JUDr. David Kryska, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 314

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 110 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
po dohodě konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem

Ústav právních dějin

Email:


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Kryska D.Soudní dvůr EU k podmínce státní příslušnosti pro přístup k povolání notáře2018článek v časopise0000-0000
Kryska D.Zastavení řízení o kasační stížnosti ve věci zajištění žadatele o udělení mezinárodní ochrany2018článek v časopise1211-4405
Kryska D., Đerđa D.Neka rješenja upravnog spora u usporednom pravu: kako unaprijediti hrvatski upravni spor?2018článek v časopise1330-349X
Kryska D., Větrovský J.Zákon o právech příslušníků národnostních menšin : komentář2018kniha0-000-00000-0
Kryska D.Soudní přezkum rozhodnutí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení dlouhodobého víza za účelem studia2018článek v časopise1211-4405
Kryska D.Právo na účinný právní prostředek nápravy v kontextu směrnice o společných řízeních pro přiznávání a odjímání statusu mezinárodní ochrany2018část knihy978-83-932571-3-3
Kryska D.PRUS, Łukasz: Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, 263 s., ISBN: 978-83-65431-90-52018článek v časopise2571-0923
Kryska D.Právo azylu v Německé demokratické republice2018článek v časopise1801-0288
Kryska D.Sovětizace azylového práva jako druh jeho globalizace2018část knihy978-80-88266-32-7
Kryska D.Právo azylu v jihoslovanských socialistických zemích2018část knihy978-80-7598-262-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Ondřejek P., Mrázek J., Červeňáková A., Hřebejk J., Krejčíková H., Růžička K., Kindlová M., Honusková V., Kryska D., Scheu H., Šmigová K., Tymofeyeva A., Lantajová D., Trávníčková Z.Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv2017kniha978-80-87975-66-4
Kryska D.Vývoj vzájemného vztahu občanství, azylu a uprchlictví v českém právu2017část knihy978-80-87975-66-4
Kryska D.Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci soudního přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně2017článek v časopise0000-0000
Kryska D.PRINC, Marcin: Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym2017článek v časopise0000-0000
Kryska D.Několik slov před příspěvky kolegyň a kolegů z Polska2017část knihy978-80-7552-905-3
Kryska D.Prodloužení doby platnosti pobytové karty rodinného příslušníka občana EU v případě rozvodu2017článek v časopise1211-4405
Kryska D.Žádost o trvalý pobyt a počítání doby předchozího pobytu na území2017článek v časopise1211-4405
Kryska D.Vrhovni upravni sud Republike Poljske. Zahtjev Vrhovnog upravnog suda Republike Poljske za prethodnu odluku u predmetu El Hassani2017článek v časopise1848-0357
Kryska D.Právo na osobní svobodu z pohledu dualismu práva a pravomoci soudů2017část knihy978-80-87975-64-0
Kryska D.Nejvyšší správní soud: předběžná otázka k možnosti zajištění za účelem předání podle nařízení Dublin III2016článek v časopise0000-0000
Kryska D.Obcházení zákona s cílem získat povolení k přechodnému pobytu jiným způsobem2016část knihy978-80-87949-36-8
Kryska D.Zbavení státního občanství pohledem vnitrostátního práva v historické perspektivě2016část knihy978-80-87284-57-5
Kryska D.Ústavní soud k právu na soudní přezkum rozhodnutí ve věcech mezinárodní ochrany2016článek v časopise0000-0000
Kryska D.Moderace trestu za správní delikt soudem2016článek v časopise1211-4405
Kryska D.Europeizace migračního práva a české správní soudnictví2016část knihy978-80-7502-162-5
Kryska D.Účelové uzavření manželství s cílem získat povolení k přechodnému pobytu2016článek v časopise1211-4405
Kryska D.Trvalost partnerského vztahu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků2016článek v časopise1211-4405
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Kryska D.Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ve věci El Hassani, C-403/162016článek v časopise0000-0000
Kryska D.Právo na účinný právní prostředek nápravy ve věcech mezinárodní ochrany a české správní soudnictví2016část knihy978-80-210-8402-5
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Kryska D.Volební právo občanů EU ve volbách do zastupitelstev obcí2015článek v časopise1211-4405
Kryska D.Nepřiznání náhrady nákladů řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele2015článek v časopise1211-4405
Kryska D.Používání menšinových jazyků v České republice - úřední styk a vícejazyčné názvy2015článek v časopise0323-0619
Kryska D.Právo azylu v Listině základních práv a svobod v historické perspektivě. K poctě docenta Vladimíra Mikule2015článek v časopise0139-6005
Kryska D.Krajský soud v Ústí nad Labem: k možnosti zajištění za účelem předání podle nařízení Dublin III2015článek v časopise0000-0000
Kryska D., Janků L.Ústavní azyl v listině základních práv a svobod jako zdroj konfliktu2015část knihy978-83-7490-846-7
Kryska D.Procesní souvislosti posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální pomoci2015část knihy978-80-87949-18-4
Kryska D.Humanitární azyl2015článek v časopise1211-4405
Kryska D.Vyhlášení výsledků voleb soudem2015článek v časopise1211-4405
Kryska D.Aktualne orzecznictwo czeskich sądów administracyjnych w sprawie prawa głosowania obywateli UE w wyborach lokalnych2015článek v časopise1734-803X
Kryska D.Postavení Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců2014část knihy978-80-87949-02-3
Kryska D.Konstytucyjny model czeskiego sądownictwa administracyjnego2014článek v časopise1734-803X
Kryska D.Veřejnoprávní aspekty zneužití práva rodinného2014část knihy978-80-87975-10-7
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Kryska D.Vývojové tendence v organizaci státní správy na úseku pobytu cizinců2014část knihy978-80-7502-048-2
Kryska D.Srovnání českého a polského správního soudnictví2013kniha978-80-87146-80-4
Pomahač R., Handrlica J., Kryska D., Pítrová L., Prášková H., Staša J., Svoboda P.Veřejná správa za rozcestím : Právní reflexe2013kniha978-80-87146-92-7
Kryska D.Svěření rozhodovací pravomoci „rozkladovým“ komisím jako nový jev v českém správním řízení2013část knihy978-80-904579-9-7
Kryska D.Na pomezí správního dozoru a správního soudnictví2012článek v časopise0139-6005
Kryska D.Od Radomské komise po současnost aneb Z dějin správního soudnictví v českých a polských zemích2012článek v časopise1803-9561
Kryska D.Ústavní základy českého a polského správního soudnictví2012článek v časopise1801-0288
Kryska D.Organization of Czech and Polish Administrative Judiciary2012článek v časopise1213-8770
Kryska D.Kilka uwag o zakresie kognicji sądów administracyjnych wobec konstytucyjnych organów w Czechach i w Polsce2012článek v časopise1734-803X
Kryska D.Žaloba proti nečinnosti orgánu veřejné správy podle polské právní úpravy jako možná inspirace pro českého zákonodárce?2012část knihy978-80-7357-917-3
Kryska D.Pravomoc a působnost soudů v českém a polském správním soudnictví2012část knihy978-80-904579-3-5
Kryska D.Idea nezávislých správních tribunálů a její možné uplatnění v cizineckém a azylovém právu se zaměřením na českou a polskou právní úpravu2012část knihy978-80-904579-3-5
Kryska D.Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním ( I. část )2012článek v časopise1213-189X
Kryska D.Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním ( II. část )2012článek v časopise1213-189X
Kryska D.Opravné prostředky v českém a polském soudním řízení správním ( III. část )2012článek v časopise1213-189X
Kryska D.Alternativní řešení sporů a správní soudnictví2012část knihy978-80-87576-47-2
Větrovský J., Kryska D.Právo cizince na řízení o mezinárodní ochraně a ústavní pořádek České republiky2011článek v časopise1210-4817
Kryska D.K třicátému výročí vzniku polského Nejvyššího správního soudu2011část knihy978-80-87212-69-1
Kryska D.K reformatorní pravomoci českého a polského Nejvyššího správního soudu v řízení o kasační stížnosti2011část knihy978-80-87146-50-7
Kryska D., Holá E.K readmisi cizinců v rozhodovací praxi orgánů veřejné moci2010článek v časopise0139-6005
Holá E., Kryska D.Zajišťování cizinců podle readmisních dohod a jejich vstup do řízení o udělení mezinárodní ochrany2010část knihy978-80-7357-490-1
Kryska D.Role státního zastupitelství, prokuratury a ombudsmana v soudním řízení správním podle české a polské právní úpravy2010článek v časopise1210-4817
Kryska D.Vybrané aspekty právní úpravy víz v Polské republice aneb soudní přezkum vízových věcí na polském příkladě2010část knihy978-80-7357-605-9

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111