doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 560

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 342 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 14:00 - 16:00 hod.Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Oběť a poškozený v trestním řízení
Rekodifikace trestního řádu
Trestní odpovědnost právnických osob

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Policejní akademie ČR

 

Bezpečnostní služby

1997

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2002

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Trestní právo, kriminalistika a kriminologie

Univerzita Karlova

2010

Kybernetická kriminalita

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce

Mgr.

Právo a právní věda

PF UK

2002

Okolnosti vylučující protiprávnost

JUDr.

Trestní právo

PF UK

2003

Okolnosti vylučující protiprávnost (vybrané obecné otázky)

Ph.D.

Veřejné právo III.

PF UK

2005

Soukromá žaloba v trestním řízení

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2001 - 2003

Advokátní kancelář JUDr. David Karabec

Advokátní koncipient

1,0

2003 - 2004

Městský soud v Praze

čekatel

1,0

2004 - dosud

Právnická fakulta UK v Praze

Asistent/odborný asistent/docent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Czech Criminal Law

vyučující

Europeizace trestního práva

garant

Kriminologie I.

garant

Kriminologie II.

garant

Odborná praxe – praxe na státním zastupitelství

garant

Trestní právo I.

vyučující

Trestní právo II.

vyučující

Trestní právo III.

vyučující

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

 Postavení

2007-2010

Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

VD20072010B01

Ministerstvo vnitra ČR

Koordinátor

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Klikněte sem a zadejte text.

Oborový úkol „Europeizace trestního práva“

2010

Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného

SVV260406

Univerzita Karlova

 

2011

Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního

SVV262409

Univerzita Karlova

 

2012

Trestní odpovědnost právnických osob

SVV264404

Univerzita Karlova

 

2013

Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu

SVV266409

Univerzita Karlova

 


 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2005

University of Leiden

Holandsko

Říjen-listopad

Studijní

2006

University of Ljubljana

Slovinsko

6. 3. – 9. 3.

Klikněte sem a zadejte text.

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2010-2014

Fakulta Práva Panevropské vysoké školy

proděkan

2004-2011

Katedra trestního práva Právnické fakulty UK

tajemník

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od 2007

Rekodifikační komise pro trestní právo procesní (od 2014 Komise pro nový trestní řád)

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

Od 2008

Komise pro trestní právo

Legislativní rada vlády

Od 2011 předseda.

Od 2008

Rozkladová komise ministra obrany

Ministerstvo obrany ČR

člen

Od 2013

Rada Justiční akademice

Justiční akademie

člen

2010-2013

Pracovní skupina pro zákon o obětech trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti

předseda

2014

Členství v redakční radě

Jurispridence

člen

2010

Členství v redakční radě

Revue pro právo a technologii

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Česko-německý studentský vědecký seminář

konference

Würzburg

2006

The principle "ne bis in idem" in the European law

Mezinárodní letní právní škola v Petrohradě

konference

Petrohrad

2006

Ne bis in idem.

European Law and National Criminal Legislation

konference

Ljubljana

2007

Fight against Corruption under the European Law

Milníky práve ve středoevropském prostoru

konference

Slovensko

2007

Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice

Oxford Round Table

kulatý stůl

University of Oxford

2008

Regulace kyberprostoru

Milníky práva ve středoevropském prostoru 2008

konference

Slovensko

2008

Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice“ na mezinárodní konferenci

 

seminář

Bratislavská vysoká škola práva, Slovensko

2008

Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2005

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně

polština

pasivně

 

Monografie
GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 121 s. ISBN 80-246-1107-4.

POLČÁK, Radim – GŘIVNA, Tomáš et al. Cyber Law in the Czech republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International BV, 2012. 228 s. ISBN 978-90-411-2188-2.

GŘIVNA, Tomáš. Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století. Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7380-593-7.


Učebnice a učební texty
Chvátalová, I., Marková, H., Gřivna, T. Základy veřejného práva. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 146 s. ISBN 80-245-0934-2.

Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 56-90 (společně s Císařová, D.), 165-190 (společně s Císařová, D.), 11-33 (společně s Růžek, A), 216-292 (společně s Mandák, V.), 465-495 (společně s Púry, F., Růžek, A.), 453-464 (společně s Růžek, A.), 496-501 (společně s Růžek, A.). ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T. Trestní právo hmotné. Judikatura k obecné části. 1.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 244 s. ISBN 978-80-7357-261-0.

Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné 2. Zvláštní část. 5.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, s. 252-293. ISBN 978-80-7357-259-4.

Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, s. 293-312, 350-364. ISBN 978-80-7357-261-7.

Gřivna, T. Kriminologické aspekty korupce. In: Novotný, O. Zapletal, J. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 373-394. ISBN: 978-80-7357-377-5.

Chvátalová, I., Marková, H., Gřivna, T. Základy veřejného práva. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakldatelství Oeconomica, 2008. ISBN:978-80-245-1406-2.

Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 62-89, 163-189, 213-280 (společně s Mandák, V.), 447-455. ISBN:978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 18-20, 26, 37-38, 55-61. ISBN 978-80-87212-32-5.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. 3, Judikatura k obecné i zvláštní části. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 311 s. ISBN 978-80-7357-509-0.

GŘIVNA, Tomáš. Zánik trestní odpovědnosti. Trestní právo hmotné. 1, Obecná část. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 344-357. ISBN 978-80-7357-509-0.

GŘIVNA, Tomáš; VOKOUN, Rudolf. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Trestní právo hmotné. 2, Zvláštní část. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 417-488. ISBN 978-80-7357-509-0.

NOVOTNÝ, Oto; GŘIVNA, Tomáš; HERCZEG, Jiří; NAVRÁTILOVÁ, Jana; VANDUCHOVÁ, Marie; ŘÍHA, Jiří; VOKOUN, Rudolf. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 328 s. ISBN 978-80-7357-607-3.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Trestní právo hmotné 4. díl. Trestní odpovědnost právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1. 1. 2010. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 122-123. ISBN 978-80-7357-960-9.

GŘIVNA, Tomáš - HONUSKOVÁ, Věra - FLÍDROVÁ, Eliška et al.. Manuál k výuce práva prostřednictvím stáží u spolupracujících externích institucí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 67 s. ISBN 0-000-00000-0.

KUKLÍK, Jan - HONUSKOVÁ, Věra - URBAN, Michal et al.. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 148 s. ISBN 978-80-87146-74-3.

BOHUSLAV, Lukáš - GŘIVNA, Tomáš - VOKOUN, Rudolf et al.. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. vyd. Praha: Leges, 2013. 87 s. ISBN 978-80-87576-60-1.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem, předmět a úkoly kriminologie. In Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana (ed.) Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 21-29. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Stav, struktura a dynamika kriminality. In Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana (ed.) Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 30-47. ISBN 978-80-7478-614-3.

BOHUSLAV, Lukáš; GŘIVNA, Tomáš. Mravnostní kriminalita. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 246-261. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Kriminologické aspekty korupce. In Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana (ed.) Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 296-311. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš; KUDRLOVÁ, Kateřina. Kyberkriminalita. In Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana (ed.) Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 334-353. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem a systém trestního práva Evropské unie. In Jelínek, Jiří; Gřivna, Tomáš; Navrátilová, Jana (ed.) Trestní právo Evropské Unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 18-23. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Unijní orgány koordinující justiční a policejní spolupráci ve věcech trestních. In Jelínek, Jiří; Gřivna, Tomáš; Navrátilová, Jana (ed.) Trestní právo Evropské Unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 324-354. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Vývojová stádia trestné činnosti. In Šámal, Pavel; Novotný, Oto; Gřivna, Tomáš (ed.) Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 237-252. ISBN 978-80-7478-616-7.

GŘIVNA, Tomáš. Zánik trestní odpovědnosti. In Šámal, Pavel; Novotný, Oto; Gřivna, Tomáš (ed.) Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 284-292. ISBN 978-80-7478-616-7.

BOHUSLAV, Lukáš; GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 612-627. ISBN 978-80-7478-616-7.

FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 927 s. ISBN 978-80-7478-750-8.

GŘIVNA, Tomáš; BOHUSLAV, Lukáš; HERCZEG, Jiří; ŘÍHA, Jiří; SÝKORA, Michal; TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana; VANDUCHOVÁ, Marie; VOKOUN, Rudolf; NOVOTNÝ, Oto. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 360 s. ISBN 978-80-7552-085-2.

GŘIVNA, Tomáš. Vývojová stadia trestné činnosti. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 238-253. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš. Zánik trestní odpovědnosti. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 285-293. ISBN 978-80-7552-358-7.

BOHUSLAV, Lukáš; GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 618-633. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš; VOKOUN, Rudolf. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 866-927. ISBN 978-80-7552-358-7.

Slovníky
Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 (autor cca 40 hesel).


Kapitoly v monografiích
GŘIVNA, Tomáš. Zásada 'ne bis in idem'. Korupce. Europeizace procesního postavení oběti a poškozeného. In: Tomášek, M. et al. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 158-181; 310-327; 354-376. ISBN: 97880-7201-737-9.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. Trestní právo procesní (společně s GŘIVNOVÁ, Petra) In BOBEK, Pavel; MOLEK, Pavel; ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). Komunistické právo v Československu : kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita a Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 553-581, 582-610. ISBN 978-80-210-4844-7.

GŘIVNA, Tomáš. § 30, 31, 76, 77, 124,125,131 In ŠÁMAL, Pavel Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 349-354, 354-360, 845-850, 850- 855, 1188-1197, 1197-1199, 1234-1238. ISBN 978-80-7400-109-3.
GŘIVNA, Tomáš. § 168, 190, 191, 192, 193, 230, 231, 232. In ŠÁMAL, Pavel Trestní zákoník II. § 140-421. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 1515-1525, 1687-1692, 1692-1702, 1702-1708, 2080-2096, 2096-2102, 2102-2105. ISBN 978-80-7400-178-9.

GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů. Poškozený a oběť trestného činu z
trestněprávního a kriminologického pohledu. 1. vyd. Praha: Leges, s.r.o., 2012, s. 22-30. ISBN 978-80-87576-39-7.
GŘIVNA, Tomáš. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu téže osoby pro týž skutek In JELÍNEK, Jiří - CÍSAŘOVÁ, Dagmar - DANKOVÁ, Katarína et al.. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. s.192-200. ISBN 978-80-87576-58-8.

ŠÁMAL, Pavel - GŘIVNA, Tomáš - NOVOTNÁ, Jaroslava et al.. Trestní řád : komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 4654 s. ISBN 978-80-7400-465-0.

GŘIVNA, Tomáš. § 1; § 2; § 3; § 4; § 5; § 6; § 7; § 8; § 9; § 10; § 11; § 12; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27; § 18; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 35; § 36; § 37. In Šámal, Pavel; Gřivna, Tomáš; Válková, Helena (ed.) Zákon o obětech trestné činnosti. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 17-213. ISBN 978-80-7400-513-8.

GŘIVNA, Tomáš. Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Women and Children. In Jelínek, Jiří et al. Euro Crimes in the legal order of the Czech Republic and the Slovak Republic. 1. vyd. Budapešť: Wolters Kluwer, 2015, s. 34-54. ISBN 978-963-295-537-7.

GŘIVNA, Tomáš. Obchodování s lidmi v kontextu práva EU a jeho vliv na české trestní právo. In Jelínek, Jiří (ed.) Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Leges, 2015, s. 295-302. ISBN 978-80-7502-080-2.

GŘIVNA, Tomáš. European Public Prosecutor. In Pítrová, Lenka (ed.) Rule of Law and Mechanisms of its Protection : Czech Perspective. 1. vyd. Passau-Berlin-Prague: rw&w Science & New Media, 2015, s. 341-351. ISBN 978-3-9816855-4-1.

GŘIVNA, Tomáš. Trestněprávní aspekty nelegální migrace. In Pítrová, Lenka (ed.) Aktuální právní aspekty migrace. 1. vyd. Praha: Leges, 2016, s. 145-149. ISBN 978-80-7502-162-5.


Odborné články
Gřivna, T. Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. Trestní právo, 2004, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1211-2860.

Gřivna, T, Sekvard, O. Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem? Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 3, s. 98-103. ISSN 1214-7966.

Gřivna, T. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 12, s. 317-322. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 7, s. 169-173. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T, Gřivnová, P. Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2005, č. 11-12, s. 46-48. ISSN 1210-6348.

Gřivna, T. Náhrada nákladů obhajoby v případě nezákonného rozhodnutí soudu. Bulletin advokacie 2002, č. 11-12, s. 78-87. ISNN 1210-6348.

Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 3, s. 65-69. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. K otázce účinku zákazu reformationis in peius na právní kvalifikaci skutku a k označení subsidiární privilegovaná skutková podstata. Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 1, s. 60-63. ISSN 1212-9909.

Gřivna, T. Zásada "ne bis in idem" v evropském právu. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 5, s. 133-137. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech. In: Vybrané problémy trestního postihu ekonomické kriminality. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 3, s. 7-31. ISBN 80-246-1297-6.

Gřivna, T. Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU. In: Tomášek, M. (ed.). Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 1, s. 45-64. . ISBN 80-246-1231-3.

Gřivna, T. Boj proti korupci prostředky evropského práva. Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2007, č.1, s. 131-149. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Virtual Crimes. In: Masaryk university journal of law and technology. Brno: Masaryk University, 2008, s. 97-105. ISSN: 1802 – 5951.

Bílková, V., Gřivna, T., Herczeg, J. Scénář Renegade, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva. Trestněprávní revue, 2008, č. 11, s. 328-335. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. K ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě. In: Gřivna, T., Polčák, R. (eds.): Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, s. 103-143. ISBN 978-80-903786-7-4.

Gřivna, T. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 2, s. 61-87. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. In: Kybernetické hrozby a limity českého práva (vybrané problémy), Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 4, s. 21-34. ISSN: 0323-0619.

Gřivna, T. Virtual Crimes. In: Masaryk university journal of law and technology. Brno: Masaryk University, 2008, s. 97-105. ISSN: 1802 – 5951.

GŘIVNA, Tomáš; VANDUCHOVÁ, Marie. K problematice zahlazení odsouzení.
Trestněprávní revue, roč. 8, 2009, č. 9, s. 263-270. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Mezinárodní vědecký seminář "Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských státoch Európskej únie". Kriminalistika, roč. 42, 2009, č. 3, s. 232-234. ISSN 1210-9150.
GŘIVNA, Tomáš; KÜHN, Zdeněk. 18. mezinárodní kongres srovnávacího práva.
Právník, roč. 149, 2010, č. 12. s. 1281-1285. ISSN 0231-6625
GŘIVNA, Tomáš; ŘÍHA, Jiří. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. Trestněprávní revue, roč. 10, 2011, č. 3. s. 65-714. ISSN 1213-5313.
MLSNA, Petr; GŘIVNA, Tomáš. Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a
trestního práva. Právní rozhledy, roč. 19, 2011, č. 21. s. 772-774. ISSN 1210-6410.

GŘIVNA, Tomáš. Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu
výzkumného záměru s názvem "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004". Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 19, 2011, č. 4. s. 404-405. ISSN 1210-9126.
GŘIVNA, Tomáš - HORNÍK, Jan. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy.
Trestněprávní revue, 2012, 11(7-8), 157-164. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Návrh zákona o obětech trestných činů. Právní rozhledy, 2012, 20(5), II-II. ISSN 1210-6410.

GŘIVNA, Tomáš - ŘÍHA, Jiří. Amnestie prezidenta republiky ze dne 1.1.2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb. Trestněprávní revue, 2013, 12(2), 29-42. ISSN 1213-5313.

VÁLKOVÁ, Helena - GŘIVNA, Tomáš. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. Trestněprávní revue, 2013, 12(2), 83-87. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. Státní zastupitelství, 2013, 11(5), 8-11. ISSN 1214-3758.

GŘIVNA, Tomáš. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). Správní právo, roč. 47, 2014, č. 1-2. s. 58-64. ISSN 0139-6005.


Příspěvky ve sbornících
Gřivna, T. Trestní postih korupce v obchodních vztazích. In: Nett, Alexandr (ed.). Nové jevy v hospodářské kriminalitě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 55-64. ISBN 80-210-3831-4.

Gřivna, T. The principle "ne bis in idem" in the European law. In: Tomášek, M. (ed.). Menschenrechte im europäischen Strafrecht. 1. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, s. 79-87.

Gřivna, T. Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 2006. Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11.5.2007. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2007, č.2, s.143-150. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikace trestního práva hmotného v České republice. In: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2007, s. 645 – 653.

Gřivna, T. The Fight against Corruption under European Law. In: Tomášek, Michal (ed.) European Law and National Criminal Legislation. Beroun: IFEC, 2007, s. 132-139. ISBN 80-85889-88-9.

Gřivna, T. Soukromá a subsidiární žaloba. In Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.) Rekodifikace trestního práva procesního. Sborník č. 41. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 30 – 40. ISBN 978-80-87146-13-2.

Gřivna, T, Gřivnová, P. Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení. In: Rekodifikácia trestného práva doterajšie poznatky a skúsenosti. Zborník príspevkov z celoštátného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. apríla 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 138-145. ISBN:978-80-89363-03-2.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské dŧstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In HRUŃÁKOVÁ, Milana (ed.). Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny. 1. vyd. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 233-242. ISBN 978-80-87382-00-4. (Vydání na CD.)
GŘIVNA, Tomáš. Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. In ŠIMOVČEK, Ivan (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 81-94. ISBN 978-80-8082-261-3.
GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské dŧstojnosti v sexuální oblasti v
novém trestním zákoníku. In O novém trestním zákoníku. 1. vyd. Praha : Leges, 2009, s. 87-96. ISBN 978-80-87212-21-9.

GŘIVNA, Tomáš. Kybernetická kriminalita. In Aktuální problémy kriminologie. 1. vyd. Praha : Policejní akademie ČR, fakulta bezpečnostně právní, 2009, s. 119-153. ISBN 978-80-7251-316-1.

GŘIVNA, Tomáš. Offences against the confidentiality, integrity, and availability of
computer data in the new Czech Criminal Code. In HERCZEG, Jiří; HILGENDORF,
E.; GŘIVNA, Tomáš (eds.) Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der
Informationsgesellschaft des 21. Jahrhundert. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,
2010, s. 121-128. ISBN 978-80-7357-601-1.

GŘIVNA, Tomáš. Práva obětí de lege ferenda v České republice. In ZÁHORA, Josef
(ed.) Obete kriminality; Victims of Crime. Zborník príspevkov z mezinárodnej
konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010, s. 133-140. ISBN 978-80-89447-36-7.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada "ne bis in idem" v rámci schengenského systému. In SCHEU, Harald Christian; ČÁSTEK, Michal (eds). Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, s. 66-75. ISBN 978-80-7408-031-9. GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trestných činů. In VANDUCHOVÁ, Marie; HOŘÁK, Jaromír (eds.) Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 109-117. ISBN 978-80-7400-388-2.

GŘIVNA, Tomáš. Odklony v českém trestním řádu. In: Zborník príspevkov z I. elektronickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20.5. až 23. 5. 2013 na téma "Současné uplatňování prvků restorativní justice. 1. vyd. Bratislava: Paneurópská vysoká škola, 2013. s. 16-24. ISBN 978-80-8155-012-6.

GŘIVNA, Tomáš. Ochrana spotřebitele z trestněprávního pohledu. In Salač, Josef; Wäldl, Ľuboš (ed.) Právní ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 2014, s. 87-97. ISBN 978-80-7251-367-3.

GŘIVNA, Tomáš. Základní zásady v připravované rekodifikace trestního řízení z komparativního pohledu. In Romža, Sergej; Ferenčíková, Simona; Michaľov, Lukáš (ed.) Princípy a zásady v trestnom práve. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiaciach, 2014, s. 59-66. ISBN 978-80-8152-223-9.

GŘIVNA, Tomáš. Postavení zásady rychlosti v systému základních zásad trestního řízení a její odraz v trestní politice státu. In Romža, Sergej (ed.) Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy : Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4. - 5.11.2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015, s. 83-87. ISBN 978-80-8152-390-8.

GŘIVNA, Tomáš. První zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestních činů. OBETE KRIMINALITY A ICH PRÁVA. 1. vyd. Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, s. 18-25. ISBN 978-80-971911-0-8.


Ediční činnost (editor)
Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.) Rekodifikace trestního práva procesního. Sborník č. 41. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008, ISBN 978-80-87146-13-2.

Gřivna, T., Polčák, R. (eds.): Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, ISBN 978-80-903786-7-4.

HERZEG, J., HILGENDORF, E., GŘIVNA, T. (eds.) Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhundert. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, ISBN 978-80-7357-601-1.

 

Recenze a anotace
GŘIVNA, Tomáš. Předmluva k 4. vydání. In Gřivna, Tomáš; Scheinost, Miroslav; Zoubková, Ivana (ed.) Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 17-18. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Předmluva. In Šámal, Pavel; Gřivna, Tomáš; Válková, Helena (ed.) Zákon o obětech trestné činnosti. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 07-08. ISBN 978-80-7400-513-8.

GŘIVNA, Tomáš. Úvod. In Šámal, Pavel; Gřivna, Tomáš; Válková, Helena (ed.) Zákon o obětech trestné činnosti. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1-16. ISBN 978-80-7400-513-8.
 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Gřivna T.Právo procesní trestní (od roku 1990)2017část knihy978-80-7380-648-4
Gřivna T.Právo trestní hmotné (od roku 1989)2017část knihy978-80-7380-648-4
Gřivna T.Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám?2017část knihy978-80-7502-205-9
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Šámal P., Gřivna T., Bohata P.Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen - Teil 12017článek v časopise0941-6293
Šámal P., Gřivna T., Bohata P.Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen - Teil 22017článek v časopise0941-6293
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Gřivna T.Trestněprávní aspekty nelegální migrace2016část knihy978-80-7502-162-5
Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob ve světle principu ultima ratio2016část knihy978-80-7160-436-5
Gřivna T.Vývojová stadia trestné činnosti2016část knihy978-80-7552-358-7
Gřivna T.Zánik trestní odpovědnosti2016část knihy978-80-7552-358-7
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2016část knihy978-80-7552-358-7
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Gřivna T., Vokoun R.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných2016část knihy978-80-7552-358-7
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P., Gřivna T. , et al.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Gřivna T.Právo na obhajobu v proměnách času2016část knihy978-80-7380-593-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2016část knihy978-80-7552-358-7
Gřivna T.Totožnost skutku de facto a de iure2016část knihy978-80-7502-185-4
Fenyk J., Císařová D., Gřivna T.Trestní právo procesní2015kniha978-80-7478-750-8
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Gřivna T. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Gřivna T.Obchodování s lidmi v kontextu práva EU a jeho vliv na české trestní právo2015část knihy978-80-7502-080-2
Gřivna T.European Public Prosecutor2015část knihy978-3-9816855-4-1
Gřivna T.Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Women and Children2015část knihy978-963-295-537-7
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Ivor J., Záhora J., Šimovček I., Polák P., Klimek L.Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic2015kniha978-963-295-537-7
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Gřivna T.Postavení zásady rychlosti v systému základních zásad trestního řízení a její odraz v trestní politice státu2015část knihy978-80-8152-390-8
Gřivna T.První zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestních činů2015část knihy978-80-971911-0-8
Jelínek J., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Syková A., Pelc V., Danková K.Trestní právo Evropské unie2014kniha978-80-7502-041-3
Gřivna T.Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)2014článek v časopise0139-6005
Bohuslav L., Gřivna T.Mravnostní kriminalita2014část knihy978-80-7478-614-3
Bohuslav L., Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2014část knihy978-80-7478-616-7
Gřivna T.Základní zásady v připravované rekodifikace trestního řízení z komparativního pohledu2014část knihy978-80-8152-223-9
Válková H., Gřivna T.Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi2013článek v časopise1213-5313
Gřivna T., Říha J.Amnestie prezidenta republiky ze dne 1.1.2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb2013článek v časopise1213-5313
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Gřivna T.Odklony v českém trestním řádu2013část knihy978-80-8155-012-6
Gřivna T.K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu2013článek v časopise1214-3758
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Gřivna T., Honusková V., Flídrová E., Macková A., Potucký J., Sobotka M.Manuál k výuce práva prostřednictvím stáží u spolupracujících externích institucí2013kniha0-000-00000-0
Bohuslav L., Gřivna T., Vokoun R., Navrátilová J., Říha J., Vanduchová M.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2013kniha978-80-87576-60-1
Gřivna T., Říha J.Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku2011článek v časopise1213-5313
Mlsna P., Gřivna T.Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva2011článek v časopise1210-6410
Gřivna T.Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trestných činů2011část knihy978-80-7400-388-2
Novotný O., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Vanduchová M., Říha J., Vokoun R.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2011kniha978-80-7357-607-3
Mlsna P., Gřivna T.Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva2011článek v časopise1210-6410
Gřivna T.Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004"2011článek v časopise1210-9126
Gřivna T.§ 168 : Obchodování s lidmi2010část knihy978-80-7400-178-9
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Gřivna T. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Herczeg J., Gřivna T.Právo na přístup k internetu, blokace stránek a digitální gilotina2010článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Trestní právo hmotné. 3, Judikatura k obecné i zvláštní části2010kniha978-80-7357-509-0
Gřivna T.Zásada "ne bis in idem" v rámci schengenského systému2010část knihy978-80-7408-031-9
Gřivna T., Kühn Z.18. mezinárodní kongres srovnávacího práva2010článek v časopise0231-6625
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Dolenský A.Trestní právo hmotné.1, Obecná část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Hořák J., Rizman S., Dolenský A.Trestní právo hmotné.2, Zvláštní část2010kniha978-80-7357-509-0
Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Základní zásady2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Předběžné otázky2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Pravomoc a příslušnost soudu2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Obviněný a obhájce2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Poškozený, adhezní řízení, zúčastěná osoba2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Práva obětí de lege ferenda v České republice2010část knihy978-80-89447-36-7
Gřivna T.Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data in the new Czech Criminal Code2010část knihy978-80-7357-601-1
Gřivna T.Zánik trestní odpovědnosti2010část knihy978-80-7357-509-0
Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti2010část knihy978-80-7357-509-0
Gřivna T., Vokoun R.Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných2010část knihy978-80-7357-509-0
Gřivna T.Vývojová stadia trestného činu2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.Zánik trestní odpovědnosti a zahlazení odsouzení2010část knihy978-80-87212-32-5
Gřivna T.§ 190 : Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 191 : Šíření pornografie2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 192: Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 193: Zneužití dítěte k výrobě pornografie2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 230: Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 231: Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat2010část knihy978-80-7400-178-9
Gřivna T.§ 232 : Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Herczeg J., Hilgendorf E., Gřivna T.Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts2010kniha978-80-7357-601-1
Tomášek M., Scheu H., Fenyk J., Gřivna T., Herczeg J., Hořák J., Vlastník J.Europeizace trestního práva2009kniha978-80-7201-737-9
Gřivna T.Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení2009část knihy978-80-8082-261-3
Gřivna T.Trestní právo hmotné2009část knihy978-80-210-4844-7
Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku2009část knihy978-80-87212-21-9
Gřivna T., Gřivnová P.Trestní právo procesní2009část knihy978-80-210-4844-7
Gřivna T.Mezinárodní vědecký seminář "Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie"2009článek v časopise1210-9150
Gřivna T.Zásada "ne bis in idem"2009část knihy978-80-7201-737-9
Gřivna T.Korupce2009část knihy978-80-7201-737-9
Gřivna T.Europeizace procesního postavení oběti a poškozeného2009část knihy978-80-7201-737-9
Gřivna T., Vanduchová M.K problematice zahlazení odsouzení2009článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Kybernetická kriminalita2009část knihy978-80-7251-316-1
Gřivna T.Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku2009část knihy978-80-87382-00-4
Gřivna T.§ 131: Veřejná listina2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 30: Svolení poškozeného2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 31: Přípustné riziko2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 76: Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 77: Výkon trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 124: Státem uložená a uznaná povinnost mlčenlivosti2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T.§ 125: Osoba blízká2009část knihy978-80-7400-109-3
Gřivna T., Císařová D.Základní zásady trestního řízení2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Policejní orgán2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Obviněný a obhájce2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Mandák V.Obecné výklady o procesních úkonech2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Mandák V.Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Předběžné projednání obžaloby2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2008kniha978-80-7357-345-4
Gřivna T.Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice2008část knihy978-80-7160-271-2
Gřivna T., Gřivnová P.Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení2008část knihy978-80-89363-03-2
Gřivna T., Bílková V., Herczeg J.Scénář Renegade, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva2008článek v časopise1213-5313
Gřivna T.K ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě2008část knihy978-80-903786-7-4
Gřivna T.Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj2008článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva2008článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Virtual Crimes2008článek v časopise1802-5951
Gřivna T.Soukromá a subsidiární žaloba2008část knihy978-80-87146-13-2
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2008kniha978-80-245-1406-2
Gřivna T.Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení.2008část knihy978-80-89363-03-2
Gřivna T.Trestní řád. Komentář §52-66, §119-150.2008část knihy978-80-7400-043-0
Gřivna T.Soukromá a subsidiární žaloba.2008část knihy978-80-87146-13-2
Gřivna T.K ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě. 2008část knihy978-80-903786-7-4
Gřivna T.Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj.2008článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva.2008článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Právo na zachování cti a jeho ochrana v trestním právu.2008část knihy978-80-7380-094-9
Gřivna T.Úmluva o počítačové kriminalitě.2008část knihy978-80-86583-14-3
Gřivna T.Existují virtuální trestné činy?2008část knihy978-80-7357-365-2
Gřivna T.Základní zásady trestního řízení; Policejní orgán; Obviněný a obhájce; Obecné výklady o procesních úkonech; Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení; Předběžné projednání obžaloby 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Mezinárodní vědecká konference 'Rekodifikace trestního práva procesního' (Praha, 29 5 2008) 2008článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Virtual Crimes 2008článek v časopise1802-5951
Gřivna T.Příklady č. 18-23 2008část knihy978-80-7357-345-4
Gřivna T.Trestní právo 2008část knihy978-80-245-1406-2
Gřivna T.Kriminologické aspekty korupce 2008část knihy978-80-7357-377-5
Gřivna T.Hlava VIII. Policejní orgán 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Hlava IX. Obviněný a obhájce 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T.Hlava XIX. Předběžné projednání žaloby 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Mandák V.Hlava XI. Obecné výklady o procesních úkonech 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Mandák V.Hlava XII. Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení 2008část knihy978-80-7357-348-5
Gřivna T., Polčák R.Kyberkriminalita a právo 2008kniha978-80-903786-7-4
Horáček T., Cholenský R.Možnosti alternativního řešení sporů v oblasti elektronických komunikací 2008článek v časopise
Vanduchová M., Gřivna T.Mezinárodní vědecká konference 'Rekodifikace trestního práva procesního'(Praha 29.5.2008) 2008článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice2007část knihy978-80-7160-250-7
Gřivna T.Trestní právo hmotné. Judikatura k obecné části2007kniha978-80-7357-261-7
Gřivna T.Trestné činy hrubě narušující občanské soužití2007část knihy978-80-7357-259-4
Gřivna T.Kapitola XI. Vývojová stádia trestné činnosti2007část knihy978-80-7357-261-7
Gřivna T.Kapitola XIV. Zánik trestnosti2007část knihy978-80-7357-261-7
Gřivna T.Boj proti korupci prostředky evropského práva2007článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 20062007článek v časopise0323-0619
Gřivna T.Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednávání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení2007část knihy978-80-86920-25-2
Gřivna T.Trestní postih korupce v ČR, SR a RF/Ugolovnoje nakazanije korupciji v Češskoj, Slovackoj respublikach i Rossijskoj federaciji2007článek v časopise
Gřivna T.The Fight against Corruption under European Law2007část knihy80-85889-88-9
Gřivna T.Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného2007článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Trestní právo hmotné. 3. Judikatura k obecné části 2007kniha978-80-7357-261-0
Gřivna T.Virtual Crimes2007Příspěvek na konferenci
Gřivna T.Soukromá a subsidiární žaloba v trestním řízení2007Příspěvek na konferenci
Gřivna T.Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva2006článek v časopise1213-5313
Gřivna T.K otázce účinku zákazu reformationis in peius na právní kvalifikaci skutku a k označení subsidiární privilegovaná skutková podstata2006článek v časopise1212-9909
Gřivna T.Zásada "ne bis in idem" v evropském právu2006článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech2006část knihy80-246-1297-6
Gřivna T.Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU2006část knihy80-246-1231-3
Gřivna T.The principle "ne bis in idem" in the European law2006část knihy80-85889-68-4
Gřivna T., Císařová D.Hlava IV. Základní zásady trestního řízení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Císařová D.Hlava V. Subjekty trestního řízení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Císařová D.Hlava VIII. Obviněný, podezřelý a obhájce.2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Růžek A.Hlava I. Úvodní výklady2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Růžek A.Hlava II. Trestněprocesní zákony2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Mandák V.Hlava X. Obecné výklady o procesních úkonech2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Mandák V.Hlava XI. Zajištění osoby obviněného a opatření osob a věcí důležitých pro trestní řízení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Púry F., Růžek A.Hlava XIX. Hlavní líčení2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Růžek A.Hlava XVIII. Předběžné projednání obžaloby2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T., Růžek A.Hlava XX. Veřejné a neveřejné zasedání2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T.The principle 'ne bis in idem' in the European Law2006část knihy80-85889-68-4
Gřivna T.Zásada 'ne bis in idem' v evropském právu2006článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU2006část knihy80-246-1231-3
Gřivna T., Mandák V.Hlava X. Obecné výklady o procesních úkonech 2006část knihy80-7201-594-X
Gřivna T.Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem?2005článek v časopise1214-7966
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Gřivna T., Gřivnová P.Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení2005článek v časopise1210-6348
Gřivna T.Trestní postih korupce v obchodních vztazích2005část knihy80-210-3831-4
Gřivna T.Soukromá žaloba v trestním řízení2005kniha80-246-1107-4
Gřivna T.Trestní postih korupce v soukromé sféře2005článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Mazaný podnikatel2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Mladí vandalové2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Nepohodlní nájemníci2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Kam pánové, kam jdete?2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Sexuální turistika2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Trestní právo (III. díl)2005část knihy80-245-0934-2
Gřivna T.Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky)2005článek v časopise1213-5313
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Gřivna T., Gřivnová P.Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení2005článek v časopise1210-6348
Gřivna T., Sekvard O.Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem?2005článek v časopise1214-7966
Gřivna T.Trestní právo (III. díl)2005část knihy80-245-0934-2
Gřivna T.Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky)2005článek v časopise1213-5313
Gřivna T.Trestní postih korupce v obchodních vztazích2005část knihy80-210-3831-4
Gřivna T.Soukromá žaloba v trestním řízení2005kniha80-246-1107-4
Vokoun R., Novotný O., Gřivna T., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Gřivna T.Mazaný podnikatel2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Mladí vandalové2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Nepohodlní nájemníci2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Kam pánové, kam jdete?2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Sexuální turistika2005část knihy80-7357-097-1
Gřivna T.Trestní postih korupce v soukromé sféře2005článek v časopise1213-5313
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Gřivna T.Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu2004článek v časopise1211-2860
Gřivna T.Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu2004článek v časopise1211-2860
Gřivna T.Náhrada nákladů obhajoby v případě nezákonného rozhodnutí soudu2002článek v časopise1210-6348

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111