prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

 

Aktuální oblast odborného zájmu

právo kapitálových společností
koncernové právo

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1973

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc. volte

Obchodní právo

Karlova univerzita, Právnická fakulta

1999

Právo podnikatelských seskupení v německé, evropské a tuzemské právní úpravě

Prof. Zvolte

 

Karlova univerzita, Právnická fakulta

2008

 

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Politická ekonomie

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1975

CSc.

Politická ekonomie

Univerzita Karlova

1986

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r.1974 do r. 1977

Univerzita Karlova

Asistentka

1,0

Od r. 1977 do r. 1999

Univerzita Karlova

Odborná asistentka

1,0

Od r. 1999 do r. 2008

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docentka

1,0

Od r. 2008 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

profesorka

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Obchodní právo (právo obchodních společností)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní otázky správy a řízení akciových společností

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2010

Smlouva jako nástroj ochrany účastníka obchodněprávních vztahů

SVV 260402/2010

UK

řešitel

2012

Nové tendence v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém z pohledu rekodifikace soukromého práva v ČF

SVV 266401/2012

UK

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisícitelí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Oborový řešitel

2012 dosud

Soukromé právo XXI. století

P05

Oborový řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1999

Univerzita Paříž II, Právnická fakulta

Francie

2 týdny

Přednáška, studijní

1993

Univerzita Toulouse, Právnická fakulta

Franice

2 týdny

studijní

1994

Univerzita Pasov, Právnická fakulta

Německo

1 měsíc

studijní

2001 až 2004, 2006, 2008 až 2012

Univerzita Pasov, Právnická fakulta

Německo

1 týden

studijní

2005

Mezinárodní soud pro lidská práva, Štrasburk

Francie

1 týden

studijní

2006

Soud prvního stupně Evropského soudního dvora

Lucembursko

1 týden

studijní

2012

Univerzita Ženeva, Právnická fakulta

Švýcarsko

1 týden

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2005 dosud

Vedoucí katedry obchodního práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Od r. 2005 dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

Od r. 2008 dosud

Vědecká rada

Vysoká škoda ekonomická, aFakulta mezinárodních vztahů

člen

Od r. 2005 do r. 2012

Prorektorka

Vysoká škola aplikovaného práva

 

Od r. 2014

Vědecká rada

Univerzita Karlova

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2004 do 2005

Komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády

Vláda ČR

Člen

2005-2006

Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády

Vláda ČR

člen

2010 dosud

Redakční rada

Obchodněprávní revue, C.H.Beck

člen

2008 dosud

Redakční rada

Acta universitatis Carolinae-Iuridica, Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2006 dosud

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární Komoře ČR

ČR

rozhodkyně

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Československé právnické dni „Reforma súkromného práva na Slovensku a v Čechách“

konference

Omšení, Slovenská republika

2013

Nominování členů orgánů kapitálových obchodních společností v novém českém korporačním právu

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha, Česká republika

2013

Význam díla Viktora Knappa pro řešení aktuálních otázek obchodního práva

Právo, obchod, ekonomika

konference

Štrbské Pleso, Slovenská republika

2012

Ručení členů statutárních orgánů českých obchodních společností po rekodifikaci soukromého práva Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti?

Setkání kateder obchodího práva právnických fakult ČR a SR

konference

Slavkov, Česká republika

2012

Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům? (spoluautoři Černá, S., Štenglová, I., Čech, P.)

Správa obchodních korporací v rekodifikacích a evropských konotacích

konference

Plzeň, Česká republika

2010

Zahraniční zkušenosti se správou akciových společností (vybrané otázky)

 

konference

Bratislava, Slovenská republika

2010

On national and supranational development of the law of corporate groups. In Commercial and economic law in the proces of globalisation. 1. vyd. Bratislava; Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2010

Nové jevy v právu na začátku 21. století

konference

Praha, Česká republika

2008

Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti?

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Corporate governance ve střední Evropě

Praha, Česká republika

2014

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Medaile PF UK

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

francouzsky

aktivně

Německy

aktivně

rusky

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2018kniha978-80-7552-962-6
Černá S.Jaké standardy platí pro koncernové pokyny? A lze koncernového prospěchu dosáhnout porušením zákona či smlouvy?2018článek v časopise1210-8278
Černá S.Relationship of Shareholders' Agreements to the Management of a Company2018část knihy978-3-11-050156-8
Černá S.O povaze dluhu podnikatele vůči tichému společníkovi při zániku tiché společnosti2018část knihy978-80-568-0104-8
Černá S.Dělení důkazního břemena v právu obchodních korporací2018část knihy978-80-85305-53-1
Černá S.Práce a služby poskytované společníkem veřejné obchodní společnosti2018část knihy978-80-7380-735-1
Černá S.K povaze dluhu podnikatele vůči tichému společníkovi při zániku společnosti2017článek v časopise1210-8278
Černá S.Souběh funkcí jinde2017část knihy978-80-245-2232-6
Černá S.Vztah akcionářských dohod k řízení společnosti, koncernové aspekty a "orgány akcionářů"2017část knihy978-80-7552-784-4
Černá S., Krabec T.Ke znaleckému přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami2017článek v časopise1803-6554
Černá S.K povinnostem členů (volených) orgánů ovládaných a ovlivněných obchodních korporací při zájmových střetech2016část knihy978-80-7478-976-2
Černá S.K právům, která lze spojit s akcií2016článek v časopise1210-8278
Černá S., Štenglová I., Pelikánová I., Dědič J., Boháček M., Čech P., Eichlerová K., Horáček T., Josková L., Liška P., Patěk D., Pohl T., Růžička K., Tomsa M.Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele2016kniha978-80-7552-333-4
Černá S.Úvod2015část knihy978-80-7478-654-9
Černá S., Štenglová I., Pelikánová I., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Josková L., Liška P., Patěk D., Pelikán R., Vrba M.Právo obchodních korporací2015kniha978-80-7478-735-5
Černá S.O variantách uspořádání podnikatelského seskupení2015článek v časopise1210-9126
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2015kniha978-80-7478-945-8
Černá S.O nepravých a pravých kusových akciích2015článek v časopise1803-6554
Černá S.Volba druhů podílů (akcií) a její limity2015článek v časopise1805-6822
Černá S.O koncernu, koncernovém řízení a vyrovnání újmy2014článek v časopise1803-6554
Černá S.Význam díla Viktora Knappa pro řešení aktuálních otázek obchodního práva2014část knihy978-80-7380-509-8
Černá S.Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejích věřitelů2014článek v časopise0032-6984
Černá S., Čech P., Dočkal T., Eichlerová K., Elek Š., Horáček T., Horáček V., Hurychová K., Kindl J., Liška P., Patěk D., Slováková Z., Štenglová I., Vrba M.Sbírka příkladů z obchodního práva2014kniha978-80-7478-501-6
Černá S.Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek2013článek v časopise1803-6554
Černá S., Kulhánková K.Smluvní pokuta v NOZ2013článek v časopise1805-6822
Černá S.Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností2011článek v časopise1803-6554
Černá S., Josková L.K postavení likvidátora2011článek v časopise1210-4817
Černá S.K významu Všeobecného občanského zákoníku pro obchodní zákonodárství a jeho interpretaci2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Černá S. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Černá S., Plíva S., Čech P., Eichlerová K., Patěk D., Liška P., Slováková Z., Horáček T., Horáček V., Zahradníčková M., Kindl J., Kotrlíková P., Elek Š., Řeháček O.Sbírka příkladů z obchodního práva2011kniha978-80-7357-594-6
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Černá S.Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových společnostech2010článek v časopise1803-6554
Černá S.Obchodní zákoník, Komentář, I. a II. Díl2010článek v časopise1210-4817
Černá S., Chromá M.Is it possible to break the barrier separating the property of a business company from the property of its owners?2010část knihy978-80-246-1785-5
Černá S.Vklady ve výkonech - přednosti, nevýhody a otevřené otázky2010část knihy978-80-7380-265-3
Černá S.On national and supranational development of the law of corporate groups2010část knihy978-80-7160-306-1
Černá S.K vývoji úpravy neobchodní a obchodní kupní smlouvy a několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu v navrhované úpravě občanského kodexu2009část knihy978-80-86775-21-6
Černá S.Další změna koncepce německých soudů v ochraně věřitelů insolventní společnosti?2009článek v časopise1210-6410
Černá S.Francouzský zákon o modernizaci ekonomiky usnadňuje fungování zjednodušení společnosti na akcie2009článek v časopise1803-6554
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Černá S.K možnostem rozšíření akcionářova práva na informace stanovami2009část knihy978-80-87212-23-3
Čech P., Černá S.Ke způsobům prosazování rozhodujícího vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho podmínkám a důsledkům2009článek v časopise1803-6554
Černá S.Smlouva o koupi závodu v návrhu občanského zákoníku2008část knihy978-80-904209-2-2
Černá S.K vázanosti představenstva nevhodnými a nezákonnými pokyny. 2008článek v časopise0323-0619
Černá S.Společnost s ručením omezeným - tradiční i nová. 2008část knihy978-80-7380-157-1
Černá S.Lze štěpit práva k obchodnímu podílu?2008část knihy978-80-7357-370-6
Černá S.Společnost s ručením omezeným - tradiční i nová. 2008článek v časopise1210-8278
Černá S.Sbírka příkladů z obchodního práva 2008část knihy978-80-7357-378-2
Černá S.K obsahu a podmínkám ochrany obchodního tajemství akciové společnosti 2008článek v časopise
Černá S.Nová publikace z oblasti koncernového práva 2008článek v časopise
Černá S., Čech P.Kde jsou hranice obchodního vedení?2008článek v časopise
Černá S.K vybraným otázkám návrhu směrnice o přeshraničním výkonu práv akcionářů (zejména k otázce jednorázového odtržení hlasovacího práva od akcie)2007část knihy978-80-85889-86-4
Černá S.Společnost s ručením omezeným pod vlivem reforem2007článek v časopise1214-7966
Černá S.Uplatňování zásady autonomie vůle jako základní zásady soukromého práva v právu obchodních společností2007část knihy978-80-7357-294-5
Černá S.Preferenční akcie ve francouzské právní úpravě2006článek v časopise1210-6410
Černá S.Podnik a přičitatelnost sankcí v komunitárním soutěžním právu 2006část knihy80-7097-661-6
Černá S.Ke koncepci podnikatelských seskupení v návrhu obchodního zákona2006část knihy80-86898-81-4
Pelikánová I., Černá S.Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva2006kniha80-7357-149-8
Černá S.Obchodní právo. 3, Akciová společnost2006kniha80-7357-164-1
Černá S.Akciová společnost a Evropská společnost. Autor: Tomáš Dvořák2006článek v časopise12-14-7966
Černá S.Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu?2005článek v časopise1210-6410
Černá S.Evropský a tuzemský přístup ke skupinám společností2005část knihy80-86898-31-8
Černá S.Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu?2005článek v časopise1210-6410
Černá S.Evropský a tuzemský přístup ke skupinám společností2005část knihy80-86898-31-8
Černá S.Kodexy Corporate Governance2004článek v časopise1210-8278
Černá S.K rozdílům mezi německou a francouzskou koncepcí skupin společností2004článek v časopise1210-6410
Černá S.Vzájemná účast v rámci seskupení2003článek v časopise1210-8278
Černá S.Koncernové smlouvy z hlediska soutěžního práva2003článek v časopise1210-6739
Černá S.K některým změnám úpravy obchodních společností v souvislosti s rekodifikací soukromého práva2003část knihy80-246-0741-7
Černá S.Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a povinnosti auditora a dozorčí rady2002článek v časopise1210-6739
Černá S.Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku2002kniha80-7201-335-1
Černá S.Zpráva o vztazích: povinnosti auditora a dazorčí rady2002článek v časopise1210-9096
Černá S.Fúze akciových společností2001článek v časopise1211-1120
Černá S.Akciová společnost2001část knihy80-86199-41-X
Černá S.Fúze akciových společností2001článek v časopise1211-1120
Černá S.Smluvní a faktický koncern2001článek v časopise1210-9096
Černá S.Zrušení zaměstnaneckých akcií2001článek v časopise1210-6736
Černá S.Zpráva o ovládacích vztazích2001článek v časopise1211-1120
Černá S.Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře2001článek v časopise1211-1122
Černá S.Ochrana akcionářů se rozšiřuje2001článek v časopise0862-9587
Černá S.Konec zaměstnaneckých akcií2001článek v časopise0862-9587
Černá S.Ovládací smlouva2001článek v časopise0862-9587
Černá S.Smluvní a faktický koncern2001článek v časopise0862-9587
Černá S.Společnost s ručením omezeným2001článek v časopise0862-9587
Černá S.'Německý model' akciové společnosti1999článek v časopise1210-6739
Černá S.Lze zjistit, kdo je akcionářem?1999článek v časopise1210-6739
Černá S.Koncern jako jeden z projevů ekonomické koncentrace1999část knihy0572-3043
Černá S.Koncernové právo v Německu, Evropské unii a České republice1999kniha80-7179-245-4
Černá S.Akciová společnost.Investiční společnost a investiční fondy1998část knihy80-85963-58-2
Černá S.Dluhopisy v akciové společnosti1998článek v časopise1211-1120
Černá S.Obchodní zákoník, praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 19001998článek v časopise1210-4043
Černá S.Ochrana Menšinových akcionářů v obchodním zákoníku.In:K vybraným otázkám obchodního práva1998článek v časopise0323-0619
Černá S.Smlouva o převodu zisku1998článek v časopise1210-4043
Černá S.Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií a obrana proti ovládnutí společnosti1998článek v časopise1210-4817
Černá S.Důsledky porušení povinností členem představenstva akciové společnosti1997článek v časopise1211-1120
Černá S.Prioritní akcie v právní úpravě obchodního zákoníku1997článek v časopise1211-1120
Černá S.Koncernové právo v německé úpravě.I1996článek v časopise1210-4043
Černá S.Koncernové právo v německé úpravě.II1996článek v časopise1210-4043
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111