Detail člověka URL

doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.

Profile picture for user 89572983

Telefon: +420221005461

Katedra občanského práva

 

 

Aktuální oblast odborného zájmu
• obecná část občanského práva (zejm. zásady občanského práva, právní skutečnosti, předmět v občanském právu, relativní neúčinnost)
• rodinné právo, včetně manželského práva majetkového
• věcná práva (v první řadě držba, spoluvlastnictví)
• smlouva (teorie smlouvy, smluvní proces)
• obecná část závazkového práva

Pokud jde o právo rodinné a práva věcná – i v rovině srovnání se zahraničními právními úpravami.

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

 

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1972

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok titulu

Doc.

občanské právo

Univerzita Karlova

2003 „Od manželství k nemanželství"

(soubor kapitol knihy)

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok titulu

JUDr.

Občanské právo

Univerzita Karlova

1973

 

Přehled zaměstnání

1973 - 1993

Univerzita Karlova v Praze, rektorát

1976 – 1994

Ústav státu a práva ČSAV

1994 – dosud

docent, Právnická fakulta UK

 

Pedagogická činnost

Občanské právo hmotné – věcná práva (celý předmět)

garant

Občanské právo hmotné – rodinné právo (vybrané přednesy)

vyučující

Právní ochrana dítěte

garant

Nový občanský zákoník – kurz Juridikum

vyučující

Univerzita III. věku – vybrané problémy rodinného práva

vyučující

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích
Freie Universität Berlin. 2011.


Vědeckovýzkumná činnost
2005 – 2011 Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy. MSM0021620804.
2012 Soukromé právo XXI. stol. PRVOUK P05.


Další odborné aktivity
Rekodifikační komise pro nový občanský zákoník. 2000 – 2009.
Ediční komise PF UK. 2006 – 2014.
ČAK, advokát od 1993, resp. 1996, od 2016 pozast.


Účast na konferencích
Konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku. Konference. Olomouc, 2005. ,,Civilní a církevní sňatek v regionálním a historickém srovnání“.
Nové jevy v právu na počátku 21. století. Konference. Praha, 2008. „Nové trendy vývoje rodinného práva“.
200 let všeobecného občanského zákoníku. Konference. Praha, 2011. „Osvojení včera, dnes a zítra“.
Veřejné právo a právo soukromé. Konference. Praha, 2014. „Soukromé právo a jeho veřejnoprávní limity“.
Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Konference. Plzeň, 2014. „Soukromé právo a právo veřejné a právo rodinné“.
Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času. Konference. Praha, 2013. „Poznámky k věcným právům“.
Dítě jako subjekt práva po rekodifikaci. Konference CEVRO. Praha, 2015. „Co v právní úpravě chybí?“
(Ne)možné podoby práva. Konference Právní prostor. Seč, 2015. „Majetkové právo manželské a rozvod (včetně některých dalších otázek právní úpravy, zejména majetková práva nesezdaných dvojic)“.
Soukromé a veřejné v soudobém právu. Konference. Praha, 2016. ,,Je věřitel slabší stranou, nebo ne?“

Jazykové znalosti

 

Němčina

aktivně

Angličtina

aktivně

Francouzština

pasivně

Ruština

pasivně

Latina

pasivně

Holandština

pasivně