Detail člověka URL

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. je právník a historik, externí lektor Katedry ústavního práva PF UK, člen výkonného výboru České asociace pro evropská studia a redakční rady časopisů European Studies a Současná Evropa. V minulosti působil jako poradce senátního Výboru pro záležitosti EU a zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti. V současné době je ředitelem odboru právního Ministerstva zemědělství. 

Předmětem jeho odborného zájmu jsou vybrané otázky práva ústavního, správního a evropského, především problematika vývoje státních útvarů, legitimity moci, parlamentního zřízení a vztahu státu a mezinárodních organizací, zvláště pak vymezení jejich pravomocí se zaměřením na judikaturu německého Spolkového ústavního soudu. V této oblasti publikoval mj. následující texty:  

 

Odborné monografie - spoluautorství

Syllová, Jindřiška et al. Parlament České republiky (3. přepracované a aktualizované vydání). Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-87576-95-3.

Zemánek, Jiří et al. Tvorba a implementace práva EU z pohledu vnitrostátního. Praha: Metropolitan Univeristy Prague Press, 2012. ISBN 978-80-86855-81-3.

Šišková, Naděžda et al. Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-17-5. 

Malíř, Jan et al. Česká republika v Evropské unii (2004-2009). Institucionální a právní aspekty členství. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009. ISBN 978-80-904024-2-3.

Filip, Jan et al. The Czech Senate: History and Presence. Praha: HQ Kontakt, 2003. ISBN 80-903071-2-4.

 

Kapitoly v odborné monografii

Georgiev, Jiří.. The Constitutional Review of the OMT Programme – the German Case. In: Šišková, N. et al. The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visons on the Future of the Union. Köln: Wolters Kluwer, 2018, s.165-176. ISBN 978-3-452-29186-8. 

Georgiev, Jiří. Jindřich Jaroslav Clam-Martinic, Richard Clam-Martinic. In: Tomeš, J. et al. Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích. Praha: NLN, 2012. s. 104-113. ISBN 978-80-7422-190-3.

Georgiev, Jiří. Snížení demokratického deficitu posílením národních parlamentů. In: Belling,V. Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 165-189. ISBN 978-80-210-5081-5.

 

Editace sborníků

Princip subsidiarity v právní teorii a praxi – Grundsatz der Subsidiarität in der Rechtstheorie und Praxis. Sestavil Georgiev, Jiří. Praha, 2008. ISBN 978-80-87125-01-4.  

Parlamentní kontrola agendy Evropské unie v Senátu. Sestavil Georgiev, Jiří. Praha: Kancelář Senátu, 2006 (reedice 2007, anglická verze 2008).

Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení: Sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu v Praze. Sestavili Georgiev, Jiří - Kysela, Jan. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86861-31-7.

 

Příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference

Georgiev, Jiří. Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in den Gründungsverträgen: Überlegungen de lege ferenda. In: Georgiev, Jiří (ed.) Princip subsidiarity v právní teorii a praxi – Grundsatz der Subsidiarität in der Rechtstheorie und Praxis. Praha, 2008. s. 141-149. ISBN 978-80-87125-01-4.

Georgiev, Jiří. Der böhmische Adel und Anfänge des österreichischen Parlamentarismus. In: Georgiev, Jiří - Kysela, Jan (eds.) Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení: sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu v Praze. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 63-69. ISBN 80-86861-31-7.

 

Příspěvky ve sborníku z konference

Georgiev, Jiří. Postavení národních parlamentů po přijetí ústavní smlouvy EU. In: Klíma, J. - Bureš, J. (eds.) Kam kráčíš, Evropská unie? Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 134-144. ISBN 978-80-7380-027-7.

 

Příspěvky ve sborníku

Georgiev, Jiří. Lisabonský nález z Karlsruhe: Spolkový ústavní soud určil podmínky a meze přenosu kompetencí na EU. In: Kust, J. (ed.) Evropská inspirace z Karlsruhe. Vztah evropského práva k ústavnímu řádu členského státu ve světle rozhodnutí německého ústavního soudu k Lisabonské smlouvě. Praha: 2009. s. 27-47. ISBN 978-80-7440-018-6.

Georgiev, Jiří. Democracy in the EU: National Parliaments and the Quest for Legitimacy. In: Šišková, N. (ed.) The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues. Groningen: Europa Law Publishing, 2008, s. 111-119. ISBN 978-90-76871-87-5.

 

Články v recenzovaném časopise

Georgiev, Jiří, „Potřebuje Ústava České republiky další euronovelu?“, AUC – Iuridica, 2013, No. 4, s. 59-72, ISSN 0323-0619.

Georgiev, Jiří. "Flexibilní Evropská unie: Ke vztahu "brzd a motorů" integrace v návrhu evropské ústavní smlouvy". Právník, 2005, No. 12, s. 26-35. ISSN 0231-6625.

Georgiev, Jiří. "Kompetence EU a Konvent". Právní rozhledy, příloha Evropské právo, 2003, Vol. 11, No. 9, ISSN 1210-6410.

Georgiev, Jiří. "J. J. Clam-Martinic a počátky samosprávy v Rakousku". Právně-historické studie, 2003, No. 36, s. 75-111. ISSN 0079-4929.

Georgiev, Jiří. "Nad institucionální reformou EU". Právní rozhledy, příloha Evropské právo, 2003, No. 9, ISSN 1210-6410.