Detail člověka URL

doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Profile picture for user 44334193

Telefon: +420221005413

Katedra právních dějin

 

Aktuální oblast odborného zájmu

starší české právní dějiny; tvorba práva; organizace veřejné moci; zemská příslušnost (inkolát); Frýdlantské vévodství

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

Právo

1999

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právní dějiny

PF UK

2003

Ph.D.

Teorie práva, právní filozofie a historie

PF UK

2003

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od r. 2002 dosud

VŠFS, o.p.s.

odborný asistent

1,0

od r. 2004 do r. 2010

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

akademický pracovník

0,6

od r. 2005 do r. 2007

ARTTEX – Centrum tisku, s.r.o.

právník

0,5

od r. 2006 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

České a československé právní dějiny I

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

České a československé právní dějiny II

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Dějiny daní a poplatků

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262 402

UK

řešitel

2012

Dichotomie přirozeného a národního práva

SVV 264 406

UK

řešitel

2013

Vznik a proměny právnického stavu a právnických profesí

SVV 266 406

UK

řešitel

2014-2016

Udělování českého inkolátu v době předbělohorské

GAČR 14-12236S

GAČR

hlavní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012

UNI Vroclav

Polsko

3 týdny

studijní (IRP)

2013

Akademie der Wissenschaften Vídeň

Rakousko

3 týdny

studijní (IRP)

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od r. 1993 do r. 2000

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

ČR

člen správního výboru

Od r. 2000 do r. 2004

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

ČR

místopředseda

od r. 2009 dosud

Redakční rada Slezského sborníku

Slezské muzeum, ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

konference

Praha, ČR

2005

Frýdlantské vévodství a jeho státoprávní postavení v rámci České koruny

Nobilitace ve světle písemných pramenů

kulatý stůl

Olomouc, ČR

2008

Rukopisy Vavřince Koutného ze Zářečné jako pramen poznání proměn složení stavovských korporací v 16. a 17. století

Ex contractu, ex delicto. Conference on the History of the Law of Obligations

konference

Krakow, PL

2005

Et mutuum date nihil desperantes? Credit interest in the history of Czech law

200 let Všeobecného občanského zákoníku

Zvolte položku.

Praha, ČR

2011

Státní občanství jako předmět pozornosti Všeobecného občanského zákoníku. Východiska a souvislosti

Regnare et administrare. Z dziejów ustroju i prawa administracyjnego

konference

Krakow, PL

2012

Political and Administrative System of Waldstein´s Lands

Zlatá bula sicilská 1212 – 2012

konference

Loket, ČR

2012

„...ut quicunque ab ipsis in regem electus fuerit...“. Zlatá bula sicilská a přemyslovské nástupnictví

Wappenbriefe und Standeserhöhungsurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers? Beiträge zur diplomatischen Norm und sozialen Praxis im Mittelalter

kulatý stůl

Opava, ČR

2013

Promotion and Admition to the Estates in the Kingdom of Bohemia in the 16th Century as a Syndrome of Duality of Powers

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně

němčina

pasivně

polština

pasivně