prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

 

Aktuální oblast odborného zájmu

prameny římského práva
překlady pramenů římského práva
římské trestní právo
správa Římské říše
principy římského práva

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Univerzita Karlova

právnická

právo

1981

 Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

Rok Udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Prof.

Římské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

 

Doc.

Římské právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1992

Ius publicum – ius privatum. Vzájemné vztahy a souvislosti

 Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok Udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

DrSc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Ius et religion. Právo a náboženství v antickém Římě

CSc.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1990

Císařské kanceláře za principátu. Vznik, vývoj a byrokratizace ústředních správních orgánů římské říše

JUDr.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1981

 Ius et religion

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1981/1983

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

1,0

1983/1992

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

1992/2002

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

1,0

2002/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

profesor

1,0

2007/dosud

Policejní akademie ČR

profesor

0,5

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Římské právo a základy novodobého práva soukromého (prameny římského práva, procesní právo, obecné nauky)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Kořeny římského práva

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo - exegese

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků (daně, poplatky a organizace finanční správa antického Říma)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny právnického stavu a právnických profesí (právnické profese v antickém Římě)

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Úloha kodifikací v právním vývoji (kodifikace ve starověkém Římě)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Římské právo

vyučující

Policejní akademie ČR

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK 05

UK

Člen Rady programu

2014

Recepce jako fenomén právního vývoje kontinentální Evropy

SVV 260 009/2014

UK

Hlavní řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266 406/2013

UK

Hlavní řešitel

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264 406/2012

UK

Hlavní řešitel

2011/2013

Služebnosti římského práva a jejich vliv na právo současné

GAUK (3770/2011

UK

Vedoucí (školitel)

2009/2011

Práva městská království českého

404/09/0813

GAČR

Spoluřešitel

2008/2010

Bibliografie římského trestního práva

407/08/1260

GAČR

Hlavní řešitel

2007/2008

Odraz římskoprávních zásad v současném právu

2210/2007

GAUK

Spoluřešitel

2006/2008

Českoslovesnké právo a právní věda v meziválečném období /1918 – 1939/

407/06/0039

GAUK

Spoluřešitel

2005/2008

Odkaz římskoprávních institutů v současném českém a evropském právu

MSM 0021620804

PFUK

Řešitel

1999/2000

Obrazová deskripce římského práva

 

GAUK

Hlavní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

2008

Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza

Itálie

1 týden

Studijní pobyt

1994/1996

Universiteit van Amsterdam, Faculteit van Rechtsgescheidenis

Nizozemí

Opakované týdenní pobyty

Studijní pobyty, invited speaker

1989

Uniwersytet Waszawski, Wydział prawa i administracji

Polsko

1 týden

Studijní pobyt

1986

Università di Roma „La Sapienza“, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di diritto romano e dei diritti del´Oriente mediterraneo

 

6 měsíců

Studijní pobyt

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

 

2014/dosud

Proděkan pro profesorské a hhabilitační řízení a pro rozvoj fakulty

PFUK

 

1994/2000

proděkan pro studium

PFUK

 

2000/2006

proděkan pro výzkumnou činnost a rozvoj fakulty

PFUK

 

2005/dosud

vedoucí katedry právních dějin

PFUK

 

2014/dosud

oborová rada doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ a „Theoretical Legal Science“

PFUK

člen

2010/dosud

oborová komise ve studijním oboru doktorandského studijního programu teorie a dějiny státu a práva

Právnická fakulta Trnavské univerzity

člen

2009/dosud

oborová rada ve studijním oboru doktorandského studijního programu teorie a dějiny státu a práva

PEVŠ, Bratislava

člen

1998/dosud

komise rektora UK pro udělování ceny Karla Engliše

RUK

předseda

2008/2014

komise rektora UK pro posuzování návrhů na udělení Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy

RUK

člen

2000/dosud

Vědecká rada

PFUK

člen

2006/2010

Vědecká rada

UK

člen

2004/dosud

Vědecká rada

PEVŠ/Bratislava

člen

2012/dosud

Vědecká rada

Policejní akademie ČR

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2012/dosud

Redakční rada Ius antiquum

Moskva

člen

2010/dosud

redakční rada „Právník“

Praha

člen

2010/dosud

redakční rada „The Lawyer Quarterly“

Praha

člen

2005/dosud

redakční rada „Právněhistorické studie“

Praha

člen

1995/dosud

redační rada „Orbis Iuris Romani“

Trnava

člen

2010/dosud

Český byzantologický komitét

Praha, AVČR

Člen předsednictva

1995/dosud

Société Internationale „Fernand de Visscher“ pour l´Histoire des Droits de l´Antiquité

 

člen

1990/dosud

Jednota klasických filologů

Praha

člen

1990/dosud

Sdružení historiků ČR

Praha

člen

2005/2012

pracovní skupina pro Právo a bezpečností obory Akreditační komise

MŠMT

člen

2004/dosud

vědecký výbor mezinárodních konferencí „Diritto romano e attualità“

 

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Veřejné právo a soukromé právo

konference

Praha

2014

Elasticita hranic mezi soukromým a veřejným právem

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha

2013

Quasidelicta nebo maleficia?

Vie antiche e moderne ai commerci: Filosofia, economia e diritto. Rodi, Roma e le loro eredità

konference

Suzdal/Rusko

2013

Concezione dei beni a la loro delimitazione sul nuovo codice civile cecco dal punto di vista del diritto romano

Fonti del diritto. Dagli assetti giurisprudenziali alla norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle soluzioni dei giuristi

konference

Sofia-Haskovo/Bulharsko

2012

Ius naturale e ius positivum

66e Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Oxford/Velká Británie

2012

Principi del diritto romano nell´opera di Pavel Kristian Koldin (1579)

Ius naturale – iuis gentium – ius civile,

konference

Bratislava/Slovensko

2012

Vztah ius naturale a positivního práva

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Římskoprávní charakter reálných kontraktů ve Všeobecném občanském zákoníku

La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno: La decisione giudiziaria e la sua esecuzione

konference

Praha-Moskva

2011

Il mistero della condictione

Individui e res publica dall´esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee.

konference

Santa Maria Capua Vetere-Napoli /Itálie

2010

Elementi romanistici in Paolo Cristinao di Koldin

Súdne reči a veľké súdne procesy poľda justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva

konference

Trnava/SR

2009

Papinianus, Paulus a Ulpianus – první vulgární právníci?

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Česká právní romanistika v letech 1918 až 1938

Nové jevy v právu na počátku 21. století

konference

Praha

2008

Nové cesty a metody právní romanistiky

Prawo rzymskie a kultura prawna Europy

konference

Lublin

2007

Le radici romanistici del contratto di deposito nel diritto ceco

61eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Catania

2007

Libri terribiles et lapides

IX. konference českých a slovenských právních romanistů

konference

Plzeň

2007

Macrobiovo pojetí času

60eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

konference

Comotini/Řecko

2006

Il caso di Manilia

Soudy a soudci v antickém Římě

konference

Praha

2006

Úplatný soudce u Iuvenala (Sat. XIII 1 – 4)

Současnost a perspektivy právní historie

konference

Praha

2005

Soudní trestné činy ve starověkém Římě

Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch

konference

Bratislava/SR

2005

Zneužití otcovské moci

Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence

konference

Praha

2004

K pojetí „zákona“ u klasických římských právníků

57e Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Clermont-Ferrand

2003

"Interpretatio" nel diritto romano

56eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Cagliari/Itálie

2002

"Portus" nella legislazione giustinianea (Digesto)

The Roman Law Tradition in Societies in Transition

konference

Praha

2002

La problematica del contratto del deposito nella storia del diritto ceco

IV. konference právních romanistů ČR a SR

konference

Olomouc

2001

K právnímu postavení žen v leges regiae a Zákoně dvanácti desek

Guidizi e giudici

konference

Soverato/Itálie

2001

Le parole "auditorium", "secretarium" e "tribunal" nel Digesto

II. konference českých a slovenských romanistů

konference

Praha

1999

Bona fides - mores maiorum - fas

Personae e status nell'esperienza giuridica romana

konference

Soverato/Itálie

1999

I caso della diminuzione e del cambiamento della sacralità in diritto penale romano

I. konferencia českých a slovenských romanistov

konference

Bratislava/SR

1998

Sacrilegium

51eme Session de la Société "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité

kongres

Crotone-Messina/Itálie

1997

Less known officia palatina during the Principate

Diritto e società in Roma antica. L'eredità di un'esperienza

konference

Soverato/Itálie

1997

Omicidio oppure esecuzione. Il carattere dell'uccisione di Cesare

Velké kodifikace

kongres

Praha

1989

Classificazione delle norme penali nel Lex XII tabularum

Da Roma alla terza Roma

konference

Roma/Itálie

1987

Diritto romano all'università nella Cechia dalla fine del 19. secolo

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Diritto romano e attualità. La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno: La decisione giudiziaria e la sua esecuzione

Praha

2011

Le codificazione di diritto romano e il suo posto nella cultura giuridica odierna

Praha

2010

Soudy a soudci v antickém Římě

Praha

2006

The Roman Law Tradition in Societies in Transition

Praha

2002

Bona fides

Praha

1999

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

stříbrná medaile

Bratislavská vysoká škola práva

2009

pamětní medaile

PFUK

2007

pamětní medaile

UK

1998

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

italština

aktivně

angličtina

aktivně

polština

aktivně

ruština

aktivně

latina

pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Skřejpek M.Sine nomen nihil est2019příspěvek na konferenci
Beran K., Pelikán R., Skřejpek M., Pauknerová M., Smolík P., Bažantová I., Tomášek M., Kindl J., Thöndel A., Gřivna T., Bohuslav L., Tlapák Navrátilová J., Dvořák J., Zavadilová M.Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové2019kniha978-80-7598-426-5
Skřejpek M., Bělovský P., Falada D., Šejdl J.Případy z římského práva2018kniha978-80-7380-701-6
Skřejpek M.Lex et Ius. Zákony a právo antického Říma2018kniha978-80-7380-686-6
Skřejpek M.Jiná dělba moci2018příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Starověký Řím2018část knihy978-80-7502-268-4
Skřejpek M.Dějiny politického a právního myšlení ve starověku2018část knihy978-80-7502-268-4
Skřejpek M.Právní vývoj ve starověku2018část knihy978-80-7502-268-4
Skřejpek M.Sudiči a Inst. 4, 162018část knihy978-80-85305-53-1
Skřejpek M.Předlužení2018příspěvek na konferenci
Seltenreich R., Skřejpek M., Adamová K., Bělovský P., Císař J., Falada D., Horák Z., Kindl V., Pelikán D., Tretera J.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2018kniha978-80-7502-268-4
Skřejpek M.Poena e altri termini per le punizioni in diritto romano2018článek v časopise2309-4567
Skřejpek M.Zaměstnanci antického Říma2018část knihy978-80-7380-735-1
Skřejpek M.Aequalitas parit vel non parit iustitiam?2018příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Lessico e concetti criminalistici delle XII tavole2018příspěvek na konferenci
Skřejpek M.D. M. Peter Blaho2018článek v časopise0079-4929
Skřejpek M.Nomen iuris u římských encyklopedistů2017část knihy978-80-87475-51-5
Skřejpek M.La lingua latina di Varrone e comitia2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Téměř zapomenutý Iustinianus I. - tzv. Corpus iuris civilis a jeho překlad do češtiny2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Nomen iuris2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Comando, divieto o possibilita? Fas e calendario romano2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Sugli alcuni problemi metodologici dei c. d. quasi delitti2017část knihy978-975-02-4222-9
Skřejpek M.Jiří Bílý: Christianizace římského antického státu. Stát - právo - Náboženství - Společnost2017článek v časopise0079-4929
Skřejpek M.Dlužníci, předlužení a oddlužení z pohledu římského prýva2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Právo a nerovnost2017příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Bělovský P., Šejdl J., Falada D.Římské právo v občanském zákoníku : Komentář a prameny : Věcná práva2017kniha978-80-87284-65-0
Skřejpek M.Úvodní slovo2017část knihy978-80-87975-70-1
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Skřejpek M. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Skřejpek M.Praetorské prostředky jako nástroj efektivity a spravedlnosti v římském civilním řízení klasické doby2017část knihy978-80-7552-595-6
Skřejpek M.Praetorské prostředky jako nástroj efektivity a spravedlnosti v římském civilním řízení klasické doby2017část knihy978-80-7552-595-6
Skřejpek M.Cato maior a revoluce v římském soukromém právu2016část knihy978-80-7478-976-2
Skřejpek M.Státní úřady a úředníci v antickém Římě2016část knihy978-80-7552-030-2
Skřejpek M.Notáři a notářství v antickém Římě2016část knihy978-80-7552-030-2
Skřejpek M.Ars není jen umění2016část knihy978-80-89607-44-0
Skřejpek M.Ars není jen umění2016příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Jak číst Digesta? Jako Ecovy romány?2016příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Quot annos habes?2016článek v časopise1805-0824
Skřejpek M.Koldínovo dílo a římské právo (právo procesní a trestní)2016část knihy978-80-7380-602-6
Skřejpek M.Efektivita mimosoudních praetorských prostředků2016příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Januš J.Antické texty ovlivňují i dnešní právo: rozhovor2016článek v časopise1213-1385
Skřejpek M.Mimořádné trestní poroty a retroaktivita2016příspěvek na konferenci
Skřejpek M."Publikum" v koncepcii rimskich juristov (16-j i 17-j tituly 50-j knigi Digest)2016článek v časopise2309-4567
Kindl V., Skřejpek M., Bělovský P., Císař J., Horák Z., Kuklík J., Seltenreich R., Starý M., Tretera J.Právnický stav a právnické profese v minulosti2016kniha978-80-7552-030-2
Skřejpek M., Skřejpková P.Einfluss des römischen Rechts auf das Städterecht in den böhmischen und mährischen Ländern am Beispiel eines Manuskripts vom Ende des 14. Jahrhunderts2016část knihy978-88-6735-387-3
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H., Skřejpek M. , et al.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Skřejpek M.Retroaktivita v římském trestním právu a mimořádné poroty2016část knihy978-80-7502-185-4
Skřejpek M.Římské soukromé právo. Systém a instituce2016kniha978-80-7380-566-1
Skřejpek M.Jak číst Digesta? Jako Ecovy romány?2016část knihy978-80-7502-183-0
Skřejpek M.La pena di morte nel diritto Romano: Necessita o no?2016část knihy978-83-938425-9-9
Skřejpek M.Cizinci a hranice v antickém Římě2016část knihy978-80-87284-62-9
Skřejpek M.Předmluva2016část knihy978-80-87284-62-9
Skřejpek M., Bělovský P., Stloukalová K., Falada D., Šlosar M., Fruthová V., Ullmann J., Šejdl J., Novák M., Starý M., Tretera J., Horák Z., Csukás A., Kindl V.Cizinci, hranice a integrace v dějinách2016kniha978-80-87284-62-9
Skřejpek M.Odpovědnost za právní vady v římském právu2016článek v časopise1339-7915
Skřejpek M.Punti interrogativi sui quasi delitti2015část knihy978-83-62813-40-7
Skřejpek M.""Publicum"" nella concezione dei giuristi romani (il 16o e 17o titolo del 50o libro del Digesto2015příspěvek na konferenci
Skřejpek M."Publica" ad populum romanum respicit (jak římští právníci chápali slovo "veřejný")2015článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.Diritto romano all'universita di Praga2015příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Blaho P., Vaňková J., Žytek J.Digesta seu Pandectae, tomus I, liber I - XV, fragmenta selecta/Digesta neboli Pandekty, svazek I, kniha I - XV, vybrané části2015kniha978-80-246-3063-2
Skřejpek M.Když je právo v souladu s rozumem, je přiměřené2014článek v časopise1210-4817
Skřejpek M.Pojetí věci a jejich vymezení v novém českém občanském zákoníku z pohledu římského práva2014část knihy978-80-8082-764-9
Skřejpek M.Přiměřenost právní regulace2014část knihy978-80-87109-43-4
Skřejpek M., Falada D.Římské právo v Koldínově díle2014část knihy978-80-246-2113-5
Skřejpek M.Římské právo a nový občanský zákoník. I. Věci a jejich dělení2014článek v časopise1801-3678
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.EXEGÉSIS. Výklad právních textů2014kniha978-80-7380-489-3
Skřejpek M.Maleficium vel quasidelictum2014část knihy978-80-7380-509-8
Skřejpek M."Upravujme obvyklé" (quasidelicta a zákon č. 89/2012 Sb.)2014článek v časopise1801-0288
Skřejpek M.Elasticita hranic mezi soukromým a veřejným právem2014část knihy978-80-87975-10-7
Skřejpek M.The Concept of "Things" and their Definition in the New Czech Civil Code from the Perspective of Roman Law2014článek v časopise1643-8183
Černín K., Dobosz P., Hálová M., Handrlica J., Humlíčková P., Kopecký M., Kryska D., Mácha A., Malast J., Maslen M., Pomahač R., Pouperová O., Pospíšilová E., Prášková H., Skřejpek M. , et al.Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu2014kniha978-80-87975-10-7
Skřejpek M.Su alcuni problemi metodologici dei c. d. quasidelitti2014příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Korektnost římského práva2014příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Elasticita hranic mezi soukromým a veřejným právem2014příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Upravujme obvyklé2014příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Dvorský úřad a memoria římských císařů2014část knihy978-83-7490-744-6
Skřejpek M.Francis Bacon e il nuovo codice civile ceco (rapporti tra diritto pubblico e privato)2014příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Absentia non adiuvet (Ulp. D. 50, 16, 199)2013část knihy978-80-260-3820-7
Skřejpek M.Mistero della condictio2013část knihy978-80-87109-34-2
Skřejpek M.Introduction2013část knihy978-80-87109-34-2
Skřejpek M.Принципы римского права в работах Колдин2013článek v časopise2156-2253
Skřejpek M.Vztah přirozeného a platného práva2013část knihy978-80-7160-346-7
Skřejpek M.Finis et limes2013část knihy978-80-970913-2-3
Skřejpek M.Manilia (Aulus Gellius, Noctes Atticae IV 14 - skandal prez 151 g. pr. Chr.)2011část knihy978-954-07-3275-6
Skřejpek M.A. I. Hrdina - P. Dostalík - Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce2011článek v časopise1211-3379
Skřejpek M.Římské právo2011část knihy978-80-87439-05-0
Skřejpek M.Římskoprávní základ konstrukce reálných smluv ve Všeobecném občanském zákoníku2011část knihy978-80-7357-753-7
Skřejpek M.Bibliographia iuris romani criminalis = Bibliography of Roman criminal law2011kniha978-80-7400-396-7
Skřejpek M.Římské soukromé právo. Systém a instituce2011kniha978-80-7380-334-6
Bělovský P., Falada D., Skřejpek M.Případy z římského práva2011kniha978-80-7380-336-0
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Skřejpek M. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Skřejpek M.Mystérium kondikcí2011příspěvek na konferenci
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Skřejpek M. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Skřejpek M., Bělovský P., Falada D.Případy z římského práva2010kniha978-80-7380-274-5
Skřejpek M.Charakter a podstata státní správy za principátu2010článek v časopise0323-0619
Skřejpek M.Notáři a notářství v antickém Římě II2010článek v časopise1211-0558
Skřejpek M., Blaho P., Krüger P.Institutiones Iustiniani/Justiniánské Instituce2010kniha978-80-246-1749-7
Skřejpek M.Le pietre nel Digesto2010část knihy978-88-141-5411-9
Skřejpek M., Hrubá R.New path and methods of Roman law studies2010část knihy978-80-246-1785-5
Skřejpek M.Ius divinum2010článek v časopise1211-1635
Skřejpek M.Právní vývoj ve starověku2010část knihy978-80-87212-54-7
Skřejpek M.The development of the Palatine Office a memoria2010článek v časopise1021-545X
Skřejpek M.Česká právní romanistika v letech 1918 - 19382010část knihy978-80-246-1718-3
Skřejpek M.Odraz římského trestního práva v Koldínově zákoníku2010část knihy978-80-87109-23-6
Seltenreich R., Adamová K., Bělovský P., Falada D., Horák Z., Kindl V., Skřejpek M., Tretera J., Pelikán D.Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice2010kniha978-80-87212-54-7
Skřejpek M., Rezková J.Obosnovannost' retroaktivnosti v rimskom prave2010článek v časopise0131-8039
Skřejpek M.Notáři a notářství v antickém Římě2009část knihy978-80-7357-418-5
Skřejpek M., Plecitý V., Salač J., Šíma A.Díl VI. Římské rodinné právo2009část knihy978-80-7380-139-7
Skřejpek M.Římské právo2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpek M.Miroslav Boháček2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpek M.Leopold Heyrovský2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpek M.Otakar Sommer2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpek M.Josef Vančura2009část knihy978-80-7201-750-8
Skřejpek M.P. Swiecicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w swietle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach schodnich w okresie wczesnego pryncypatu.2009článek v časopise
Skřejpek M.L. Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma2009článek v časopise978-80246-1522-6
Skřejpek M.M. Kurylowicz, Prawa antyczne. Wyklady z historii najstarszych praw swiata.2009článek v časopise978-80-246-1522-6
Skřejpek M.Daně a poplatky v antickém Římě2009část knihy978-80-87109-15-1
Skřejpek M.Pojmové zvláštnosti v Digestech2009část knihy978-80-87212-23-3
Skřejpek M.109 hesel2009část knihy978-80-7400-059-1
Skřejpek M.109 slovníkových hesel2009část knihy80-7400-059-1
Skřejpek M.Rescripta principis - nový pramen soukromého práva za principátu2009část knihy978-80-903139-1-0
Skřejpek M.Soukromá právnická fakulta UNINOVA zahajuje2009článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Notáři a notářství v antickém Římě I2009článek v časopise1211-0558
Skřejpek M.Sententiae Pauli a požáry2009část knihy978-80-8082-335-1
Skřejpek M.5.1 Nové cesty a metody právní romanistiky2009část knihy978-80-246-1686-5
Skřejpek M.Papinianus, Paulus a Ulpianus - první vulgární právníci?2009příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Roman roots of contract bailment in Czech law.2008část knihy978-83-7363-514-2
Skřejpek M.Rzymskie korzenie kontraktu przechowania w prawie czeskim2008část knihy978-83-7363-512-8
Skřejpek M.Maxima č. 47 (Ulp. D. 50, , 47). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 52 (Ulp. D. 50, , 52). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 53 (Paul. D. 50, , 53).2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.'Tempus' v dílech některých poklasických autorů.2008část knihy978-80-7380-107-6
Skřejpek M.Maxima č. 50 (Paul. D. 50, , 50). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 54 (Ulp. D. 50, , 54). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 49 (Ulp. D. 50, , 49). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 48 (Paul. D. 50, , 48). 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Slovo o překladateli Jaromíru Kinclovi. 2008část knihy978-80-257-0023-5
Skřejpek M.Nezbytnost uložení trestu smrti v římském právu? 2008část knihy978-80-7357-365-2
Skřejpek M.Římský jurista - praktik či teoretik?2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 51 (Gaius D 50, 51) 2008článek v časopise1211-5347
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.Exegésis Výklad právních textů 2008kniha978-80-7380-088-8
Skřejpek M.Maxima č. 42 (Gaius D. 50, 17, 42).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Litem suam facere.2007část knihy978-80-246-1366-6
Skřejpek M.Zneužití otcovské moci2007část knihy978-80-969332-7-3
Skřejpek M.Maxima č. 43 (Ulp. D. 50, 17, 43).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Mimořádné zločiny2007článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Maxima 39 /Pomp. D. 50, 17, 39/.2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 44 (Ulp. D. 50, 17, 44).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Kámen jako objekt a nástroj trestného činu v Digestech2007část knihy978-80-86920-25-2
Skřejpek M.Maxima č. 45 (Ulp. D. 50, 17, 45).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima 40 /Pomp. D. 50, 17, 40/.2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 41 (Ulp. D. 50, 17, 41).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 46 (Ulp. D. 50, 17, 46).2007článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Litem suam facere.2007část knihy978-80-246-1366-6
Skřejpek M.Praeiudicium nell´opera di Quintiliano. 2007část knihy978-88-95152-38-7
Skřejpek M.Předmluva2007část knihy978-80-7380-054-3
Skřejpek M.Státní úřady a úředníci v antickém Římě2007část knihy978-80-903609-9-0
Skřejpek M.Předmluva2007část knihy978-80-903609-9-0
Skřejpek M.B. Neškudla, Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova, Libri , Praha 2004, 215 s.2007článek v časopise
Skřejpek M., Bělovský P., Falada D.Případy římského praetora2007kniha80-86920-18-6
Skřejpek M.Moc otce rodiny v římské rodině2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Macrobiovo pojetí času2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Česká právní romanistika v letech 1918 - 19392007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Libri terribiles et lapides2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Česká justice. Je žaloba 'útokem' nebo 'prosbou' o vyřešení bezvýchodné situace? 2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Le radici romanistici del contratto di deposito nel diritto ceco.2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Tichá H.Česká justice. K Čapek: Porotce.2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Tichá H.Česká justice. Karel Čapek - Poslední soud (Umění být spravedlivý)2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Tichá H.Česká justice. Odpovědnost soudce za nesprávné rozhodnutí.2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M., Tichá H.Česká justice. Jak zabránit průtahům v soudním řízení2007příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Maxima č. 31 (Ulp. D. 50, 17, 31)2006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Variabilita římskoprávní terminologie a Quintilianovo praeiudicium2006článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Maxima č. 302006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M., Dvořák J.Depositum irregulare aneb Šedá místa v římském právu a moderních právních úpravách2006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 33 2006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Poodkryté tváře římského práva : příspěvek k aplikaci 'Principů' E. F. Smidaka2006kniha80-903609-3-9
Skřejpek M.Maxima č. 292006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 32 (Ulp. D. 50, 17, 32).2006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 36 /Pomp. D. 50, 17, 36/2006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 352006článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 342006článek v časopise1211-5347
Bělovský P., Falada D., Skřejpek M.Případy římského praetora2006kniha80-86920-09-7
Skřejpek M.Úplatný soudce u Iuvenala (Sat. XIII 1 - 4).2006příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Maxima č. 30 (Ulp. D. 50, 17, 30).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 23 (Ulp. D. 50, 17, 23).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Moc bez hranic? (Právo otce římské rodiny nad životem a smrtí)2005článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Maxima č. 24 (Paulus D. 50, 17, 24).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 25 (Pomp. D. 50, 17, 25).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 28 (Ulp. D. 50, 17,28)2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 20 (Pomp. D. 50, 17, 20).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 22 (Ulp. D. 50, 17, 22).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.K pojetí 'zákona' u klasických římských právníků : (Iul. D. 1, 3, 32, 1; Pap. D. 1, 3, 1; Gaius Inst. 1, 3)2005část knihy80-86861-06-6
Skřejpek M.Maxima č. 26 (Ulp. D. 50, 17, 26).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 19 (Ulp. D. 50, 17, 19).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Portus nel Digesto.2005část knihy80-89074-20-0
Skřejpek M.K některým označením soudu v Digestech2005část knihy80-246-0945-2
Skřejpek M.Maxima č. 21 (Ulp. D. 50, 17, 21).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 27 (Pomp. D. 50, 17,27)2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie. ed. Marek Kuryłowicz, Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, 211 s.2005část knihy80-246-0945-2
Skřejpek M.Maxima č. 29 (Paul. D. 50, 17, 29).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M., Bělovský P.Případy římského praetora2005kniha80-86920-09-7
Skřejpek M.Čas a jeho význam u Isidora ze Sevilly a Macrobia2005část knihy80-7357-133-1
Skřejpek M.Maxima č. 19 (Ulp. D. 50, 17, 19).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 20 (Pomp. D. 50, 17, 20).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Portus nel Digesto.2005část knihy80-89074-20-0
Skřejpek M.Maxima č. 22 (Ulp. D. 50, 17, 22).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 23 (Ulp. D. 50, 17, 23).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 24 (Paulus D. 50, 17, 24).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 28 (Ulp. D. 50, 17,28)2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 25 (Pomp. D. 50, 17, 25).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 27 (Pomp. D. 50, 17,27)2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 21 (Ulp. D. 50, 17, 21).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M., Falada D., Bělovský P.Případy římského praetora2005kniha80-86920-09-7
Skřejpek M.Čas a jeho význam u Isidora ze Sevilly a Macrobia2005část knihy80-7357-133-1
Skřejpek M.Moc bez hranic? (Právo otce římské rodiny nad životem a smrtí)2005článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Maxima č. 29 (Paul. D. 50, 17, 29).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 30 (Ulp. D. 50, 17, 30).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 26 (Ulp. D. 50, 17, 26).2005článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.K některým označením soudu v Digestech2005část knihy80-246-0945-2
Skřejpek M.Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie. ed. Marek Kuryłowicz, Wydawnictvo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, 211 s.2005část knihy80-246-0945-2
Skřejpek M.K pojetí 'zákona' u klasických římských právníků : (Iul. D. 1, 3, 32, 1; Pap. D. 1, 3, 1; Gaius Inst. 1, 3)2005část knihy80-86861-06-6
Skřejpek M.Zneužití otcovské moci2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Di alcuni aspetti del contratto di societa.2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Soudní trestné činy ve starověkém Římě.2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Zneužití otcovské moci2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Di alcuni aspetti del contratto di societa.2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Soudní trestné činy ve starověkém Římě.2005příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Maxima č. 17 (Ulp. D. 50, 17,17)2004článek v časopise1211-1139
Skřejpek M.Maxima č. 16 (Ulp. D. 50, 17, 16)2004článek v časopise1211-5347
Bělovský P., Falada D., Skřejpek M.Případy římského praetora2004kniha80-86199-99-1
Skřejpek M.Miloš Klang - Malá encyklopedie latiny v právu2004článek v časopise1211-3379
Skřejpek M.Antonín Hrdina - Sylabus římského práva soukromého2004článek v časopise1121-3379
Skřejpek M.Aulus Gellius, Noctes Atticae IV 14 - aféra z roku 151 př. n. l.2004část knihy80-210-3573-0
Skřejpek M., Falada D., Kuklík J.Exegésis2004kniha
Skřejpek M.Maxima č. 14 (Pomp. D. 50, 17, 14)2004článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 15 (Pomp. D. 50, 17, 15)2004článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Z právního kapsáře Aula Gellia2004článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Prameny římského práva2004kniha80-86199-89-4
Skřejpek M.Starověký Řím2004část knihy80-7201-490-0
Skřejpek M.Dějiny politického myšlení ve starověku2004část knihy80-7201-490-0
Skřejpek M.Právní vývoj ve starověku2004část knihy80-7201-490-0
Skřejpek M.Constitutio-mos-lex-codex (Flexibilní 'ústava' starověkého Říma)2004část knihy80-7201-487-0
Skřejpek M.K pojetí zákona u klasických římských právníků2004příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Maxima č. 13 (Ulp. D. 50, 17, 13)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Slovník českého práva2003článek v časopise1211-0825
Skřejpek M.Antonín Hrdina, Sylabus římského práva soukromého2003článek v časopise1121-3379
Skřejpek M.Maxima č. 12 (Paul. D. 50, 17, 12)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 5 (Paul. D. 50, 17, 5)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 6 (Ulp. D. 50, 17, 6)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Starověký Řím2003část knihy80-7201-387-4
Skřejpek M.Dějiny politického a právního myšlení ve starověku2003část knihy80-7201-387-4
Skřejpek M.Právní vývoj ve starověku2003část knihy80-7201-387-4
Skřejpek M.Maxima č. 4(Paul. D.50, 17, 4)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Exegésis2003kniha
Skřejpek M.Digesta Iustiniani2003článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.Maxima č. 7 (Pomp. D. 50, 17, 7)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima č. 8 (Pomp. D. 50, 17, 8)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Interpretatio v římském právu2003část knihy80-7179-820-7
Skřejpek M.Maxima č. 9 (Ulp. D. 50, 17, 9)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.hesla2003část knihy80-7179-740-5
Skřejpek M.Il contratto di deposito nei codici cechi2003část knihy80-86391-04-3
Bělovský P., Falada D., Skřejpek M.Případy římského praetora2003kniha80-86199-97-5
Skřejpek M.Maxima č. 10 (Paul. D. 50, 17, 10)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Multa sanxit civium2003část knihy80-246-0579-1
Skřejpek M.Eugenia Franciosi: Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80.2003část knihy80-246-0579-1
Skřejpek M.Mezinárodní romanistický seminář2003část knihy80-246-0579-1
Skřejpek M.Maxima č. 11 (Pomp. D. 50, 17, 11)2003článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Prostituce v antickém Římě2003článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Římské právo - mýty a pověry2003příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Locatio ususfructus2003příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Maxima 32002článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima 12002článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Maxima 22002článek v časopise1211-5347
Skřejpek M.Auditorium, secretarium e tribunal nel Digesto2002článek v časopise1211-3425
Skřejpek M., Bělovský P.Případy římského senátora2002kniha80-86199-59-2
Skřejpek M.Římské právo - mýty, fikce a skutečnost2002článek v časopise1210-6410
Skřejpek M., Bělovský P.Sborník studentských příspěvků z konferencí římského práva. I. studentská konference římského práva (5. května 2000), II. studentská konference římského práva (4. května 2001)2002kniha80-85889-39-0
Skřejpek M.Římské právo dnes2002článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.Il contratto di deposito negli codici cechi2002příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Pokuty v trestním právu v období římské republiky2001část knihy80-7097-441-9
Skřejpek M., Bělovský P.Předmluva2001část knihy80-85889-39-0
Skřejpek M.Justiniánske Inštitúcie2001článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Skřejpek M.Depositum v proměnách času2001článek v časopise1210-0900
Skřejpek M.Retroaktivita a římské právo2001článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.Theatrum et histriones. Divadlo a herci v římském právu2001článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Texty ke studiu římského práva2001kniha80-86199-32-0
Skřejpek M.Latinsko-český slovníček římského práva (vybrané pojmy a termíny)2000kniha80-86199-18-5
Skřejpek M.Negotiorum gestio2000část knihy80-246-0039-0
Skřejpek M.Collatio iuris romani. Etudes dédiées a Hans Ankum a l'occasion de son 65e anniversaire2000část knihy80-246-0039-0
Skřejpek M.Roman Statutes2000část knihy80-246-0039-0
Skřejpek M.Netradiční pohled na římské trestní právo2000část knihy80-246-0039-0
Skřejpek M.Bona fides - mores maiorum - fas2000část knihy80-85889-33-1
Skřejpek M.Vladimír Kindl2000článek v časopise1210-6410
Skřejpek M., Bělovský P.Bona fides2000kniha80-85889-33-1
Skřejpek M.Tvorba práva v období principátu2000příspěvek na konferenci
Skřejpek M.Ius et religio.Právo a náboženství ve starověkém Římě1999kniha80-901064-8-X
Skřejpek M.Santalucia, Bernardo:Diritto e processo penale nell' antica Roma1999článek v časopise0231-6625
Skřejpek M.Jednatelství bez příkazu1999článek v časopise1210-4817
Skřejpek M.Pravidla, ručení, zásady a definice římského práva1999článek v časopise1210-6410
Skřejpek M.Idées et projets pacifiques de Jan Amos Komenský1999část knihy
Skřejpek M.Less Known Officia Palatina During the Principate1999část knihy
Skřejpek M.Dějiny právnického stavu a právnických profesí1999část knihy80-85889-20-X
Skřejpek M.Alan Watson:International Law in Archaic Rome. War and Religion Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press, 1993, 100 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Alena Frolíková:Rané křesťanství očima pohanů (Svědectví řecky a latinsky píšících autorů 1.-2.století), H&H, 1992, 96 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Andrew Lintott:Imperium Romanum: Polities and Administration, London - New York, Routledge, 1993, xv+247 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Crimen et religio1997část knihy
Skřejpek M.Úředníci a úřednictvo v antickém Římě1997část knihy
Skřejpek M.Římské právo v datech1997kniha8-7179-123-7
Skřejpek M.Jaromír Kincl:Zákony - Ciceronův dialog o nejlepším právu1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Milan Bartošek:Škola právnického myšlení, Praha, Karolinum, 1993, 380 s.-Peter Blaho-Herbert Hausmaninger:Praktické štúdie z rímského práva, Wien-Bratislava, MANZ, 1993, 220 s1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.O.F. Robinson:The Criminal Law of Ancient Rome, London 19951997článek v časopise1211-3425
Skřejpek M.Pohanští Římané a římští křesťané1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Vicenzo Giuffré:La 'repressione criminale' nell'esperienza romana, Profili. (Napoli, Jovene, 3.vyd.,1993, 249 s.)1997článek v časopise80-7184-229-X
Skřejpek M.Pontifex maximus et aediles. Ovide's Fasti and roman law1996článek v časopise1211-3425
Skřejpek M.Vražda nebo poprava?1996článek v časopise
Skřejpek M.'Zapomenutý' zločin?1996článek v časopise
Skřejpek M.Akcesorieta trestů za římské republiky1995část knihy80-7184-092-0
Skřejpek M.Beda Venerabilis - církevní dějiny národa Anglů1995část knihy0323-0619
Skřejpek M.Biografie1995část knihy0323-0619
Skřejpek M.Deset slavných procesů Marka Tullia Cicerona1995část knihy0323-0619
Skřejpek M.Římské právo trestní1995část knihy
Skřejpek M.Jaromír Kincl (30.5.1926-15.4.1993)1995článek v časopise80-210-1133-5
Skřejpek M.La formazione e il ruolo della eurocrazia sotto l'impero romano1995článek v časopise80-210-1133-5
Skřejpek M.Právní úprava stavební činnosti ve starověkém Římě1995článek v časopise
Skřejpek M.Soupis publikovaných prací prof. JUDr. Jaromíra Kincla, DrSc1995část knihy0323-0619
Skřejpek M.Svépomoc nebo svépomoc? (Krátké ohlédnutí za historickým institutem)1995článek v časopise1211-1120
Skřejpek M.Valentin Urfus : Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. Praha,C.H.Beck,1994,135 s.1995článek v časopise1210-0900
Kincl J., Urfus V., Skřejpek M.Římské právo1995kniha80-7179-031-1
Kindl V., Skřejpek M.In memoriam Jaromír Kincl (*30.5.1926-+15.4.1993). Vzpomínky přátel a výběr z literární pozůstalosti1995kniha0323-0619
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111