Detail člověka URL

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.

Profile picture for user 32393861

Telefon: +420221005268

Katedra trestního práva

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Zásada subsidiarity trestní represe
Pojem trestného činu
Kategorizace trestných činů
Poškozený a oběť v trestním řízení
Adhezní řízení
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2012

Univerzita Karlova Právnická fakulta Trestní právo, kriminologie a kriminalistika 2016

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

Pojetí a kategorizace trestného činu v novém trestním zákoníku

JUDr. Trestní právo Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2015 Náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení
Ph.D. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2016 Adhezní řízení

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo I vyučující Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Trestní právo II

vyučující

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2017 - dosud Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres Q02 Grantová agentura Univerzity Karlovy řešitel

2013 - 2016

Komparativní analýza právní úpravy adhezního řízení z hlediska práva mezinárodního, evropského a vybraných zahraničních právních řádů (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko)

3643/2013

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Hlavní řešitel

2016 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace Prvouk 06 Grantová agentura Univerzity Karlovy řešitel
2016 Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu SVV 260 247 Univerzita Karlova řešitel
2015 Dokazování v trestním řízení SVV 260 138 Univerzita Karlova řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu

2015 Právnická fakulta, University of Michigan USA 14 dní studijní
2014 Právnická fakulta, University of Oxford Velká Británie 3 týdny studijní

2013

Právnická fakulta, Universitӓt Wien

Rakousko

1 týden

studijní

2013

Institut pro trestní právo a kriminologii, Universitӓt Bern

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický jazyk

aktivně

Německý jazyk

aktivně