JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Ústav právních dějin

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Úterý 10 - 12

Ústav právních dějin

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 325 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Úterý 10:00 - 12:00


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šouša J.Vybrané otázky československých amnestií trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve vztahu k národnostním menšinám2018článek v časopise0079-4929
Šouša J., Malý K., Šouša J., Woitschová K., Vojtíšková J., Koupil O., Koupilová M.Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Chrestomatie. Díl I. Druhá polovina 17. a počátek 18. století2018kniha978-80-246-3775-4
Šouša J.Čtyři klíčové okamžiky vyhlášení nezávislého Československa v roce 19182018příspěvek na konferenci
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Šouša J.Amnestie včera, dnes a zítra? Příspěvek k vybraným otázkám republikánského právního institutu především z právněhistorické perspektivy2018část knihy978-80-7380-749-8
Kindl V., Šouša J.První překlad Justiniánových Institucí do češtiny a několik úvah o jeho vztahu k Právům městským Království českého2017část knihy978-80-87284-64-3
Šouša J.Zpráva o zasedání Mezinárodního vědeckého grémia projektu celosvětové výstavy Magdeburské městské právo a evropská města ve středověku2017článek v časopise0079-4929
Šouša J.11. sjezd historiků, Olomouc 20172017článek v časopise0079-4929
Šouša J.Několik úvah k institutu poddanství a některým dalším právním otázkám z období předosvícenského absolutismu2017článek v časopise0079-4929
Šouša J.Veselé historky s torturou2017příspěvek na konferenci
Šouša J.Urážka hlavy státu a její místo v právním řádu České republiky z právněhistorické perspektivy2017příspěvek na konferenci
Šouša J.Zvíře a trestní právo v dějinách2017příspěvek na konferenci
Šouša J.Die Nürnberger Prozesse aus Sicht der nachkriegszeitlichen Tschechoslowakischen Republik2017příspěvek na konferenci
Šouša J.Ordálový důkaz v českých právních dějinách2017příspěvek na konferenci
Šouša J., Elischer D.Evoluce či revoluce v odčiňování újmy2017příspěvek na konferenci
Šouša J.Soudní moc jako záruka demokratického právního státu v perspektivě vybrané právní úpravy a justiční praxe minulosti2016příspěvek na konferenci
Šouša J.Amnestie politických deliktů v době 1. Československé republiky2016článek v časopise1211-9768
Šouša J.Amnestie a milosti v 50. letech 20. století2016příspěvek na konferenci
Šouša J.Trest smrti2016příspěvek na konferenci
Šouša J.Československo a norimberský tribunál2016příspěvek na konferenci
Šouša J.Cena zvláštní obliby v minulosti a současnosti2016příspěvek na konferenci
Šouša J.Studium a výuka trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v meziválečném období2016část knihy978-80-7502-185-4
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H., Šouša J. , et al.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Šouša J.Je silná pozice soudní moci zárukou demokratického právního státu? Z perspektivy vybrané právní úpravy a justiční praxe minulosti2016příspěvek na konferenci
Šouša J., Šouša L.Komparace zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v době jeho přijetí a v podobě před jeho zrušením2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Mučení jako důkazní prostředek v čarodějnických procesech2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Ordály a mučení jako důkazní prostředky v právních předpisech českých zemí2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Služební poměr dle zákona č. 15/1914 ř.z. jako historická atypická forma zaměstnání2015část knihy978-80-7478-975-5
Šouša J.Zu einigen Aspekten des Magdeburg-Leitmeritzer Rechts in Böhmen2015část knihy978-3-941226-36-4
Šouša J., Pavlíček V.Legal regulation of expropriation in the Czech republic2015část knihy978-90-13-13179-6
Šouša J.Frankl Otto2015část knihy978-80-200-2517-3
Šouša J.Grundriss der Entwicklung vom rechtlichen Einfluss des magdeburgisch-sächsischen Stadtrechtes und der magdeburgischen Reformation in den böhmischen Ländern und mögliche Inspirationsaspekte für die Gegenwart2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Vybrané aktuální ústavněprávní problémy zákona o archivnictví2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Čtyřicátý sjezd německých právních historiků v Tübingenu. Spolková republika Německo, 7. - 11.9. 20142015článek v časopise0079-4929
Šouša J., Soukup L.Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze2015článek v časopise0079-4929
Šouša J.Děsivé dějiny, aneb libůstky z dějin ordálů a tortury2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Služební právo v 19. a 20. století týkající se národnostních menšin - možnosti dalšího výzkumu2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Norimberský proces aneb, když se soudí zlo2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Příprava trestních procesů správního práva2015příspěvek na konferenci
Šouša J.Právněhistorické aspekty filmu Goyovy přízraky a španělská inkvizice2014příspěvek na konferenci
Kuklík J., Bláhová I., Blažek L., Šouša J., Němečková D., Pejskarová A., Šouša L., Jarolínová V., Frantalová A., Jestříbková P., Koblížková M., Kubišová S., Pokorná Ž., Sojková A.Právnická dvouletka : Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století2014kniha978-80-87284-52-0
Šouša J.Komparace vybraných otázek Práv městských Království českého s úpravou obdobných institutů v litoměřickém právu2013část knihy978-80-246-2113-5
Šouša J.Kazimierz Baran (ed.): Constitutional Developments of the Habsburg Empire in the Last Decades before its Fall. The Materials of polish-Hungarian Conference, Cracow, September 2007 , Kraków, Jagiellonian University Press 20102013článek v časopise0079-4929
Malý K., Slavíčková P., Soukup L., Skřejpková P., Šouša J., Vojtíšková J., Šouša J., Woitschová K.Práva městská Království českého. Edice s komentářem2013kniha978-80-246-2117-3
Bláhová I., Blažek L., Kuklík J., Šouša J., Frantalová A., Jarolínová V., Jestříbková P., Němečková D., Koblížková M., Pejskarová A., Pokorná Ž., Václavíková R., Rokoský J., Soukup L.Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století2013kniha978-80-87284-48-3
Šouša J.Několik poznámek k problematice práva odpovídajícího služebnostem podle Všeobecného občanského zákoníku rakouského z roku 18112011část knihy978-80-210-5613-8
Šouša J.Vývoj veřejné správy 1948 - 19602011část knihy978-80-87284-17-9
Šouša J.Organizace a působnost veřejné správy 1960 -19892011část knihy978-80-87284-17-9
Šouša J., Patěk D.Smluvní pokuta - historické kořeny a současnost2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Šouša J. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Šouša J.Komparace vybraných otázek Práv městských Království českého s úpravou obdobných právních institutů v litoměřickém právu2011příspěvek na konferenci
Šouša J.Einige aktuelle Themen der rezenten tschechischen Rechstshistoriographie2011příspěvek na konferenci
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Šouša J., Štefko M.Smrt zaměstnavatele a její důsledek pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů2010článek v časopise0231-6625
Šouša J.Unifikace a jednokolejnost, dva pilíře snah o reformu veřejné správy v letech 1918-19382010část knihy978-80-246-1718-3
Šouša J., Štefko M.Zagadnienie następstw śmierci pracodawcy w zakresie przejścia praw i obowiazków ze stosunku pracy w prawie pracy Czech2010článek v časopise0867-1303
Šouša J.Přednáška exprezidenta Spolkové rady Rakouské republiky prof. Herberta Schambecka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 19. ledna 20102010článek v časopise0231-6625
Šouša J.O jedné akci2010článek v časopise0000-0000
Šouša J., Skřejpková P.Die Rechtswissenschaft in den Böhmischen Ländern von der Aufklärung bis zum Jahre 19182010část knihy978-3-465-04095-8
Šouša J.Vliv změn právního řádu po roce 1948 na změnu vlastnických poměrů kapitálových společností a otázky s tím spojené se sondou k jedné s.r.o.2010příspěvek na konferenci
Šouša J.Srovnání evoluce právní úpravy vybraných otázek trestněprávních kodexů Sovětského svazu a jeho spojenců ze střední a jihovýchodní Evropy z let 1946 – 19602010příspěvek na konferenci
Šouša J.Komparace vybraných otázek Práv městských Království českého s úpravou obdobných právních institutů v litoměřickém právu2010příspěvek na konferenci
Šouša J.Magdeburské právo a jeho srovnání s Koldínovou kodifikací2010příspěvek na konferenci
Šouša J.Emanuel Chalupný2009část knihy978-80-7201-750-8
Šouša J., Šouša L.Zoran Pokrovac (Hg.), Juristenausbildung in Osteuropa bis zum ersten Weltkrieg, Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers, Bd. 3, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2007, 426 s.2009článek v časopise0079-4929
Šouša J., Šouša L.Karel Beran: Právnické osoby veřejného práva, Linde Praha 2006, 191 s.2009článek v časopise0079-4929
Šouša J.Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 6.-9. října 2006. Uspořádali Karel Malý a Ladislav Soukup. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, 1001 s.2009článek v časopise0079-4929
Šouša J.Právní úprava přebírání státních úředníků a zařazování legionářů do aparátu veřejné správy v Československé republice 1918 – 1920, (Ke kontinuitě a diskontinuitě práva, státu a státního aparátu na teritoriu českých zemí)2009část knihy978-83-60430-07-1
Šouša J.Daně a poplatky v 19. století a za Československé republiky v letech 1918 - 19382009část knihy978-80-87109-15-1
Šouša J.Obecní majetek v Čechách 1848 – 1938. Základy právní úpravy a vývoj komunálního majetku v Čechách v letech 1848 – 19382009kniha978-80-246-1497-7
Adamová K., Šouša J.Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda, II.díl. Ústavní právo České republiky, Část 1., 2. vydání, Linde, Praha, 797 s2008článek v časopise0231-6625
Šouša J.Vývoj veřejné správy v letech 1948 - 19602008část knihy978-80-7201-741-6
Šouša J.Organizace a působnost veřejné správy 1960 – 19892008část knihy978-80-7201-741-6
Šouša J.JUDr. Jan Vašatý - český advokát, investor a také kontroverzní politik druhé poloviny 19. století. 2008část knihy978-80-7201-730-0
Šouša J.Jaromír Čelakovský. 2008část knihy978-80-7277-367-1
Adamová K., Šouša J.Václav Pavlíček a kolektiv, Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky, Část 1. , 2. vydání, Linde, Praha, 797 s. 2008článek v časopise0231-6625
Šouša J.Projekt Český právněhistorický slovník2008příspěvek na konferenci
Šouša J.Ke snahám o proměnu právní úpravy obecního statku v Čechách (ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století) 2007článek v časopise0079-4929
Šouša J.Obecní majetek v Čechách 1848-19182007část knihy978-80-246-1426-7
Šouša J.Tomasz Giaro (ed.): Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2006, 344 s.2007článek v časopise0231-6625
Šouša J.Lech Dubel (red): Idee jako źrodlo instytucii połiticznych i prawnych, UMCS, Lublin 2003, 490 s.2007článek v časopise
Šouša J.Marek Mozgawa (red.): Prawna ochrona zwierzat, Verba, Lublin 2002, 187 s.2007článek v časopise
Šouša J., Šouša L.Grzegorz Smyk: Služební pragmatiky civilních úředníků v Polském království v letech 1867-19152007článek v časopise

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111