Detail člověka URL

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu
trestný čin a skutková podstata trestného činu
subsidiarita trestní represe
trestné činy hospodářské
trestné činy proti majetku
dokazování v trestním řízení
opravné prostředky v trestním řízení

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

1977

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

trestní právo

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

2002

Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému

Prof.

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

trestní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1980

Boj s trestnou činností sexuálně úchylných

Ph.D.

trestní právo hmotné a procesní

Masarykova univerzita, právnická fakulta

1999

Mimořádné opravné prostředky

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2006/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

0,33

2007/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Profesor

0,3

1993/dosud

Nejvyšší soud České republiky

soudce, předseda senátu

1,0

1995/2011

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Odborný asistent, Docent, Profesor

0,4, 0,5, 0,9, 0,2,

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Trestní právo

garant

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

2012/2015

Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

P408/12/2209

GAČR

2012/dosud

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

P04

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991

Právnická fakulta Columbia University New York a Fordham University New York USA

USA

1 měsíc

studijní

1994

Swiss Institute of Comparative Law v Laussanne

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

1994

Universita Regensburg

SRN

1 den

invited speaker

1996

School of Criminology and Criminal Justice, Florida State University v Tallahasse, Florida, USA

USA

2 týdny

studijní

1997

School of Criminology and Criminal Justice, Florida State University v Tallahasse, Florida

USA

2 týdny

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2007/dosud

Vědecká rada

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

člen

2008/dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2009/2011

Vědecká rada

Západočeská univerzita, Fakulta právnická

člen

2005/2011

oborová rada

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1993/2009

Komise pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního

Ministerstvo spravedlnosti

člen, předseda

2014/dosud

Komise pro nový trestní řád

Ministerstvo spravedlnosti

předseda

1998/dosud

Pracovní komise LRV pro trestní právo

Vláda ČR

člen

1996/dosud

Zkušební komise pro advokátní zkoušky

ČAK

člen

1994/dosud

Redakční rada Právní rozhledy

C. H. Beck

člen

2000/dosud

Redakční rada Bulletin advokacie

ČAK

člen

2001/dosud

Redakční rada Trestněprávní revue

C. H. Beck

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Die Tschechische Republik - Recht und Kultur eines Nachbarn

seminář

Univerzita v Regensburgu/SRN

1994

Vývoj českého trestního práva po roce 1990

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

konference

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

Trestní právo procesní v letech 1945-1989

Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen (Österreich – Tschechische Republik)

konference

Institut pro trestní právo a kriminologii na, Právnická fakulta, Univerzita Vídeň/Rakousko

2002

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in der Tschechischen Republik

Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného

konference

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

Některé aktuální problémy návrhu kodifikace trestního zákoníku v roce 2007

Teoretické a praktické problémy dokazovania

konference

Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, Bratislava/Slovenská republika

2008

Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu České republiky

Mediace 2011. Kultivovaný způsob řešení sporů

konference

Univerzita Palackého, Právnická fakulta

2011

Uplatnění mediace v trestním řízení

Aktuální otázky trestného zákonodárstva

konference

Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava/Slovenská republika

2012

Úprava osobního slyšení („hearing“) ve vazebním řízení v České republice

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Alternativní způsoby vedení trestního řízení a alternativní tresty

Srní/Česká republika

1995

Finanční kriminalita v České republice

Praha/Česká republika

1998

Bankovní rizika - identifikace, prevence, řešení

Praha/Česká republika

2000

Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky

Praha/Česká republika

2000

Reforma trestního práva procesního

Plzeň/Česká republika

2000

10th International Anti-coruption Conference – Together against Corruption: Designing Strategies, Assessing Impact, Reforming Corrupt Institutions

Praha/Česká republika

2001

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi

Plzeň/Česká republika

2004

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Pamětní medaile

Policejní akademie ČR

2002

Medaile prof. Karola Planka

KJT

2005

Stříbrná medaile Antonína Randy

Jednota českých právníků

2007

Právník roku 2008-Trestní právo

Právník roku, ČAK, EPRAVO.CZ

2008

Autorská cena-Šámal, P. a kol. Trestní zákoník.Komentář. C. H. Beck

KJT

2011

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

ruština

aktivně