prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 560

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 342 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
dle dohody


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
trestný čin a skutková podstata trestného činu
subsidiarita trestní represe
trestné činy hospodářské
trestné činy proti majetku
dokazování v trestním řízení
opravné prostředky v trestním řízení

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1977

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

2002

Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému

Prof.

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

trestní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1980

Boj s trestnou činností sexuálně úchylných

Ph.D.

trestní právo hmotné a procesní

Masarykova univerzita, právnická fakulta

1999

Mimořádné opravné prostředky

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2006/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

0,33

2007/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

0,3

1993/dosud

Nejvyšší soud České republiky

soudce, předseda senátu

1,0

1995/2011

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Odborný asistent, Docent, Profesor

0,4, 0,5, 0,9, 0,2,

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Trestní právo

garant

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

2012/2015

Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

P408/12/2209

GAČR

2012/dosud

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

P04

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991

Právnická fakulta Columbia University New York a Fordham University New York USA

USA

1 měsíc

studijní

1994

Swiss Institute of Comparative Law v Laussanne

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

1994

Universita Regensburg

SRN

1 den

invited speaker

1996

School of Criminology and Criminal Justice, Florida State University v Tallahasse, Florida, USA

USA

2 týdny

studijní

1997

School of Criminology and Criminal Justice, Florida State University v Tallahasse, Florida

USA

2 týdny

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2007/dosud

Vědecká rada

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

člen

2008/dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2009/2011

Vědecká rada

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

člen

2005/2011

oborová rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1993/2009

Komise pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního

Ministerstvo spravedlnosti

člen, předseda

2014/dosud

Komise pro nový trestní řád

Ministerstvo spravedlnosti

předseda

1998/dosud

Pracovní komise LRV pro trestní právo

Vláda ČR

člen

1996/dosud

Zkušební komise pro advokátní zkoušky

ČAK

člen

1994/dosud

Redakční rada Právní rozhledy

C. H. Beck

člen

2000/dosud

Redakční rada Bulletin advokacie

ČAK

člen

2001/dosud

Redakční rada Trestněprávní revue

C. H. Beck

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Die Tschechische Republik - Recht und Kultur eines Nachbarn

seminář

Univerzita v Regensburgu/SRN

1994

Vývoj českého trestního práva po roce 1990

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

konference

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

Trestní právo procesní v letech 1945-1989

Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen (Österreich – Tschechische Republik)

konference

Institut pro trestní právo a kriminologii na, Právnická fakulta, Univerzita Vídeň/Rakousko

2002

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in der Tschechischen Republik

Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného

konference

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

Některé aktuální problémy návrhu kodifikace trestního zákoníku v roce 2007

Teoretické a praktické problémy dokazovania

konference

Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, Bratislava/Slovenská republika

2008

Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu České republiky

Mediace 2011. Kultivovaný způsob řešení sporů

konference

Univerzita Palackého, Právnická fakulta

2011

Uplatnění mediace v trestním řízení

Aktuální otázky trestného zákonodárstva

konference

Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava/Slovenská republika

2012

Úprava osobního slyšení („hearing“) ve vazebním řízení v České republice

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Alternativní způsoby vedení trestního řízení a alternativní tresty

Srní/Česká republika

1995

Finanční kriminalita v České republice

Praha/Česká republika

1998

Bankovní rizika - identifikace, prevence, řešení

Praha/Česká republika

2000

Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky

Praha/Česká republika

2000

Reforma trestního práva procesního

Plzeň/Česká republika

2000

10th International Anti-coruption Conference – Together against Corruption: Designing Strategies, Assessing Impact, Reforming Corrupt Institutions

Praha/Česká republika

2001

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi

Plzeň/Česká republika

2004

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Pamětní medaile

Policejní akademie ČR

2002

Medaile prof. Karola Planka

KJT

2005

Stříbrná medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

2007

Právník roku 2008-Trestní právo

Právník roku, ČAK, EPRAVO.CZ

2008

Autorská cena-Šámal, P. a kol. Trestní zákoník.Komentář. C. H. Beck

KJT

2011

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně


Monografie

1. Šámal, P.: Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Ministerstvo spravedlnosti, Praha: SEVT, 1992, 256 s.
2. Šámal, P., Hrachovec, P., Sovák, Z., Púry, F. Trestní řízení před soudem prvního stupně. C. H. Beck, Praha: C. H. Beck, 1996, 575 s., autor části třetí „Projednání věci v hlavním líčení“ – s. 245 až 413 (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla).
3. Šámal, P., Růžička, M., Novotný, F., Doucha, J. Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. Beck, 1997, 991 s., autor části první „Obecně o předsoudním stadiu trestního řízení“ – s. 3 až 79 a části páté „Procesní úkony v přípravném řízení“ – s. 783 až 884, spoluautor částí druhé, třetí a šesté s. 83 až 716 a 889 až 964 – autorský podíl u těchto částí 30% (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla).
4. Šámal, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Codex Bohemia, 1999, 403 s.
5. Šámal, P.: Opravné prostředky v trestním řízení. Stížnost pro porušení zákona a obnova řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999, 195 s. (publikovaná práce po postgraduálním studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - na základě níž mi byl přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ - ve zkratce Ph.D.).
6. Šámal, P., Púry, F., Sotolář, A., Štenglová, I. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, 776 s., v části I. autor kapitoly 1. a 2. – s. 1 až 105, spoluautor kapitoly 6. – s. 174 až 254 (autorský podíl 50%); v části II. spoluautor kapitol 2. a 3. – s. 275 až 529 (autorský podíl 30 %), autor kapitoly 4. – 529 až 539, spoluautor kapitol 5., 6. a 7. – s. 539 až 757 (autorský podíl 30 %) – vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla.
7. Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, 1443 s., autor části první „Obecně o předsoudním stadiu trestního řízení“ – s. 3 až 133 a části páté „Procesní úkony soudu v přípravném řízení“ – s. 1129 až 1275 (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla).
8. Šámal, P. Osnova trestního zákoníku 2004-2006. Praha: C. H. Beck, 2006, 399 s.
9. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 1199 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl 50%).
10. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. a II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 3011 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl 47,27 %).
11. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Obecná část I. (§ 1 až 139) a Zvláštní část II. (§140 až 421). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 3285 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl u obecné části 39,42 % a u zvláštní části 54,08 %).
12. Šámal, P. a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 988 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl 47,27 %).
13. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Obecná část I. (§ 1 až 139) a Zvláštní část II. (§ 140 až 421). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 3586 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl u obecné části 15,73 % a u zvláštní části 33,58 %, celkem 49,30 %).
14. Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 820 s. (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla – autorský podíl 26,10 %) .
15. Šámal, P. a kol. Trestní řád I. (§ 1–156), II. (§ 157–314s), a III. (§ 315–471. Komentář 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 4654 s. (autorský podíl 38,5 %).


Učebnice a učební texty
1. Dolenský, A., Novotný, F., Pipek, J., Šámal, P. Novelizace trestního práva 1993. Praha: Policejní akademie ČR, 1994, 53 s., spoluautor části druhé – s. 22 až 45 – autorský podíl u této části 50%.
2. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1999, 667 s., autor hlavy IV. „Limity trestního práva procesního“ – s. 53 až 65, autor hlavy V. „Základní zásady trestního řízení“, kapitoly 3 až 6 – s. 74 až 81, kapitoly 10 – s. 88 až 90, kapitoly 13 až 16 – s. 96 až 105, autor hlavy IX. „Dokazování v trestním řízení“ – s. 227 až 294, autor hlav XV. až XVII. „Předběžné projednání obžaloby“, „Hlavní líčení“, „Veřejné a neveřejné zasedání“ – s. 369 až 430, spoluautor hlavy XVIII. „Zvláštní způsoby řízení“ – s. 431 až 453 – autorský podíl u této hlavy 70%, autor hlavy XIX „Odklon v trestním řízení“ – s. 455 až 475, autor hlavy XXI. „Opravné řízení“ – s. 495 až 564, spoluautor hlavy XXIII. „Amnestie a milost“ – s. 583 až 595 – autorský podíl u této hlavy 50%.
3. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 1079 s. (autorský podíl 42,00 %).
4. Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 1166 s. (autorský podíl 42,00 %).
5. Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5. zcela přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007, 555 s. (Šámal, P. zpracoval kapitoly VII. a VIII. – s. 157 až 222, kapitolu XIX. – s. 495 až 533)
6. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 584 s., ISBN 978-80-7357-509-0 (Šámal, P. zpracoval kapitoly VII. a VIII. – s. 151 až 218, kapitolu XIX. – s. 510 až 553)
7. Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 2. Zvláštní část. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 600 s. (Šámal, P. zpracoval kapitoly V. a VI. – s. 154 až 337).
8. Šámal, P., Vokoun, R., Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné. 4. Trestní odpovědnost právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1. 1. 2010. 6. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 600 s. (Šámal, P. zpracoval díl A. – s. 13 až 96, díl B. – Zvláštní část, kapitoly V. a VI. s. 124 až 128)
9. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1053 s., ISBN 978-80-7400-496-4 [Šámal P. zpracoval: Hlava IV, Hlava V.: Kapitola 3., 4., 5., 6., 8., 11., 14., 15., 16., 17, Hlava IX., XII.: Kapitola 1, 2 spolu s doc. JUDr. Josefem Kuchtou, CSC., Hlava XVII., XVIII., XIX., Hlava XX. (spolu s JUDr. Petrem Škvainem), Hlava XXIV.: Kapitola 1., 2., 3., 4., 6. (spolu s JUDr. Petrem Škvainem), Hlava XXV. (spolu s JUDr. Josefem Baxou), Hlava XXVI. a XXX. (celkový autorský podíl na zpracování učebnice činí 33, 4 %] (vedoucí autorského kolektivu a celková redakce díla).

Slovníky
1. Hendrych, D., Bělina, M., Fiala, J., Šturma, P., Šámal, P., Štenglová, I. a kol. Právnický slovník. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, 1189 s. (autorský podíl 12,00 %).
2. Hendrych, D., Bělina, M., Fiala, J., Šturma, P., Šámal, P., Štenglová, I. a kol. Právnický slovník. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2003, 1320 s. (autorský podíl 12,00 %).
3. Hendrych, D., Bělina, M., Fiala, J., Šturma, P., Šámal, P., Štenglová, I. a kol. Právnický slovník. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, 1481 s. (autorský podíl 20,00 %).

Kapitoly v monografiích
1. Sotolář, A., Šámal, P., Púry, F., Štenglová, I., Sovák, Z. a kol. Trestná činnost na českém kapitálovém trhu a v bankovní sféře. Praha: Institut pro další vzdělávání soudců, 1998, 590 s., spoluautor části druhé „Trestná činnost na českém kapitálovém trhu a v bankovní sféře“ – s. 150 až 452 (autorský podíl 25%).
2. Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 2000, 468 s., autor části třetí „Alternativní tresty k trestu odnětí svobody“ – s. 273 až 364.
3. Stočesová, S. a kol. Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011, 149 s., ISBN 978-80-7380-360-5 (Šámal, P. zpracoval kapitolu I. Pojetí protiprávnosti podle nového trestního zákoníku)
4. Šámal, P. K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce (kapitola 13). In: Jelínek a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy. Vydání 1. Praha : Leges, 2013, s. 31 až 49 (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově /PRVOUK/ P04 “Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“),
5. Holá, L. a kol. Mediace a možnosti využití v Praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 512 s., ISBN 978-80-247-4109-3 (Šámal, P. zpracoval kapitolu 17. Uplatnění mediace v trestním řízení – str. 271 až 288)

Odborné články
1. Šámal, P. K možnostem ochranného léčení pachatelů trestného činu pohlavního zneužívání, Československá kriminalistika, 1989, č. 1, s. 66 až 74,
2. Šámal, P. Počítačová kriminalita. Úvod do problematiky, Právo a zákonnost, 1992, č. 10, s. 623 až 630 a Právní praxe, 1993, č. 1, s. 33 až 38,
3. Šámal, P. K diskusi o autorském právu a počítačových programech, Právní praxe, 1993, č. 10, s. 611 až 613,
4. Šámal, P. K novele trestního zákona, Všehrd, 1994, č. 1, s. 4 až 20.
5. Šámal, P. K vládnímu návrhu novelizace ustanovení § 13 tr. zák. o nutné obraně, Právní praxe, 1994, č. 2, s. 80 až 83,
6. Šámal, P. Úvahy nad zjednodušenými formami trestního řízení (diversion) de lege ferenda, Časopis pro právní vědu a praxi 1994, č. IV, s. 120 až 128,
7. Šámal, P. Zamyšlení nad některými novelizovanými ustanoveními trestního zákona týkajícími se organizovaného zločinu a problémy s tím spojenými, Právní rozhledy, 1995, č. 10, s. 393 až 398,
8. Šámal, P. Trestněprávní ochrana některých cenných papírů proti padělání a pozměňování, Podnikateľ a právo, 1998, č. 3, s. 23 až 33 (Slovenská republika),
9. Šámal, P. Kontradiktornost trestního řízení, Justičná revue, 2000, č. 1, s. 61 až 92 (Slovenská republika),
10. Šámal, P. Dovolání – nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení, Trestněprávní revue, 2001, č. 2, s. 48 až 56,
11. Šámal, P. Ke vztahu přípravného řízení a hlavního líčení po novele trestního řádu, Právní rozhledy, 2001, č. 10, s. 463 až 470,
12. Šámal, P. Strafrechtliche Haftung von juristischen Personen de lege lata und de lege ferenda in der Tschechischen Republik, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WIRO), 2003, č. 3, s. 69 až 75 (Spolková republika Německo),
13. Šámal, P. K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého, Právní rozhledy, 2004, č. 2, s. 47 až 52,
14. Šámal, P. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, Trestněprávní revue, 2004, č. 2, s. 33 až 39,
15. Šámal, P. K trestnému činu předlužení podle § 256c odst. 2 TrZ, Trestněprávní revue, 2007, č. 11, s. 305 až 310,
16. Šámal, P. K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku, Právní rozhledy, 2007, č. 17, s. 637 až 642,
17. Šámal, P. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní
neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu, Trestněprávní revue, 2008, č. 12, s. 349 až 357,
18. Šámal, P. K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním zákoníku, Trestněprávní revue, 2009, č. 5, s. 129 až 136,
19. Šámal, P. Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu podle platné právní úpravy a za účinnosti nového trestního zákoníku, Právní rozhledy, 2009, č. 15, s. 529 až 536, ISSN 1210-6410,
20. Šámal, P. K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku, Trestněprávní revue, 2010, č. 4, s. 99 až 106,
21. Šámal, P. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů v trestním zákoníku, Trestněprávní revue, 2010, č. 5, s. 133 až 140,
22. Šámal, P. Pojetí protiprávnosti podle nového trestního zákoníku, Právník, 2011, č. 8, s. 729 až 750,
23. Šámal, P., Škvain, P. Zur rechtlichen Regelung der Sicherungsverwahrung in der Tschechischen Republik, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 2011, č. 4, s. 285 až 295 (Spolková republika Německo),
24. Šámal, P., Čentéš, J., Bohata, P. Zur strafrechtlichen Verantwortung von juristischen Personen in Tschechien und der Slowakei. JOR-Jahrbuch für Ostrecht. Band 53 (2012) 2. Halbband. Institut für Ostrecht München. München : C. H. Beck, s. 275 až 301,
25. Šámal, P., Púry, F. Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů, Právník, 2013, č. 11, s. 1065 až 1083.

Příspěvky ve sbornících
1. Šámal, P. K trestní odpovědnosti právnických osob, in. Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. In Kuchta, J. (ed.) Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 17. 4. 2000 na Ministerstvu spravedlnosti ČR v Praze. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 197 až 222.
2. Šámal, P. Porovnání návrhů velké novely trestního řádu z let 1999 a 2000. In: Kalvodová, V. (ed.) Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 163 až 182.
3. Šámal, P. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen de lege lata und de lege ferenda in der Tschechischen Republik (Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice). In: Kratochvíl, V., Löff, M. (eds.) Sborník Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen (Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob), Rechtsvergleichende wissenschaftliche Tagung Österreich – Tschechische Republik, Juridicum Wien, 13. September 2002 (právně srovnávací vědecká konference Rakousko – Česká republika, Právnická fakulta Univerzity ve Vídni, 13. září 2002), Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 104 až 147.
4. Šámal, P. Nad institutem korunního svědka. In: Válková, H., Stočesová, S. (ed.) Nad institutem korunního svědka. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného dne 6. února 2003 na Právnické fakultě ZČU v Plzni, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003, s. 43 až 54.
5. Kratochvíl, V., Šámal, P. Tschechisches Strafrecht uf Stzrafprozessrecht am Wendenpunkt des Jahrtausendes (The Czech criminal law substantive and procedural on the break of Millenary). In: Fenyvesi, C., Herke, C. (eds.) Emlékkönyv Vargha László Egyetemy Tanár Születésének 90. Évfordulójára, Pécs: Studia Iuridica, Auctoritate Universitatis Pécs Publicita č. 132. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2003, s. 213 až 226.
6. Šámal, P. Několik poznámek k úpravě zavinění v rekodifikaci trestního práva hmotného. In: Romža, S. (ed.) Trestné právo na prahu 3. tisícročia, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konaném v dňoch 15. – 16. 5. 2003, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003, s. 25 až 45.
7. Šámal, P. Několik poznámek k implementaci Statutu Mezinárodního trestního soudu do vládního návrhu trestního zákoníku. In: Karabec, Z., Krausová, I. (eds.) Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu. Sborník příspěvků ze semináře pořádaného Českou národní skupinou Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 81 až 97.
8. Šámal, P. K úpravě trestního procesu v letech normalizace. In: Malý, K., Soukup, L. (eds.) Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2004, s. 307 až 342.
9. Šámal, P. Několik poznámek k úpravě zavinění v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice. In: Romža, S. (ed.) Trestné právo na prahu 3. tisícročia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15. – 16. 5. 2003, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, s. 25 až 45.
10. Šámal. P. Zákon a kodifikace trestního práva hmotného – k některým obecným otázkám a jejich řešení. In: Gerloch, A., Maršálek, P. (eds.) Zákon v kontinentálním právu. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence (Praha 27. – 28. května 2004). Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 235 až 245.
11. Šámal, P., Škvain, P. Begriff der Sicherungsverwahrung in der Regierungsvorlage des Strafgesetzbuches. In: Fenyvesi, C., Herke, C., Mészáros, B. (eds.) Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián Egyetemi Tanár 65. Születésnapjára. Studia Iuridica, Auctoritate Universitatis Pécs Publicata č. 139, Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, 2006, s. 525 až 543.
12. Šámal, P. Zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti u trestných činů daňových. In: Leitner, R., Zatloukal, T. (eds.) Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z I. mezinárodní konference konané 27. října 2006 v Praze. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 73 až 100.
13. Šámal, P. K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku, In: Machalová, T. (ed.) K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Sborník příspěvků z konference, která se konala dne 13. února 2007 v Brně. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007, s. 106 až 120.
14. Šámal, P. Některé aktuální problémy návrhu kodifikace trestního zákoníku v roce 2007. In: Gřivna, T., Vanduchová, M. (eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11. 5. 2007 v Praze. Praha: Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 11. až 22.
15. Šámal, P. Usmrcení na žádost v návrhu trestního zákoníku. In.: Fenyk, J. (ed.) Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis CZ, s. r. o., 2007, s. 128 až 139.
16. Šámal, P. Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 341 až 372.
17. Šámal, P. Pachatel, spolupachatel a účastník u trestných činů daňových. In: Leitner, R., Zatloukal, T. (eds.) Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z II. mezinárodní konference konané 18. února 2008 v Praze. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 145 až 207.
18. Šámal, P. Potřebujeme zvláštní zákon o obětech trestných činů. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.) Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Praha : Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2008, s. 129 až 144.
19. Šámal, P. K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. In: Neckář, J., Radvan, M., Sehnálek, D., Valdhans, J. (eds.) Sborník Dny práva – 2008 – Days of Law. 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity ve dnech 4. až 5. listopadu 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 220 až 221 (abstrakt v tištěné verzi), s. 1777 až 1788 (v elektronické verzi na CD).
20. Šámal, P. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu České republiky. In: Záhora, J. (ed.) Pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. Sborník z mezinárodní konference konané dne 15. prosince 2008 v Bratislavě (Slovenská republika). Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 227 až 253.
21. Šámal, P. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů v trestním zákoníku České repunliky. In: Zborník z prvého ročníku konference „Slovenské dni trestného práva“ konané ve dnech 29. a 30. apríla 2010 v Bratislavě – Bulletin slovenskej advokácie – mimoriadne číslo (Slovenská republika). Bratislava: Slovenská advokátská komora, 2010, s. 80 až 94.
22. Šámal, P. K některým obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob. In: Vanduchová, M., Hořák, J. (eds.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 255 až 282.
23. Šámal, P. Úprava osobního slyšení („hearing“) ve vazebním řízení v České republice. In: Záhora, J. (ed.) Aktuálne otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. Milanu Čičovi, DrSc. et. mult. Dr. h. c. k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. januára 2012. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2012, s. 255 až 282.
24. Šámal, P. K novelizaci trestního řádu v souvislosti s návrhem zákona o obětech trestných činů. In: Jelínek, J., Gřivna, T. (eds.) Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 31 až 49 (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově /PRVOUK/ P06 “Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“).
25. Šámal, P. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě v České republice. In: Čentéč. J. Kordík, M (eds.) Trestný čin – jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie. Medzinárodná vedecká konferencia vetovaná pamiatke prof. JUDr. Vojtecha Hatalu, CSc., ktorá se konala dňa 15. novembra 2012. Bratislava: Univerzira Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 115 až 130.

Recenze a anotace
1. Šámal, P. Polsko: Nejvyšší soud (SN): Věc získaná zakázaným činem, Právní rozhledy, 1994, č. 10, s. 379 až 380.
2. Šámal, P. (spolupracovníci Suchý, O. - Válková, H.) SRN: Spolkový soudní dvůr (BGH): K otázce usmrcení z vilnosti, Právní rozhledy, 1995, č. 5, s. 210 až 212 (autorský podíl 80%).
3. Púry, F., Šámal, P. Nad jedním rozhodnutím o probaci, Právní rozhledy, 1997, č. 6, s. 308 až 313 (autorský podíl 50%)..
4. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2008, č. 3, s. 88 až 91.
5. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2008, č. 5, s. 157 až 160.
6. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2009, č. 7, s. 220 až 224.
7. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2009, č. 11, s. 354 až 358.
8. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2010, č. 4, s. 127 až 132.
9. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní, Trestněprávní revue, 2011, č. 5, s. 152 až 156.
10. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní. Trestněprávní revue, 2011, č. 11, s. 331 až 335.
11. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní. Trestněprávní revue, 2012, č. 3, s. 74 až 77.
12. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí v oblasti trestněprávní. Trestněprávní revue, 2012, č. 5, s. 124 až 128.
13. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. Trestněprávní revue, 2013, č. 3, s. 79 až 81.
14. Šámal, P. Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní. Trestněprávní revue, 2013, č. 11-12, s. 273 až 276.

 

  

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šámal P.Postavení Nejvyššího soudu v právním státě a jeho role při sjednocování judikatury2018článek v časopise0231-6625
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Šámal P.Ústavní zakotvení státního zastupitelství2018článek v časopise1214-3758
Šámal P.Závaznost rozhodnutí Nejvyššího soudu2018část knihy978-80-905562-8-7
Šámal P., Šipulová K.Úvod2018část knihy978-80-905562-8-7
Šámal P.Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák.č. 183/2016 Sb2018část knihy978-80-7502-289-9
Šámal P.K diskuzi o subsidiaritě trestní represe2018část knihy978-80-210-8921-1
Šámal P.Binding Effect of Decisions of the Supreme Court2018část knihy978-94-035-0372-1
Šámal P., Dědič J., Gřivna T., Púry F., Říha J.Trestní odpovědnost právnických osob : komentář2018kniha978-80-7400-592-3
Šámal P., Sulitka D.Srovnání ukládání peněžitých trestů v České republice a ve vybraných evropských státech2017článek v časopise1214-3758
Šámal P., Pokorná A.Ke směrnici o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení2017článek v časopise1213-5313
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P., Šámal P. , et al.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Šámal P., Gřivna T., Bohata P.Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen - Teil 12017článek v časopise0941-6293
Šámal P., Gřivna T., Bohata P.Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen - Teil 22017článek v časopise0941-6293
Šámal P., Deáková K.Teoretické a praktické aspekty spojené se správou justice2017článek v časopise1210-9126
Šámal P.Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně2017článek v časopise1213-5313
Šámal P.Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně2017část knihy978-80-7502-209-7
Šámal P.Ještě k zavinění právnické osoby podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob2017článek v časopise1210-6410
Šámal P., Kramer J.Zelená kniha justice není "trucpodnik": Rozhovor2016článek v časopise1210-4817
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2016článek v časopise1213-5313
Šámal P.K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb2016článek v časopise1213-5313
Šámal P.Znalci a jejich trestní odpovědnost = Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Sachverständigen [souběžný český a německý text]2016část knihy978-80-7502-151-9
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Válková H., Scheinost M., Šámal P., Hulmáková J., Rozum J., Tomášek J., Škvain P., Vlach J., Háková L., Kotulan P.Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí2016článek v časopise1804-3070
Šámal P.Limity projevu obhájce v trestním řízení ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva2016část knihy978-80-7380-593-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Bohuslav L., Šámal P.Trestní odpovědnost právnických osob2016část knihy978-80-7552-358-7
Šámal P.Vývoj úvah o konceptu Nejvyšší rady soudnictví v České republice2015část knihy978-80-905562-5-6
Šámal P., Eliáš K.Několik poznámek k článku 'Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku'2015článek v časopise1213-5313
Šámal P.Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek2015článek v časopise1210-6348
Šámal P.Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek2015část knihy978-80-7502-078-9
Šámal P., Čentéš J.Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v České republice2015část knihy978-80-7160-359-7
Šámal P., Šipulová K.Justiční reforma v České republice - cesta k efektivnějšímu a důvěryhodnějšímu soudnictví2015část knihy978-80-7160-411-2
Scheinost M., Válková H., Háková L., Hulmáková J., Kotulan P., Rozum J., Šámal P., Škvain P., Tomášek J., Vlach J.Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí IV. Sankční politika a její uplatňování2015kniha978-80-7338-154-7
Šámal P., Škvain P.Východiska a principy dokazování v návrhu nového trestního řádu2015část knihy978-80-210-8072-0
Šámal P., Klička O.Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.: Právnická veřejnost by se měla vzájemně ovlivňovat, respektovat a působit k tomu, aby naše soudnictví bylo skutečně kultivované : Rozhovor2015článek v časopise1211-0558
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2014článek v časopise1213-5313
Bohuslav L., Šámal P.Trestní odpovědnost právnických osob2014část knihy978-80-7478-616-7
Šámal P.Nejvyšší soud zhodnotil praxi soudů v oblasti ukládání a výkonu vybraných trestních sankcí a odklonů v letech 2010 a 20112014článek v časopise1213-5313
Šámal P., Škvain P.K nové úpravě zmocněnce poškozeného v trestním řádu2014část knihy978-80-210-6810-0
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2013článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2013článek v časopise1213-5313
Šámal P.K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce2013část knihy978-80-87576-58-8
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Šámal P. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Púry F., Šámal P.Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů2013článek v časopise0231-6625
Šámal P., Musil J., Kuchta J., Baxa J., Fryšták M., Kalvodová V., Kratochvíl V., Novotná J., Pipek J., Sotolář A., Škvain P., Válková H., Vantuch P.Trestní právo procesní2013kniha978-80-7400-496-4
Šámal P.Přičitatelnost trestného činu právnické osobě v České republice2013část knihy978-80-7160-343-6
Šámal P., Púry F.Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů2013část knihy978-80-87576-56-4
Šámal P.Kdo je heretikem proti své vůli a kdo v souladu se svou vůlí2012článek v časopise1213-5313
Šámal P.Trestní právo je jen taková šlehačka na dortu (rozhovor)2012článek v časopise1210-4817
Válková H., Šámal P.K podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody2012článek v časopise1213-5313
Šámal P.K trestněprávní odpovědnosti právnických osob2011článek v časopise1210-6348
Šámal P.K některým obecným otázkám trestní odpovědnosti právnických osob2011část knihy978-80-7400-388-2
Šámal P.Pojetí protiprávnosti podle nového trestního zákoníku2011článek v časopise0231-6625
Šámal P., Válková H., Sotolář A., Hrušáková M., Šámalová M.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář2011kniha978-80-7400-350-9
Púry F., Šámal P., Urbánek J.Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech2011kniha978-80-7201-829-1
Šámal P., Škvain P.Zur rechtlichen Regelung der Sicherungsverwaruhrung in der Tschechischen Republik2011článek v časopise0026-9301
Šámal P.K trestní odpovědnosti právnických osob2011část knihy978-80-87212-77-6
Šámal P.§ 238:Společné ustanovení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů v trestním zákoníku2010článek v časopise1213-5313
Šámal P.K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku2010článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2010článek v časopise1213-5313
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Dolenský A.Trestní právo hmotné.1, Obecná část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Hořák J., Rizman S., Dolenský A.Trestní právo hmotné.2, Zvláštní část2010kniha978-80-7357-509-0
Šámal P.§ 140: Vražda2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 141: Zabití2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 142: Vražda novorozeného dítěte matkou2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 143: Usmrcení z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 144: Účast na sebevraždě2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 145: Těžké ublížení na zdraví2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 146: Ublížení na zdraví2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 147: Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 148: Ublížení na zdraví z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 149: Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 150: Neposkytnutí pomoci2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 151: Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 152: Šíření nakažlivé lidské nemoci2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 153: Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 154: Společné ustanovení : Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 155: Ohrožení pohlavní nemocí2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 156: Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 157: Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 158: Rvačka2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 159: Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 160: Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 161: Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 162: Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 163: Společné ustanovení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 164: Neoprávněné odebrání tkání a orgánů2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 165: Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 166: Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 167: Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 169: Svěření dítěte do moci jiného2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 170: Zbavení osobní svobody2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 171: Omezování osobní svobody2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 172: Zavlečení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 173: Loupež2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 174: Braní rukojmí2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 175: Vydírání2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 176: Omezování svobody vyznání2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 177: Útisk2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 178: Porušování domovní svobody2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 179: Porušování svobody sdružování a shromažďování2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 180: Neoprávněné nakládání s osobními údaji2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 181: Poškození cizích práv2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 182: Porušení tajemství dopravovaných zpráv2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 183: Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 184: Pomluva2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 185: Znásilnění2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 186: Sexuální nátlak2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 187: Pohlavní zneužití2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 188: Soulož mezi příbuznými2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 189: Kuplířství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 194: Dvojí manželství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 195: Opuštění dítěte nebo svěřené osoby2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 196: Zanedbání povinné výživy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 197: Zvláštní ustanovení o účinné lítosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 198: Týrání svěřené osoby2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 199: Týrání osoby žijící ve společném obydlí2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 200: Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 201: Ohrožování výchovy dítěte2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 202: Svádění k pohlavnímu styku2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 203: Beztrestnost dítěte2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 204: Podání alkoholu dítěti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 205: Krádež2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 206: Zpronevěra2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 207: Neoprávněné užívání cizí věci2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 208: Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 209: Podvod2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 210: Pojistný podvod2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 211: Úvěrový podvod2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 212: Dotační podvod2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 213: Provozování nepoctivých her a sázek2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 214: Podílnictví2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 215: Podílnictví z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 216: Legalizace výnosů z trestné činnosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 217: Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 233: Padělání a pozměňování peněz2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 234: Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 235: Udávání padělaných a pozměněných peněz2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 236: Výroba a držení padělatelského náčiní2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 237: Neoprávněná výroba peněz2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 239: Ohrožování oběhu tuzemských peněz2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 240: Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 241: Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 242: Zvláštní ustanovení o účinné lítosti.2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 243: Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 244: Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 245: Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 246: Padělání a pozměnění známek2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 247: Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 248: Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 250: Manipulace s kurzem investičních nástrojů2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 251: Neoprávněné podnikání2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 252: Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 253: Poškození spotřebitele2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 254: Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 255: Zneužití informace o postavení v obchodním styku2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 256: Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 257: Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 258: Pletichy při veřejné dražbě2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 259: Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 261: Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 262: Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 263: Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 264: Zkreslení údajů o nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 265: Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 266: Porušení povinností v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 267: Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 268: Porušení práv k ochranné známce a jiným označením2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 269: Porušení chráněných průmyslových práv2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 270: Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.§ 271: Padělání a napodobení díla výtvarného umění2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 272: Obecné ohrožení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 273: Obecné ohrožení z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 274: Ohrožení pod vlivem návykové látky2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 275: Porušení povinnosti při hrozivé tísni2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 276: Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 277: Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 278: Poškození geodetického bodu2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 279: Nedovolené ozbrojování2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 280: Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 281: Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 282: Nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 283: Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 284: Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 285: Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 286: Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 287: Šíření toxikomanie2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 288: Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 290: Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 291: Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 292: Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 352: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 353: Nebezpečné vyhrožování2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 355: Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 356: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 357: Šíření poplašné zprávy2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 358: Výtržnictví2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 359: Hanobení lidských ostatků2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P., Šámalová M.§ 360: Opilství2010část knihy978-80-7400-178-9
Šámal P.Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu podle platné právní úpravy a za účinnosti nového trestního zákoníku2009článek v časopise1210-6410
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2009článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2009článek v časopise1213-5313
Šámal P.K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém trestním zákoníku2009článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2009článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2009článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní2009článek v časopise1213-5313
Hendrych D., Bělina M., Fiala J., Šámal P., Šturma P., Štenglová I.Právnický slovník2009kniha978-80-7400-059-1
Šámal P.§ 1: Zákaz retroaktivity2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 2: Trestnost činu a doba jeho spáchání2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 3: Užití zákona účinného v době rozhodování2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 4: Zásada teritoriality2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 5: Zásada registrace2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 6: Zásada personality2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 7: Zásada ochrany a zásada univerzality2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 8: Subsidiární zásada univerzality2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 9: Působnost stanovená mezinárodní smlouvou2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 10: Vydání a předání občanů České republiky2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 11: Výkon rozsudku cizího státu2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 12: Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 13: Trestný čin2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 15: Úmysl2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 16: Nedbalost2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 17: Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P., Kratochvíl V.§ 19: Omyl právní2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P., Kratochvíl V.§ 14: Přečiny a zločiny.2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 20: Příprava2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 21: Pokus2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 22: Pachatel2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 23: Spolupachatel2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 24: Účastník2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 25: Věk2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 26: Nepříčetnost2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 27: Zmenšená příčetnost2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 28: Krajní nouze2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 29: Nutná obrana2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 32: Oprávněné použití zbraně2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 98: Druhy ochranných opatření2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 99: Ochranné léčení2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 100: Zabezpečovací detence2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 101: Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 102: Zabrání náhradní hodnoty2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 103: Zabrání spisů a zařízení2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 104: Účinek zabrání2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P., Válková H.§ 109: Mladiství2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 110: Trestní zákon2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 111: K pojmu trestného činu2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 112: Opomenutí2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 113: K pojmu pachatele2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 114: Konkrétní a speciální subjekt2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 116: Pokračování v trestném činu2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 117: Veřejné spáchání trestného činu2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 118: Spáchání trestného činu se zbraní2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 119: Spáchání trestného činu násilím2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 120: Uvedení někoho v omyl a využití něčího omylu prostřednictvím technického zařízení2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 121: Vloupání2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.§ 122: Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví2009část knihy978-80-7400-109-3
Šámal P.Trestní řád. Komentář. I.a II. díl. 2008kniha978-80-7400-043-0
Šámal P.Potřebujeme zváštní zákon o obětech trestných činů?2008část knihy978-80-87146-13-2
Šámal P.Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Šámal P.Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh nového trestního zákoníku 2008článek v časopise1212-8694
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí v oblastí trestněprávní 2008článek v časopise1213-5313
Šámal P.Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném závěru trestního řádu 2008část knihy978-80-89363-9
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí v oblastí trestněprávní 2008článek v časopise1213-5313
Šámal P.Výběr ze soudních rozhodnutí v oblastí trestněprávní 2008článek v časopise1213-5313
Šámal P., Korbel F.Změny trestního zákoníku a návrh postihu 'stalkingu' 2008článek v časopise1214-3758
Šámal P.K trestnému činu předlužení podle § 256c odst. 2 TrZ 2007článek v časopise1213-5313
Šámal P.K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku2007článek v časopise1210-6410
Šámal P.Aktuální otázky a judikatura k trestnímu činu zneužívání informací v obchodním styku (Aktuelle Fragen und Judikatur zu der Straftat des Missbrauch von informationen im Geschäftsverkehr)2007část knihy978-80-7201-666-2
Šámal P.Některé aktuální problémy návrhu kodifikace trestního zákoníku v roce 20072007článek v časopise0323-0619
Šámal P.K možnosti ukládat ochranná opatření nepříčetnému mladistvému podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže 2007článek v časopise1214-3758
Šámal P.Kapitola VII. Objektivní stránka trestného činu2007kniha978-80-7357-258-7
Šámal P.Kapitola VIII. Pachatel (subject) trestného činu2007kniha978-80-7357-258-7
Šámal P.Kapitola XIX. Trestní právo mladistvých2007kniha978-80-7357-258-7
Šámal P., Púry F., Rizman S.Trestní zákon : dodatek ke komentáři 2006kniha80-7179-547-X
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111