prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra finančního práva a finanční vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 532

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 306 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultační hodiny všech členů katedry jsou ve zkouškovém období dle dohody.

Ústav právních dějin

Email:

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 10 - 12 hodin, dále dle dohody


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

rozpočtové právo
daňové právo
financování územních samosprávných celků

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta Obor rok ukončení studia
Univerzita Karlova v Praze Právnická Právo 1973

 

Vědeckopedagogický titul

Titul Obor Instituce rok udělení titulu název kvalifikační práce
Prof. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 2012  
Doc. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 1997 Právní úprava rozpočtové soustavy České republiky se zaměřením na na finanční hospodaření v České republice

 

Akademické kvalifikace

Titul Obor Instituce rok udělení titulu Název kvalifikační práce
JUDr. Finanční právo Univerzita Karlova v Praze 1974 Právní povaha a funkce místních poplatků a jejich správa národními výbory
CSc. Politická ekonomie Univerzita Karlova v Praze 1986 Vybrané aspekty financování společenské spotřeby obyvatelstva

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r. / dosud Instituce Funkční místo Výše úvazku
1973/1976 Univerzita Karlova v Praze Asistent 1
1976/1984 Univerzita Karlova v Praze Odborný asistent 1
1984/1997 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Odborný asistent 1
1993/1997 Vysoká škola ekonomická v Praze Odborný asistent 0,5
1997/2012 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Docent 1
1997/2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Docent 0,5
2012/dosud Univerzita Karlova, Právnická fakulta Profesor 1
2012/dosud Vysoká škola ekonomická v Praze Profesor 0,5

 

Pedagogická činnost

 Předmět (+ specializace v rámci předmětu)  Garant / vyučující Instituce
 Finanční právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Finanční hospodaření samosprávných územních celků Garant, vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Základy veřejného práva  Vyučující  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Rozpočtové právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Právo cenných papírů  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Právo kapitálového trhu  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok / roky Název úkolu Specifikace úkolu (číslo atp.) Udělující instituce Postavení
1999-2014 Reforma čs právního řádu se zřetelem k právu EU – ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci VZ 112200004 MSMT řešitel
2004 Právní a finanční aspekty rozpočtového hospodaření Grant 543/2004 ATFP GAUK garant
2005-2011 Kvantitativní a kvalitativní změny právního řádu ČR na prahu 3.tisíciletí – perspektivy, východiska, kořeny VZ 0021620804 MSMT řešitel
2011 Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 -2015 SVV 262 410/2011 UK řešitel
2011-2015 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace P06 UK řešitel
2012 Finančněprávní nástroje boje s dluhovou krizí SVV 264 407/2012 UK řešitel
2012-2015 Národní a kulturní identity (NAKI) - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj DF 12P010VV013 Ministerstvo kultury ČR řešitel
2013 Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie SVV 266 407/2013 UK řešitel
2014 Tendence vývoje právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou SVV 260 006/2014 UK řešitel
2016 – 2022 Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres – Q02 UK Praha řešitel
2017 – 2022 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice NAKI 2 – DG 18P020VV64 Ministerstvo kultury ČR řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok Instituce Stát Délka pobytu Druh pobytu
2008 Sibiřská federální univerzita v Krasnojarsku Ruská federace - Rusko týden studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r. / dosud Název Instituce / stát Postavení (předseda / člen)
1995 -2001 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2001-2006 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
místopředseda
2006 -2010 Proděkanka pro rozvoj fakulty Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2010-2014 Proděkanka pro celoživotní vzdělávání Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2006-2014 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2014/2017 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
předseda
2006/2014 Komise pro koncepci studia Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2006/dosud Vědecká rada Univerzita Karlova
Právnická fakulta

člen

2014/dosud Vědecká rada Západočeská univerzita
Plzeň

člen

2015/dosud Vědecká rada Masarykova univerzita
Brno

člen

2017/dosud Vědecká rada Policejní akademie ČR – Fakulta bezpečnostního managementu - Praha člen

 

Účast na konferencích

Název konference Místo / stát konání  Rok konání Název přednášky / referátu
 Historie současný stav a perspektivy univerzit  Praha  2008  Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi
 Dny práva  Brno  2008  Zásady nejen rozpočtové
 Nové jevy v právu na počátku 21.století  Praha  2008  Daň z nemovitostí
 Glowne wyzwania i problemy systemu finansow publicnych  Polsko Lublin  2008  Fondy a jejich postavení (Funds and their position)
 Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie  Bratislava Slovensko  2008  Daňové rezidentství a volný pohyb pracovních sil
 The Basic Problems of Public Finance in the 21st Century in Europe  Paříž Francie  2008  Reforma veřejných financí v České republice (The Reform of Public Finance in the Czech Republic)
Dny práva   Brno  2009  Rozpočtové výdaje, jejich charakteristika a povaha
 Public Finance and Financial Law in a context of financial crises in the Eastern and Central Europe  Lvov Ukrajina  2009  Tax system as an instrument of solving the financial crisis (Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize)
 Veřejné finance v prostředí hospodářské krize  Olomouc  2010  Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty
 Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století  Petrohrad Rusko  2010  Právo na samosprávu a princip zákonnosti místních daní a poplatků
 Právo v europskej perspektive  Trnava Slovensko  2010  Finanční právo v evropské perspektivě
 Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010  Praha  2010  Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2010  Rozpočtová odpovědnost
 Právní prostor  Seč Ústupky  2011  Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva
 Dny práva  Brno  2011  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů
 Karel Engliš-státník,vědec,pedagog  Brno  2011  Rozpočtová reforma a Karel Engliš
 Způsoby a limity právní regulace v podmínkách globalizace  Petrohrad Rusko  2011  Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace
 Public finances – Administrative autonomies  Gyor Maďarsko  2011  Fiskální rozhodování územních samospráv (Fiscal Decision-making of Self-governing Regional Authorities)
 Institucionální a normativní změny práva v evropském a globálním kontextu  Praha  2012  Rozpočtové problémy současné Evropy a ČR
 Roční a víceleté plánování veřejných financí v zemích střední a východní Evropy  Bialystok Polsko  2012  Uplatňování rozpočtových zásad a fiskální odpovědnost ( Applying of the budgetary principles and fiscal responsibility)
 Dny práva  Brno  2012  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 Проблемы налогового правоприменения в странах Центральной и Восточной Европы  Omsk Rusko  2012  Subjekty aplikace daňového práva v podmínkách ČR
 Ulohy statu a prava pri rieseni sucasnej hospodarskej krizy  Bratislava  2012  Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2013  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 Nástroje právní regulace  Moskva Rusko  2013 Rozpočtový dohled 
 Právní prostor  Seč Ústupky  2013  Daně a nový občanský zákoník
Aktuální problémy podnikatelského prostřední ČR a EU Praha VŠE 2013 Aktuální problémy finančního práva v podnikatelském prostředí ČR a EU
Bratislavské právnické fórum Bratislava UK 2013 Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
Finance publiczne i prawo finansove – realia i perspektivy zmian Bialystok 2013 Inovační nástroje a rozpočtové výdaje EU
Systém finančního práva Mikulov 2014 Místo rozpočtového práva v systému práva
Dny práva - sekce Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti Brno MU 2014 Dotace, municipality a zneužití práva
The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest Vilnius 2017 Obce a řešení výdajů ve veřejném zájmu
 Dny slovenského a českého daňového práva  Košice  2017  Daňová optimalizace či daňový únik
 Dny práva - sekce Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí  Brno MU 2017    Veřejné rozpočty a jejich

Organizace konferencí

Název akce Místo / Stát konání Rok konání
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 Praha 2010

 

Ocenění

Název ocenění Instituce Rok udělení
Stříbrná medaile PF UK
 
Univerzita Karlova Právnická fakulta 2010
Cena Český bestseller za rok 2009 v kategorii odborná literatura
Cena za mezinárodní spolupráci v rámci
Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries
SČNK a Nakladatelství Grada Publishing a.s.
Univerzita Bialystok - Polsko
2010 2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň znalosti
Ruština aktivně
Němčina pasivně
Angličtina pasivně

 

Monografie
Finance měst a obcí - Linde 1991 Praha, 64 s. (spolu s M.Bakešem)
Daň ze mzdy - Linde Praha 1991, 1.vydání , 55 s.(spolu s M.Bakešem)
Finance v podnikatelské činnosti - Linde Praha 1991, 148 s . ( spolu s M.Bakešem, M.Karfíkovou)
Místní poplatky a jejich postavení v rozpočtových příjmech obcí - Progres České Budějovice 1991, 85 s.
Daň ze mzdy - Progres České Budějovice 1991 , 92 s.
Daň ze mzdy - Linde Praha - 2.vydání 1992, 88 s.(spolu s M.Bakešem)
Daně a poplatky z nemovitostí - Progres České Budějovice 1992, 65 s. (spolu s M.Karfíkovou)
Příručka daňového poplatníka - Eurounion Praha 1993 120 s.
Príručka daňovníka - Eurounion Bratislava 1993 206 s.
Finance v podnikatelské činnosti 1993 – Linde Praha 1993, 150 s. (spolu s M.Bakešem a M.Karfíkovou)
Zákon o daních z příjmů, Komentář - 1.vydání, Praha C.H.Beck, 1993 , 157 s.( spolu s M.Bakešem)
Zákon o daních z příjmů, Komentář , 2.vydání, Praha C.H.Beck, 1994 - 208 s. (spolu s M.Bakešem)
Daňové a finanční právo I., ISBN 80-7179-023-0, C.H.Beck 1995, 180 s. (spolu s P. Bohatou)
Obec, postavení, správa, činnost, ISV Praha 1996, (spolu s T. Čebišovou – M. Kopeckým - V. Mikule V. S. Plívou - V. Šlaufem a V. Vopálkou ) - s. 131-158
Právní úprava daní 1996, Eurounion 1996, 186 s.
Daně 96, C.H.Beck Praha 1996, 406 s.
Správa daní a poplatků, Komentáře 1.vydání, C.H.Beck - 1996, 156 s. (spolu s M.Karfíkovou)
Zákon o daních z příjmů, Komentáře, 1.vydání Praha C.H.Beck, - 1996, 214 s.( spolu s M.Bakešem)
Daně 98 - Texty s předmluvou, C. H. Beck Praha 1998, 150 s.
Zákon o daních z příjmů - komentář, C.H.Beck Praha 1998. 302 s (spolu s M.Bakešem)
Daňové zákony 1999 1.vydání GRADA Publishing s.r.o, 87 s.
Daňové zákony 2000 2.vydání - GRADA Publishing s.r.o 88 s.
Daňové zákony 2000 3. vydání -, GRADA Publishing s.r.o, 112s
Daňové zákony 2000 4.vydání - GRADA Publishing s.r.o, 104 s.
Finance obcí, měst a krajů, Orac, s.r.o , 2000 150 s.
Daňové zákony 2001 5. vydání GRADA Publishing s.r.o 112s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.9. 2001 6. vydání - GRADA Publishing s.r.o 112 s.
Daňové právo - komentáře C.H.Beck Praha, 388s.
Sociální pomoc a právo Orac Praha 2001, 175, s. ( spolu s K. Koldinskou) s. 91-106
Daňové zákony - úplná znění platná v roce 2002 7. vydání GRADA Publishing s.r.o 112 s.
Daňové zákony - úplná znění platná v roce 2003 8.vydání - GRADA Publishing a.s. 112 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.10. 2003 9.vydání GRADA Publishing a.s. 112 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2004 , 10.vydání -GRADA Publishing a.s. 112 s
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.5.2004 , 11.vydání -GRADA Publishing a.s. 152 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2005 12.vydání -GRADA Publishing a.s. 164s
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.10.2005 13.vydáníGRADA Publishing a.s. 168 s.
Zákon o daních z příjmů - Praha C.H.Beck 2006, 738 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2006„ 14.vydání GRADA Publishing a.s.- 172 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2007 15.vydání - GRADA Publishing a.s. - 192 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2008 16.vydání GRADA Publishing a.s. - 192 s.
Finacování územních samosprávných celků, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 2008 , s.1-152
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2009 17.vydání GRADA Publishing a.s. - 216 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1. 1. 2010, 18. vydání GRADA Publishing a.s. 278 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2011 / 19.vydání GRADA Publishing a.s. , 278 s
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.4.2011 20.vydání GRADA Publishing a.s. - 264 s
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2012 ,21.vydání GRADA Publishing a.s. - 264s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2013 , 22.vydání GRADA Publishing a.s. - 270 s.
Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.2014 , 23.vydání GRADA Publishing a.s. - 272 s.

Učebnice a učební texty
Čs. finanční právo Ústav státní správy, Praha 1987 (spolu s M.Bakešem, M.Karfíkovou) s.66-84, 141-149
Úvod do studia finanční vědy a českého finančního práva I. - Všehrd Praha 1994. 1.vydání, (kolektiv) s.108-127,130-135
Úvod do studia českého finančního práva II. - Všehrd Praha 1995. 1.vydání, (kolektiv) s. 9-26, 114-125
Finanční právo, Praha 1995, C. H.Beck , (kolektiv) s.19-31, 78-112, 203-213, 261-270

Učebnice práva, Prospektrum s.r.o, Praha 1995, první vydání (spolu s J.Dědičem a kol.) -s.209-2019
Finanční právo, VŠE 1995, (spolu s J.Dědičem, I, Červenkovou a J. Marčanovou) s.7-121
Úvod do studia veřejného práva, VŠE Praha, 1997, (spolu s I.Červenkovou a M. Vanduchovou) -s.57-94
Finanční právo, in Spirit M a kol.: Základy právní vědy a veřejného práva, Prospektrum 1998 s.295-358
Finanční právo, 2.přepracované a rozšířené vydání, C.H.Beck Praha 1999, 195 s. (kolektiv) s.65-101,188-200,244-263
Rozpočtové právo C.H.Beck Praha 2001, 203s.
Finanční právo 3.přepracované a rozšířené vydání, C.H.Beck Praha 2003, (kolektiv) s.101-183,315-333,398-430
Finanční právo a jeho výuka při studiu ekonomie - in Výuka práva pro ekonomy VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005 s.69-73
Základy veřejného práva, VŠE Praha, 2005, (spolu s I.Chvátalovou a T. Gřivnou) s.53-96
Finanční právo, 4.aktualiz.vydání, Praha C.H.Beck 2006 ,(kolektiv) s.111-186, 345-362, 432-467
Finančné právo 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateĺa, s.r.o., 2006 ( spolu s V.Babčákem, M. Bakešem, L. Balkem, J.Králikem a M.Tomáškem) s. 115-150, 431-442
Rozpočtové právo C.H.Beck Praha 2007 , 248 s. (spolu s R. Boháčem)
Základy veřejného práva VŠE Praha 2008, (spolu s I.Chvátalovou- T.Gřivnou a J.Fojtíkovou)s.58-110
Finanční právo, 5.upravené vydání C.H.Beck Praha 2009, 550s. (kolektiv) s. 103-152, 246-256, 312-333
Finančné právo, 2.vydání Eurokódex, s.r.o ,Bratislava, 2009 ( spolu s V.Babčákem, M. Bakešem, L. Balkem, J.Králikem a M.Tomáškem) s. 115 -150, 431-442
Finanční právo, 6.upravené vydání C.H.Beck Praha 2012, s. (kolektiv) s. 109-152, 245-255, 313-334
Základy veřejného práva, VŠE Praha –Nakladatelství Oeconomica Praha, 2013, 184s. (spolu s I. Chvátalovou a K. Žákem s.75-162

Slovníky
Slovník právních pojmů - Linde Praha 1993, 140 s.(spolu s M.Bakešem a J.Tuláčkem)
Česko-anglicko- německo-francouzský slovníček právních pojmů, 2. upravené vydání, Linde a.s. 2000, 162 s.(spolu s M.Bakešem a J. Tuláčkem)


Kapitoly v monografiích
V.Funk in Antologie české právní vědy - Karolinum Praha 1993 (spolu s H. Ossendorfovou – roz.Funkovou) s. 293-298
Obchodní zákoník - komentář, Prospektrum 1997, ( Dědič J. a kol.) s.217-222, 351-355, 491-499
Místní daně ano či ne? In Veřejná správa a právo - ed. Mikule V., Sládeček V., Vopálka V., vydání 1., C.H.Beck Praha 1997, s. 119-123
Velký domácí právník Reader´s Digest Výběr, Praha 1999 (kolektiv) s. 67-75, 84-85, 210-213, 219-220, 589
Úloha mimorozpočtových fondů při zajišťování funkcí státu in Český stát a vzdělanost Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2002,s. 281-291
K některým výkladovým problémům při vymezování subjektů daňověprávních a celněprávních vztahů in Nová úprava správního soudnictví – ed. Vopálka V., ASPI Publishing 2003, s. 169-176
Označování daňových povinností, in Ve službách práva Praha C.H.Beck 2003 , s. 165-176
Zadlužení obcí na neregulovaném trhu v České republice in Local Government Borrowing in the Deregulated Market of the Czech republic edit Pawel Swianiewicz - LGI - Open Society Institute Budapest, 2004 ( spolu s J.Ježkem a L. Váňou) s. 127-174
Daň z nemovitostí in Daňový receptář - všechny daně v otázkách a odpovědích LexisNexis s.r.o, Praha 2004 , s. 353-383
Aktuální otázky financování územních samosprávných celků - in Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku Košice 2004 s.70 - 82
Objekt, předmět a pramen daně in W kregu prawa podatkovego i finansow publicznych , Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej Lublin Polsko 2005, s.265-270
Rozpočtové zásady a jejich místo při sestavování rozpočtu, in Finančno-právne epištoly - Bratislava 2005, s-191-204
Financování vědy a výzkumu - perspektivy vývoje v dané oblasti in Slovensko a Európska únia - minulost, súčasnost a perspektivy, Bratislava 2006 , s. 12-18
Postavení státních fondů v rozpočtovém právu in Finansovoje pravotvorčestvo i pravoprimenenije v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy, Grodno 2006 – s. 16-20
Příspěvky a dotace ve finančním hospodaření municipalit, Bratislava 2007, s.115-121
Některé právní problémy financování vysokých škol - in Uwarunkowania i bariery v procesie naprawy finansov publicznych - Polsko - KUL Lublin 2007, s. 467-477
Marková H.: Veřejné výzkumné instituce, in Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru UP Olomouc 2007.252 s.- s.103-112
Marková H.: Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi in Historie, současný stav a perspektivy universit, Praha 2008 -164 s. -s133-138
Vilém Funk – in Antologie československé právní vědy v letech 1918 – 1939, ed.Skřejpková P. - Linde Praha a.s. 2009 ( spolu s H.Ossendorfovou – roz.Funkovou) s.630-636
Fondy a jejich postavení in Glowne wyzwania i problemy systemu finansow publicnych - PLR – Lublin - Wydawnictwo KUL, 2009 , s. 303-311
Reforma veřejných financí v České republice - Wydzial Prawa Uniwersystetu w Bialymstoku – 2009, (spolu s M. Karfíkovou - R.Boháčem). s. 53-62
Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie in Šturma, Tomášek et al.: Nové jevy v právu na počátku 21.století – III. Proměny veřejného práva Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, (spolu s M.Bakešem, M. Karfíkovou, R.Boháčem, P. Kotábem, P. Novotným a P. Vondráčkovou) s. 283-290
Daňový systém České republiky po vstupu do EU in Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21.století – nové pohledy a jejich specifikace hl.redakce A.Gerloch, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010, s. 74-77
Tax system as an instrument of solving the financial crisis vyd. Temida 2 - Bialystok - Lwów 2010, ed. E.Ruskowski, Iryna Zawerucha, Finance publiczne i prawo finansowe w Evropie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego (spolu s M.Karfíkovou) s. 412-424
Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty in Papoušková Zdenka a kol., Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské krize Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2010, s. 88-97
Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize /- in Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 ed. R.Boháč - Leges 2010 s.418 -430
Územní samosprávné celky, jejich majetková a finanční samostatnost / in Publičnyje finansy i nalogovoje pravo, ježegodnik, vyp.1 – Sovremenyje problemy finasovogo i nalogovogo prava stran Centralnoj i Voschodnoj Evropy – ed. M.B.Karaseva – Voroněž 2010 – izdatelstvo Voroněžskogo gosudarstvenogo universiteta - s. 125-132
Rozpočtové reformy v evropském rámci in Publičnyje finansy i nalogovoje pravo, ježegodnik, vyp.2 – Sovremenyje problemy finasovogo i nalogovogo prava stran Centralnoj i Voschodnoj Evropy – ed. M.B.Karaseva – Voroněž 2011 – izdatelstvo Voroněžskogo gosudarstvenogo universiteta – s. 28-36
Budgetary legal consequences of breaching the terms of investment incentives – 2011 – Czech Yearbook of International Law, edit. A.Bělohlávek, N.Rozehnalová - Juris Publishing.Inc, USA (spolu s M.Zajíčkovou) s.157-170
Finanční právo v evropské perspektivě -in Blaho P.,Švecová A,(eds): Právo v europskej perspektive - Trnavská univerzita v Trnavě Právnická fakulta - 2011 - s. 108-113
Rozpočtová reforma a Karel Engliš – eds. Blažek J., Pařízková, I. - Prof. JUDr. Karel Engliš – státník, vědec, pedagog. 1. vydání. Brno – Masarykova univerzita, 2011. s.. Acta universitatis brunensis – iuridica No 403 (řada teoretická) s.89-96
Бюджетные соотношения собственности на имущество муниципальных образований - in Nalogovoje i bjudžetnoje pravo: Sovremenyje problemy imušestvenych otnošenij, Izdatelstvo Voroněžskogo universiteta, 2012 , s. 9-14
Inovační finanční nástroje a rozpočtové výdaje EU - in Finanse publiczne i prawo finansove – realia i perspectywy zmian – Wydawnictwo Termida 2, s. 160-166
Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace in Eugeniusz Ruskowski a evropská dimenze finančního práva, Centrum polského práva, Brno 2012, s. 78-82
Fiscal Decision-making of Self-governing Regional Authorities in Public Finances- administrative autonomies – Györ 2012 – s. 371-381
Uplatňování rozpočtových zásad a fiskální odpovědnost in Annual and LongTerm Public Finances in Central and Eastern European Countries, Bialystok 2013 ,s. 261-267
Preference v rozpočtovém právu České republiky, in Preference ve finančním právu a ekonomice zemí Střední a východní Evropy – ed. M.V.Karaseva-Senscova- Voroněž 2012 – roč.třetí – vyd. Státní voroněžské univerzity, s. 174-179
Subjekty aplikace daňového práva v podmínkách ČR – Субъекты применения налогового права в условиях ЧР - Omsk – 2013, s. 36-42
Institutional Framework of Combating Money Laundering in the European Union – Juris Publishing Inc - USA - (spolu s N.Grmelovou) s. 289-302
Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému – 2014 Masarykova univerzita Brno ISBN 978-80-210-6816-2, s. IX- 276-282
Místo rozpočtového práva v systému práva - MU Brno 2015 – ang. - in System of Financial Law:General part: Conference Proceedings/ Petr Mrkývka ed. 1st ed: Brno: Masaryk University Faculty of Law,2015- 432p. Publications of the Masaryk University theoretical series, edition Scientia, file no.514 ISBN 978-80-210-7826-0
Dotace, municipality a zneužití práva - in Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti Eds.:P.Mrkývka, I.Pařízková, J. Valdhans, Ph.D. 2015 - Spisy Právnické fakulty MU č. 527 (řada teoretická) - 1. vydání, 2015 ISBN 978-80-210-7914-4, str. 395
Právní postavení a druhy mimorozpočtových fondů v ČR – ročenka Voroněž - díl 5 - rusky - Правовой статус и виды внебюджетных фондов в ЧР- - Publičnyje finansy a nalogovoje prava – ježegodnik – vypusk 5 – Celevyje publičnyje fondy i nenalogovyje plateži v stranach Centrálnoj i vostočnostj Evropy – The Targeted public Fundus and non tax payments of the Central and eastern European – Voroněz Izdatelskij dom VGU 2015 - ISBN 978-5-9273-2216-9, str. Celkem 160
Je kontrola a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků totéž? Brno – MU 2016 - ISBN 978-80-210-8196-3 – Část V.Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti, SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MU řada teoretická svazek č. 549, eds.:Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans – str. 519
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.: The Process of Budgeting and Issues of Indebtedness in Czech Republic in Fiscal Rules – Limits on Governmental Deficitis and Debt – Proces rozpočtování a otázky fiskálních pravidel – in Omezení vládních deficitů a dluhů eds.Fred L.Morrison, International Academy of Comparative Law, Springer International Publishing AG Switzerland – 2016 - ISSN 2214-6881, 2214-689X- electronic, ISBN 978-3-319-41203-0, ISBN 978-3-319-41205, DOI.1007/978-3-319-41205-4, str.85-100, celkem str.353
Vývojové tendence v oblasti přímých daní v České republice in Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe – eds L.Etel, M. Poplawski, Termida 2 Polsko -Bialystok, ISBN 978-83-62813-88-9, celkem str.536, moje str.331-341

Odborné články
Postavení podniků ve společenské spotřebě obyvatelstva AUC Oeconomica 1/1985, s.83-94
Společenská spotřeba uhrazovaná z prostředků organizací - Plánované hospodářství 3/1986, s.51-55
Poplatková soustava - Bulletin čs.právníků, č. 3-4/1986, česky a rusky, s. 192-198
Poplatková soustava - Bulletin čs.právníků, č. 3-4/1986, ang. s.94 -100
K novým úpravám v oblasti poplatků - AUC Iuridica 1/1987 s.77-91

Hlavní nástroje financování opatření k ochraně životního prostředí - Správní právo 8/1988, s.492-498
Finanční nástroje k ochraně životního prostředí - AUC Iuridica 5/1989, s.31-42
Změny v právní úpravě některých příjmů rozpočtů národních výborů - Finance a úvěr 2/1990, s.111-113
Rozpočtová soustava v ČSFR - Zagreb 1991 s.93-97
Podnikání a poplatková soustava Daně a bilance č.7/1993, str,17-24,
Podnikání a poplatková soustava - Daně a bilance č.8/1993,s.13-19
Daň z příjmů placená obcemi a některými jinými právnickými osobami - Obchodní právo č.9/1993, s.10-19
Daň z příjmu fyzických osob , S 94, ročník 5, číslo 22, s. 4
Daň z příjmu právnických osob a její uplatnění pro obce , S 94, číslo 17 , s. 4
Poplatky v roce 1996, Právo a podnikání, č.7-10/1996, 11 s. I
Daň z příjmů fyzických osob a privátní lékaři Zdravotnictví a právo, 1/97,s.13-17
Stanovení daňové povinnosti za rok 1996 Zdravotnictví a právo, - 2/97, s.12-20
Lékař jako zaměstnavatel a plátce daně Zdravotnictví a právo, 3/97,s.18-20
Pronájem majetku z pohledu daně z příjmů Zdravotnictví a právo, - 4/97,s.12-13
Společné podnikání více osob Zdravotnictví a právo, 5/97, s.14-15
Neziskové právnické osoby působící ve zdravotnictví a daň z příjmů Zdravotnictví a právo, 6/97, s.13-15
Je z pohledu daňových zákonů výhodné poskytnout či přijmout dar? Zdravotnictví a právo, 7-8/97, s.29-31
Daňové souvislosti používání motorového vozidla Zdravotnictví a právo 9/97, s.15-18
Jsou výdaje na oblečení daňově uznatelnými výdaji? Zdravotnictví a právo, 10/97,s.14-17
K problematice některých dalších výdajů ovlivňujících daňovou povinnost poplatníka či plátce daně z příjmů Zdravotnictví a právo, 11/97,s.13-14
Některé změny ve zdanění příjmů, vyplývající ze změn daňových a některých dalších zákonů Zdravotnictví a právo, 12/97,s.8-10
Podnikatel a finanční úřad, Ekonomický a právní poradce podnikatele č.1-2/1997, s.150-152
Podnikatelé, studenti a daň z příjmů Ekonomický a právní poradce podnikatele č.6-7/1997, s.201-203
Správní poplatky Daně a právo v praxi č.21/1997, s.13-16
Místní poplatky Daně a právo v praxi, č.22/1997, s.20-23
Soudní poplatky Daně a právo v praxi, č.23/1997, s.23-26
Výherní hrací přístroje a poplatkové povinnosti Daně a právo v praxi, č.6/1998, s.2-4
Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 1997 a v roce 1998, Zdravotnictví a právo, č.3/1998, s.2-3
Škoda na majetku a daň z příjmů, Zdravotnictví a právo, č.4/1998, s.3-5
Co nového přinesl rok 1998 v daňovém zákonodárství? Zdravotnictví a právo,č.10/1998, s.17- 20
Daňové posouzení výdajů spojených s výkonem lékařské profese, Zdravotnictví a právo , č.11/1998, s.12-14
Daň z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 1998 a změny v této dani uplatnitelné v roce 1999 Zdravotnictví a právo,, č.2/1999, s.2-7,
Soudce a daně, Soudce č.1/1999,Orac s.r.o Praha 1999, s.14-15
Úroky z hypotečních úvěrů, Zdravotnictví a právo č.5/1999, Orac s.r.o.,Praha 1999, s. 23,
Recept jako účetní doklad, Zdravotnictví a právo č.10/1999, s.22-23, Orac s.r.o., Praha 1999
Automobil a některé platební povinnosti podnikatele Právo a podnikání č.12/1999, Orac s.r.o. Praha 1999, s.2-5
Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků očima zaměstnavatele a zaměstnance, Právo a zaměstnanost č.3-4/2000, Orac, s.r.o s.21-26
Zdanění příjmů fyzických osob za rok 1999 a v roce 2000, Soudce č.4/2000, Orac, s.r.o., s.11- 16
Darování a daňové povinnosti Zdravotnictví a právo, 9/2001, s.2 – 5
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2001 a v roce 2002, Zdravotnictví a právo č.2/2002, Orac, s.r.o.,s.2- 6
Úhrada části nákladů zaměstancům za používání mobilních telefonů – Daně a účetnictví pro každého č.2/2003, Poradce podnikatele, s.r.o. s.7-9
Platby za komunální odpad Daně a účetnictví pro každého č.2/2003, Poradce podnikatele, s.r.o. s.20-21
Daň z nemovitostí Obec a finance č.5/2003 s.22
Případné zavedení místních daní rozpoutává u nás diskusi , Moderní obec - č.12/2003 s.30-31
Daňová evidence a některé další změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 2004 , Zdravotnictví a právo č.2/2004, roč. 8, č. 3, s.12-16
Platební povinnosti poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí, Daně , roč. 12, č. 10-11 /2004, s.2-9
Současné trendy ve finančním právu in Obchodní právo, č.8/2004 Acta Economica Pragensia, VŠE Praha 2004 , s.82-92
Role Paktu stability a růstu v rozpočtovém hospodaření in Finanční právo v souvislostech potřeb národního státu a harmonizace práva EU - Olomouc 2005 - Mezinárodní a srovnávací revue, č.14/2005, s.17-25
Daně z příjmů v roce 2004 a v roce 2005 - Zdravotnictví a právo č.2/2005, s.2-7
Zaměstnanecké výhody a jejich daňové souvislosti Zdravotnictví a právo č.12/2005, s.18-21
Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 2006. Zdravotnictví a právo č.2/2007, s.23-28
Reforma veřejných financí v České republice- Wydzial Prawa Uniwersystetu w Bialymstoku – PLR - ang. - 2009, s.53-62 (spolu s M. Karfíkovou a R.Boháčem)
Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí in O veřejné správě – AUC Juridica 1/ 2010, s.235-242
Real Estate Tax in the Czech Republic - Vilnius, Lithuania–- Social Sciences Studies, 2010, No. 2(6) , s.85-91
Tax system as an instrument of solving the financial crisis in Education and Science without borders, MK ČR E 19362, N° 3 (1/2011), s. 54 – 58

Daňová soustava České repuliky - časopis Pravovedenije č. 4/2010, s.22-34 (spolu s P. Novotným a, P. Vondráčkovou)
Právní regulace finačního trhu v České republice – časopis Pravovedenije č. 4/2010 s.35-40 (spolu s M. Kohajdou)
Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva, Soudce 5-6/2011, s.37-38
Институты бюджетного права в законодательстве России и Чешской Республики (бюджетная ответственность и регулирование задолженности государства ) - Moskva Sovremennoje pravo č.7/2012 s. 172 (spolu s E. Černikovou)
Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků, Všehrd 2014 http://casopis.vsehrd.cz/2014/03/danove-povinnosti-verejne-prospesnych-poplatniku/
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.: Rozpočtový proces a problematiky zadlužení v v České republice – The proces of budgeting and issues of indebetendness in the Czech rebuplic – ang. - The Lawyer Quarterly č.2/2014 , s. 119-131, celkem 168 str. –ISSN1805-8396 print, 1805-840X online
Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků, Všehrd 2014 ISSN: 1801-3678 (online) / ISSN: 1210-5740 (print) - http://casopis.vsehrd.cz/2014/03/danove-povinnosti-verejne-prospesnych-poplatniku/
Cizinci, národnostní menšiny a rozpočtové souvislosti AUC 1/2013 – ISSN 0323-0619 – str,21-28, celkem str. 310 - ed.Kuklík J, Petráš R., Praha 2014
Daň z nabytí nemovitých věcí –AUC 3 -2013, ISSN 0323-0619 , s.59-66, celkem 150 str.
Daňové novinky 2015 pro všechny dostupné z http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danove-novinky-2015-pro-vsechny
Osvobození od daně z příjmů a oznamovací povinnost - Daně a finance –2015 - Supplementum č.1 – celkem 40 str. -moje str.15-17 - ISSN 1801-6006
Marková H., Buyankina A. : (Princip veřejnosti rozpočtového procesu v Ruské federaci a státních rozpočtů v České republice) Принцип публичности (гласности) бюджетного процесса в Российской Федерации и государственных бюджетов в Чешской Республике , Soremenoje pravo, ISSN 1991-6027, č.5/2016, celkem str.148 moje část str. 115-119
Dotace a obce, Přehled daňového a poplatkového práva, č.2/2016 , str. 4-6,ISSN 2464-5915, celkem str.47

Příspěvky ve sbornících
Nové tendece v rozvoji finančního práva, Svištov -Bulharsko,1988, s.92-98
Finanční zdroje místních společenství a Evropská charta místní samosprávy v podmínkách ČR - in Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě - Brno - MU Brno 2005 – CD
Vlastní nebo sdílené daně obcím? in Dny veřejného práva 2007, MU Brno 2007 s.503-511

Víno a finanční právo - in Pocta Doc.JUDr. Jaroslavu Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám - 2007 - PF UK – 293s.- s.85-92
Rozpočtové určení daní a ústavní pořádek in Klíma K., Jirásek J.(eds) Pocta Jánu Grónskému, Plzeň , Aleš Čeněk 2008, s.556-561
Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu in Černá S.(eds) Pocta Stanislavu Plívovi k 75.narozeninám , Praha Aspi Wolters Kluwer 2008 , 372 s.- s.220-227
Zásady nejen rozpočtové, MU Brno 2008 in Dny práva 2008, Tribun s.r.o , s.205-211
Rozpočtové výdaje, jejjich povaha a charakteristika - Dny práva 2009, MU Brno 2009 s. 691-700
Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva – In Pocta Sentě Radvanové k 80.narozeninám Praha ASPI 2009 Wolters Kluwer 2009, 632 s. -s.303-311
Daně a cestovní ruch, in Pocta Milanu Bakešovi k 70.narozeninám, in Pocta Milanu Bakešovi k 70.narozeninám, Leges 2009, 455 s.s.233-240
Postavení rozpočtového práva v systému finančního práva - in Pocta profesorovi Slovinskému , Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta 2009, 287 s. -s.63-68
Rozpočtová odpovědnost – MU Brno - Dny práva 2010 s.691-700
Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů? Dny práva 2011 - Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická), Brno 2012 s.245-255
Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního, Dny práva 2012, MU Brno 2013 s. 2072-2076
Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize - Bratislava 2013 –Bratislavské právnické fórum 2013 - s. 134-138 
Aktuální problémy finančního práva v podnikatelském prostředí ČR a EU - - in Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU, 2.díl - Troas s.r.o , 2014 , ISBN 978-80-905687-4-7, 344 s – str.188-194
Marková, Karfíková: Principy tvorby finančního práva a legální definice, Bratislava UK – in sborník z konference - Bratislavské právnické fórum 2015 - in Dopad nepresností legálnych definícií a zákonnej úpravy na vymožiteľnosť právaEditors Daniela Čičkánová, Ivana Hapčová, Vladislav Mičátek, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law 2015 http://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/5th%20session.pdf ISBN 978-80-7160-411-2, EAN 9788071604112 – celkem 1525 str - naše str. 492-498
Finanční leasing a jeho odraz v daňovém právu Financial leasing and its reflection in tax law in Pocta prof. K. Růžičkovi k 70.narozeninám – ed. Bohumil Poláček – Wolters Kluwer - 2016 – ISBN 978-80-7478-976-2, stran celkem 458, moje část str.267-270

Recenze a anotace
Hájková E.: Mládež, práce a společnost - Pedagogika 4/1982 s.475-476
Landorová A.: Úvod do studia financí a úvěru - Finance a úvěr 8/1982 s.574-575
Hájková E.: Žena a ekonomika - Pedagogika 6/1983 s.739-740
Rumjancev A.M.: Ekonomický vývoj provobytného výrobního způsobu - Politická ekonomie 6/1983
Bakeš M. : Daňové a poplatkové předpisy, Finance a úvěr 2/1985
Chorváth J.: Základy rozpočtového práva, Finance a úvěr 3/1985 
Bakeš a kol.: Peněžní a úvěrové služby, Finance a úvěr 6/1987
Jelčič B.: Finanční věda a finanční právo - Finace a úvěr 10/1990
Dědič J., Švarc Z.: Učebnice práva pro ekonomy, Prospektrum 1994, Politická ekonomie č.1/1996, s.138-142.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Karfíková M., Bakeš M., Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P., Vybíral R.Teorie finančního práva a finanční vědy2018kniha978-80-7552-935-0
Marková H.Dotační právo - mělo by existovat?2018článek v časopise0323-0619
Marková H.Zdaňování příjmů souvisejících s licencí2018část knihy978-80-87956-79-3
Marková H.Municipalities and the Solution of Expenditure in the Public Interest and Indebtedness2018část knihy978-83-65696-08-3
Marková H.Daňové zákony 2017 : Úplná znění platná k 1.7. 20172017kniha978-80-271-0493-2
Marková H.Daňové zákony 2017 : Úplná znění platná k 1.1. 20172017kniha978-80-271-0451-2
Marková H.The application of the principle of publicity of public budgets in the Czech Republic2017část knihy978-5-7749-1242-1
Marková H.Rozpočtové určení jako prvek konstrukce daní a poplatků2017část knihy978-80-210-8553-4
Marková H.Finanční aspekty tvorby a distribuce českého filmu2017část knihy978-80-245-2232-6
Marková H.Daňová optimalizace či daňový únik2017část knihy978-80-8152-584-1
Karfíková M., Sejkora T., Marková H., Radvan M.Následky porušení povinností ve finančním právu a zásada ne bis in idem2017část knihy978-80-7502-250-9
Marková H.Finanční leasing a jeho odraz v daňovém právu2016část knihy978-80-7478-976-2
Marková H., Novotný P.Významné změny zákona o daních z příjmů2016část knihy978-80-271-0022-4
Marková H.Daňové zákony 2016 : Úplná znění platná k 1.1. 20162016kniha978-80-271-0022-4
Marková H., Buyankina A.Princip publičnosti (glasnosti) bjudžetnogo processa v Rossijskoj Federacii i gosudarstvennych bjudžetov v Češskoj Respublike2016článek v časopise1991-6027
Marková H.The Czech Republic Direct Taxes Development Tendencies2016část knihy978-83-62813-88-9
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The Process of Budgeting and Issues of Indebtendness in the Czech Republic2016část knihy978-3-319-41203-0
Marková H.Je kontrola a přezkoumání finančního hospodaření ÚSC totéž?2016část knihy978-80-210-8196-3
Marková H.Dotace a obce2016článek v časopise2464-5915
Marková H.Právo veřejných výdajů v systému práva2016článek v časopise1801-6006
Marková H.Tax avoidance and tax optimization in the Czech Republic2016část knihy978-5-9273-2334-0
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20152015kniha978-80-247-5507-6
Marková H.Place of budgetary law in legal system2015část knihy978-80-210-7826-0
Marková H.Dotace, municipality a zneužití práva2015část knihy978-80-210-7914-4
Karfíková M., Marková H.Principy tvorby finančního práva a legální definice2015část knihy978-80-7160-411-2
Marková H.Daňové novinky 2015 pro všechny2015článek v časopise2336-4114
Marková H.Osvobození od daně z příjmů a oznamovací povinnost2015článek v časopise1801-6006
Marková H.Pravovoj status i vidy vnebjudžetnych fondov v Češskoj Respublike2015část knihy978-5-9273-2216-9
Marková H.Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému2014část knihy978-80-210-6816-2
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The process of budgeting and issues of indebtedness in the Czech Republic2014článek v časopise1805-8396
Marková H.Daň z nabytí nemovitých věcí2014článek v časopise0323-0619
Marková H.Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků2014článek v časopise1801-3678
Marková H., Grmelová N.Institutional Framework of Combating Money Laundering in the European Union2014část knihy978-1-57823-344-1
Marková H.Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního2013část knihy978-80-210-6319-8
Marková H.Субъекты применения налогового права в условиях ЧР2013část knihy978-5-7779-1628-0
Marková H.Применение бюджетных принципов и фискальная ответственность2013část knihy978-83-62813-33-9
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Finanční právo2012kniha978-80-7400-440-7
Marková H.Bjudžetnye sootnošenija sobstvennosti na imuščestvo municipalnych obrazovanij2012část knihy978-5-9273-1904-6
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20122012kniha978-80-247-4254-0
Marková H.Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace2012část knihy978-80-263-0302-2
Marková H.Fiskální rozhodování územních samospráv2012část knihy978-963-9819-87-0
Marková H., Zajíčková M.Budgetary legal consequences of breaching the terms of investment incentives2011část knihy978-1-57823-272-7
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1. 20112011kniha978-80-247-3800-0
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1. 4. 20112011kniha978-80-247-3944-1
Marková H.Tax system as an instrument of solving the financial crisis2011článek v časopise1804-2473
Marková H.Budgetary reforms in the European framework2011část knihy978-5-9273-1849-0
Marková H.Finanční právo v evropské perspektivě2011část knihy978-80-8082-461-7
Marková H.Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva2011článek v časopise1211-5347
Marková H., Rezková J.Nalogovaja sistema Češskoj Respubliki posle prisojedinenija k Jevropskomu Sojuzu2010část knihy978-80-87146-26-2
Marková H.Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí2010článek v časopise0323-0619
Marková H.Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize2010část knihy978-80-87212-57-8
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1. 1. 20102010kniha978-80-247-3206-0
Marková H.Daňový systém České republiky po vstupu do EU2010část knihy978-80-87146-26-2
Marková H., Karfíková M.Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize2010část knihy978-83-89620-85-9
Marková H.Real estate tax in the Czech Republic2010článek v časopise2029-2236
Marková H.Rozpočtová odpovědnost2010část knihy978-80-210-5305-2
Marková H.Územní samosprávné celky, jejich majetková a finanční samostatnost2010část knihy978-5-9273-1697-7
Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Nalogovaja sistema Češskoj Respubliki2010článek v časopise0131-8039
Marková H., Kohajda M.Pravovoje regulirovanije finansovogo rynka v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Marková H.Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty2010část knihy978-80-244-2663-1
Marková H.Samoprezentacija juridičeskogo fakulteta Karlova Universiteta v Prage2010článek v časopise0131-8039
Marková H.Územní samosprávné celky a jejich majetková a finanční samostatnost2010článek v časopise0323-0619
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Marková H. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Marková H., Ossendorfová H.Vilém Funk2009část knihy978-80-7201-750-8
Boháč R., Karfíková M., Marková H.The Reform of Public Finance in the Czech Republic2009část knihy0-000-00000-0
Marková H.Daně a cestovní ruch2009část knihy978-80-87212-23-3
Marková H.Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva2009část knihy978-80-7357-432-1
Balko L., Babčák V., Bakeš M., Marková H., Králik J., Tomášek M.Finančné právo2009kniha978-80-89447-02-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20092009kniha978-80-247-2803-2
Marková H.5.7 Daň z nemovitostí2009část knihy978-80-246-1662-9
Marková H.Rozpočtové výdaje a informace veřejnosti2009část knihy978-80-7043-814-5
Marková H.Fondy a jejich postavení2009část knihy978-83-7363-792-4
Marková H.Postavení rozpočtového práva v systému finančního práva2009část knihy978-80-7160-285-9
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2008kniha978-80-245-1406-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20082008kniha978-80-247-2385-3
Marková H.Rozpočtové určení daní a ústavní pořádek. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Marková H.Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi. 2008část knihy978-80-246-1604-9
Marková H.Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Marková H.Víno a finanční právo2007část knihy978-80-85889-85-7
Marková H.Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 20062007článek v časopise1211-6432
Marková H.Ochrana životního prostředí v daňových zákonech a její dopady na podnikání2007část knihy978-80-7248-435-5
Marková H.Vlastní nebo sdílené daně obcím?2007část knihy978-80-210-4430-2
Marková H.Nekotoryje juridičeskije problemy finansiovanija vuzov2007část knihy978-83-7363-633-0
Marková H.Příspěvky a dotace ve finančním hospodaření municipalit2007část knihy978-80-8054-410-2
Marková H.Financování vědy a výzkumu - perspektivy vývoje v dané oblasti2006část knihy80-969495-0-0
Marková H.Položenije gosudarstvennych fondov v bjudžetnom prave2006část knihy985-417-835-8
Marková H.Rozpočtové zásady a jejich místo při sestavování rozpočtu2005část knihy80-8057-625-4
Marková H.Public Aid and Subventions in the Budgetary System of the Czech Republic2005část knihy80-7097-604-7
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Marková H.Zaměstnanecké výhody a jejich daňové souvislosti2005článek v časopise1211-6432
Marková H.Veřejná podpora a dotace v rozpočtovém systému ČR2005část knihy80-7097-604-7
Marková H.Finanční zdroje místních společenství a Evropská charta místní samosprávy v podmínkách ČR - anglické shrnutí příspěvku2005část knihy80-210-3677-X
Marková H.Role Paktu stability a růstu v rozpočtovém hospodaření2005článek v časopise1213-8770
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob za rok 2004 a v roce 20052005článek v časopise1211-6432
Marková H.Zaměstnanecké výhody a jejich daňové souvislosti2005článek v časopise1211-6432
Marková H.Objekt, předmět a pramen daně2005část knihy83-227-2367-9
Karfíková M., Marková H.Správa daní a poplatků2005část knihy80-7179-250-9
Marková H.Rozpočtové zásady a jejich místo při sestavování rozpočtu2005část knihy80-8057-625-4
Marková H.Finanční právo a jeho výuka při studiu ekonomie2005část knihy80-248-0939-7
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20052005kniha80-247-1045-5
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.10.20052005kniha80-247-1453-1
Marková H.České zákony - Daňové právo2005kniha80-7179-392-2
Marková H.České zákony - Finanční právo2005kniha80-7179-393-0
Marková H.České zákony - Daňové právo2005kniha80-7179-322-1
Marková H.Daňové právo : komentáře2005kniha80-7179-417-1
Marková H.Daňová evidence a některé další změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 20042004článek v časopise1211-6432
Marková H.Platební povinnosti poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí2004článek v časopise1211-8103
Marková H.Daň z nemovitostí2004část knihy80-86199-64-9
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20042004kniha80-247-07161-6
Marková H.Daňové zákony - úplná znění latná k 1.5.20042004kniha80-247-0992-9
Marková H.Daňové právo : komentáře. Doplněk č. 122004kniha80-7179-866-5
Marková H.Daňové právo : komentáře. Doplněk č. 132004kniha80-7179-867-3
Marková H., Ježek .., Váňa ..Zadlužení obcí na neregulovaném trhu v České republice2004kniha
Marková H.České zákony - Daňové právo2004kniha
Marková H.České zákony - Finanční právo2004kniha80-7179-649-2
Marková H.Kapitola VII. Obecná problematika rozpočtového práva2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola VIII. Rozpočtový proces2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XII. Poplatky2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XVI. Ostatní rozpočtové příjmy2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XVII. Úvěr v českém právu2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Označování daňových povinností2003část knihy80-7179-820-7
Marková H.Případné zavedení místních daní rozpoutá u nás diskuzi2003článek v časopise1211-0507
Marková H.Úhrada části nákladů zaměstnancům za používání mobilních telefonů2003článek v časopise1213-0605
Marková H.Platby za komunální odpad2003článek v časopise1213-0605
Marková H.Daň z nemovitostí2003článek v časopise1211-4189
Marková H.Daňové zákony : úplná znění platná v roce 20032003kniha80-247-0483-8
Marková H.Daňové zákony : úplná znění platná k 1.10.20032003kniha80-247-0727-6
Marková H.Doplněk č. 202003část knihy80-7179-821-5
Marková H.Doplněk č. 112003část knihy80-7179-752-9
Marková H.Doplněk č. 212003část knihy80-7179-822-3
Marková H.K některým výkladovým problémům při vymezování subjektů daňověprávních a celněprávních vztahů2003část knihy80-86395-65-0
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob za rok 2001 a v roce 20022002článek v časopise1211-6432
Marková H.Úloha mimorozpočtových fondů při zajištění funkcí státu2002část knihy80-246-0491-4
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná v roce 20022002část knihy80-247-0140-5
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.České zákony - Finanční právo2001kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové zákony 20012001kniha80-247-0017-4
Marková H.Daňové zákony-úplná znění platná k 1.9.20012001kniha80-247-0140-5
Marková H.České zákony - Daňové právo2001kniha80-7179-260-8
Marková H.Daňové právo - komentáře2001kniha80-7179-555-0
Koldinská K., Marková H.Sociální pomoc a právo2001kniha80-86199-38-X
Marková H.Rozpočtové právo2001kniha80-7179-633-6
Marková H.Darování a daňové povinnosti2001článek v časopise1211-6432
Marková H.Daňové zákony k 1.1.2001 : úplná znění platná v roce 20012001kniha80-247-0017-4
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-7169-908-X
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-7169-939-X
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-247-9014-9
Marková H.České zákony-Daňové právo2000kniha80-7179-260-8
Marková H.České zákony - Finanční právo2000kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové právo - komentáře2000část knihy80-7179-263-2
Marková H.Finance obcí, měst a krajů2000kniha80-86199-23-1
Marková H.Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků očima zaměstnavatele a zaměstnance2000článek v časopise1211-1139
Marková H.Zdanění příjmů fyzických osob za rok 1999 a v roce 20002000článek v časopise1211-5347
Bakeš M., Marková H., Tuláček J.Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů2000část knihy80-7201-225-8
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 1998 a změny v této dani uplatnitelné v roce 19991999článek v časopise1211-6432
Marková H.Soudce a daně1999článek v časopise1211-5347
Marková H.Úroky z hypotečních úvěrů1999článek v časopise1211-6432
Marková H.Recept jako účetní doklad1999článek v časopise1211-6432
Marková H.Automobil a některé platební povinosti podnikatele1999článek v časopise1211-1120
Marková H.Obecná problematika rozpočtového práva.Kap.VII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Rozpočtový proces.Kap.VIII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Poplatky.Kap.XII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Ostatní rozpočtové příjmy.Kap.XVI1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Úvěr.Kap.XVII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Daňové zákony 19991999část knihy80-7169-435-5
Marková H.České zákony - Daňové právo1999kniha80-7179-260-8
Marková H.České zákony - Finanční právo1999kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové právo - komentáře1999kniha80-7179-263-2
Bakeš M., Marková H.Daň z přidané hodnoty1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně z příjmů. Majetkové daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Měna. Silniční daň1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998kniha80-7179-192-X
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998část knihy80-7179-096-6
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a dodatků1998část knihy80-7179-096-6
Marková H.Co nového přinesl rok 1998 v daňovém zákonodárství?1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Daně 981998kniha80-7179-065-6
Marková H.Daňové posouzení výdajů spojených s výkonem lékařské praxe1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.71998kniha80-7119-159-8
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.91998kniha80-7119-159-8
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.81998část knihy80-7119-159-8
Marková H.Finanční právo1998část knihy80-7175-070-0
Marková H.Finanční právo - doplněk č.91998kniha80-7179-124-5
Marková H.Finanční právo - doplněk č.81998kniha80-7179-124-5
Marková H.Finanční právo - doplněk č.71998kniha80-7179-124-5
Marková H.Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 1997 a v roce 19981998článek v časopise1211-6432
Marková H.Výherní hrací přístroje a poplatkové povinnosti1998článek v časopise1211-7293
Marková H.Škoda na majetku a daň z příjmů1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Je z pohledu daňových zákonů výhodné poskytnout či přijmout dar?1997článek v časopise1211-6432
Marková H.§66,§123,§1781997část knihy
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob a privátní lékaři1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Daně z příjmů1997kniha80-7179-131-8
Marková H.Daňové souvislosti používání motorového vozidla1997článek v časopise1211-6432
Marková H.[název neuveden]1997část knihy
Marková H.Jsou výdaje na oblečení daňově uznatelnými výdaji?1997článek v časopise1211-6432
Marková H.K problematice některých dalších výdajů ovlivňujících daňovou povinnost poplatníka či plátce daně z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Lékař jako zaměstnavatel a plátce daně1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Místní daně - ano či ne?1997část knihy
Marková H.Místní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Neziskové právnické osoby působící ve zdravotnictví a daň z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Některé změny ve zdanění příjmů, vyplývající ze změn daňových a některých dalších zákonů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Odpověď na dotaz k dani z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Podnikatel a finanční úřad1997článek v časopise1211-4243
Marková H.Podnikatelé, studenti a daň z příjmů1997článek v časopise1211-4243
Marková H.Pronájem majetku z pohledu daně z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Soudní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Společné podnikání více osob1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Správa daní a poplatků1997kniha80-7179-131-8
Marková H.Správní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Stanovení daňové povinnosti za rok 19961997článek v časopise1211-6432
Marková H.Úvod1997část knihy
Marková H.Úvod do studia veřejného práva1997kniha80-7079-440-2
Bakeš M., Marková H.Zákon o dani z příjmů1996část knihy
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a poplatků1996část knihy
Kopecký M., Marková H., Plíva S.[název neuveden]1996část knihy
Marková H.Daně 961996kniha80-7179-066-4
Marková H.Daňové a finanční právo II1996kniha80-7179-061-3
Marková H.Ekonom se bez znalosti práva neobejde1996článek v časopise0032-3233
Marková H.Předmluva1996část knihy
Marková H.Poplatky v roce 1996 (1)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Poplatky v roce 1996 (2)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Poplatky v roce 1996 (3)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Právní úprava daní 19961996kniha80-85858-27-4
Bakeš M., Marková H.Finančněprávní vztahy1995část knihy
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů - komentář1995kniha80-7179-048-6
Marková H.Daňové právo1995část knihy
Marková H.Daňové právo - díl II.1995část knihy
Marková H.Obecná problematika rozpočtového práva1995část knihy
Marková H.Ostatní rozpočtové příjmy1995část knihy
Marková H.Poplatky1995část knihy
Marková H.Rozpočtový proces1995část knihy
Marková H.Úvod1995část knihy
Němeček E., Karfíková M., Borovička M., Marková H., Kotáb P., Aleš J.Úvod do studia českého finančního práva. II. Zvláštní část1995kniha80-85305-30-5
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111