doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra finančního práva a finanční vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 530

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 322 (mapa)

WWW stránka:

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultační hodiny všech členů katedry finančního práva a finanční vědy budou ve zkouškovém období dle dohody.

Ústav právních dějin

Email:Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
rozpočtové právo daňové právo
Vzdělání
Fakulta
Obor
rok ukončení studia
Univerzita Karlova
Právnická
právo
2002
 
Vědeckopedagogický titul
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
název kvalifikační práce (jen Doc.)
doc.
Finanční právo a finanční věda
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2014
Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice
 
Akademické kvalifikace
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
název kvalifikační práce (jen Doc.)
Ph.D.
Veřejné právo II
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2005
Finanční a právní aspekty organizačních složek státu
JUDr.
Finanční právo
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2005
Finanční a právní aspekty organizačních složek státu
Mgr.
Právo
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2002
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
 
Od r. do r./dosud
Instituce
Funkční místo
Výše úvazku
2014 - dosud
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
docent
1,0
2006-2014
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
odborný asistent
1,0
2005
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
asistent
1,0
2011 - dosud
Ministerstvo financí
zástupce ředitele odboru Daňová legislativa
0,75
2010-2011
Ministerstvo financí
vedoucí oddělení Legislativa přímých a nepřímých daní
0,75
2008-2010
Bakeš & partneři
advokátní koncipient
1,0
2002-2008
Bakeš & partneři
zaměstnanec
dohoda
 
Předmět (+ specializace v rámci předmětu)
Garant/vyučující
Instituce
Finanční právo I (rozpočtové právo)
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční právo II (daňové právo)
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Rozpočtové právo
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Daňové právo procesní
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Legislativní technika
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční hospodaření samosprávných územních celků
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční věda a daňová teorie
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 
Rok/roky
Název úkolu
Specifikace úkolu (číslo atp.)
Udělující instituce
Postavení
2016
Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie
SVV 260 245/2016
Univerzita Karlova
řešitel
2016- dosud
Regulace přeshraničního provozování online hazardníh her
GAUK 1108616/2016
Univerzita Karlova
vedoucí
2015
Perspektivy vývoje finančního práva v České republice a Evropské unii
SVV 260 136/2015
Univerzita Karlova
řešitel
2014 - 2015
Inovace výuky finančního práva se zaměřením na jeho praktickou aplikaci
132014
Nadace Hugo Grotius
řešitel
2014
Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou
SVV 260 006/2014
Univerzita Karlova
řešitel
2013
Vývoj finančně právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie
SVV 266 407
Univerzita Karlova
řešitel
2012 – 2016
Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace
Prvouk P06
Univerzita Karlova
řešitel
2012
Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí
SVV 264 407
Univerzita Karlova
řešitel
2011
Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015
SVV 262 410
Univerzita Karlova
řešitel
2005 - 2011
Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy
VZ MSM 0021620804
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
řešitel
2008-2011
Základ daně ve vybraných státech Evropské unie
GAUK 9815/2009
Grantová agentura Univerzity Karlovy
vedoucí
2004-2006
Právní a finanční aspekty rozpočtového hospodaření
GAUK 543/2004/ A-TFP/PF
Grantová agentura Univerzity Karlovy
řešitel
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
2006 - dosud
Katedra finančního práva a finanční vědy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
tajemník
2014-2016
Ekonomická komise Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
2014 - dosud
Komise pro koncepci studia
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
2016 - dosud
Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
2017 - dosud
Akdemický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
2017 - dosud
Akademický senát Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
člen
 
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
2007 – 2014
Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo
Legislativní rada vlády
člen
2014 - dosud
Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo
Legislativní rada vlády
místopředseda
2014 - dosud
Rozkladová komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní
Ministerstvo financí
předseda
2014 - dosud
Oborový verifikační a hodnotící panel – Společenské, humanitní a umělecké vědy - SVHa
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
člen
2009 -2010
Pracovní skupina I pro přípravu nového zákona o daních z příjmů
Ministerstvo financí
člen
2012 – 2016
Pracovní skupina Právo a veřejná správa
Akreditační komise
tajemník a člen
2006 – 2012
Pracovní skupina Právo a bezpečnostní obory
Akreditační komise
tajemník a člen
2010 – dosud
Redakční rada
časopis Právník
člen
2010 - dosud
Redakční rada
časopis Daně a finance
člen
2004 - dosud
Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries 
Bialystok/ Polsko
člen
 
Název konference
Typ konference
Místo/stát konání
Rok konání
Název přednášky/referátu
The Difficulties of Codification of Tax Law in the Czech Republic
konference
Białystok/Polsko
2016
Concepts of Tax Codes. The Fifteenth Anniversary of the Center’s Activity
Daňové právo a jeho možnosti v predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom
konference
Štrbské pleso/Slovensko
2015
Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a podvodů
Annual and long term public finances in central and eastern European countries
konference
Białystok/Polsko
2012
Possible changes of legal regulation of budgetary determination of taxes, charges and other similar financial consideration in the Czech Republic (Možné změny právní úpravy rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)
Public Finance – Administrative Autonomies
konference
Györ/Maďarsko
2011
The reform of the system of financial authorities in the Czech Republic (Reforma soustavy orgánů finanční správy v České republice)
The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21st Century in Europe
konference
Paříž/Francie
2008
The reform of public finance in the Czech Republic (Reforma veřejných financí v České republice)
Financování veřejné správy
konference
Liptovský Ján/Slovensko
2007
Předmět daně darovací
Dny práva 2016
konference
Brno
2016
Příjmové daně – jeden nebo dva zákony?
XIX. celostátní finanční konference SMOČR
konference
Praha
2016
Aktuální změny daňových zákonů
Soukromé a veřejné v soudobém právu
konference
Praha
2016
Zadávání veřejných zakázek na pomezí práva soukromého a veřejného
Novela zákona o vysokých školách
konference
Brno
2016
Poplatky podle zákona o vysokých školách
Elektronická evidence tržeb
odborný seminář
Praha
2016
Elektronická evidence tržeb
Ne bis in idem?
odborný seminář
Praha
2015
Ne bis in idem?
Vztah penále podle daňového řádu
a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
Dny práva 2015
konference
Brno
2015
Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?
Výuka finančního práva se zaměřením na aktuální otázky práva daňového
konference
Praha
2015
Finanční právo a finanční věda
pedagogická činnost
Zákon o prokazování původu majetku
odborný seminář
Praha
2015
Zákon o prokazování původu majetku
Dny práva 2014
konference
Brno
2014
Sleva na dani pro pracující důchodce v souvislosti se zneužitím práva a svévolí
Daně v judikatuře Ústavního soudu
odborný seminář
Praha
2014
Daně v judikatuře Ústavního soudu
Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě – česká perspektiva
konference
Praha
2014
Koncept právního státu v oblasti daní v Evropské unii a jejích členských státech
System of Financial Law
konference
Mikulov
2014
Considerations about the system of Financial Law and Financial Science
Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti
odborný seminář
Praha
2013
Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti
Dny práva 2013
konference
Brno
2013
Pojmy soukromého práva v daňovém právu
Olomoucké právnické dny 2013
konference
Olomouc
2013
Minimální celkový výnos daně jako nový konstrukční prvek daně v právním řádu
Právo ve veřejné správě
seminář
Hradec Králové
2013
Daňové právo a rekodifikace soukromého práva
Dny práva 2012
konference
Brno
2012
Pojem poplatek v právním řádu České republiky
Finanční právo – pedagogická disciplína, věda a praxe
konference
Olomouc
2012
Finanční právo a právo sociálního zabezpečení
Veřejná správa
seminář
Brno
2012
Aktuální otázky daňové legislativy
Daňové řízení
seminář
Kroměříž
2012
Společné legislativní zásady úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
Dny práva 2011
konference
Brno
2011
Pojem daň v daňových zákonech
Dny práva 2010
konference
Brno
2010
Živelná normotvorba v oblasti finančního práva na příkladu místního „loterního“ poplatku
Veřejné finance v prostředí hospodářské krize
konference
Olomouc
2010
Paušální uplatňování daňových výdajů jako nástroj řešení hospodářské krize
Finanční právo de lege ferenda
konference
Plzeň
2009
Nový zákon o daních z příjmů
Olomoucké právnické dny 2008
konference
Olomouc
2008
Uplatňování daně z přidané hodnoty při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla
Nové jevy v právu na prahu 21. století
konference
Praha
2008
Daňové právo ČR v kontextu s právem EU
Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích
konference
Olomouc
2007
Občanská sdružení
Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR
konference
Brno
2007
Obecné výjimky ze zadávání veřejných zakázek
Monseho Olomoucké právnické dny
konference
Olomouc
2006
Právní závaznost daňových pokynů ministerstva financí
 
Název akce
Místo/stát konání
Rok konání
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010
Praha, Česká republika
2010
 
Jazyk
Úroveň znalosti
anglický
aktivně
německý
pasivně
 
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Antoš M., Boháč R., Rosůlková J.(R)evoluce na pražských právech2019článek v časopise1210-4817
Tuláček M., Boháč R., Hrdlička L.Pojem úplaty v daňovém právu2018článek v časopise0323-0619
Hrdlička L., Boháč R., Tuláček M.Základní investiční fond a zneužití práva2018článek v časopise0323-0619
Hrdlička L., Boháč R.Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky2018článek v časopise2533-4484
Karfíková M., Bakeš M., Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P., Vybíral R.Teorie finančního práva a finanční vědy2018kniha978-80-7552-935-0
Boháč R.Revenues and Expenditures of Public Budgets in the Czech Republic Related to Gambling2018část knihy978-83-65696-08-3
Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Vybíral R., Jánošíková P., Papoušková Z., Radvan M.Praktikum finančního práva2018kniha978-80-7380-736-8
Boháč R.Rozpočtové právo2018část knihy978-80-7380-736-8
Boháč R.Daň z hazardních her2018část knihy978-80-7380-736-8
Boháč R.Evidence tržeb v České republice s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu2018část knihy978-83-65696-08-3
Hrdlička L., Boháč R.Taxation, State aid and distortions of competition - Czech Republic - Part I2018část knihy978-972-40-7479-5
Boháč R.Financial public administration in the Czech Republic2017část knihy978-5-7749-1242-1
Boháč R., Krasulová H.Zákon o dani z hazardních her: komentář2017kniha978-80-7552-481-2
Boháč R., Krasulová H.Daň z hazardních her2017článek v časopise1211-9946
Boháč R.Příjmové daně - jeden nebo dva zákony?2017část knihy978-80-210-8553-4
Boháč R.K problematice samovyměření a samodoměření daně2017článek v časopise1211-7293
Boháč R.Obecně k daňovým aspektům sdílené ekonomiky2017část knihy978-80-7552-874-2
Boháč R.Nová daň z hazardních her2017část knihy
Pichrt J., Barancová H., Hůlka T., Řehořová L., Tkadlec M., Mlýnková A., Poruban A., Tomšej J., Vácha J., Dařílková L., Boháč R., Králik D., Petrášek Z., Martiník P.Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?2017kniha978-80-7552-874-2
Boháč R.Následky porušení povinností ve finančním právu2017část knihy978-80-7502-250-9
Karfíková M., Boháč R.Tax Procedure Code in the Czech Republic2017článek v časopise2498-6275
Boháč R.The Diffilcuties of Tax Law Codification in the Czech Republic2016část knihy978-83-62813-88-9
Boháč R.Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?2016část knihy978-80-210-8196-3
Boháč R.K problematice tzv. daňových balíčků2016článek v časopise1210-5570
Boháč R., Klička O.Daňové právo je postaveno na principu autoaplikace a na důvěře státu v daňové subjekty, že si daň samy správně vypoočítají, přiznají ji a zaplatí: rozhovor2016článek v časopise1211-0558
Boháč R., Sindeeva I.Gosudarstvennoe upravlenie finansami v Češskoj Respublike i Rossijskoj Federacii v kontekste globalizacii2016článek v časopise1991-6027
Boháč R., Řehola J., Ulrich V.Regulace online hazardních her v ČR: východiska pro moderní regulaci z národní i mezinárodní perspektivy2016článek v časopise1801-6006
Boháč R.Veřejné zakázky na pomezí práva soukromého a veřejného2016článek v časopise1801-6006
Boháč R.Ke kodifikaci daňového práva2016článek v časopise1801-6006
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Boháč R. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Boháč R., Radvan M.Vnímání daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění ve světle jejich ústavních aspektů2015článek v časopise1211-9946
Boháč R.Concept of the Rule of Law in Tax Legal Regulation in the European Union and Its Member States. Czech Perspective2015část knihy978-3-9816855-4-1
Karfíková M., Boháč R.Considerations about the System of Financial Law and Financial Science2015část knihy978-80-210-7826-0
Boháč R.Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění2015článek v časopise1801-6006
Boháč R.Změny zdanění hazardu2015článek v časopise1210-5570
Boháč R.Sleva na dani pro pracující důchodce v souvislosti se zneužitím práva a svévolí2015část knihy978-80-210-7914-4
Boháč R., Karaseva M.Nalogovo-pravovaja terminologija v kontekste graždanskogo zakonodavelstva Rossii i Čechii2015článek v časopise1995-5502
Boháč R., Vybíral R.Taxation of income and wealth of individuals in the Czech Republic2015článek v časopise2049-789X
Boháč R., Karaseva M.Nalogovo-pravovaja terminologija v kontekste graždanskogo zakonodavelstva Rossii i Čechii2015článek v časopise1813-1220
Boháč R.Aktuální otázky výuky daňového práva na právnických fakultách v České republice2015článek v časopise1801-6006
Boháč R.Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a podvodů2015část knihy978-80-8152-303-8
Boháč R.Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva2014článek v časopise0323-0619
Boháč R.Pojmy soukromého práva v daňovém právu2014část knihy978-80-210-6816-2
Boháč R.Rozpočtové právo2014část knihy978-80-7380-532-6
Boháč R.Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice2013kniha978-80-7478-045-5
Boháč R.Possible changes of legal regulation of budgetary determination of taxes, charges and other similar financial considerations in the Czech Republic2013část knihy978-83-62813-33-9
Boháč R.Problems arising during creating of positive tax law in the Czech Republic2013část knihy978-5-7779-1628-0
Boháč R.Novela zákona o daních z příjmů č. 80/2013 Sb2013článek v časopise1210-5570
Boháč R.Pojem poplatek v právním řádu České republiky2013část knihy978-80-210-6319-8
Boháč R.Minimální celkový výnos jako nový konstrukční prvek daně v právním řádu České republiky2013část knihy978-80-87382-43-1
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Finanční právo2012kniha978-80-7400-440-7
Mlsna P., Boháč R., Bohadlo D., Horčička E., Kněžínek J., Kohajda M., Kysela J., Pítrová L., Valachová K., Vavera F., Váňa L., Vedral J., Veselský O., Vopálka V.Legislativní proces: (teorie a praxe)2011kniha978-80-7312-074-0
Boháč R.J. Baxa, O. Dráb, L. Kaniová, P. Lavický, A. Schillerová, K. Šimek, M. Žišková: Daňový řád. Komentář Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2011, 3 svazky, 1880 stran, 2635 Kč.2011článek v časopise1210-6348
Boháč R.J. Baxa, O. Dráb, L. Kaniová, P. Lavický, A. Schillerová, K. Šimek, M. Žišková: Daňový řád. Komentář Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha 2011, 3 svazky, 1880 stran, 2635 Kč.2011článek v časopise1211-7293
Boháč R.Důvodová zpráva2011část knihy978-80-7312-074-0
Boháč R., Kohajda M.Úvodní a zmocňovací ustanovení právních předpisů2011část knihy978-80-7312-074-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Boháč R.Harmonizace vyměřovacích základů daní z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění z hlediska podpory hospodářského růstu v České republice2010část knihy978-80-87212-57-8
Boháč R.Živelná normotvorba v oblasti finančního práva na příkladu místního „loterijního“ poplatku2010část knihy978-80-210-5305-2
Boháč R.Inheritance Tax, Gift Tax and Real Estate Transfer Tax in the Czech Republic2010článek v časopise2029-2236
Boháč R.Paušální uplatňování daňových výdajů jako nástroj řešení hospodářské krize2010část knihy978-80-244-2663-1
Karfíková M., Bakeš M., Kotáb P., Boháč R.Pojetí finančního práva v České republice2010článek v časopise0323-0619
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kotáb P., Rezková J.Koncepcija finansovogo prava v Českoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Boháč R.Zásada vyrovnanosti veřejných rozpočtů v České republice v první dekádě 21. století2010článek v časopise0323-0619
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Boháč R.Rozpočtové právo jako součást práva finančního2009část knihy978-80-87212-23-3
Boháč R., Bakeš M.Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie (kapitoly Obecně k daňovému právu, Ústavní základy daňového práva, Daňová soustava, Daňové právo Evropské unie, Závěry)2009část knihy978-80-246-1662-9
Boháč R.Subjects of Budgetary Law in the Czech Republic2009část knihy978-83-7363-792-4
Boháč R., Kotáb P.Clo2009část knihy978-80-7400-801-6
Boháč R., Karfíková M., Marková H.The Reform of Public Finance in the Czech Republic2009část knihy0-000-00000-0
Boháč R.Hesla týkající se nepřímých daní2009část knihy978-80-7400-059-1
Boháč R.Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti2009článek v časopise1801-6006
Boháč R.Některé problémy vztahujcí se k základním kvalifikačním předpokladům dodavatele. 2008část knihy978-80-7380-121-2
Boháč R.Uplatňování daně z přidané hodnoty při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla. 2008část knihy978-80-903400-3-9
Boháč R.Právní závaznost daňových pokynů ministerstva financí2007část knihy80-244-1565-8
Boháč R.Expenditures in the Area of Culture in the Czech Republic2007část knihy978-83-7363-633-0
Boháč R.Předmět daně darovací2007část knihy
Boháč R.Obecné výjimky ze zadávání veřejných zakázek2007část knihy978-80-7375-083-1
Boháč R.Občanské sdružení: právní postavení v České republice2007část knihy978-80-244-1834-6
Boháč R.Istočniki bjudžetnogo prava2006část knihy985-417-835-8
Boháč R.Daňové a finanční právo2006článek v časopise1801-6006
Boháč R.Daňově-právní aspekty organizačních složek státu2005článek v časopise1211-8103

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111