doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 472

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 242 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Středa 12,00 - 14,00 hod. konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právo a soudobá společnost
Dějiny českého právního myšlení
Nacistická okupace českých zemí

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Filozofická

Filozofie - historie

1994

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerziva Karlova, Právnická fakulta

2009

Právo a společnost

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

České právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945

PhDr.

České dějiny

Univerziva Karlova, Filozofická fakulta

2002

Období vojenské správy na počátku nacistické okupace českých zemí v roce 1939

Ph.D.

Právní dějiny, teorie a filozofie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Protektorát Čechy a Morava z hlediska státoprávního a politického

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1997/2000

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent na katedře teorie práva

1,00

2000/2009

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent na katedře teorie práva

1,00

2009/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent na katedře teorie práva

1,00

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva I a II

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní filozofie

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politologie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Obecné základy právní vědy

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1999/2002

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

GAČR 407/00/1692

GAČR

spoluřešitel

2003/2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

GAČR 407/03/0527

GAČR

spoluřešitel

2005/2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GAČR 407/05/0822

GAČR

spoluřešitel

2006/2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě

GAČR 407/06/0039

GAČR

spoluřešitel

2005/2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství

spoluřešitel

2012/dosud

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

Univerzita Karlova

spoluřešitel

2012/2015

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

DF12PO10VV013

MK Program NAKI

spoluřešitel

2017/dosud Právo v měnícím se světě Progres Q 04 Univerzita Karlova spoluřešitel
2017/dosud Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Progres Q 18 Univerzita Karlova spoluřešitel

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Aktuálně

Ediční komise

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

člen

  Oborová rada doktorského studijního programu – teoretické právní vědy Právnická fakulta Univerzity Karlovy člen
  Redakční rada časopisu Acta Universitatis Carolinae - Iuridica

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy člen

 

Redakční rada časopisu Právněhistorické studie

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

člen

 

Redakční rada Encyklopedie českých právních dějin

 

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

aktuálně

České sdružení pro právní a sociální filozofii

IVR

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu)

konference

Praha

2011

Soudobá delegitimizace lidských práv

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

konference

Praha

2011

Metodologie interpretace práva: legitimní cíl nebo fixní idea?

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku

Problémy právního postavení menšin

konference

Praha

2012

Existuje moravský národ a moravská státnost?

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy

konference

Praha

2013

Přetrvávající problém legitimity trestní odpovědnosti právnických osob

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

konference

Praha

2013

České právní myšlení před Knappem a po něm

150 let mezinárodního humanitárního práva

 

konference Praha 2014 Legalita a legitimita Norimberského procesu
Velké osobnosti české školy sociální politiky konference Praha 2015 Masarykův sociální program na bázi kritiky marxismu a leninismu
Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy konference Praha 2015 Merklovo Obecné právo správní a Pošvářovy Obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu
Vydrancováno – ale kým? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle nacistických krádeží konference Praha 2015 Nacistická okupace českých zemí, Norimberský proces a mezinárodní válečné právo
Soukromé a veřejné v soudobém právu konference Praha 2016 Je tradiční právní dualismus na odpis?
Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy konference Plzeň 2017 Západní právo a multikulturní výzvy
Bratislava Legal Forum 2018/Bratislavské právnické fórum 2018 konference Bratislava 2018 Česká právní věda před vznikem Československa a po něm
100 rokov od vzniku ČSR konference Banská Bystrica 2018 Emil Hácha jako právník a politik

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

1997

Cena Josefa Hlávky

Hlávkova nadace

1998

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2001

Vysoce kvalitní monografie na UK Univerzita Karlova 2014

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

německý

aktivně

ruský

pasivně

 

 

Monografie
1. Veřejná správa Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Praha, UK, 1999, 107s.
2. Protektorát Čechy a Morava. Praha, Karolinum, 2002, 347s.
3. Právo a společnost. Praha, Auditorium, 2008, 260s.
4. Pod ochranou hákového kříže. Praha, Auditorium, 2012, 302s.
5. Příběh moderního práva. Praha, Auditorium, 2018, 304s.

Učebnice a učební texty
1. Seminární praktikum z teorie práva. Praha, Eurolex Bohemia, 2004 a 2006 (spoluautor).
2. Praktikum teorie práva. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009 (spoluautor).
3. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha, Linde, 2009 (spoluautor), s. 709-727.
4. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha, Auditorium, 2011 (spoluautor), s. 412-419.
5. Praktikum teorie práva. 2. vyd. Plzeň, Aleš Čeněk, 2017 (spoluautor).

Slovníky
1. Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989, http://www.USD.CAS.CZ (spoluautor).
2. Encyklopedie českých právních dějin. I. sv. Plzeň, Aleš Čeněk – Ostrava, Key Publishing, 2015 (spoluautor), s. 15-28, 151-165, 628-634.
3. Encyklopedie českých právních dějin. III. sv. Plzeň, Aleš Čeněk – Ostrava, Key Publishing, 2016 (spoluautor), s. 103-107.
4. Encyklopedie českých právních dějin. IV. sv. Plzeň, Aleš Čeněk – Ostrava, Key Publishing, 2016 (spoluautor), s. 551-555, 631-635.
5. Encyklopedie českých právních dějin. X. sv. Plzeň, Aleš Čeněk – Ostrava, Key Publishing, 2017, s. 583-586.
 


Bibliografie
1. Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918-1938). Praha, Linde, 2009 (spoluautor), s. 111-113, 130-132.


Kapitoly v monografiích
1. Akulturace českého práva ve 20. století. In: Teorie a praxe tvorby práva. Praha, ASPI Publishing, 2008, s. 165-184.
2. Antinomie v uskutečňování spravedlnosti a právní jistoty v soudobém právu. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. sv. Praha, Karolinum, 2010, s. 67-75.
3. Antinomy in implementing justice and legal certainty in contemporary law. In: Czech law between europeanization and globalization. Praha, Karolinum, 2010, s. 127-133.
4. О взаимоотношении свободы, регулирования и дерегулирования в современной правовой системе. In: Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století. Praha, UK, 2010, s. 42-50.
5. Ústava České republiky a dobré tradice naší státnosti. In: Ústava České republiky – vznik, vývoj a perspektivy. Praha, Leges, 2011, s. 152-164.
6. Soudobá delegitimizace lidských práv. In: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha, Auditorium, 2011, s. 79-86.
7. Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku. In: 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha, Wolters Kluwer, 2011, s. 294-300.
8. Metodologie interpretace práva: legitimní cíl nebo fixní idea? In: Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s 115-122.
9. Přetrvávající problém legitimity trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Praha, Leges, 2013, s. 28-36.
10. Ústava České republiky, ústavní mytologie a změněný svět. In: 20 let Ústavy České republiky. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, s. 71-83.
11. České právní myšlení před Knappem a po něm. In: Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času. Plzeň, Aleš Čeněk 2014, s. 47-57.
12. Rule of Law and/vs. the Totalitarian State in the European Legal Development. In: Rule of Law and Mechanisms of its Protection: Czech Perspective. Waldkirchen, rww Science and New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, s. 61-71.
13. Legalita a legitimita Norimberského procesu. In: Mezinárodní humanitární právo – vznik, vývoj a nové výzvy. Praha, UK, 2015, s. 175-184.
14. Masarykův sociální program na bázi kritiky marxismu a leninismu. In: Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha, UK, 2015, s. 20-29.
15. Brněnská normativní právní teorie. In: Školy, osobnosti, polemiky. Brno, The European Society for History of Law, 2017, s. 330-337.
16. Diktatura antická a diktatura moderní. In: Caro amico, Praha, Auditorium, 2017, s. 255-264.
17. Merkls Allgemeines Verwaltungsrecht und Pošvář´s Allgemeine Begriffe des Verwaltungsrechts im Vergleich. In: Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre. Wien, MANZ, 2018, s. 131-141.Odborné články
1. Neoinstitucionalismus a životní jubileum O. Weinbergera. Právník, 8, 1999, s. 788-789.
2. Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka. Právník, 6, 2002, s. 708-709.
3. K otázce utváření vztahu práva, morálky a náboženství od minulosti k dnešku. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1, 2002, s. 79-93.
4. Existovala předloha Hitlerova výnosu o Protektorátu Čechy a Morava? Právněhistorické studie, 36, 2003, s. 143-150.
5. Opatření vojenské správy v prvním měsíci nacistické okupace českých zemí (15. 3. - 15. 4. 1939). Právněhistorické studie, 37, 2005, s. 119-148.
6. Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989. Právněhistorické studie, 39, 2007, s. 289-308.
7. Правоведение и мышление в Чехословакии в 1948-1989-ые годы. Правоведение, 5, 2010, s. 102-108.
8. The Právník Journal at the time of ordeal (1938-1945). The Lawyer Quarterly, 3, 2011, s. 181-194.
9. Korporativní prvky v hospodářství Třetí říše a Protektorátu Čechy a Morava. Právněhistorické studie, 42, 2012, s. 125-131.
10. Existuje moravský národ a moravská státnost? Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1, 2013, s. 215-224.
11. Svoboda tváří v tvář soudobé právní regulaci a deregulaci. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1, 2014, s. 19-26.
12. Evropská integrace, unijní občanství a česká národní identita. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2, 2014, s. 73-81.
13. Merklovo Obecné právo správní a Pošvářovy Obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 4, 2017, s. 137-144.
14. Prof. Boguszak oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy. Právník, 3, 2017, s. 257. (spoluautor A. Gerloch).


Příspěvky ve sbornících
1. Realizace subjektivních práv a povinností ve světle právních principů. In: Právní principy. Pelhřimov, Vydavatelství 999, 1999, s. 159-172.
2. Otázka kontinuity československého státu a práva v letech 1938-1945. In: Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc. Praha, Karolinum, 2002, s. 205-222.
3. Vojenská správa na počátku nacistické okupace českých zemí v roce 1939. In: Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha, ASPI Publishing, 2002, s. 399-416.
4. O smyslu a limitech použití historického výkladu při aplikaci práva. In: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha, Eurolex Bohemia, 2003, s. 121-139.
5. Vznik Protektorátu Čechy a Morava z pohledu státoprávního. In: Pocta prof. JUDr. Františku Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha, ASPI Publishing, 2003, s. 251-270.
6. O zradě, nacismu a evropanství Emanuela Moravce. In: Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha, Linde, 2004, s. 97-107.
7. Proměny české právní vědy 1945-1989. In: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha, Karolinum, 2004, s. 29-59.
8. Mnichov a problémy kontinuity československého státu a práva 1938-1945. In: Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě. Praha, Karolinum, 2004, s. 372-384.
9. Zákon v nacionálně socialistickém státě. In: Zákon v kontinentálním právu. Praha, Eurolex Bohemia, 2005, s. 83-95.
10. Od restituce k revoluci. K právní obnově v poválečném Československu. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha, Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005, s. 118-124.
11. České státní právo v 19. století. In: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Praha, Karolinum, 2006, s. 468-487.
12. O normativní síle skutečnosti. In: Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha, ASPI Publishing, 2007, s. 29-44.
13. Hácha a "háchovština" v protektorátní politice. In: Pocta doc. dr. ing. Jánu Gronskému, CSc. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, s. 69-78.
14. Брновская нормативная теория права. In: Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci. Praha, UK, 2008, s. 89-97.
15. Kolaborace s nacisty a diskreditace české státní ideje za druhé světové války. In: Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha, ASPI Wolters Kluwer, 2009, s. 184-192.
16. Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti. In: Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň, Aleš Čeněk, 2009, s. 185-192.
17. Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie. In: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Sv. 1. Praha, Karolinum, 2010, s. 61-79.
18. Protektorát Čechy a Morava a nacistická okupační politika. (část III.E1-9) In: Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. I. díl. Češi a Němci do roku 1945. Středokluky, Zdeněk Susa, 2010, s. 171-189.
19. Jsou křesťanské státoprávní tradice dobrými tradicemi české státnosti? In: Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. Praha, Leges, 2011, s. 236-241.
20. Právník v letech 1938-1948. In: Právo a stát na stránkách Právníka. Praha, Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 93-108.
21. Protižidovské právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava a otázka českého antisemitismu. In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava, Key Publishing, 2013, s. 164-172.
22. Malomocné právo, morální krize a etika odpovědnosti. In: Odpovědnost v demokratickém právním státě. Praha, UK, 2013, s. 106-108.
23. Proč jsme se v roce 1938 nemohli spojit s nacistickým Německem. In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava, Key Publishing, 2013, s. 181-190.
24. Období nesvobody jako předmět zájmu české právní vědy v letech 1945-1948. In: Období nesvobody. Ostrava, Key Publishing, 2014, s. 37-46.
25. Vývoj práva v globální perspektivě. In: Aktuálne otázky právnej vedy. Košice, UPJŠ, 2014, s. 19-31.
26. The Nazi Occupation of the Czech Lands, the Nuremberg Trials and the International Law of War. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting, Praha, CDMP, 2015, s. 57-71. http://www.cdmp.cz
27. Je tradiční právní dualismus v kontinentálním právu na odpis? In: Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva. Plzeň, Aleš Čeněk, 2017, s. 36-47.


Ediční činnost (editor)
1. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha, Eurolex Bohemia, 2003, 209s. (koeditor A. Gerloch).
2. Zákon v kontinentálním právu. Praha, Eurolex Bohemia, 2005, 409s. (koeditor A. Gerloch).
3. Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. sv. Praha, Karolinum, 2010, 367s. (vědecký redaktor).

Recenze a anotace
1. Z. Kühn, Aplikace práva ve složitých případech. Právník, 7, 2003, s. 731-732.
2. E. Mandler, Benešovy dekrety. Právník, 8, 2003, s. 819-822.
3. J. Kuklík, Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Právník, 9, 2003, s. 943-945.
4. V. Mastný, Protektorát a osud českého odboje. Právník, 8, 2004, s. 840-842.
5. M. Kalousek, Vládní vojsko 1939-1945. Právněhistorické studie, 37, 2005, s. 297-298.
6. M. Machovec, Česká státnost. Právněhistorické studie, 38, 2007, s. 395-397.
7. Z. Kühn, Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Právněhistorické studie, 38, 2007, s. 431-433.
8. K. Adamová – L. Křížkovský, Dějiny myšlení o právu. Právník, 1, 2010, s. 100-101.
9. J. Wintr, Metody a zásady interpretace práva. Právník, 1, 2014, s. 70-74.
10. M. Tomášek, Právní systémy Dálného východu I. Jurisprudence, 2, 2017, s. 42-44.
11. J. Tauchen, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Právněhistorické studie, 2, 2017, s. 150-152. 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Maršálek P.Merkls Allgemeines Verwaltungsrecht und Pošvář's Allgemeine Begriffe des Verwaltungsrechts im Vergleich2018část knihy978-3-214-14760-0
Maršálek P.Příběh moderního práva2018kniha978-80-87284-66-7
Maršálek P.Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé státnosti2018článek v časopise0323-0619
Maršálek P.Česká právní věda před vznikem Československa a po něm2018část knihy978-80-7160-476-1
Maršálek P.Brněnská normativní právní teorie2017část knihy978-80-87475-51-5
Gerloch A., Maršálek P.Prof. Boguszak oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy2017článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Michal Tomášek: Právní systémy Dálného východu I. Praha: Karolinum, 20162017článek v časopise1802-3843
Maršálek P.Diktatura antická a diktatura moderní2017část knihy978-80-87284-64-3
Maršálek P.Merklovo Obecné právo správní a Pošvářovy Obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu2017článek v časopise0323-0619
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Maršálek P.Revanšismus2017část knihy978-80-7380-671-2
Maršálek P.Je tradiční právní dualismus v kontinentálním právu na odpis?2017část knihy978-80-7380-705-4
Maršálek P.Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945). Praha: Wolters Kluwer, 2016, 480 s2017článek v časopise0079-4929
Maršálek P.Kolaborace s nacisty v Protektorátu Čechy a Morava2016část knihy978-80-7380-602-6
Maršálek P.Občanský zákoník - ABGB (1811) a právo přirozené2016část knihy978-80-7380-624-8
Maršálek P.Obnova právního řádu v poválečném Československu (1945)2016část knihy978-80-7380-624-8
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Bílková V., Brožová S., Bruner T., Faix M., Janák M., Kohout D., Kryslová R., Lipovský M., Maršálek P., Ondřej J., Tymofeyeva A., Urbanová K., Uxová M.Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy2015kniha978-80-87975-35-0
Maršálek P.Legalita a legitimita Norimberského procesu2015část knihy978-80-87975-35-0
Maršálek P.Rule of Law and/vs. the Totalitarian State in the European Legal Development2015část knihy978-3-9816855-4-1
Maršálek P.Vývoj práva2015část knihy978-80-7418-239-6
Maršálek P.Česká právní věda (1948 - 1989)2015část knihy978-80-7418-239-6
Maršálek P.České historické státní právo2015část knihy978-80-7418-239-6
Maršálek P.Masarykův sociální program na bázi kritiky marxismu a leninismu2015část knihy978-80-87975-39-8
Maršálek P.The Nazi Occupation of the Czech Lands, the Nuremberg Trials and the International Law of War2015část knihy978-80-905703-4-4
Maršálek P.České právní myšlení před Knappem a po něm2014část knihy978-80-7380-509-8
Maršálek P.Svoboda tváří v tvář soudobé právní regulaci a deregulaci2014článek v časopise0323-0619
Maršálek P.Období nesvobody jako předmět zájmu české právní vědy v letech 1945-19482014část knihy978-80-7418-211-2
Maršálek P.Vývoj práva v globální perspektivě2014část knihy978-80-8152-176-8
Maršálek P.Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva2014článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Evropská integrace, unijní občanství a česká národní identita2014článek v časopise0323-0619
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Maršálek P. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Maršálek P.Protižidovské právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava a otázka českého antisemitismu2013část knihy978-80-7418-181-8
Maršálek P.Malomocné právo, morální krize a etika odpovědnosti2013část knihy978-80-87146-81-1
Maršálek P.Proč jsme se v roce 1938 nemohli spojit s nacistickým Německem2013část knihy978-80-7418-202-0
Maršálek P.Pod ochranou hákového kříže : nacistický okupační režim v českých zemích 1939-19452012kniha978-80-87284-20-9
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Maršálek P.Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie 1948-19892011část knihy978-80-87284-17-9
Maršálek P.Ústava České republiky a dobré tradice naší státnosti2011část knihy978-80-87212-63-9
Maršálek P.Jsou křesťanské státoprávní tradice dobrými tradicemi české státnosti?2011část knihy978-80-87212-69-1
Maršálek P.Právník v letech 1938-19482011část knihy978-80-87439-05-0
Maršálek P.The Právník journal at the time of ordeal (1938-1945)2011článek v časopise1805-8396
Maršálek P.Přirozenoprávní aspekty Všeobecného občanského zákoníku2011část knihy978-80-7357-753-7
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Maršálek P.Soudobá delegitimizace lidských práv2011část knihy978-80-87284-23-0
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Maršálek P. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Malý K., Maršálek P., Skřejpek M., Horák Z., Kuklík J., Tomášek M., Kindl V., Tretera J., Petráš R., Dvořák J., Falada D., Šouša J., Adamová K., Soukup L.Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě2010kniha978-80-246-1718-3
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Maršálek P. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Maršálek P. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Maršálek P.O vzaimootnošeniji svobody, regulirovanija i deregulirovanija v sovremennoj pravovoj sisteme2010část knihy978-80-87146-26-2
Maršálek P.Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský: Dějiny myšleni o právu. I. vyd. Praha, Euro lex Bohemia a VIP Books 2007, 305 s2010článek v časopise0231-6625
Maršálek P., Arburg, von A.Protektorát Čechy a Morava a nacistická okupační politika2010část knihy978-80-86057-66-8
Maršálek P.Česká právní věda mezi dvěma světovými válkami a její metodologie2010část knihy978-80-246-1718-3
Maršálek P., Bahenská A.Antinomy in implementing justice and legal certainty in contemporary law2010část knihy978-80-246-1785-5
Maršálek P.Antinomie v uskutečňování spravedlnosti a právní jistoty v soudobém právu2010část knihy978-80-246-1742-8
Maršálek P., Rezková J.Pravovedenije i pravovoje myšlenije v Čechoslovakiji (1948-1989)2010článek v časopise0131-8039
Gerloch A., Beran K., El Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Praktikum teorie práva2009kniha978-80-7380-200-4
Maršálek P.Právní teorie, filozofie a sociologie práva2009část knihy978-80-7201-750-8
Maršálek P.Lisabonská smlouva v kontextu vývoje české státnosti2009část knihy978-80-7380-192-2
Maršálek P.Kolaborace s nacisty a diskreditace české státní ideje za druhé světové války2009část knihy978-80-7357-417-8
Maršálek P.Základní koncepty marxisticko-leninské právní teorie v Československu v letech 1948-19892009část knihy978-80-7201-741-6
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Maršálek P.Bohuš Tomsa2009část knihy978-80-7201-750-8
Maršálek P.Brnovskaja normativnaja teorija prava. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Maršálek P.Hácha a háchovština v protektorátní politice. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Maršálek P.Právo a společnost. 2008kniha978-80-903786-8-1
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Maršálek P.O normativní síle skutečnosti2007část knihy978-80-7357-287-7
Maršálek P.Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-19892007část knihy978-80-246-1366-6
Maršálek P.Milan Machovec: Česká státnost, 1.vyd. Vyšehrad, Praha 2005, 71 s.2007článek v časopise
Maršálek P.Zdeněk Kűhn: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize, 1. vyd. C. H. Beck, 2005. 201 s. 2007článek v časopise
Maršálek P.České státní právo v 19. století2006část knihy80-246-1209-7
Gerloch A., El-Dunia J., Kišš P., Beran K., Kühn Z., Wintr J., Maršálek P., Tryzna J.Seminární praktikum z teorie práva2006kniha80-86861-74-0
Maršálek P.Zákon v nacionálně socialistickém státě2005část knihy80-86861-06-6
Gerloch A., Maršálek P.Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 'Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence' (Praha 27. - 28. května 2004)2005kniha80-86861-06-6
Maršálek P.Opatření vojenské správy v prvním měsíci nacistické okupace českých zemí (15.3. - 15.4.1939)2005část knihy80-246-0945-2
Maršálek P.Miroslav Kalousek: Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádci? 1. vyd. Praha, Libri, 2002. 151 s.2005část knihy80-246-0945-2
Maršálek P.Od restituce k revoluci. K právní obnově v poválečném Československu2005část knihy80-86712-32-X
Maršálek P.Od restituce k revoluci. K právní obnově v poválečném Československu2005část knihy80-86712-32-X
Maršálek P.Opatření vojenské správy v prvním měsící nacistické okupace českých zemí (15.3. - 15.4.1939)2005část knihy80-246-0945-2
Maršálek P.Miroslav Kalousek: Vládní vojsko 1939-1945. Vlastenci či zrádci? 1. vyd. Praha, Libri, 2002. 151 s.2005část knihy80-246-0945-2
Gerloch A., Maršálek P.Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 'Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence' (Praha 27. - 28. května 2004)2005kniha80-86861-06-6
Maršálek P.Zákon v nacionálně socialistickém státě2005část knihy80-86861-06-6
Maršálek P.Mnichov a problémy kontinuity československého státu a práva 1938-19452004část knihy80-246-0923-1
Maršálek P.Vojtěch Mastný: Protektorát a osud českého odboje. 1. vyd. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 238 s.2004článek v časopise0231-6625
Gerloch A., El-Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J.Seminární praktikum z teorie práva2004kniha80-86432-77-7
Maršálek P.O zradě, nacismu a evropanství Emanuela Moravce2004část knihy80-7201-487-0
Maršálek P.Proměny české právní vědy 1945-19892004část knihy80-246-0863-4
Maršálek P.Vznik protektorátu Čechy a Morava z pohledu státoprávního2003část knihy80-86395-82-0
Maršálek P.Emanuel Mandler: Benešovy dekrety. proč vznikaly a co jsou. Praha, Libri 2002, 126 s.2003článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Maršálek P.Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi: sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20.6. 2002)2003kniha80-86432-12-2
Maršálek P.O smyslu a limitech použití historického výkladu při aplikaci práva2003část knihy80-86432-12-2
Maršálek P.Zdeněk Kühn: Aplikace práva ve složitých případech (K úloze právních principů v judikatuře), Praha, Karolinum 2002, 419 s.2003článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Jan Kuklík: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945. Praha, Linde 2002, 511 s.2003článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Existovala předloha Hitlerova výnosu o protektorátu Čechy a Morava?2003část knihy80-246-0579-1
Maršálek P.K otázce utváření vztahu práva, morálky a náboženství od minulosti k dnešku2002článek v časopise0323-0619
Maršálek P.Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka2002článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Otázka kontinuity československého státu a práva v letech 1938-19452002část knihy80-246-0415-9
Maršálek P.Vojenská správa na počátku nacistické okupace českých zemí v roce 19392002část knihy80-86395-47-2
Maršálek P.Protektorát Čechy a Morava : Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích2002kniha80-246-0302-0
Maršálek P.Neoinstitucionalismus a životní jubileum O. Weinbergera1999článek v časopise0231-6625
Maršálek P.Veřejná správa protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-19451999kniha
Maršálek P.Realizace subjektivních práv a povinností ve světle právních principů1999část knihy80-901064-5-5
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111