JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního

Email:

Telefon:
+420 221 005 246

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 1. nadzemní podlaží - přízemí >> 27 (mapa)

Administrativní zařazení:
ředitel

Konzultační a úřední hodiny:
středa 10:00 - 12:00 hod.Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

Specializace:

autorské právo, ochranné známky, mezinárodní úmluvy na poli duševního vlastnictví

Životopis:

Student oboru právo na Právnické fakultě UK – absolvování 1999
Advokátní koncipient (od 1999 do 2002)
Advokát (od 2003-nyní)
Externí učitel Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK (od 2002 do 9/2006)
Odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK (od 10/2006-nyní)
Přednášková a publikační činnost

 Publikační činnost JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D. v letech 2010-2015

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K některým aplikačním problémům při vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích a úvahy de lege ferenda. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2015, s. 78-88. ISBN 978-80-87975-41-1.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; ZAHÁLKA, Adam. Harmonization of IPRs and its limitations. In: Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective. 1. vyd. Waldkirchen: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, s. 181-189. ISBN 978-3-9816855-4-1.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Originalita autorských děl - vstříc (skryté) harmonizaci v EU? In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, , ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2014, s. 37 – 43. ISBN 978-80-87975- 15-2.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Osobní práva autorská - podněty ke změnám v rámci mezinárodněprávní úpravy. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2013, s. 29-44. ISBN 978-80-87146-99-6.
KŘÍŽ, Jan - DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K současnému vývoji autorského práva. Právní rádce, 2013, 21(4), 8-11. ISSN 1210-4817.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K vývoji aplikační praxe ohledně práva na informace v oblasti průmyslových práv. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Impulsy k novelizaci předpisů v oblasti duševního vlastnictví a revizi aplikační praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012, s. 17-22. ISBN 978-80-87146-70-5.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. O víře v dokonalý zákon. Právo & Byznys, 2012, (leden/2012), 64-65. ISSN 1804-6061.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš – ČAPKA, Radomír. Má smysl se soudit kvůli kopírování? Drevárský magazín, 2012, 13(březen), 70-72. ISSN 1338-3701.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví - Limity užití a praktická aplikace. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová; IFEC, 2011, s. 83-89. ISBN 978-80-87146-56-9.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš; KŘÍŽ, Jan. Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle dohody TRIPS. In KŘÍŽ, Jan: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová; IFEC, 2010, s. 85-92. ISBN 978-80-87146-41-5.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a padělání. In Suchý, Václav Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana, oceňování a komerční využití. 1. vyd. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, Sociologické nakladatelství, 2010, s. 71-79. ISBN 978-80-7419-037-7.
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Right of Information under Directive 48/04 and Czech Copyright Act. EU Copyright Case Reporter. 1. vyd. Nizozemí: Kluwer Law International, 2010.
 
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Dobřichovský T.Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody týkající se autorského práva a práv souvisejících2017část knihy978-80-7502-240-0
Šmejkal V., Březinová K., Dobřichovský T., Galovcová I., Lajsek V., Navrátil P., Tlapák Navrátilová J., Vondráčková A., Zezulka O.Information Technologies and Current EU Law2016kniha978-3-946915-02-7
Dobřichovský T., Koucourek J.Pracovní právo pro praxi2016kniha978-80-7400-616-6
Dobřichovský T.Perspectives on Legal Protection of Databases in the EU and the Czech Republic2016část knihy978-3-946915-02-7
Dobřichovský T.Perspektivy právní ochrany databází v EU a ČR2016Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Subjekt ochrany v právu duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k vytváření duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích2016Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Rizika spojená s porušováním průmyslových práv2016Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Perspectives on Legal Protection of Databases in the EU and the Czech Republic : Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper2016článek v časopise2336-5811
Dobřichovský T.Rozhodnutí ESD ve věci Ryanair a problematika přístupnosti nechráněných databází2016část knihy978-80-87975-58-9
Andruško A., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Lajsek V., Mikita P., Petrlík D., Žikovská P., Kříž J.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : Nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU2016kniha978-80-87975-58-9
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Dobřichovský T. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Zahálka A., Dobřichovský T.Harmonization of IPRs and its limitations2015část knihy978-3-9816855-4-1
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy2015kniha978-80-87975-41-1
Dobřichovský T.K některým aplikačním problémům při vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích a úvahy de lege ferenda2015část knihy978-80-87975-41-1
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Košík P., Křesťanová V., Lašková B., Vladimír Gabriel N.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi2014kniha978-80-87975-15-2
Kříž J., Andruško A., Bednář L., Dobřichovský T., Holý P., Mackovičová M., Zahálka A., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám2013kniha978-80-87146-99-6
Kříž J., Dobřichovský T.K současnému vývoji autorského práva2013článek v časopise1210-4817
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Faladová A., Holcová I., Křesťanová V., Kalíšek J., Kroftová B., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu2011kniha978-80-87146-56-9
Dobřichovský T.Právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví - Limity užití a praktická aplikace2011část knihy978-80-87146-56-9
Dobřichovský T.Zaměstnanecké dílo - exkurs do problematiky2011článek v časopise2464-5982
Dobřichovský T.Autorské právo v aplikační praxi2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Autorský zákon v kontextu veřejných zakázek2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Právo a marketing2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Uplatňování autorského zákona v praxi vysokých škol2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Autorská práva2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Právní ochrana designu výrobku2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Právní ochrana designu2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Boj proti pirátství a padělání2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Boj proti padělání I - projekt FAKES2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Boj proti padělání II - projekt FAKES2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Legal Protection of Design2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Introduction to Industrial Property Law2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Second progress evaluation conference on the implementation of road maps to disseminate IP knowledge in universities2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Aktuální otázky vymáhání práv duševního vlastnictví . Právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví - limity užití a praktická aplikace2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Aktuální otázky vymáhání práv duševního vlastnictví - právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví (limity užití a praktická aplikace)2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Tschechische Regelung eines audiovisuellen Werks im Urhebergesetz mit specieller Hinsicht auf die Nutzung eines Werks der Baukunst2011Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Zvyšování úrovně výuky duševního vlastnictví na českých vysokých školách2011Příspěvek na konferenci
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Dobřichovský T. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Dobřichovský T.Možnosti současné právní ochrany proti pirátství a padělání2010část knihy978-80-7419-037-7
Kříž J., Císařová Z., Dobřichovský T., Holcová I., Křesťanová V., Žikovská P.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (Evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví)2010kniha978-80-87146-41-5
Dobřichovský T., Kříž J.Rozsah aplikovatelnosti doložky nejvyšších výhod dle dohody TRIPS2010část knihy978-80-87146-41-5
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T.Informační společnost a autorské právo2010část knihy978-80-246-1742-8
Holcová I., Kříž J., Křesťanová V., Dobřichovský T., Wünschová Pujmanová A., Žikovská P., Císařová Z., Bahenská A.Information society and copyright2010část knihy978-80-246-1785-5
Dobřichovský T.Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU2010Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Výuka a doktorská studia duševního vlastnictví na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK2010Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.European Intellectual Property Teachers Network2010Příspěvek na konferenci
Kříž J., Holcová I., Císařová Z., Žikovská P., Wünschová Pujmanová A., Křesťanová V., Dobřichovský T.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových2009kniha978-80-246-1751-0
Dobřichovský T.Kritické poznámky k systémům průzkumu ochranné známky a vzoru Společenství2009část knihy978-80-246-1751-0
Dobřichovský T., Žikovská P.Z mezinárodních konferencí2009část knihy978-80-246-1751-0
Dobřichovský T.K některým kritickým aspektům k ochranné známce Společenství a vzorů Společenství2009Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Padělání a pirátství. Přehled problému v České republice.2009Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Perspektivy rozvoje mezinárodního práva duševního vlastnictví v kontextu bilateralismu. 2008část knihy978-80-246-1528-8
Dobřichovský T.Summary and annotation of Czech copyright case 'Cooperative of CD owners I' 2008kniha
Dobřichovský T.Summary and annotation of Czech copyright case 'Copyright use of song lyrics in slogan' 2008kniha
Dobřichovský T.K právním aspektům vydávání autorských děl2007článek v časopise1211-1724
Dobřichovský T.Counterfeiting and piracy. A view of the problem in the Czech Republic.2007Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.Mezinárodní úprava práv k duševnímu vlastnictví2007Příspěvek na konferenci
Dobřichovský T.K řešení mezinárodních sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví2006část knihy80-86855-06-6
Dobřichovský T.Ke změnám režimu zaměstnaneckého díla v důsledku novelizace autorského zákona2006článek v časopise1801-6014
Dobřichovský T.Spory z duševního vlastnictví na půdě Světové obchodní organizace2006článek v časopise1213-242X
Dobřichovský T.Digitální správa práv - přání nebo (přiházející) revoluce?2006článek v časopise1210-6348
Dobřichovský T.Latest developments in Czech intellectual property law and major challenges2006Příspěvek na konferenci

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111