JUDr. Irena Holcová

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 248

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 27 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 8:30 - 9:30 hod.


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

-autorské právo
- počítačové programy a právo IT
- autorské právo v prostředí Internetu
- licence

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1977

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

postgraduální studium – směr autorskoprávní

1986

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Finanční právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1979

Autorské právo a daň z příjmů z literární a umělecké činnosti

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1977-1992

Academia, nakladatelství ČSAV

Vedoucí právník

1,0

1992-2000

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Odborný pracovník

0,5

2000 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Odborný asistent

0,5

1992 dosud

Samostatný advokát

Advokát

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Specializační modul: Autorské právo a práva průmyslová - Úvod do autorského práva, základní pojmy, dílo, jeho druhy, vznik, subjektivní autorská práva, trvání a obsah autorského práva, Počítačové programy (software) jako předmět autorskoprávní ochrany dle autorského zákona a směrnice o ochraně počítačových programů)

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Právo duševního vlastnictví I.

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

Mediální právo

Vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního

SVOČ: Autorské právo a práva průmyslová   Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
Autorské právo a práva průmyslová (autorské právo) Garant Vysoká škola práva a podnikání

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

1992 dosud

Posudková činnost v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996-2000

Expertní komise pro tvorbu nového autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2004-2005

Expertní komise pro tvorbu euronovely autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2008-2013

Expertní komise pro tvorbu novely autorského zákona

Česká republika – Ministerstvo kultury

člen

2007-2008

Minitým č. 9 pro NOZ (licenční smlouva)

Česká republika

člen

2013

ALAI

ALAI Česká republika

člen

 

Ocenění

Název ocenění

 

Rok udělení

Právník roku 2015 pro obor Práva duševního vlastnictví   2016

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

pasivně

Ruština

pasivně

 

Monografie
- Kříž, Jan, Holcová, Irena, Kordač, Jiří, Křesťanová, Veronika, Autorský zákon a předpisy související: komentář, 2. aktualizované vydání, Praha, Linde Praha a.s., 2005
- Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící – komentář, Linde Praha a. s., aktualizovaný dotisk 2002
- Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.: Autorský zákon a předpisy souvisící – komentář, Linde Praha a. s., 2001
- Knap, Karel - Kordač, Jiří - Holcová, Irena - Nerudová, Veronika : Autorský zákon a předpisy souvisící, komentář, 6. přepracované vyd., Praha, Linde, 1998 (5. podstatně přepracované vydání 1996)

Učebnice a učební texty
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Díl pátý, Hlava třicátá třetí) v Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 5. aktualizované a doplněné vydání
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Hlava třicátá první) v Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., ASPI, a.s., 2007, 4. aktualizované a doplněné vydání (předchozí vydání 2005 a 2002)

Slovníky
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – hesla pro Madar a kol.: Slovník českého práva, 3. vydání, Linde Praha, 2002


Kapitoly v monografiích
- Holcová, Irena: Aktuální otázky a autorskoprávní aspekty podpory výzkumu, vývoje a inovací. In Kříž, Jan (ed.) Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2011, s. 17-30. ISBN 978-80-87146-56-9. Projekt: č. MSM0021620804
- Holcová I., Křesťanová V.: Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle českého autorského zákona ve vztahu k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-467/08 ze dne 21. října 2010. In Kříž, Jan Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze , Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová - IFEC, 2010, s. 17-42. ISBN 978-80-87146-41-5
- Holcová I., Kříž J., Křesťanová V, Dobřichovský T.: Informační společnost a autorské právo. In Gerloch, Aleš - Tomášek, Michal - Maršálek, Pavel: Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 188-217. ISBN 978-80-246-1742-8
- Holcová I., Kříž J., Křesťanová V, Dobřichovský T.:Information society and copyright. In Tomášek, Michal Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 176-185. ISBN 978-80-246-1785-5
-Holcová, Irena: Subsidiarita občanského zákoníku a obchodního zákoníku coby obecných právních předpisů v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho užitím v Kříž a kolektiv: Aktuální otázky práva autorského 2009, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009
- Holcová, Irena: Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému Wiki), WWW: <http://portal.lf1.cuni.cz/ ,2009
- Holcová, Irena, Křesťanová Veronika: Ustanovení § 47b zákona o vysokých školách jako autorskoprávní omezení? v Kříž a kolektiv: Aktuální otázky práva autorského 2008, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2008
- Holcová Irena: Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a jeho překlad jako díla úřední v Kříž a kolektiv: Aktuální otázky práva autorského 2008, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2008
- Kříž J., Holcová I., Křesťanová V. – Autorské právo (Hlava třicátá první) v Knappová M., Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné, svazek 3., ASPI, a.s., 2007, 4. aktualizované a doplněné vydání
- Holcová I., Křesťanová V.: Licenční smlouva nakladatelská v Zoufalý, Munková a kolektiv: Velká kniha smluvních vzorů, 5. přepracované a doplněné vydání, C.H.Beck 2007
- Křesťanová V, Holcová I.: Autorské právo a školní práce, FORUM, Univerzita Karlova, 2007

- Holcová, Irena, Křesťanová, Veronika, Voborník, Martin: Ochrana autorského práva, metodická příručka, 1. vydání, Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Iniciativou "Právo na straně myšlenky", Olomouc, 2006 (zpřístupněno též na www.msmt.cz)
- Holcová I., Křesťanová V.: in Harmonizace soukromého a hospodářského práva České republiky s právem Evropské unie, oblast práv k nehmotným statkům, část autorské právo (výzkumný projekt), 2003
- Holcová, Irena (autor kapitoly) : Dodatky č.10,díl D1-D7. In:Základní právní předpisy II.,Předpisy justiční - dodatky, 2. vyd., Praha, Codex Bohemia, 1997,
- Kříž, Jan - Holcová, Irena - Nerudová, Veronika (autor kapitoly) : Desátá aktualizace a doplňky.část 5.,díl 21. In:Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.(Autorské smlouvy), 2. vyd., Praha, Dashöfer, 1997,
- Holcová, Irena - Nerudová, Veronika (autor kapitoly) : Společnost s ručením omezeným a autorské právo. In:Společnost s ručením omezeným a její jednatel, 1. vyd., Praha, Dashöfer, 1996, 1 díl 1-díl 7
- Holcová, Irena (autor kapitoly) : Autorské právo a průmyslová práva. In:Základní právní předpisy, předpisy justiční -dodatky č.12, 1. vyd., Praha, Codex, 1996, díl D D1-D7

Odborné články
- Holcová, Irena - Nerudová, Veronika : Právní souvislosti vydávání 'cover verzí'. [Legal Context of the 'Cover Versions' Edition]. In: Právní zpravodaj, 2000, 2000, č.: 7, s. 6-7
- Nerudová, Veronika - Holcová, Irena : Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva.[Producer Autorization to the Enforcement of Copyright]. In:Strategie, 1999, č.: 5, s. 84-85, ISSN: 1210-3756
- Nerudová, Veronika - Kříž, Jan - Holcová, Irena : Povinné zastoupení ochrannou organizací. [Obligatory Representation Through the Protective Organ Nation]. In:Strategie, 1999, č.: 3, s. 61-61, ISSN: 1210-3756

Příspěvky ve sbornících
Holcová I., Křesťanová V.: Některé základní otázky autorského práva, pro konferenci Institut for International Research, 2002 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Holcová I.Kogentní a dispozitivní ustanovení autorského zákona ve vztahu k NOZ2016Příspěvek na konferenci
Holcová I.K Rozsudku Soudního Dvora Evropské unie (třetího senátu) ze dne 12. října 2016 ve věci C 166/15 v trestním řízení proti Aleksandrsi Ranksovi a Jurijsi Vasiļevičsi2016část knihy978-80-87975-58-9
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Holcová I.Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)2015Příspěvek na konferenci
Holcová I.Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)2015Příspěvek na konferenci
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Křesťanová V., Holcová I.Některé aspekty kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem autorským2015část knihy978-80-87975-41-1
Holcová I., Křesťanová V.Občanský zákoník. Komentář § 2358-23902014část knihy978-80-7478-638-9
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Košík P., Křesťanová V., Lašková B., Vladimír Gabriel N.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi2014kniha978-80-87975-15-2
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Holcová I.Aktuální otázky a autorskoprávní aspekty podpory výzkumu, vývoje a inovací2011část knihy978-80-87146-56-9
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Holcová I. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Holcová I., Křesťanová V.Právo na náhradní odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu podle českého autorského zákona ve vztahu k rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-467/08 ze dne 21. října 20102010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T.Informační společnost a autorské právo2010část knihy978-80-246-1742-8
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2009část knihy978-80-7357-465-9
Holcová I.Subsidiarita občanského zákoníku a obchodního zákoníku coby obecných právních předpisů v souvislosti s tvorbou autorského díla a jeho užitím2009část knihy978-80-246-1751-0
Holcová I., Křesťanová V.Zpracování autorského díla a zpracování věci2009část knihy978-80-7357-432-1
Radvanová S., Kříž J., Holcová I., Zuklínová M., Křesťanová V., Pítra V., Švestka J., Dvořák J.Občanské právo hmotné 32009kniha978-80-7357-465-9
Holcová I.„Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki)“2009Příspěvek na konferenci
Holcová I.„Autorské právo“2009Příspěvek na konferenci
Holcová I.Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a jeho překlad jako díla úřední (závěry odborného stanoviska). 2008část knihy978-80-246-1528-8
Holcová I., Křesťanová V.Ustanovení § 47b zákona o vysokých školách jako autorskoprávní omezení?. 2008část knihy978-80-246-1528-8
Holcová I.Licenční smlouva nakladatelská2007část knihy978-80-7179-613-8
Křesťanová V.Licenční smlouva nakladatelská2007část knihy978-80-7179-613-8
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Díl pátý: Autorské a patentové právo. Hlava třicátá první: Autorské právo2007část knihy 978-80-7357-230-3
Křesťanová V., Holcová I.Autorské právo a školní práce2006článek v časopise1211-1724
Holcová I., Křesťanová V., Voborník M.Ochrana autorského práva2005kniha80-244-0960-7
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Holcová I., Křesťanová V., Voborník M.Ochrana autorského práva2005kniha80-244-0960-7
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související : komentář : podle stavu k 1. 9. 20052005kniha80-7201-546-X
Holcová I., Křesťanová V.Jak ochránit autorství?2004článek v časopise1212-9496
Křesťanová V., Holcová I.Licenční smlouva nakladatelská2003část knihy80-7179-766-9
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Slovníková hesla2002část knihy80-7201-377-7
Kříž J., Holcová I., Křesťanová V.Autorské právo2002část knihy80-86395-44-8
Kříž J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V.Autorský zákon a předpisy související, komentář2001kniha80-7201-301-7
Holcová I., Křesťanová V.Licenční smlouva nakladatelská2001část knihy80-7179-482-1
Holcová I., Nerudová V.Právní souvislosti vydávání 'cover verzí'2000článek v časopise
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon2000kniha80-86412-04-0
Nerudová V., Holcová I.Oprávnění výrobce k výkonu autorského práva1999článek v časopise1210-3756
Nerudová V., Kříž J., Holcová I.Povinné zastoupení ochrannou organizací1999článek v časopise1210-3756
Knap K., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon a předpisy souvisící, komentář1998kniha80-7201-126-X
Holcová I.Dodatky č.10,díl D1-D71997část knihy
Kříž J., Holcová I., Nerudová V.Desátá aktualizace a doplňky.část 5.,díl 211997část knihy
Holcová I.Autorské právo a průmyslová práva1996část knihy
Holcová I., Nerudová V.Společnost s ručením omezeným a autorské právo1996část knihy
Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Mezinárodní smlouvy z oblasti práva autorského a práv příbuzných. Dokumenty ES.Dohoda o TRIPS1996část knihy
Knap K., Kříž J., Kordač J., Holcová I., Nerudová V.Autorský zákon a předpisy související1996kniha80-7201-049-2
Holcová I.Devátá aktualizace a doplňky, část 5. díl 21. (Autorské smlouvy)1995část knihy
Holcová I.Dodatky č.9., díl D1-D71995část knihy

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111