 1.1.19961996kniha80-85647-57-5
Jelínek J.Trestní zákon a trestní řád.Úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody: podle stavu k 1.9.19961996kniha
Jelínek J.Trestní stíhání se souhlasem poškozeného - bilance a perspektivy1996článek v časopise1210-9150
Jelínek J.Účastenství. Kap. XIII.1995část knihy
Jelínek J.K novelám trestních kodexů v roce 1995.1995článek v časopise1210-9150
Jelínek J.K novelizaci trestního zákona v roce 1995.1995článek v časopise1210-6348
Jelínek J.Nebezpečnost činu pro společnost. Kap. X.1995část knihy
Jelínek J.Objekt trestného činu. Kap. VI.1995část knihy
Jelínek J.Objektivní stránka trestného činu. Kap. VII.1995část knihy
Jelínek J.Okolnosti vylučující protiprávnost. Kap. XI.1995část knihy
Jelínek J.Pachatel trestného činu. Kap. VIII.1995část knihy
Jelínek J.Skutková podstata trestného činu. Kap. V.1995část knihy
Jelínek J.Souběh trestných činů. Kap. XIV.1995část knihy
Jelínek J.Subjektivní stránka trestného činu. Kap. IX.1995část knihy
Jelínek J.Trestný čin. Kap. IV.1995část knihy
Jelínek J.Vývojová stádia trestné činnosti. Kap. XII.1995část knihy
Jelínek J.Zánik trestnosti. Kap. XV.1995část knihy
Jelínek J., Sovák Z.Trestní zákon a trestní řád, úplné znění zákonů o policii o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody : podle stavu k 1.9.19951995kniha80-85647-57-5
Novotný O., Dolenský A., Jelínek J., Vanduchová M.Trestní ptávo hmotné. I. Obecná část1995kniha80-901683-2-9
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111