JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 313

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 107 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
po dohodě


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Správní řízení
územní samospráva

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1996

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Dějiny práva, teorie a filosofie práva

Univerzita Karlova,Právnická fakulta

2001

Ph.D.

Dějiny práva, teorie a filosofie práva

Univerzita Karlova,Právnická fakulta

1999

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1996-2000

Ministerstvo vnitra

referent

1,0

2000-2003

Svaz měst a obcí ČR

referent

1,0

2003-2005

Ministerstvo vnitra

zástupce ředitele odboru

1,0

2005-dosud

Úřad vlády ČR

referent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Správní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2005-dosud

Pracovní komise LRV pro správní právo

Úřad vlády ČR

předseda

2006-dosud

Legislativní rada vlády

Úřad vlády ČR

člen

2004-dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo vnitra

člen

2003-dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo pro místní rozvoj

člen

2006-2012, 2014-dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo životního prostředí

člen

2008-dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo spravedlnosti

člen

2008-dosud

Rozkladová komise

Česká národní banka

člen

2008-dosud

Rozkladová komise

Český telekomunikační úřad

člen

2007-2013

Rozkladová komise

Energetický regulační úřad

člen

2010-dosud

Rozkladová komise

Ministerstvo obrany

člen

2005-dosud

Poradní sbor pro správní řád

Ministerstvo vnitra

člen

2007-dosud

Poradní sbor pro stavební zákon

Ministerstvo pro místní rozvoj

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Nový správní řád a místní samospráva

konference

Masarykova univerzita, Brno

2006

Typy rozhodnutí v novém správním řádu

Nový správní řád v praxi krajských úřadů

konference

Jihlava

2007

Správní orgány a účastmníci správního řízení jako subjekty správního řízení

Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie

konference

Praha

2007

K příčinám nynějšího stavu právního řádu a k možnostem vlády při jeho (re)formování

Nový správní řád v praxi krajských úřadů II

konference

Jihlava

2008

Několik poznámek k odvolacímu řízení

Právní regulace místní (a regionální) samosprávy

konference

Kroměříž

2008

Rozdělení (samostatné a přenesené) působnosti mezi orgány obce a jejich vzájemné vztahy

Správní řád v praxi krajských úřadů III

konference

Jihlava

2009

Opatření obecné povahy v praxi územní samosprávy (zejména v oblasti stavebního práva)

Správní řád v praxi krajských úřadů IV

konference

Jihlava

2010

Některé otázky krajského zřízení

Správní řád v praxi krajských úřadů VI

konference

Jihlava

2012

Veřejnoprávní smlouvy

Správní řád v praxi krajských úřadů VII

konference

Jihlava

2013

Poskytování dotací z veřejných rozpočtů

Správní řád v praxi krajských úřadů VIII

konference

Jihlava

2014

Rozsah působnosti kontrolního řádu a jeho vztah ke správnímu žádu

Nový správní řád

seminář

Červená nad Vltavou

2005

Rozsah působnosti správního řádu

Prolínání soukromého a veřejného práva

seminář

Praha

2010

Soukromoprávní instituty ve veřejném právu

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Právník roku 2013 – správní právo

Česká advokátní komora a EPRAVO.CZ

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

 

Monografie
Správní řád – komentář, Praha, Bova Polygon 2006 a 2012
Obecní zřízení – komentář, Praha, C.H.BECK, 2008 (spoluautor)
Zákon o střetu zájmů – komenář, Praha, C.H.BECK, 2006 a 2012
Územní samospráva a obecně závazné vyhlášky, Praha, PFUK, 1999


Odborné články
K právní úpravě územně plánovací dokumentace, Správní právo 5/2003
Kdo rozhoduje o odvolání podle zákona o svobodném přístupu k informacím?, Správní právo 3-4/2004
Ještě k církevním právnickým osobám, Právní rozhledy 22/2004
K jednomu rozhodnutí Ústavního soudu o místním referendu, Správní právo, 4/2005
Právní úprava postavení územních samosprávných celků (K ideovým zdrojům právní úpravy územní samosprávy v České republice), Právník 1/2006
Přestupkové řízení a nový správní řád, Správní právo, 3/2006
Druhy rozhodnutí v novém správním řádu, Správní právo 6-7/2006
Komu náleží příspěvek za mandáty? (spor o výklad jednoho ustanovení jako příklad právního formalismu), Právní rozhledy 17/2006
Opatření obecné povahy, Správní právo 6/2007
K právní povaze územního souhlasu, Stavební právo 1-2/2009
Přezkum opatření obecné povahy v přezkumném řízení podle správního řádu, Stavební právo 3/2009
K otázce platnosti územně plánovací dokumentace velkého územního celku schválené podle předchozího stavebního zákona, Stavební právo 3/2010
K právnímu postavení autorizovaného inspektora, Stavební právo 4/2010
K důsledkům zrušení rozhodnutí krajského soudu v řízení o kasační stížnosti, Správní právo 8/2010
Správní delikty v zákoně o spotřebitelském úvěru, Jurisprudence, 7/2010
Soukromoprávní instituty ve veřejném právu, Správní právo 1-2/2011
K pojetí rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním, Správní právo 1/2012
Opravdu mají soudy pravomoc vyvlastňovat? Stavební právo 3/2011
Kdo je příslušný k přezkumu zásad územního rozvoje?, Stavební právo 1/2012
Přezkum oprávnění provést stavbu na základě certifikátu autorizovaného inspektora, Stavební právo 1/2013
Souhlasy podle stavebního zákona jako nezákonné zásahy? Stavební právo 1/2013
Několik poznámek k dozoru podle stavebního zákona v souvislosti s obecnou úpravou kontroly, Stavební právo 4/2013


Příspěvky ve sbornících
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu státní správy podle zákona o obcích, in Reforma veřejné správy v teorii a praxi, Plzeň, Aleš Čeněk, 2004, s. 283-310
k rozsahu působnosti nového správního řádu, in Nový správní řád, Praha, ASPI, 2005, s. 18-43
Nový správní řád a územní samospráva, in Nový správní řád a místní samospráva, MU Brno 2006, s. 20-90
Typy rozhodnutí v novém správním řádu, in Nový správní řád a místní samospráva, MU Brno 2006, s.223-273
K právní povaze smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, in Nový správní řád a místní samospráva II, MU Brno 2007, s.198-225
Správní orgány a účastníci řízení jako subjekty správního řízení (zejména z pohledu územních samosprávných celků), in Nový správní řád v praxi krajských úřadů, Plzeň, Aleš Čeněk, 2007, s. 49-81
K právní úpravě dozoru nad působností obcí, in Reforma veřejné správa, ASPI, Praha 2007, s. 51-113
K příčinám nynějšího stavu právního řádu a k možnostem vlády při jeho (re)formování, in Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie, Praha, ASPI 2007, s. 87-105
Rozdělení (samostatné a přenesené) působnosti mezi orgányobce a jejich vzájemné vztahy, in Právní regulace místní (a regionální) samosprávy, MU Brno 2008, s. 403-419
Několik poznámek k odvolacímu řízení, in Nový správní řád v praxi krajských úřadů II, Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, s. 13-27
Opatření obecné povahy v praxi územní samosprávy (zejména v oblasti stavebního práva), Nový správní řád v praxi krajských úřadů II, Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, s.149-186
K vývoji právní úpravy obecně závazných vyhlášek a její interpretace v judikatuře Ústavního soudu, in Nové jevy v právu na počátku 21.století III – Proměny veřejného práva, Praha, Karolinum 2009, s. 355-367
Je přenesenou působností opravdu jen to, o čem zákon stanoví, že jí je?, inPocta Petru Průchovi, Vysoká škola aplikovaného práva 2009, s.173-187
Práva příslušníků národnostních menšin a orgány veřejné správy, in Menšiny a právo v České republice, Praha, Auditorium 2009, s.242-267
Správní právo, In Komunistické právo v Československu, MU Brno 2009, s. 611-652
Kdy je rozhodnutí orgánu obce nicotné?, in O veřejné správě, AUC1/2010, UK Praha, s. 127-149
K ústavním základům územní samosprávy v Ústavě České republiky, in Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy, Praha, LEGES, 2011, s. 249-288
K některým otázkám novelizací právních předpisů, in Legislativní proces (teorie a praxe), Ministerstvo vnitra, Praha 2011, s. 390-431
Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti jako možné kritérium pro přezkum ústavnosti zákonů, in Finanční ústava, MU Brno 2013, s. 172-181



 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P., Vedral J. , et al.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B., Vedral J. , et al.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Vedral J.Kontrolní řád : komentář2015kniha978-80-7273-175-6
Vedral J.K některým procesním otázkám nové právní úpravy správního trestání2014článek v časopise0139-6005
Vedral J.Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti jako možné kritérium pro přezkum ústavnosti zákonů2013část knihy978-80-210-6214-6
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Vedral J.Některé případy používání soukromoprávních institutů ve veřejném právu2011článek v časopise0139-6005
Mlsna P., Boháč R., Bohadlo D., Horčička E., Kněžínek J., Kohajda M., Kysela J., Pítrová L., Valachová K., Vavera F., Váňa L., Vedral J., Veselský O., Vopálka V.Legislativní proces: (teorie a praxe)2011kniha978-80-7312-074-0
Vedral J.K ústavním základům územní samosprávy v Ústavě České republiky2011část knihy978-80-87212-63-9
Vedral J.K některým otázkám novelizací právních předpisů2011část knihy978-80-7312-074-0
Vedral J.Kdy je rozhodnutí orgánu obce nicotné?2010článek v časopise978-80-246-1788-6
Kněžínek J., Mlsna P., Vedral J.Příprava návrhů právních předpisů : praktická pomůcka pro legislativce2010kniha978-80-7440-023-0
Vedral J.Správní delikty v zákoně o spotřebitelském úvěru2010článek v časopise1802-3843
Vedral J.K důsledkům zrušení rozhodnutí krajského soudu v řízení o kasační stížnosti2010článek v časopise0139-6005
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Vedral J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Petrův H., Vedral J.Právní postavení národnostních menšin v ČR2009část knihy978-80-87284-00-1
Vedral J.Správní právo2009část knihy978-80-210-4844-7
Vedral J.Opatření obecné povahy v praxi územní samosprávy (zejména v oblasti stavebního práva)2009část knihy978-80-7380-250-9
Vedral J.Beran, K. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde, 2006, 192 s. 2008článek v časopise1210-6410
Vedral J.K příčinám nynějšího stavu právního řádu a k možnostem vlády při jeho (re)formování2007část knihy978-80-7357-287-7
Vedral J.K právní úpravě dozoru nad působností obcí2007část knihy978-80-7357-300-3
Vedral J.Správní orgány a účastníci řízení jako subjekty správního řízení (zejména z pohledu územních samosprávných celků)2007část knihy978-80-7380-072-7
Vedral J.K otázce neslučitelnosti funkce člena obecního zastupitelstva2007článek v časopise1213-6581
Vedral J.Je řízení podle § 5 ObčZ sporným řízením podle § 141 SpŘ ?2007článek v časopise1210-6410
Vedral J.Nový zákon o střetu zájmů rozšířil povinnosti veřejných funkcionářů2007článek v časopise1212-8694
Vedral J.Opatření obecné povahy2007článek v časopise0139-6005
Vedral J.K právní povaze smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě2007část knihy978-80-210-4498-0
Vedral J.Zákon o střetu zájmů : komentář2006část knihy80-7179-475-9
Vedral J.Komu náleží příspěvek za mandáty? (spor o výklad jednoho ustanovení jako příklad právního formalismu)2006článek v časopise1210-6410
Vedral J.K rozsahu působnosti nového správního řádu2006článek v časopise1212-8694
Vedral J.Stručný nástin obsahu nového správního řádu2006článek v časopise1801-6014
Vedral J.Přestupkové řízení a nový správní řád2006článek v časopise0139-6005
Vedral J.Příčiny nynějšího stavu právního řádu a možnost jeho reformy ze strany výkonné moci2006článek v časopise1213-6581
Vedral J.Nový správní řád a územní samospráva2006část knihy80-210-4183-8
Vedral J.Druhy rozhodnutí v novém správním řádu2006článek v časopise0139-6005
Vedral J.Právní úprava postavení územních samosprávných celků (k ideovým zdrojům právní úpravy územní samosprávy v České republice)2006článek v časopise0231-6625
Vedral J.Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy2006kniha80-86976-06-8
Vedral J.Správní řád : komentář2006kniha80-7273-134-3
Vedral J.Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu. 1.část2006článek v časopise1211-4189
Vedral J.Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu. 2.část2006článek v časopise1211-4189
Vedral J.Typy rozhodnutí v novém správním řádu2006část knihy80-210-4183-8
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111