prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

 

Aktuální oblast odborného zájmu

právo EU
prostor svobody, bezpečnosti a práva EU
hospodářská a měnová unie EU
právní systémy Dálného východu

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

překladatelství a tlumočnictví

1985

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

1986

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

sinologie a orientalistika

1989

Ecole normale supérieure, Paříž

 

moderní filologie

1985

Pekingská univerzita, Peking

Právnická fakulta

právo

1988

University of Virginia

Právnická fakulta

právo

1991

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

Název kvalifikační práce (jen Doc.)

Prof.

evropské právo

Univerzita Karlova

2006

 

Doc.

evropské právo

Univerzita Karlova

2003

Právní základy evropské měnové unie

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

PhDr.

překladatelství a tlumočnictví

Univerzita Karlova- filozofická fakulta

1985

 

JUDr.

právo

Univerzita Karlova – právnická fakulta

1986

 

PhDr.

sinologie a orientalistika

Univerzita Karlova-filozofická fakulta

1989

 

CSc.

teorie státu a práva

Československá akademie věd

1989

Ústavněprávní teorie a praxe při využívání zahraničního kapitálu v ČLR

DrSc.

obchodní právo a finanční právo

Akademie věd ČR

2001

Evropský systém ochrany bankovního klienta

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1989 - 1990

Ústav státu a práva ČSAV

vědecký pracovník

1,0

1990 - 1992

Ministerstvo zahraničních věcí ČSFR

ministerský rada

1,0

1992 - 1995

Mise ČR při EU Brusel

velvyslanecký tajemník

1,0

1995 - 2002

Komerční banka, a.s.

poradce pro EU

1,0

1998 - 2002

Právnická fakulta UK

odborný asistent

0,5

2003 - 2006

Právnická fakulta UK

docent

1,0

2006/ dosud

Právnická fakulta UK

profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Evropské právo

garant

Právnická fakulta UK

Úvod do čínského práva

garant

Právnická fakulta UK

Evropské právo procesní

garant

Právnická fakulta UK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2006 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

hlavní řešitel

2012

Tvorba nového předmětu „Evropské právo procesní“

1266/2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

řešitel

2012/2016

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

Univerzita Karlova

koordinátor

2011

Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných omezení pro nové členské státy

SVV 2011/262 405

Univerzita Karlova

spoluřešitel

2017/dosud Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres Q02 Univerzita Karlova koordinátor
2018/dosud Pražské centrum pro výzkum míru UNCE/HUM/028 Univerzita Karlova seniorní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2013

University of Minnesota

USA

15 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2012

University of Arizona

USA

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2011

Brigham Young University

USA

20 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2011

University of Otago

Nový Zéland

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2010

McGill University

Kanada

15 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2009

Wasseda University

Japonsko

20 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2008

University of Queensland

Austrálie

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2015 Gonzaga University USA 15 dnů studijní pobyt + invited speaker
2016 Pekingská univerzita ČLR 15 dnů studijní pobyt + invited speaker
2017 Soochow Univerzity Tchaj-wan 15 dnů studijní pobyt + invited speaker

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/dosud

Vědecká rada Právnické fakulty

Univerzita Karlova/ČR

člen

2007/dosud

Grémium pro vědecký titul „doktor věd“

Akademie věd ČR/ČR

člen

2007 - 2010

Oborová rada společenských věd GA UUK

Univerzita Karlova/ČR

předseda

2007 - 20110

Grantová rada GA UK

Univerzita Karlova/ČR

člen

2011/dosud

London Research Institute Oxford – Cambridge

Spojené Království

člen

2014/dosud

Oborová rada pro doktorský studijní program teoretické právní vědy

Univerzita Karlova/ČR

člen

2014/dosud Dozorčí rada Grantové agentury Univerzita Karlova/ČR člen
2016/dosud Rada česko-čínského centra Univerzita Karlova/ČR místopředseda

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996 - 2002

Komise pro evropskou integraci

Česká bankovní asociace/ČR

předseda

2000/dosud

Vědecké grémium

Česká bankovní asociace/ČR

člen

2010/dosud

Etický výbor

Česká bankovní asociace/ČR

člen

2000/dosud

Redakční rada čas. „Právník“

Akademie věd ČR

člen

2006/dosud

Redakční rada čas. „Acta Universitatis Carolinae - Iuridica

Univerzita Karlova /ČR

člen

2011/dosud

Redakční rada čas. „The Lawyer Quarterly“

Akademie věd ČR

předseda

2014/dosud

Redakční rada čas. „Jurisprudence“

Univerzita Karlova /ČR

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Recent development in EU Law

seminář

Soul/Jižní Korea

2014

Crisis of EU Economic and Monetary Union and its Solution

The XIXth International Congress of Comparative Law

kongres

Vídeň/Rakousko

2014

Limitations on Government Debt and Public Deficit in the EU

Seminář Evropského parlamentu

seminář

Lucemburk/Lucembursko

2011

Dvacet let české terminologie evropského práva

The XVIIIth International Congress of Comparative Law

kongres

Washington D.C./USA

2010

La culture juridique et l’acculturation du droit – le cas tchèque

EU諸国刑事法の収斂

konference

Kobe/Japonsko

2009

Approximation of Criminal Law among EU Member States

Oxford Round Table

kulatý stůl

Oxford/Spojené království

2008

Rule of Law: Core Principle of Europeanisation of Criminal Law

La relance de l´Union européenne Perspectives françaises et tchèques

konference

Paříž/Francie

2008

La question des élargissements de l´Union Européenne

Thematic Congress of International academy of comparative law kongres Montevideo/Uruguay 2016 Enforcement and Effectiveness in Public Law

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

Praha/ČR

2013

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

Praha/ČR

2013

La relance de l´Union européenne Perspectives françaises et tchèques

Paříž/Francie

2008

Nové jevy v právu na počátku 21. století

Praha/ČR

2008

European Law and National Criminal Legislation

Lublaň/Slovinsko

2007

La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas

Santiago de Compostela/Španělsko

2006

Menschenrechte im europäischen Strafrecht

Würzburg/Německo

2006

Soukromé a veřejné v soudobém právu Praha/ČR 2016

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Österreichische Ehrenkreukz für Wissenschaft und Kunst Spolkový prezident Rakouské republiky 2015
Cena za přínos pro rozvoj vědy v oboru evropské právo Česká asociace pro evropská studia 2014

Pamětní medaile Právnické fakulty UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Zvláštní uznáním ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2010

Cena Bedřicha Hrozného Rektor UK 2017
Cena Miroslava Ivanova Společnost E. E. Kirsche 2017
Stříbrná medaile UK Rektor UK 2018

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

čínština

aktivně

francouzština

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

latina

aktivně

italština

pasivně

španělština

pasivně

 

 

Monografie
MOON Jaewan, TOMÁŠEK, Michal et al., Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic, Berlin/Passau: rW&W Science & New Media, 2015, 290 s. TOMÁŠEK Michal et al., Czech law between europeanization and globalization. 1st ed. Praha: Karolinum, 2010, 368 s.
GERLOCH, Aleš, TOMÁŠEK, Michal et al., Nové jevy v právu na počátku 21. století. sv. II Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 367 s.
MALÝ, Karel, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. sv. I Historické impulzy rozvoje práva. 1. vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 341 s.
PAUKNEROVÁ, Monika, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. sv. IV. Proměny soukromého práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 424 s.
ŠTURMA, Pavel, TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. sv. III Proměny veřejného práva. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 481 s.
TOMÁŠEK, Michal et al. Europeizace trestního práva. 1. vyd. Praha: Linde, 2009, 459 s.
TOMÁŠEK, Michal. Evropské měnové právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Beck, 2007, 180 s.
TOMÁŠEK, Michal. Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha: Beck, 2004. 145 s.
TOMÁŠEK, Michal. Dějiny čínského práva. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, 372 s.
TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003, 143 s.
TOMÁŠEK, Michal. Evropský systém ochrany bankovního klienta. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, 156 s.
TOMÁŠEK, Michal. Právní nástupnictví měny euro. Praha: Linde, 2000, 269 s.
TOMÁŠEK, Michal. Právní základy evropské měnové unie. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1999, 165 s.
TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. 1. vyd. Praha: Linde, 1998, 136 s.
TOMÁŠEK, Michal. Právo staré Číny. 1. vyd. Praha: Codex, 1995, 94 s.
TOMÁŠEK, Michal. Právo zahraničních investic v Číně. 1. vyd. Praha: Academia, 1990, 130 s.
TOMÁŠEK, Michal. Právní systémy Dálného východu. I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, 311 s.
TOMÁŠEK, Michal, Právní systémy Dálného východu sv. I, 1. vyd., Praha: Karolinum 2016, 316 s.

Učebnice a učební texty
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jiří ZEMÁNEK, Václav ŠMEJKAL, Veronika VILÍMKOVÁ a Tereza KUNERTOVÁ. Příklady z evropského práva. 5., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2015, 138 s.
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jiří ZEMÁNEK, Václav ŠMEJKAL, Veronika VILÍMKOVÁ a Tereza KUNERTOVÁ. Příklady z evropského práva. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2014, 127 s.
DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA, Michaela ZUKLÍNOVÁ, Karel BERAN, David ELISCHER, Ondřej FRINTA, Dita FRINTOVÁ, Petr LIŠKA, Alena MACKOVÁ, Monika PAUKNEROVÁ, Stanislav PLÍVA, Josef SALAČ, Petr ŠUSTEK, Alexandr THÖNDEL, Michal TOMÁŠEK, Alena WINTEROVÁ a František ZOULÍK. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 429 s.
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jiří ZEMÁNEK, Václav ŠMEJKAL, Veronika VILÍMKOVÁ a Tereza KUNERTOVÁ. Příklady z evropského práva. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2013, 106 s.
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Irena PELIKÁNOVÁ, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Martin SMOLEK, Jiří MALENOVSKÝ, Filip KŘEPELKA a David SEHNÁLEK. Právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s.
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jiří ZEMÁNEK, Václav ŠMEJKAL a Veronika VILÍMKOVÁ. Příklady z evropského práva. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2012, 104 s.
NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie; GŘIVNA, Tomáš; HERCZEG, Jiří; ŠÁMAL,
Pavel; TOMÁŠEK, Michal; VOKOUN, Rudolf; VEJBĚROVÁ, Andrea; DOLENSKÝ,
185 Adolf. Trestní právo hmotné. 1, Obecná část. 6. vyd. Praha:Wolters Kluwer ČR, 2010, 583 s.
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ a Jiří ZEMÁNEK. Příklady z evropského práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2010, 98 s.
BABČÁK, Vladimír. Ladislav BALKO, Milan BAKEŠ, Jozef KRÁLIK, Hana MARKOVÁ, Michal TOMÁŠEK. Finančné právo. 2. vyd. str. 491 – 555, Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009
TOMÁŠEK, Michal. Přehled dějin vietnamského práva. 1. vyd. Praha: Eva Rozkotová - IFEC, 2008, 106 s.
TOMÁŠEK, Michal. Přehled dějin japonského práva. 1. vyd. Praha: Eva Rozkotová - IFEC, 2007, 89 s.
SVOBODA, Pavel, Luboš TICHÝ, Michal TOMÁŠEK, Jiří ZEMÁNEK, Jindřiška MUNKOVÁ a Richard KRÁL. Dokumenty ke studiu evropského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2006, 910 s.
BABČÁK, Vladimír. Ladislav BALKO, Milan BAKEŠ, Jozef KRÁLIK, Hana MARKOVÁ, Michal TOMÁŠEK. Finančné právo. str. 491 – 555, Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006
SVOBODA, Pavel, Luboš TICHÝ, Michal TOMÁŠEK, Jiří ZEMÁNEK, Jindřiška MUNKOVÁ a Richard KRÁL. Dokumenty ke studiu evropského práva. 3. vyd. Praha: Linde, 2002, 942 s.
SVOBODA, Pavel, Luboš TICHÝ, Michal TOMÁŠEK, Jiří ZEMÁNEK, Jindřiška MUNKOVÁ a Richard KRÁL. Dokumenty ke studiu evropského práva. 2. vyd. Praha: Linde, 1999, 688 s.
TOMÁŠEK, Michal. Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie. Praha: Linde, 1997, 516 s.
TOMÁŠEK, Michal, Luboš TICHÝ, Richard KRÁL, Harald Christian SCHEU, Pavel SVOBODA, Jindřiška MUNKOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jiří ZEMÁNEK, Václav ŠMEJKAL, Veronika VILÍMKOVÁ a Tereza KUNERTOVÁ. Příklady z evropského práva. 6., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko, 2016, 144 s.
TOMÁŠEK, Michal – TÝČ, Vladimír – MALENOVSKÝ, Jiří – PELIKÁNOVÁ, Irena – PETRLÍK, David – KŘEPELKA, Filip – PÍTROVÁ, Lenka – ŠMEJKAL, Václav – KUNERTOVÁ, Tereza – PŘEVRÁTIL, Jan – SEHNÁLEK, David – SMOLEK, Martin – SVOBODOVÁ, Magdaléna – VONDRÁČKOVÁ, Aneta: Právo Evropské unie. 2. vyd. Praha: Leges, 2017, 496 s.

Slovníky
TÝČ, Vladimír, Filip KŘEPELKA, Jindřiška MUNKOVÁ, Bohumil PIKNA, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Michal TOMÁŠEK. Lexikon - právo Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2004, 322 s.
LE DOCTE, E. Čtyřjazyčný právnický slovník. 1. vyd. Praha: Codex, 1997, 766 s.
LE DOCTE, E. Štvorjazyčný právnický slovník. 1. vyd. Bratislava: IURA Edition, 1997, 627 s.
TOMÁŠEK, Michal. Kapesní česko-čínský/ čínsko český právnický slovníček – 袖珍捷汉/汉捷法律词汇, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 112 s.

Překlady
TOMÁŠEK, Michal. Nová eurová platidla. Bankovnictví 2000, č. 2, s. 20 – 25.
TOMÁŠEK, Michal. Komentovaná směrnice ES o přeshraničních převodech aktiv. Bankovnictví 1999, č. 7, s. 24 – 27.
TOMÁŠEK, Michal. Platební styk v Evropské unii II. část. Praha: Komerční banka, 1997, 41 s.
TOMÁŠEK, Michal. Platební styk v Evropské unii I. část. Praha: Komerční banka, 1997, 35 s.
JEŽEK, Tomáš a Michal TOMÁŠEK. Zásady investičního bankovnictví v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek III. Praha: Komerční banka, 1996, 45 s.
TOMÁŠEK, Michal. Zásady investičního bankovnictví v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek II. Praha: Komerční banka, 1996, 56 s.
TOMÁŠEK, Michal. Zásady investičního bankovnictví v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek I. Praha: Komerční banka, 1995, 86 s.
TOMÁŠEK, Michal. Základní bankovní standardy v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek III. Praha: Komerční banka, 1996, 77 s.
TOMÁŠEK, Michal. Základní bankovní standardy v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek II. Praha: Komerční banka, 1996, 46 s.
TOMÁŠEK, Michal. Předcházení praní peněz v Evropské unii. 2. vyd. Praha: Komerční banka, 1996, 40 s
TOMÁŠEK, Michal. Základní bankovní standardy v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Svazek I. Praha: Komerční banka, 1995, 97 s.
TOMÁŠEK, Michal. Směrnice Rady Evropských společenství z 10. června 1991 o předcházení zneužití finačního systému k praní peněz (91/308/EHS). Praha: Komerční banka, 1995, 31 s.
TOMÁŠEK, Michal. Zásady svobody podnikání v oblasti bankovnictví a zásady volného poskytování bankovních služeb v Evropské unii. Praha: Komerční banka, 1995, 90 s.
TOMÁŠEK, Michal. Spotřebitelské a hypoteční úvěry v Evropské unii (ve znění právních norem EU). Praha: Komerční banka, 1995, 51 s.
ŠVESTKA, Jiří a Marta KNAPPOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Codex, 1995, 459 s.

Kapitoly v monografiích
TOMÁŠEK, Michal, Koncepce práv a svobod v kulturních systémech Východu a hodnoty člověka IN: PAVLÍČEK, Václav, HOFMANNOVÁ, Helena, Občanská a lidská práva v současné době, str. 187 – 212, Praha: Auditorium 2014. STAŠA, Josef,
TOMÁŠEK, Michal, Chapter 5, Czech Republic, In: Codification of Administrative Procedure, 1. vyd. Bruxelles, Buylant 2014. s. 123 – 133.
TOMÁŠEK, Michal. La culture juridique et l’acculturation du droit - République tchèque. In: Legal culture and legal transplants - La culture juridique et l'acculturation du droit, Volume II. 1. vyd. Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. s. 817 – 858.
TOMÁŠEK, Michal, Omezuje europeizace rozhodování ústavních institucí?. IN: GERLOCH, Aleš, KYSELA, Jan a kol., 20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 209 – 229.
TOMÁŠEK, Michal. Vzdalování občanského práva tradici Všeobecného občanského zákoníku v padesátých letech 20. století. s. 177-195. IN: DVOŘÁK, Jan, MALÝ, Karel et al., 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
TOMÁŠEK, Michal. Právník v letech 1948-1989. S. 109 164. IN: MASOPUST Zdeněk a kol. Právo a stát na stránkách Právníka : 150 let českého právnického časopisu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.
GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK, Hana MARKOVÁ, Michal TOMÁŠEK, Pavel MARŠÁLEK, Jan ONDŘEJ a Jana EL-DUNIA. Konstitucionnyje cennosti stran Evropy i problematika vzaimootnošenij ličnosti i gosudarstva v načale XXI veka: novyje vzgljady i ich specifikacija = Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století : nové pohledy a jejich specifikace. 1. vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 120 s.
CÓRDERO, Sanchéz Jorge. The Impact of Uniform Law on National Law. Limits and Possibilities, s. 524 – 557. Mexico City : Universidad Nacional Autónoma de México, 2010
MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 2 sv.
GERLOCH, Aleš a Jan WINTR. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. s. 233 – 245. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 378 s.
TOMÁŠEK, Michal. The Enlargement of the European Monetary Union and its Perspectives in the New Member States. IN: ŠIŠKOVÁ, Naděžda: The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues, s. 213 – 223 Groningen: Europa Law Publishing, 2008.
PASCHKE, Marian, ZEMÁNEK, Jiří (Hg.). Das tschechische Privat-und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des europäischen Rechts, s. 56 – 97. Münster: Lit Verlag 2004.
HRALA, Milan a kol. Český překlad 1945 – 2003. s. 58 – 65. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2004, 175s.
HOPT, Klaus, JESSEL-HOLST, Christa, PISTOR Katharin. Unternehmenshruppen in mittel-und-ost-europäischen Ländern. Tübingen: J.C.B. Mohr Paul Siebeck, 2003, 315 s.
NETTESHEIM, Martin, OPPERMANN, Thomas. Die Tschechische Republik und die Europäische Union. Berlin: Duncker & Humblot, 2003, 248 s.
TOMÁŠEK, M., La terminologie communautaire dans l´Europe centrale: le cas tchèque, IN: MASSART, Françoise, VOGELER, Sylvie: Barrières insoupçonnées de l´Europe sans frontières. Bruxelles: Academia 1995, 113 s.
TOMÁŠEK, Michal. The Crisis of the Economic and Monetary Union and Its Solution (or Dissolution?) IN: Fiscal Rules - Limits on Governmental Deficits and Debt, str. 23 – 42 Springer International, 2016
TOMÁŠEK Michal, The Crisis of the Economic and Monetary Union and Its Solution (or Dissolution?)
IN: Morrison, Fred (ed.) Fiscal Rules - Limits on Governmental Deficits and Debt, Berlin/Heidelberg: Springer International, 2016, str. 23 – 42


Odborné články
Notes on the development of Korean law
The Lawyer Quarterly no. 2/2015, str. 102 – 115
TOMÁŠEK, Michal. The Crisis of the Economic and Monetary Union and its Solution (or Dissolution?). The Lawyer Quarterly, 2014, č. 2, s. 74 – 90.
STAŠA, Josef - TOMÁŠEK, Michal. Codification of Administrative Procedure. The Lawyer Quarterly, 2012, 2, s. 59 – 68.
TOMÁŠEK, Michal. Proměny sankčních mechanismů ve světle Smlouvy o rozpočtové odpovědnosti. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 33 – 41
TOMÁŠEK, Michal. Viktor Knapp v Bráně jazyků. Právník, 2013 č. 12, 1172 – 1183.
TOMÁŠEK, Michal. Proměny sankčních mechanismů ve světle smlouvy o rozpočtové odpovědnosti. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 33 – 41
TOMÁŠEK, Michal. O aktuálních trendech naší nauky veřejného práva. Právník, 2012, č. 10, s. 1057 – 1073.
TOMÁŠEK, Michal. Roots and Perspectives of Approximation of Laws on Motor Vehicles Registration among EU Member States. The Lawyer Quarterly, 2012, č. 3, s. 185 – 205.
TOMÁŠEK, Michal, Почему Европейский Союз не федеративное государство
Пpaвoвeдeниe, 2010 č. 5, s. 29 – 41.
TOMÁŠEK, Michal. Compétences judiciaires pénales comme compétences partagées de l'Union européenne - fiction ou réalité? International and Comparative Law Review, roč. 9, 2011, č. 22-23. s. 67 – 80.
TOMÁŠEK, Michal. The journal Právník (the Lawyer) in the years 1948-1989. The Lawyer Quarterly, 2011, č. 2. s. 106 – 137.
TOMÁŠEK, Michal. Příspěvek Lisabonské smlouvy ke zmírnění demokratického deficitu v EU. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, roč. 56, 2010, č. 3. s. 7 – 20.
TOMÁŠEK, Michal. Prorůstání adversárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu. Právník. 2009 č. 5, s. 467 – 480
TOMÁŠEK, Michal. Velké oblasti harmonizace trestního práva – základy srovnání. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 2008 č. 2, s. 7 – 29
TOMÁŠEK, Michal. Historické souvislosti vývoje českého práva při přípravě na vstup do EU. Právněhistorické studie č. 38 str. 249 – 277.
TOMÁŠEK, Michal. Zamyšlení nad měnící se funkcí rámcových rozhodnutí EU. Právník. 2007 č. 4, s. 361 – 376.
TOMÁŠEK, Michal. The European Union as a Community Sui Generis, HUFS Global Law Review (Seoul), February 2015, Vol. 8, No. 1, str. 1 – 20
TOMÁŠEK, Michal: Weak Points of Competition Law Enforcement in the Far East. The Lawyer Quarterly no. 1/2018, str. 22 – 37
TOMÁŠEK, Michal: The European Union as a Community Sui Generis, HUFS Global Law Review (Seoul), February 2016, Vol. 8, No. 1, str. 1 – 20


Příspěvky ve sbornících
TOMÁŠEK, Michal. Dvojí měna - možná cesta pro ČR? Právní aspekt. In: Euro versus koruna: Dilemata jednotné měny v době dluhové krize. 4. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. s. 161 – 168.
TOMÁŠEK, Michal. Soudržnost národních systémů zdravotního pojištění jako kategorický požadavek omezení volného pohybu zdravotních služeb v EU. IN: BĚLINA, Miroslav, KALENSKÁ, Marie. Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám, s. 388 – 399. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009.
TOMÁŠEK, Michal. Koncepce rodinného práva na Dálném východě. IN: WINTEROVÁ, Alena, DVOŘÁK, Jan. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, s. 563 – 574, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009.
TOMÁŠEK, Michal, KUBIŠTOVÁ, Martina. Perspektivy bankovního dohledu po ratifikaci Lisabonské smlouvy. IN: Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám, s. 406 – 413, Praha: Leges 2009.
TOMÁŠEK, Michal. Kontinuita práv a závazků po zavedení eura – úskalí a perspektivy
IN: Zborník príspevkov z konferencie „Úloha práva v procese menovej sukcesie“, str. 107 – 118, Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského 2008.
TOMÁŠEK, Michal. Vstup do Schengenu z pohledu právníka. IN: LOUŽEK, Marek (ed.). Vstup do Schengenu – výhody a nevýhody. s. 17 – 38. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008.
TOMÁŠEK, Michal. Ján Gronský – náš první analytik čínského ústavního systému. IN: KLÍMA, Karel, JIRÁSEK, Jiří. Pocta Jánu Gronskému, s. 318 – 326. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008.
TOMÁŠEK, Michal. Subsidiarita trestního práva a evropské právo - o nenápadných myšlenkách Oty Novotného. IN: VANDUCHOVÁ, Marie, GŘIVNA, Tomáš. Pocta Otovi Novotnému, s. 399 – 408, Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008
TOMÁŠEK, Michal. Euro z pohledu českého právního řádu IN: Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny, s. 40 – 44, Praha: Newton College, 2008.
TOMÁŠEK, Michal. Ochrana práv obviněných – velké téma Dagmar Císařové v evropském kontextu. IN: FENYK, Jaroslav. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám, s. 140 – 147, Praha: LexisNexis CZ, 2007.
TOMÁŠEK, Michal. Einige Bemerkungen zur Verbraucherbegriff IN: Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts (Monika Pauknerová, Marian Paschke, Hrsg.), s. 37 – 46, Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2006.
TOMÁŠEK, Michal. Rechtliche Rahmenbedingungen der Teilnamhme Tschechiens am Europäischen Systém der Zentralbanken. s. 189 – 202. IN: KERNER, Antonín, HROMADKA, Wolfgang (Hg.) 2. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival zur Grundfragen des deutschen, tschechischen und europäiscehn Rechts. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2004, 216 s.
TOMÁŠEK, Michal. Překlad jako metoda poznání evropského práva. IN: Milan Hrala Septuagenarius. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2002, Translatologica Pragensia VII, str. 163 – 174.
KYSELA, Jan (ed.). Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. S. 373 – 396. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 423 s.
TOMÁŠEK, Michal. Kdy má Česká republika usilovat o přistoupení k euru – vztah ekonomických a právních kritérií? IN: KLAUS, Václav (ed.) Měnová politika a příchod eura. S. 37 – 65. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002.

Ediční činnost (editor)
JANKO, Andreas, BANASZAK, Boguslaw, NOCILLA, Damiano, GLAESER Walter Schmitt, TOMÁŠEK Michal (Hrsgb.), Schambeck, Herbert, Beiträge zum Verfassungs und Europarecht, Wien: Verlag Österreich 2014, 461 s.
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Práva a povinnosti spojené s občanstvím Evropské unie v aktuálních souvislostech vývoje unijního práva, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2/2013.
TOMÁŠEK, Michal, MÜHLEMANN (eds.), Guido. Interpretation of law in China - roots and perspectives: tribute to the Second thematic congress of the International Academy of Comparative Law to be held in Taipei, May 24 to 26, 2012. Prague: Karolinum Press, 2011, 201 s.
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Vybrané teoretické problémy vztahu evropského a národního práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2011.
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Vybrané teoretické problémy evropského práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 3/2010
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Vybrané otázky europeizace trestního procesu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2/2008
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2007
TOMÁŠEK, Michal (ed.). European law and national criminal legislation. 1. vyd. Beroun: IFEC, 2007, 399 s.
TOMÁŠEK, Michal (Hrsg.), Menschenrechte im europäischen Strafrecht: [Sammelband des Deutsch-Tschechischen Grundlagenseminars zum Europäischen Strafrecht, 21.-22. April 2006 in Würzburg]. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 87 s.
TOMÁŠEK, Michal (ed.). La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas: recopilación de las ponencias presentadas en el seminario hispano-checo sobre cuestiones del Derecho Comunitario del día 12 de mayo 2006 en Santiago de Compostela. V Praze: Eva Rozkotova - IFEC, 2006, 143 s.
TOMÁŠEK, Michal (Hrsg.). Grundfragen des europäischen Strafrechts: Sammelband des Deutsch-Tschechischen Grundlagenseminars zum europäischen Strafrecht, 21.-22. April 2005 in Prag. Praha: Vodnář, 2005, 128 s.
TOMÁŠEK, Michal (ed.). Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2006
TOMÁŠEK, Michal (ed.). České právo na prahu Evropské unie, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1-2/2004

Recenze a anotace
TOMÁŠEK, Michal. Kirilenko, V. P. a kol., Meždunarodno-pravovoje uregulirovanije dějatělnosti gosudarstv-učastnikov Tamožennovo sojuza i Jedinovo ekonomičeskovo prostranstva, Sankt-Petěrburg, 2013, 440 s., Právník 2014, č. 5, s. 424 - 426
TOMÁŠEK, Michal. Tomáš Jablonický. Profesor August Miřička. Memorabilia iuridica sv. 7. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 124 s. Právník 2013, č. 11, s. 1157 – 1159
TOMÁŠEK, Michal. Herczeg, J., Hilgendorf, E., Gřivna, T. (Hrsg.), Cybercrimes and new Challenges of Information Society of 21st Century, Prague, Wolters Kluwer, 2010, 1st edition, 150 pp. The Lawyer Quarterly 2011, no. 2, s. 142 – 143
TOMÁŠEK, Michal. Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Helena Paldusová a kolektiv, Lisabonská smlouva – komentář, C.H. Beck, Praha 2010, 1344 s. Právník 2011, č. 3, s. 300-301
TOMÁŠEK, Michal. Jan Kuklík: Profesor Jan Krčmář, Memorabilia iuridica sv. 5, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2008, 112 s. Právník 2009, č. 5, s. 539 – 540.
TOMÁŠEK, Michal. Vladimír Solnař, Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Marie Vanduchová: Systém českého trestního práva, 1. vyd., Novatrix, Praha 2009, 960 s. Právník, 2010, č. 1, s. 101-103
TOMÁŠEK, Michal. J. HERCZEG, E. Hilgendorf, T. GŘIVNA (Hrsg.): Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, 156 stran, 359 Kč. Bulletin
advokacie, roč. 2011, 2011, č. 4. s. 48-49.
TOMÁŠEK, Michal. Jiří Kmec, Evropské trestní právo, 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2006, 217 s. Právník 2007, č. 2, s. 230-231.
TOMÁŠEK, Michal. Jan Hurdík, Josef Fiala (eds.), Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis, Iuridica, no. 294, 1. vyd., Brno 2005, 377 s. Právník 2006 č. 12, s. 1486 -1488.
TOMÁŠEK, Michal. Lenka Pítrová, Richard Pomahač: Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, 4. díl. 1. vyd. Linde, a.s. Praha, 2006, 303 s. Právník 2006 č. 2, s. 246 – 248.
TOMÁŠEK, Michal. Jan Struž, Bohumil J. Studýnka, Zlato, 2. vyd., Grada Publishing, Praha 2005, 336 s. Právník 2006, č. 2, s. 248 – 250.
TOMÁŠEK, Michal. Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Magdaléna Svobodová a kol., Ústava pro Evropu - komentář, 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2005, 730 s. Právník 2006, č. 1, s. 116 – 118
TOMÁŠEK, Michal. Richard Pomahač, Evropské právo 1. Vyd. Karolinum, Praha 2003, 204 s. Právník 2004 č. 4, s. 402 – 403.
TOMÁŠEK, Michal. Jaroslav Fenyk, Světlana Kloučková: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, 1. Vyd. Linde, Praha 2003, 972 s. Právník 2004 č. 5 s. 521 – 522.
TOMÁŠEK, Michal. Peter Derleder, Kai-Oliver Knops, Heinz Georg Bamberger (eds.): Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht, Springer Berlin 2004, 2000 s. Právník 2004, č. 6 s. 626 – 628.
TOMÁŠEK, Michal: Christina Hermida del Lano, Anna-Rytel-Warzocha, Andrzej Smyt (eds.) The 80th Anniversary of Professor Herbert Schambeck, Gdańsk University Press, 2016, 102 pp., The Lawyer Quarterly no. 1/2017, str. 69 – 70 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Rakety pro samuraje2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Go2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Lapil šefa CEFC novodobý cenzorát?2018článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Weak Points of Competition Law Enforcement in the Far East2018článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Anglické sprchy2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.JUDr. Miloslav Tomášek2018část knihy978-80-85305-52-4
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Mandát nebes2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Macháček Michal. Gustav Husák. Praha: Vyšehrad. 2017. 632 s.2018článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Čtyřicet let právních reforem v Číně2018článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Tri dni ma naháňali2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Souvěrci a jinověrci2018článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Conferences and reports: International scientific conference Law and Socio-Economic Transformation, Muscat, Oman, April 22nd-23rd 20182018článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Výkladové paralely v pracovněprávních vztazích mezi EU a zeměmi Dálného východu2017článek v časopise2533-736X
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Korejský impeachment2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Sůl nad zlato2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Sinn Hans-Wener. V pasti eura (The Euro Trap)2017článek v časopise0231-6625
Tomášek M., Pauknerová M., Skalská H.Zpráva z tématického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva "Vykonatelnost a efektivita práva", Uruguay, Montevideo, 16.-18. listopadu 20162017článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Číňané trest smrti jen tak nezruší2017článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Christina Hermida del Lano, Anna-Rytel-Warzocha, Andrzej Smyt (eds.) The 80th Anniversary of Professor Herbert Schambeck, Gdańsk University Press, 2016, 102 pp2017článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Politická otázka při přezkumu ústavnosti na Dálném východě2017článek v časopise1802-3843
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Počítat Číny2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M., Týč V., Malenovský J., Pelikánová I., Petrlík D., Křepelka F., Pítrová L., Šmejkal V., Kunertová T., Převrátil J., Sehnálek D., Smolek M., Svobodová M., Vondráčková A.Právo Evropské unie2017kniha978-80-7502-184-7
Tomášek M.Trendy výkladu soutěžního práva v Japonsku a v Číně2017článek v časopise1210-8278
Tomášek M.Jedna země - dva systémy výkladu práva2017článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Meč spravedlnosti2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Piráti silnic2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Honkongská směs Číny a Anglie2017článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Sud se střeleným prachem2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Dva břehy tchajwanské úžiny2017článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Konfucius a kybernetika2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Správní právo a správní vedení na Dálném východě2017článek v časopise0139-6005
Tomášek M.Dvojí diktát v moci Koreji2017článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Trestání úředníků v lidové Číně2017článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Sedmdesát let nové japonské ústavy2017článek v časopise0079-4929
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Rozdělený ostrov2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Cut off date2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Odraz říjnové revoluce v právních systémech Dálného východu2017článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Katalánské euro2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Banální zpráva2017článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Projev proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Michala Tomáška v Rakouském kulturním fóru u příležitosti zahájení konference Hans Kelsen - inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy dne 8.října ...2017článek v časopise0323-0619
Tomášek M.Sedmdesát let nové čínské ústavy2017článek v časopise0079-4929
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Nenápadné Dánsko2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Vybrat si svou Čínu2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Dynamika a statika pojmu "společenství států"2016článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Turecký pochod2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Číňané chápou základní práva jako kopí a štít2016článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Rok opice2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Evropská unie jako součást studia českých právních dějin2016část knihy978-80-7380-587-6
Tomášek M.Obchodní laskavost nebývá v Číně korupcí2016článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právní systémy Dálného východu I2016kniha978-80-246-3381-7
Tomášek M.Poznámky k vývoji korejského práva2016článek v časopise0079-4929
Tomášek M.The European Union as a Community sui generis2016článek v časopise2093-0178
Tomášek M.Mezinárodní soud je pro Čínu jen trpaslík2016článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Kritika draka2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Munková J., Svobodová M., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva2016kniha978-80-87975-48-0
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Děti Pirea2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michal Tomáška: Britská stopa2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Nedotknutelná ústava2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Žáčková Zdena. Viktor Knapp v Československé akademii věd. Kariéra českého právního vědce (e-kniha)2016článek v časopise0231-6625
Tomášek M.The Crisis of the Economic and Monetary Union and Its Solutions (or Dissolution?)2016část knihy978-3-319-41203-0
Tomášek M.Co přinese hedvábná stezka2016článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Klidná síla2016článek v časopise1210-4817
Elischer D., Tomášek M.Evropské soukromé právo2016část knihy978-80-7552-187-3
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Tomášek M. , et al.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Šámal P., Vanduchová M., Bohuslav L., Dolenský A., Gřivna T., Herczeg J., Novotný O., Tomášek M., Vokoun R., Hořák J., Krupička J., Rizman S., Šmerda R.Trestní právo hmotné2016kniha978-80-7552-358-7
Tomášek M.Prameny trestního práva, jeho internacionalizace a europeizace a jeho výklad2016část knihy978-80-7552-358-7
Pítrová L., Pomahač R., Scheu H., Šlosarčík I., Grinc J., Svobodová M., Chmelíčková N., Mlsna P., Vrabko M., Srebalová M., Škrobák J., Prášková H., Kryska D., Navrátil P., Tomášek M. , et al.Aktuální právní aspekty migrace2016kniha978-80-7502-162-5
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Pozoruhodné výročí2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška: Jedno město - dva systémy2016článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Čínský občan a jeho soudce2016článek v časopise1213-1385
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Japonsko a jeho soudci2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Is there a Criminal Law for European Union?2015článek v časopise2093-0178
Tomášek M.Notes on the Development of Korean Law2015článek v časopise1805-8396
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Tomášek M.Existuje "trestní právo Evropské unie" ?2015část knihy978-80-7502-080-2
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Maďarsko na výspě Evropské unie2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Dahlgren a Polanski2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Fifth volume of The Lawyer Quarterly2015článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Návrat Kyrgyzstánu2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Čína proti terorismu2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Co Čína vynalezla ve veřejné správě2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Jak se stát Kanaďanem2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Listina starší než Amerika2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Cesta na ostrov svobody2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Země, odkud přicházím2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Ubi bene, ibi patria2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo očima Michala Tomáška : Americké Řecko2015článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Scientific seminar 'Quelle liberté dans l'Europe duXXIème siècle', Paris, 2nd October 20152015článek v časopise1805-8396
Jelínek J., Ivor J., Beranová A., Bohuslav L., Císařová D., Gřivna T., Herczeg J., Kudrlová K., Navrátilová J., Pelc V., Pomahač R., Prášková H., Sovová O., Tomášek M.Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky2015kniha978-80-7502-080-2
Tomášek M., Tichý L., Král R., Pítrová L., Scheu H., Svoboda P., Kunertová T., Šmejkal V., Zemánek J., Navrátil P., Vilímková V.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2015kniha978-80-87975-25-1
Tomášek M.Professor Viktor Knapp (1913–1996) – Juridical science in metamorphoses of time. International conference: Prague 12th–14th December 20132014článek v časopise1805-8396
Tomášek M.The crisis of the economic and monetary union and its solution (or dissolution?)2014článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Professor Viktor Knapp (1913 - 1996) - Juridical Science in Metamorphoses of Time - Summary2014část knihy978-80-7380-509-8
Tomášek M.Viktor Knapp v Bráně jazyků2014část knihy978-80-7380-509-8
Tomášek M.Perspectives for a European Fiscal Union2014článek v časopise2093-0178
Tomášek M.Kirilenko, V. P. a kol. Meždunarodno-pravovoje uregulirovanije dějatělnosti gosudarstv-učastnikov Tamožennovo sojuza i Jedinovo ekonomičeskovo prostranstva. Sankt-Petěrburg, 2013, 440 s2014článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Kapesní česko-čínský, čínsko-český právnický slovníček2014kniha978-80-7380-502-9
Pavlíček V., Hofmannová H., Lehmannová Z., Zemanová Š., Krejčí J., Šturma P., Kindlová M., Tomášek M., Fáberová A.Občanská a lidská práva v současné době2014kniha978-80-87284-51-3
Tomášek M.Mezinárodní seminář "Vývoj práva v propojeném světě", Soul, 12. května 20142014článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Srovnávací výzkum velkých oblastí ekonomické integrace na University of Arizona2013článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Tomášek M.Viktor Knapp v Bráně jazyků2013článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Primární právo obrůstá výhonky rozpočtové unie2013článek v časopise1210-4817
Tomášek M.La culture juridique et l’acculturation du droit - République tchèque2013část knihy978-607-02-4021-8
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J., Šmejkal V., Vilímková V., Kunertová T.Příklady z evropského práva : Katedra evropského práva2012kniha978-80-87146-51-4
Tomášek M.Si duo faciunt idem, non est idem - poznámky nad závěry řešení výzkumných záměrů Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze2012článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Řada evropských předpisů je určitě zbytečná (rozhovor)2012článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Helena Paldusová a kolektiv: Lisabonská smlouva - komentář, C. H. Beck. Praha 2010, 1344 s.2011článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Compétences judiciaires pénales comme compétences partagées de l'Union européenne - fiction ou réalité?2011článek v časopise1213-8770
Tomášek M.J. Herczeg, E. Hilgendorf, T. Gřivna (Hrsg.): Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2010, 156 stran, 359 Kč2011článek v časopise1210-6348
Tomášek M.Novozélandský přístup k národnostním menšinám2011článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts2011článek v časopise1214-7966
Tomášek M.Dvojí měna - možná cesta pro ČR? Právní aspekt2011část knihy978-80-7325-254-0
Tomášek M.The journal Právník (the Lawyer) in the years 1948-19892011článek v časopise1805-8396
Tomášek M.Herczeg, J., Hilgendorf, E., Gřivna, T. (Hrsg.): Internetkriminalität und neue Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, Prague Wolters Kluwer, 2010, 1. Ausgabe, 150 S.2011článek v časopise1805-8396
Tomášek M.La culture juridique et l'acculturation du droit : Rapport national de la Republique Tchèque2011článek v časopise2039-1323
Tomášek M.Introduction by the scientific editor2011část knihy978-80-246-1960-6
Tomášek M.Nový katalog pravomocí EU jako výsledek neutralizace národního práva právem unijním2011článek v časopise0323-0619
Tomášek M.Právník v letech 1948-19892011část knihy978-80-87439-05-0
Tomášek M.Vyjádření ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-20112011článek v časopise1210-9126
Tomášek M.Vzdalování občanského práva tradici Všeobecného občanského zákoníku v padesátých letech 20. století2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Tomášek M.Singapurský rok tygra2010článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Izmenenija vzaimootnašenij ličnosti i gosudarstva v ugolovnom sudoproizvodstve, vzajimoproniknovenije adversal´nych i inkvizicijonych načal v stranach Jevropy2010část knihy978-80-87146-26-2
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Tomášek M. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Tomášek M.Fikce jednoty státního území - tertium comparationis předávání v EU a v USA2010článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Human Rights as Means of Europeanization of Criminal Law2010část knihy978-1-57823-272-7
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Tomášek M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Tomášek M.Vladimír Solnař, Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Marie Vanduchová: Systém českého trestního práva, 1. vyd., Novatrix, Praha 2009, 960 s.2010článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Příspěvek Lisabonské smlouvy ke zmírnění demokratického deficitu v EU2010článek v časopise0323-0619
Tomášek M.Singapurská konference o ochraně základních práv a svobod v procesu dobré správy2010článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Podíl čs. práva a diplomacie na fungování meziválečné Evropy a formování evropských integračních uskupení2010část knihy978-80-246-1718-3
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Dolenský A.Trestní právo hmotné.1, Obecná část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Vanduchová M., Gřivna T., Herczeg J., Šámal P., Tomášek M., Vokoun R., Vejběrová A., Hořák J., Rizman S., Dolenský A.Trestní právo hmotné.2, Zvláštní část2010kniha978-80-7357-509-0
Novotný O., Tomášek M.Prameny trestního práva, jeho internacionalizace a europeizace a jeho výklad2010část knihy978-80-7357-509-0
Král R., Tomášek M., Tichý L., Scheu H., Svoboda P., Munková G., Pítrová L., Zemánek J.Příklady z evropského práva2010kniha978-80-87146-28-6
Tomášek M., Rezková J.Počemu jevropejskij sojuz ne federativnoje gosudarstvo2010článek v časopise0131-8039
Tomášek M., Scheu H., Fenyk J., Gřivna T., Herczeg J., Hořák J., Vlastník J.Europeizace trestního práva2009kniha978-80-7201-737-9
Tomášek M.Soudržnost národních systémů zdravotního pojištění jako kategorický požadavek omezení volného pohybu zdravotních služeb v EU2009část knihy978-80-7357-418-5
Tomášek M.Koncepce rodinného práva na Dálném východě2009část knihy978-80-7357-432-1
Tomášek M.Prorůstání adversárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu2009článek v časopise0231-6625
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Tomášek M.O počátcích práva v Japonsku2009článek v časopise0079-4929
Tomášek M.Oslabování demokratického deficitu evropské normotvorby a federalizace Evropské unie2009článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Evropská unie před Lisabonskou smlouvou a po její eventuální ratifikaci2009část knihy978-80-7380-192-2
Tomášek M., Kubištová M.Perspektivy bankovního dohledu po ratifikaci Lisabonské smlouvy2009část knihy978-80-87212-23-3
Tomášek M.Jan Kuklík: Profesor Jan Krčmář, Memorabilia iuridica sv. 5, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 2008, 112 s.2009článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Ustavující zasedání nového grémia Akademie věd pro vědecký titul „doktor věd"2009článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Výzkum evropského práva v Japonsku2009článek v časopise0231-6625
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Tomášek M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Balko L., Babčák V., Bakeš M., Marková H., Králik J., Tomášek M.Finančné právo2009kniha978-80-89447-02-2
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Pauknerová M., Šturma P., Tomášek M.Zpráva o Tématickém kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva „Vliv unifikovaného práva na národní právo: limity a možnosti“, Mexico City, Mexiko, 13.-15.11.20082009článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Ján Gronský - náš první analytik čínského ústavního systému. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Tomášek M.Velké oblasti harmonizace trestního práva - základy srovnání. 2008článek v časopise0323-0619
Tomášek M.Dvojí měna - možná cesta pro ČR ? Právní aspekt. 2008část knihy978-80-7325-138-3
Tomášek M.The Enlargement of the European Monetary Union and its Perspectives in the New Member States. 2008část knihy978-90-76871-87-5
Tomášek M.Srovnání teoretických problémů harmonizace trestního procesu v USA a v EU. 2008článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Kontinuita práv a závazků po zavedení eura - úskalí a perspektivy. 2008část knihy978-80-968637-4-7
Tomášek M.Hlavní teroretické problémy harmonizace trestního práva v Austrálii. 2008článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Vstup do Schengenu z pohledu právníka. 2008část knihy
Tomášek M.Subsidiarita trestního práva a evropské právo - o nenápadných myšlenkách Oty Novotného. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Tomášek M.Nad novým slovenským zákonem o zavedení eura 2008článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Přehled dějin vietnamského práva 2008kniha978-80-87146-9
Tomášek M.Metody aproximace v trestním právu EU2007část knihy978-80-85889-88-8
Tomášek M.Ochrana práv obviněných ? velké téma Dagmar Císařové v evropském kontextu2007část knihy978-80-86920-25-2
Tomášek M.Předvídatelná trestnost - mez eurokonformního výkladu trestního práva2007článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Historické souvislosti vývoje českého práva při přípravě na vstup do EU2007část knihy978-80-246-1426-7
Tomášek M.Evropská dimenze pojmu "úřední osoba" v návrhu trestního zákoníku2007článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Restriktivní a extenzivní výklad práv obviněných v evropském a americkém právu2007článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Česká právní historie jako příspěvek k obohacení doktríny evropského práva2007část knihy978-80-246-1366-6
Tomášek M.Zamyšlení nad měnící se funkcí rámcových rozhodnutí EU. 2007článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Europeizace ochrany měny2007článek v časopise0323-0619
Tomášek M.Ohrozí 'reformní smlouva' nezávislost Evropské centrální banky?2007článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Dvojí měna - možná cesta pro ČR ? Právní aspekt2007část knihy978-80-7325-120-8
Tomášek M.Přehled dějin japonského práva2007kniha978-80-85889-87-1
Tomášek M.Europeizace trestního práva2007část knihy978-80-7357-261-7
Tomášek M.Aproximation Methods for Criminal Law in the UE2007část knihy978-80-85889-88-8
Tomášek M.Evropské měnové právo2007kniha978-80-7179-940-5
Tomášek M.Daně a jak v Evropě na ně2007článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Evropská akciová společnost2007článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Právo a nové technologie. Káhira 16.-19.prosince 20062007článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Jiří Kmec, Evropské trestní právo, 1.vyd. C.H.Beck, Praha 2006, 217 s.2007článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Katalog základních práv pro trestní spolupráci v EU2006článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Jsou rámcová rozhodnutí klíčovým nástrojem europeizace trestního práva?2006článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Osnova vstupů evropského práva do oblasti zdravotnictví2006článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Europäischer Katalog der Menschenrechte für Strafverfahren2006část knihy80-85889-68-4
Tomášek M.Soudcovská tvorba ochrany základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva2006část knihy80-246-1231-3
Tomášek M.Cesty k eurokonformnímu výkladu v trestním právu2006článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Einige Bemerkungen zur Verbraucherbegriff2006část knihy80-85889-69-2
Tomášek M.Los períodos transitorios después de la entrada de la República Checa en la UE en el ámbito de la libre circulación de capitales y pagos2006část knihy80-85889-75-7
Tomášek M.Některá práva podnikatelů při podezření ze zneužití fondů EU2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Menschenrechte im europäischen Strafrecht2006kniha80-85889-68-4
Tomášek M.La realización del mercado único europeo : experiencias hispano-checas. Recopilación de las ponencias presentadas en el seminario hispano-checo sobre cuestiones del Derecho Comunitario del día 12 de mayo 2006 en Santiago de Compostela 2006kniha80-85889-75-7
Tomášek M.Kdo je podle evropského práva 'pracovník'2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Legislativní dopady přijetí eura2006článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Magdaléna Svobodová a kol., Ústava pro Evropu - komentář, 1. vyd. C. H. Beck, Praha 2005, 730 s. 2006článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Problémy se spotřebiteli2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Lenka Pítrová, Richard Pomahač: Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 3. díl. 1. vyd. Linde, a.s. Praha, 2006, 303 s. 2006článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Jan Struž, Bohumil J. Studýnka: Zlato, 2. vyd., Grada Publishing, Praha 2005, 336 s.2006článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Podniky a podnikatelé očima práva EU2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Veřejné podpory nebo státní podpory?2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Zneužívání evropských peněz2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Sociální může být nejen ekonomika2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Dominantní postavení a jeho zneužití2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Není banka jako banka2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Labyrint evropských soudů2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Měnové právo2006část knihy80-88931-53-3
Tomášek M.Jan Hurdík, Josef Fiala (eds.), Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie, Acta Universitatis Masarykianae Brunensis, Iuridica, no. 294, 1. vyd.,2006článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Vyhneme se euru?2006článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 1/2006. Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva2006kniha80-246-1231-3
Tomášek M.O fúzích a koncentracích2006článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Vytyčování hranic prvního a třetího pilíře Evropské unie2005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Je 'europeizace' fenoménem současného práva?2005část knihy80-86898-29-6
Tomášek M.Zvláštní objekty útoků proti finančním zájmům Evropských společenství2005článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Zásahy do nedotknutelnosti obydlí podle evropského práva2005článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Methoden der Angleichung einzelner Tatbestandsmerkmale der Strafdelikte 2005část knihy80-85889-65-X
Tomášek M.Komunitární a unijní metody harmonizace skutkových podstat některých trestných činů2005část knihy80-246-1034-5
Tomášek M.Smlouva o Ústavě pro Evropu má zmírnit demokratický deficit evropského práva 2005článek v časopise0543-7962
Tomášek M.Odhalování podvodů proti finančním zájmům Evropských společenství prostřednictvím kontrol na místě2005článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Význam překladu pro poznání evropského práva2005část knihy80-7308-083-4
Tomášek M.Světy v kolizi - mezinárodní právo a národní realita, New York, 14. - 16. října 20042005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Karel Malý, Ladislav Soukup (eds.), Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Karolinum, Praha 2004, 914 s.2005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Netrpělivě očekávaný rozsudek : Evropský soudní dvůr rozhodl ve věci dodržování Paktu stability a růstu2005článek v časopise1210-2644
Tomášek M.Úpadek čínského císařského práva2005část knihy80-246-0945-2
Tomášek M.Grundfragen des europäischen Strafrechts : Sammelband des Deutsch- Tschechischen Grundlagenseminars zum europäischen Straftrecht, 21. - 22. April 2005 in Prag2005kniha80-85889-65-X
Tomášek M.Evrpský býk se musí přiblížit čínskému tygrovi2005článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Jan Struž, Bohumil J. Studýnka: Zlato2005článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Rozumíme si v Evropě ?2005článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Methoden der Angleichung einzelner Tatbestandsmerkmale der Strafdelikte2005část knihy80-85889-65-X
Tomášek M.Význam překladu pro poznání evropského práva2005část knihy80-7308-083-4
Tomášek M.Smlouva o Ústavě pro Evropu má zmírnit demokratický deficit evropského práva2005článek v časopise0543-7962
Tomášek M.Evropský býk se musí přiblížit čínskému tygrovi2005článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Jan Struž, Bohumil J. Studýnka: Zlato2005článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Rozumíme si v Evropě ?2005článek v časopise1801-4704
Tomášek M.Zásahy do nedotknutelnosti obydlí podle evropského práva2005článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Zvláštní objekty útoků proti finančním zájmům Evropských společenství2005článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Světy v kolizi - mezinárodní právo a národní realita, New York, 14. - 16. října 20042005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Karel Malý, Ladislav Soukup (eds.), Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Karolinum, Praha 2004, 914 s.2005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Je 'europeizace' fenoménem současného práva?2005část knihy80-86898-29-6
Tomášek M.Vytyčování hranic prvního a třetího pilíře Evropské unie2005článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Odhalování podvodů proti finančním zájmům Evropských společenství prostřednictvím kontrol na místě2005článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Komunitární a unijní metody harmonizace skutkových podstat některých trestných činů2005část knihy80-246-1034-5
Tomášek M.Netrpělivě očekávaný rozsudek : Evropský soudní dvůr rozhodl ve věci dodržování Paktu stability a růstu2005článek v časopise1210-2644
Tomášek M.Úpadek čínského císařského práva2005část knihy80-246-0945-2
Tomášek M.Grundfragen des europäischen Strafrechts : Sammelband des Deutsch- Tschechischen Grundlagenseminars zum europäischen Straftrecht, 21. - 22. April 2005 in Prag2005kniha80-85889-65-X
Tomášek M.Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt im Bereich Bankwesen2004část knihy3-8258-7434-6
Tomášek M.Richard Pomahač, Evropské právo, 1. vyd., Karolinum, Praha 2003, 204 s.2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Co by měl vědět občan o orgánech Evropské unie ?2004článek v časopise1213-5038
Tomášek M.Ochrana spotřebitele v judikatuře EU v případě finančních služeb2004článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Jaroslav Fenyk, Světlana Kloučková, Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M., Týč V., Křepelka F., Munková J., Pikna B.Lexikon - Právo Evropské unie2004část knihy80-7208-428-3
Tomášek M.Trestněprávní ochrana peněz a princip evropské teritoriality (na okraj § 143 trestního zákona)2004článek v časopise1211-2860
Tomášek M.Peter Derleder, Kai-Oliver Knops, Heinz-Georg Bamberger(Hrsg.), Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Porušuje evropský zatykač lidská práva?2004článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Princip minimální harmonizace při transpozici směrnic v oblasti ochrany spotřebitele2004článek v časopise1214-7966
Tomášek M.Dějiny čínského práva2004kniha80-200-1190-0
Tomášek M.Výuka a výzkum evropského práva na Univerzitě Santiago de Compostela ve Španělsku2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Evropská ústavní smlouva a trestní právo2004článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Rechtliche Rahmenbedingungen der Teilnahme Tschechiens am Europäischen System der Zentralbanken2004část knihy80-85889-59-5
Tomášek M.Komunitární dimenze skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti (§ 252a Trestního zákona)2004článek v časopise1211-2860
Tomášek M.Zhojí ústavní smlouva demokratický deficit evropského práva2004článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Vybrané aspekty novely směrnice ES proti praní peněz2004článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Evropské měnové právo2004kniha80-7179-860-6
Tomášek M.Možnosti eurokonformního výkladu § 128 trestního zákona (zneužívání informací v obchodním styku)2004článek v časopise1211-2860
Tomášek M.Zamyšlení nad výukou evropského práva po vstupu Česka do EU2004článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Existuje 'evropské trestní právo?'2004článek v časopise1213-5313
Tomášek M.Evropské právo a majetkové nároky tzv. 'Benešových dekretů'2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Nad rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci dodržování Paktu stability a růstu2004článek v časopise1214-7966
Tomášek M.Nad rozsudkem Evropského soudního dvora ve věci dodržování Paktu stability a růstu2004článek v časopise1214-7966
Tomášek M.Lesk a bída 'europeizace' občanského práva2004článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Nové aspekty ochrany eura proti padělání2004článek v časopise1212-4273
Zemánek J., Tichý L., Král R., Svoboda P., Tomášek M.Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie2004část knihy80-246-0838-3
Tomášek M.Závěry vědeckého redaktora2004část knihy80-246-0838-3
Tomášek M.Mechanismy resistence národního ústavního práva vůči právu evropskému2003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Identifikovat Evropu!2003článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Richard Král, Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy, 1. vyd., C. H. Beck, Praha 2003, 101 s.2003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Ústavní pojetí centrální banky - dynamika tvorby a výkladu čl. 98 Ústavy ČR2003část knihy80-86432-45-9
Tomášek M.Nové otázky měnové suverenity2003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Mezinárodní konference o aktuálních problémech acquis communautaire2003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.O některých úkolech veřejného práva při ochraně spotřebitele2003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Critical Issues and Problems of European Law2003článek v časopise1211-2208
Tomášek M.Finanzinstitutionen als Teil von Finanzgruppen in Tschechien2003část knihy3-16-148089-9
Tomášek M.Přípustné výjimky ze základních svobod vnitřního trhu EU2003článek v časopise1210-6410
Tomášek M.Peruzzetto, S., Luby, M., Svoboda, P., Evropské právo a podnik, Linde, a.s, Praha 20032003článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Právo středověké Číny2003část knihy80-246-0579-1
Tomášek M.Překlad v právní praxi2003kniha80-7201-427-7
Tomášek M.Evropská unie a bezpečnost2003článek v časopise
Tomášek M.Předmluva recenzenta2003část knihy80-7179-472-4
Tomášek M.Význam překladu pro poznání evropského práva2003Příspěvek na konferenci
Tomášek M.Rechtliche Rahmebedingungen fer Teilanme Tschechiens am Europäischen System der Zentralbanken2003Příspěvek na konferenci
Tomášek M.Teoretické problémy ústavního principu nezávislosti centrální banky2002část knihy0323-0619
Tomášek M.Finanční a obchodní vztahy v čínském právu2002článek v časopise0029-5302
Tomášek M., Šturma P.Předmluva2002část knihy80-7201-383-1
Tomášek M.Euro - největší finanční transakce v dějinách2002část knihy80-85378-40-X
Tomášek M.Právní podmínky zapojení České republiky do evropské měnové unie2002článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Kdy má Česká republika usilovat o přistoupení k euru - vztah ekonomických a právních kritérií ?2002část knihy80-86547-08-6
Tomášek M.Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha, a.s., 2001, 461 s.2002článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Třicet šest a jeden měsíc eura2002článek v časopise1212-4273
Tomášek M., Klaus V., Dědek O.Kdy má Česká republika přistoupit k euru ?2002Příspěvek na konferenci
Tomášek M.Převzetí aquis communautaire - kritické oblasti a problémy2002Příspěvek na konferenci
Tomášek M.Lenka Pítrová, Richard Pomahač, Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 2. díl, 1. vyd., Linde, a.s.Praha, 2001, 348 s.2001článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Opomíjený význam práva Tchangů2001článek v časopise0029-5302
Tomášek M.Negativní vymezení spotřebitelských smluv o finančních službách2001článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Synergie času a místa při měnové sukcesi2001část knihy80-210-2543--3
Tomášek M.Právní problémy s přechodem českých subjektů na euro2001článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Zákaz diskriminace pracovníků podle evropského práva2001článek v časopise
Tomášek M.Evropský systém ochrany bankovního klienta2001kniha80-246-0263-6
Tomášek M.Evropské právo o nezávislosti centrální banky2001článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Expanze doktríny vzájemného uznávání v evropském právu2001článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Soudcovská a bankéřská nezávislost v evropském právu2001článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Ústavní soud o nezávislosti centrální banky2001článek v časopise1210-3977
Tomášek M.N. Šišková: Evropská unijní ochrana lidských práv2001článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Dvojí nezávislost centrální banky2000článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Cenová diskriminace cizinců2000článek v časopise1212-3129
Tomášek M.Čtvrtstoletí starý precedens platí2000článek v časopise1212-3129
Tomášek M.Tvarůžky to snad přežijí2000článek v časopise1212-3129
Tomášek M.Právní nástupnictví měny euro2000kniha80-7201-205-3
Tomášek M.Ochrana klienta v bankovním obchodu2000část knihy80-85889-30-7
Tomášek M.In dubio pro eodem - k přesahu volného pohybu kapitálu do ostatních svobod evropského práva2000článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Nová eurová platidla2000článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Posilování pasivní strany volného pohybu finančních služeb v evropském právu2000článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Národnostní bariéry volného pohybu pracovníků v EU2000článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Poutavé čtení ze zažloutlých soudních spisů2000článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Přehledný průvodce bludištěm evropského práva2000článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Lenka Pítrová, Richard Pomahač: Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, 1. vyd., Linde, a.s., Praha 2000, 359s.2000článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Novela zákona o bankách - krok ke komplexní úpravě finančních služeb2000článek v časopise
Tomášek M.Základy práva Evropských společenství pro ekonomy2000článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Nezávislost centrální banky2000článek v časopise1210-4817
Tomášek M.Právo kapitulace a exteritorialita v čínské jurisprudenci2000článek v časopise0029-5302
Tomášek M.Regulace a samoregulace finančních skupin - dvě podoby dohledu v evropském právu2000článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Institucionální nezávislost centrálních bank v EU2000článek v časopise1212-4273
Tomášek M.Kontinuita a diskontinuita závazků v souvislosti se zavedením nové měny euro1999článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Možnosti omezení prodeje půdy cizincům podle práva ES1999článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Nové předpisy pro finanční služby z českého pohledu1999článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Právní základy evropské měnové unie1999kniha80-902243-3-4
Tomášek M.Právní nástroje hospodářské konvergence mezi členskými státy Evropské unie1999článek v časopise0231-6625
Tomášek M.Euro: jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny - předmluva1999část knihy80-85943-86-7
Tomášek M.Právní systémy Dálného východu.(1.část)1999článek v časopise0029-5302
Tomášek M.Právní systémy Dálného východu.(2.část)1999článek v časopise0029-5302
Tomášek M.Ochrana spotřebitele v bankovním obchodu1999článek v časopise1211-1120
Tomášek M.Významné české rozsudky o měnové sukcesi1999článek v časopise1210-3977
Tichý L., Král R., Munková J., Svoboda P., Tomášek M., Zemánek J.Dokumenty ke studiu evropského práva1999kniha80-7201-195-2
Tomášek M.Civil Law I.díl1998kniha
Tomášek M.Civil Law II.díl1998kniha
Tomášek M.Kapitál a platby od vnitřního trhu k měnové unii1998článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Kontinuita smluv po zavedení euro1998článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Kontiunita plnění ze závazků po zavedení společné měny euro1998článek v časopise1211-1120
Tomášek M.Překlad v právní praxi1998kniha80-7201-125-1
Tomášek M.Pojetí zásady 'lex monetae' v právu ES1998článek v časopise1210-3977
Tomášek M.'Velká novela' zákona o bankách z pohledu práva ES1998článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Volný pohyb bankovních a finančních služeb1998článek v časopise1210-3977
Tomášek M.Volný pohyb kapitálu ve vývoji evropské integrace1998článek v časopise
Tomášek M.Vývoj právní úpravy společné měny1998článek v časopise
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111