Detail člověka URL

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Aktuální oblast odborného zájmu

rozpočtové právo daňové právo

 Vzdělání a akademické kvalifikace 

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

právo

2002

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

doc.

Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2014

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Ph.D.

Veřejné právo II

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu

JUDr.

Finanční právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2014 - dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

1,0

2006-2014

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

1,0

2005

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

1,0

2011 - dosud

Ministerstvo financí

zástupce ředitele odboru Daňová legislativa

0,75

2010-2011

Ministerstvo financí

vedoucí oddělení Legislativa přímých a nepřímých daní

0,75

2008-2010

Bakeš & partneři

advokátní koncipient

1,0

2002-2008

Bakeš & partneři

zaměstnanec

dohoda

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Finanční právo I (rozpočtové právo)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Finanční právo II (daňové právo)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Rozpočtové právo

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Daňové právo procesní

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Legislativní technika

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Finanční hospodaření samosprávných územních celků

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Finanční věda a daňová teorie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2016

Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie

SVV 260 245/2016

Univerzita Karlova

řešitel

2016- dosud

Regulace přeshraničního provozování online hazardníh her

GAUK 1108616/2016

Univerzita Karlova

vedoucí

2015

Perspektivy vývoje finančního práva v České republice a Evropské unii

SVV 260 136/2015

Univerzita Karlova

řešitel

2014 - 2015

Inovace výuky finančního práva se zaměřením na jeho praktickou aplikaci

132014

Nadace Hugo Grotius

řešitel

2014

Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou

SVV 260 006/2014

Univerzita Karlova

řešitel

2013

Vývoj finančně právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie

SVV 266 407

Univerzita Karlova

řešitel

2012 – 2016

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Prvouk P06

Univerzita Karlova

řešitel

2012

Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí

SVV 264 407

Univerzita Karlova

řešitel

2011

Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015

SVV 262 410

Univerzita Karlova

řešitel

2005 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

VZ MSM 0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

řešitel

2008-2011

Základ daně ve vybraných státech Evropské unie

GAUK 9815/2009

Grantová agentura Univerzity Karlovy

vedoucí

2004-2006

Právní a finanční aspekty rozpočtového hospodaření

GAUK 543/2004/ A-TFP/PF

Grantová agentura Univerzity Karlovy

řešitel

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006 - dosud

Katedra finančního práva a finanční vědy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

tajemník

2014-2016

Ekonomická komise Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2014 - dosud

Komise pro koncepci studia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2016 - dosud

Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2017 - dosud

Akdemický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2017 - dosud

Akademický senát Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2007 – 2014

Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo

Legislativní rada vlády

člen

2014 - dosud

Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo

Legislativní rada vlády

místopředseda

2014 - dosud

Rozkladová komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o opravných prostředcích proti rozhodnutí Ministerstva financí při správě daní

Ministerstvo financí

předseda

2014 - dosud

Oborový verifikační a hodnotící panel – Společenské, humanitní a umělecké vědy - SVHa

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

člen

2009 -2010

Pracovní skupina I pro přípravu nového zákona o daních z příjmů

Ministerstvo financí

člen

2012 – 2016

Pracovní skupina Právo a veřejná správa

Akreditační komise

tajemník a člen

2006 – 2012

Pracovní skupina Právo a bezpečnostní obory

Akreditační komise

tajemník a člen

2010 – dosud

Redakční rada

časopis Právník

člen

2010 - dosud

Redakční rada

časopis Daně a finance

člen

2004 - dosud

Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries 

Bialystok/ Polsko

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

The Difficulties of Codification of Tax Law in the Czech Republic

konference

Białystok/Polsko

2016

Concepts of Tax Codes. The Fifteenth Anniversary of the Center’s Activity

Daňové právo a jeho možnosti v predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom

konference

Štrbské pleso/Slovensko

2015

Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a podvodů

Annual and long term public finances in central and eastern European countries

konference

Białystok/Polsko

2012

Possible changes of legal regulation of budgetary determination of taxes, charges and other similar financial consideration in the Czech Republic (Možné změny právní úpravy rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění)

Public Finance – Administrative Autonomies

konference

Györ/Maďarsko

2011

The reform of the system of financial authorities in the Czech Republic (Reforma soustavy orgánů finanční správy v České republice)

The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21st Century in Europe

konference

Paříž/Francie

2008

The reform of public finance in the Czech Republic (Reforma veřejných financí v České republice)

Financování veřejné správy

konference

Liptovský Ján/Slovensko

2007

Předmět daně darovací

Dny práva 2016

konference

Brno

2016

Příjmové daně – jeden nebo dva zákony?

XIX. celostátní finanční konference SMOČR

konference

Praha

2016

Aktuální změny daňových zákonů

Soukromé a veřejné v soudobém právu

konference

Praha

2016

Zadávání veřejných zakázek na pomezí práva soukromého a veřejného

Novela zákona o vysokých školách

konference

Brno

2016

Poplatky podle zákona o vysokých školách

Elektronická evidence tržeb

odborný seminář

Praha

2016

Elektronická evidence tržeb

Ne bis in idem?

odborný seminář

Praha

2015

Ne bis in idem?

Vztah penále podle daňového řádu 
a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Dny práva 2015

konference

Brno

2015

Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?

Výuka finančního práva se zaměřením na aktuální otázky práva daňového

konference

Praha

2015

Finanční právo a finanční věda
pedagogická činnost

Zákon o prokazování původu majetku

odborný seminář

Praha

2015

Zákon o prokazování původu majetku

Dny práva 2014

konference

Brno

2014

Sleva na dani pro pracující důchodce v souvislosti se zneužitím práva a svévolí

Daně v judikatuře Ústavního soudu

odborný seminář

Praha

2014

Daně v judikatuře Ústavního soudu

Právní stát a mechanismy jeho ochrany v Evropě – česká perspektiva

konference

Praha

2014

Koncept právního státu v oblasti daní v Evropské unii a jejích členských státech

System of Financial Law

konference

Mikulov

2014

Considerations about the system of Financial Law and Financial Science

Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti

odborný seminář

Praha

2013

Zákonná opatření Senátu v daňové oblasti

Dny práva 2013

konference

Brno

2013

Pojmy soukromého práva v daňovém právu

Olomoucké právnické dny 2013

konference

Olomouc

2013

Minimální celkový výnos daně jako nový konstrukční prvek daně v právním řádu

Právo ve veřejné správě

seminář

Hradec Králové

2013

Daňové právo a rekodifikace soukromého práva

Dny práva 2012

konference

Brno

2012

Pojem poplatek v právním řádu České republiky

Finanční právo – pedagogická disciplína, věda a praxe

konference

Olomouc

2012

Finanční právo a právo sociálního zabezpečení

Veřejná správa

seminář

Brno

2012

Aktuální otázky daňové legislativy

Daňové řízení

seminář

Kroměříž

2012

Společné legislativní zásady úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

Dny práva 2011

konference

Brno

2011

Pojem daň v daňových zákonech

Dny práva 2010

konference

Brno

2010

Živelná normotvorba v oblasti finančního práva na příkladu místního „loterního“ poplatku

Veřejné finance v prostředí hospodářské krize

konference

Olomouc

2010

Paušální uplatňování daňových výdajů jako nástroj řešení hospodářské krize

Finanční právo de lege ferenda

konference

Plzeň

2009

Nový zákon o daních z příjmů

Olomoucké právnické dny 2008

konference

Olomouc

2008

Uplatňování daně z přidané hodnoty při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla

Nové jevy v právu na prahu 21. století

konference

Praha

2008

Daňové právo ČR v kontextu s právem EU

Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích

konference

Olomouc

2007

Občanská sdružení

Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR

konference

Brno

2007

Obecné výjimky ze zadávání veřejných zakázek

Monseho Olomoucké právnické dny

konference

Olomouc

2006

Právní závaznost daňových pokynů ministerstva financí

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010

Praha, Česká republika

2010

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

pasivně