prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra finančního práva a finanční vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 532

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 306 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Konzultační hodiny všech členů katedry finančního práva a finanční vědy budou ve zkouškovém období dle dohody.

Ústav právních dějin

Email:

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí 10 - 12 hodin, dále dle dohody


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

rozpočtové právo
daňové právo
financování územních samosprávných celků

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta Obor rok ukončení studia
Univerzita Karlova v Praze Právnická Právo 1973

 

Vědeckopedagogický titul

Titul Obor Instituce rok udělení titulu název kvalifikační práce
Prof. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 2012  
Doc. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 1997 Právní úprava rozpočtové soustavy České republiky se zaměřením na na finanční hospodaření v České republice

 

Akademické kvalifikace

Titul Obor Instituce rok udělení titulu Název kvalifikační práce
JUDr. Finanční právo Univerzita Karlova v Praze 1974 Právní povaha a funkce místních poplatků a jejich správa národními výbory
CSc. Politická ekonomie Univerzita Karlova v Praze 1986 Vybrané aspekty financování společenské spotřeby obyvatelstva

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r. / dosud Instituce Funkční místo Výše úvazku
1973/1976 Univerzita Karlova v Praze Asistent 1
1976/1984 Univerzita Karlova v Praze Odborný asistent 1
1984/1997 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Odborný asistent 1
1993/1997 Vysoká škola ekonomická v Praze Odborný asistent 0,5
1997/2012 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Docent 1
1997/2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Docent 0,5
2012/dosud Univerzita Karlova, Právnická fakulta Profesor 1
2012/dosud Vysoká škola ekonomická v Praze Profesor 0,5

 

Pedagogická činnost

 Předmět (+ specializace v rámci předmětu)  Garant / vyučující Instituce
 Finanční právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Finanční hospodaření samosprávných územních celků Garant, vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Základy veřejného práva  Vyučující  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Rozpočtové právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Právo cenných papírů  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Právo kapitálového trhu  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok / roky Název úkolu Specifikace úkolu (číslo atp.) Udělující instituce Postavení
1999-2014 Reforma čs právního řádu se zřetelem k právu EU – ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci VZ 112200004 MSMT řešitel
2004 Právní a finanční aspekty rozpočtového hospodaření Grant 543/2004 ATFP GAUK garant
2005-2011 Kvantitativní a kvalitativní změny právního řádu ČR na prahu 3.tisíciletí – perspektivy, východiska, kořeny VZ 0021620804 MSMT řešitel
2011 Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 -2015 SVV 262 410/2011 UK řešitel
2011-2015 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace P06 UK řešitel
2012 Finančněprávní nástroje boje s dluhovou krizí SVV 264 407/2012 UK řešitel
2012-2015 Národní a kulturní identity (NAKI) - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj DF 12P010VV013 Ministerstvo kultury ČR řešitel
2013 Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie SVV 266 407/2013 UK řešitel
2014 Tendence vývoje právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou SVV 260 006/2014 UK řešitel
2016 – 2022 Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres – Q02 UK Praha řešitel
2017 – 2022 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice NAKI 2 – DG 18P020VV64 Ministerstvo kultury ČR řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok Instituce Stát Délka pobytu Druh pobytu
2008 Sibiřská federální univerzita v Krasnojarsku Ruská federace - Rusko týden studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r. / dosud Název Instituce / stát Postavení (předseda / člen)
1995 -2001 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2001-2006 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
místopředseda
2006 -2010 Proděkanka pro rozvoj fakulty Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2010-2014 Proděkanka pro celoživotní vzdělávání Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2006-2014 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2014/2017 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
předseda
2006/2014 Komise pro koncepci studia Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2006/dosud Vědecká rada Univerzita Karlova
Právnická fakulta

člen

2014/dosud Vědecká rada Západočeská univerzita
Plzeň

člen

2015/dosud Vědecká rada Masarykova univerzita
Brno

člen

2017/dosud Vědecká rada Policejní akademie ČR – Fakulta bezpečnostního managementu - Praha člen

 

Účast na konferencích

Název konference Místo / stát konání  Rok konání Název přednášky / referátu
 Historie současný stav a perspektivy univerzit  Praha  2008  Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi
 Dny práva  Brno  2008  Zásady nejen rozpočtové
 Nové jevy v právu na počátku 21.století  Praha  2008  Daň z nemovitostí
 Glowne wyzwania i problemy systemu finansow publicnych  Polsko Lublin  2008  Fondy a jejich postavení (Funds and their position)
 Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie  Bratislava Slovensko  2008  Daňové rezidentství a volný pohyb pracovních sil
 The Basic Problems of Public Finance in the 21st Century in Europe  Paříž Francie  2008  Reforma veřejných financí v České republice (The Reform of Public Finance in the Czech Republic)
Dny práva   Brno  2009  Rozpočtové výdaje, jejich charakteristika a povaha
 Public Finance and Financial Law in a context of financial crises in the Eastern and Central Europe  Lvov Ukrajina  2009  Tax system as an instrument of solving the financial crisis (Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize)
 Veřejné finance v prostředí hospodářské krize  Olomouc  2010  Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty
 Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století  Petrohrad Rusko  2010  Právo na samosprávu a princip zákonnosti místních daní a poplatků
 Právo v europskej perspektive  Trnava Slovensko  2010  Finanční právo v evropské perspektivě
 Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010  Praha  2010  Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2010  Rozpočtová odpovědnost
 Právní prostor  Seč Ústupky  2011  Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva
 Dny práva  Brno  2011  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů
 Karel Engliš-státník,vědec,pedagog  Brno  2011  Rozpočtová reforma a Karel Engliš
 Způsoby a limity právní regulace v podmínkách globalizace  Petrohrad Rusko  2011  Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace
 Public finances – Administrative autonomies  Gyor Maďarsko  2011  Fiskální rozhodování územních samospráv (Fiscal Decision-making of Self-governing Regional Authorities)
 Institucionální a normativní změny práva v evropském a globálním kontextu  Praha  2012  Rozpočtové problémy současné Evropy a ČR
 Roční a víceleté plánování veřejných financí v zemích střední a východní Evropy  Bialystok Polsko  2012  Uplatňování rozpočtových zásad a fiskální odpovědnost ( Applying of the budgetary principles and fiscal responsibility)
 Dny práva  Brno  2012  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 Проблемы налогового правоприменения в странах Центральной и Восточной Европы  Omsk Rusko  2012  Subjekty aplikace daňového práva v podmínkách ČR
 Ulohy statu a prava pri rieseni sucasnej hospodarskej krizy  Bratislava  2012  Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2013  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 Nástroje právní regulace  Moskva Rusko  2013 Rozpočtový dohled 
 Právní prostor  Seč Ústupky  2013  Daně a nový občanský zákoník
Aktuální problémy podnikatelského prostřední ČR a EU Praha VŠE 2013 Aktuální problémy finančního práva v podnikatelském prostředí ČR a EU
Bratislavské právnické fórum Bratislava UK 2013 Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
Finance publiczne i prawo finansove – realia i perspektivy zmian Bialystok 2013 Inovační nástroje a rozpočtové výdaje EU
Systém finančního práva Mikulov 2014 Místo rozpočtového práva v systému práva
Dny práva - sekce Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti Brno MU 2014 Dotace, municipality a zneužití práva
The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest Vilnius 2017 Obce a řešení výdajů ve veřejném zájmu
 Dny slovenského a českého daňového práva  Košice  2017  Daňová optimalizace či daňový únik
 Dny práva - sekce Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí  Brno MU 2017    Veřejné rozpočty a jejich

Organizace konferencí

Název akce Místo / Stát konání Rok konání
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 Praha 2010

 

Ocenění

Název ocenění Instituce Rok udělení
Stříbrná medaile PF UK
 
Univerzita Karlova Právnická fakulta 2010
Cena Český bestseller za rok 2009 v kategorii odborná literatura
Cena za mezinárodní spolupráci v rámci
Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries
SČNK a Nakladatelství Grada Publishing a.s.
Univerzita Bialystok - Polsko
2010 2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň znalosti
Ruština aktivně
Němčina pasivně
Angličtina pasivně

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Karfíková M., Bakeš M., Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P., Vybíral R.Teorie finančního práva a finanční vědy2018kniha978-80-7552-935-0
Marková H.Dotační právo - mělo by existovat?2018článek v časopise0323-0619
Marková H.Zdaňování příjmů souvisejících s licencí2018část knihy978-80-87956-79-3
Marková H.Municipalities and the Solution of Expenditure in the Public Interest and Indebtedness2018část knihy978-83-65696-08-3
Marková H.Daňové zákony 2018 : úplná znění platná k 1.1.20182018kniha978-80-271-0766-7
Marková H.Veřejné rozpočty a jejich stabilita2018část knihy978-80-210-8974-7
Marková H.Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva2018část knihy978-80-7380-735-1
Marková H.Integrace menšin z pohledu finančních výdajů státu2018článek v časopise1801-6006
Marková H., Ponomarej A., Černikova E.Problemy udovletvorenija obščesvtvennych (publičnych) potrebnostej v rosijskoj i češskoj finansovo-pravovoj teorii2018článek v časopise1991-6027
Marková H.Rozpočtové určení daní a jeho povaha2018článek v časopise2533-736X
Marková H.Daňové a poplatkové souvislosti stavebního práva2018část knihy978-80-87975-85-5
Marková H.Daňové zákony 2017 : Úplná znění platná k 1.7. 20172017kniha978-80-271-0493-2
Marková H.Daňové zákony 2017 : Úplná znění platná k 1.1. 20172017kniha978-80-271-0451-2
Marková H.The application of the principle of publicity of public budgets in the Czech Republic2017část knihy978-5-7749-1242-1
Marková H.Rozpočtové určení jako prvek konstrukce daní a poplatků2017část knihy978-80-210-8553-4
Marková H.Finanční aspekty tvorby a distribuce českého filmu2017část knihy978-80-245-2232-6
Marková H.Daňová optimalizace či daňový únik2017část knihy978-80-8152-584-1
Karfíková M., Sejkora T., Marková H., Radvan M.Následky porušení povinností ve finančním právu a zásada ne bis in idem2017část knihy978-80-7502-250-9
Marková H.Finanční leasing a jeho odraz v daňovém právu2016část knihy978-80-7478-976-2
Marková H., Novotný P.Významné změny zákona o daních z příjmů2016část knihy978-80-271-0022-4
Marková H.Daňové zákony 2016 : Úplná znění platná k 1.1. 20162016kniha978-80-271-0022-4
Marková H., Buyankina A.Princip publičnosti (glasnosti) bjudžetnogo processa v Rossijskoj Federacii i gosudarstvennych bjudžetov v Češskoj Respublike2016článek v časopise1991-6027
Marková H.The Czech Republic Direct Taxes Development Tendencies2016část knihy978-83-62813-88-9
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The Process of Budgeting and Issues of Indebtendness in the Czech Republic2016část knihy978-3-319-41203-0
Marková H.Je kontrola a přezkoumání finančního hospodaření ÚSC totéž?2016část knihy978-80-210-8196-3
Marková H.Dotace a obce2016článek v časopise2464-5915
Marková H.Právo veřejných výdajů v systému práva2016článek v časopise1801-6006
Marková H.Tax avoidance and tax optimization in the Czech Republic2016část knihy978-5-9273-2334-0
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20152015kniha978-80-247-5507-6
Marková H.Place of budgetary law in legal system2015část knihy978-80-210-7826-0
Marková H.Dotace, municipality a zneužití práva2015část knihy978-80-210-7914-4
Karfíková M., Marková H.Principy tvorby finančního práva a legální definice2015část knihy978-80-7160-411-2
Marková H.Daňové novinky 2015 pro všechny2015článek v časopise2336-4114
Marková H.Osvobození od daně z příjmů a oznamovací povinnost2015článek v časopise1801-6006
Marková H.Pravovoj status i vidy vnebjudžetnych fondov v Češskoj Respublike2015část knihy978-5-9273-2216-9
Marková H.Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému2014část knihy978-80-210-6816-2
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The process of budgeting and issues of indebtedness in the Czech Republic2014článek v časopise1805-8396
Marková H.Daň z nabytí nemovitých věcí2014článek v časopise0323-0619
Marková H.Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků2014článek v časopise1801-3678
Marková H.Cizinci, národnostní menšiny a rozpočtové souvislosti2014článek v časopise0323-0619
Marková H., Grmelová N.Institutional Framework of Combating Money Laundering in the European Union2014část knihy978-1-57823-344-1
Marková H., Novotný P.Daňové zákony 20142014kniha978-80-247-5171-9
Marková H., Novotný P.Daňové zákony 20142014kniha978-80-247-5171-9
Marková H.Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního2013část knihy978-80-210-6319-8
Marková H.Субъекты применения налогового права в условиях ЧР2013část knihy978-5-7779-1628-0
Marková H.Применение бюджетных принципов и фискальная ответственность2013část knihy978-83-62813-33-9
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Finanční právo2012kniha978-80-7400-440-7
Marková H.Bjudžetnye sootnošenija sobstvennosti na imuščestvo municipalnych obrazovanij2012část knihy978-5-9273-1904-6
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20122012kniha978-80-247-4254-0
Marková H.Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace2012část knihy978-80-263-0302-2
Marková H.Fiskální rozhodování územních samospráv2012část knihy978-963-9819-87-0
Marková H., Zajíčková M.Budgetary legal consequences of breaching the terms of investment incentives2011část knihy978-1-57823-272-7
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1. 20112011kniha978-80-247-3800-0
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1. 4. 20112011kniha978-80-247-3944-1
Marková H.Tax system as an instrument of solving the financial crisis2011článek v časopise1804-2473
Marková H.Budgetary reforms in the European framework2011část knihy978-5-9273-1849-0
Marková H.Finanční právo v evropské perspektivě2011část knihy978-80-8082-461-7
Marková H.Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva2011článek v časopise1211-5347
Marková H., Rezková J.Nalogovaja sistema Češskoj Respubliki posle prisojedinenija k Jevropskomu Sojuzu2010část knihy978-80-87146-26-2
Marková H.Malá exkurze k některým otázkám finančního hospodaření obcí2010článek v časopise0323-0619
Marková H.Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize2010část knihy978-80-87212-57-8
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1. 1. 20102010kniha978-80-247-3206-0
Marková H.Daňový systém České republiky po vstupu do EU2010část knihy978-80-87146-26-2
Marková H., Karfíková M.Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize2010část knihy978-83-89620-85-9
Marková H.Real estate tax in the Czech Republic2010článek v časopise2029-2236
Marková H.Rozpočtová odpovědnost2010část knihy978-80-210-5305-2
Marková H.Územní samosprávné celky, jejich majetková a finanční samostatnost2010část knihy978-5-9273-1697-7
Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Nalogovaja sistema Češskoj Respubliki2010článek v časopise0131-8039
Marková H., Kohajda M.Pravovoje regulirovanije finansovogo rynka v Češskoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Marková H.Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty2010část knihy978-80-244-2663-1
Marková H.Samoprezentacija juridičeskogo fakulteta Karlova Universiteta v Prage2010článek v časopise0131-8039
Marková H.Územní samosprávné celky a jejich majetková a finanční samostatnost2010článek v časopise0323-0619
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Marková H. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Marková H., Ossendorfová H.Vilém Funk2009část knihy978-80-7201-750-8
Boháč R., Karfíková M., Marková H.The Reform of Public Finance in the Czech Republic2009část knihy0-000-00000-0
Marková H.Daně a cestovní ruch2009část knihy978-80-87212-23-3
Marková H.Rovnost žen a mužů z pohledu rozpočtového práva2009část knihy978-80-7357-432-1
Balko L., Babčák V., Bakeš M., Marková H., Králik J., Tomášek M.Finančné právo2009kniha978-80-89447-02-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20092009kniha978-80-247-2803-2
Marková H.5.7 Daň z nemovitostí2009část knihy978-80-246-1662-9
Marková H.Rozpočtové výdaje a informace veřejnosti2009část knihy978-80-7043-814-5
Marková H.Fondy a jejich postavení2009část knihy978-83-7363-792-4
Marková H.Postavení rozpočtového práva v systému finančního práva2009část knihy978-80-7160-285-9
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2008kniha978-80-245-1406-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20082008kniha978-80-247-2385-3
Marková H.Rozpočtové určení daní a ústavní pořádek. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Marková H.Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi. 2008část knihy978-80-246-1604-9
Marková H.Fondy a jejich místo v systému finančního hospodaření státu. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Marková H.Víno a finanční právo2007část knihy978-80-85889-85-7
Marková H.Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 20062007článek v časopise1211-6432
Marková H.Ochrana životního prostředí v daňových zákonech a její dopady na podnikání2007část knihy978-80-7248-435-5
Marková H.Vlastní nebo sdílené daně obcím?2007část knihy978-80-210-4430-2
Marková H.Nekotoryje juridičeskije problemy finansiovanija vuzov2007část knihy978-83-7363-633-0
Marková H.Příspěvky a dotace ve finančním hospodaření municipalit2007část knihy978-80-8054-410-2
Marková H.Financování vědy a výzkumu - perspektivy vývoje v dané oblasti2006část knihy80-969495-0-0
Marková H.Položenije gosudarstvennych fondov v bjudžetnom prave2006část knihy985-417-835-8
Marková H.Rozpočtové zásady a jejich místo při sestavování rozpočtu2005část knihy80-8057-625-4
Marková H.Public Aid and Subventions in the Budgetary System of the Czech Republic2005část knihy80-7097-604-7
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Marková H.Zaměstnanecké výhody a jejich daňové souvislosti2005článek v časopise1211-6432
Marková H.Veřejná podpora a dotace v rozpočtovém systému ČR2005část knihy80-7097-604-7
Marková H.Finanční zdroje místních společenství a Evropská charta místní samosprávy v podmínkách ČR - anglické shrnutí příspěvku2005část knihy80-210-3677-X
Marková H.Role Paktu stability a růstu v rozpočtovém hospodaření2005článek v časopise1213-8770
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob za rok 2004 a v roce 20052005článek v časopise1211-6432
Marková H.Zaměstnanecké výhody a jejich daňové souvislosti2005článek v časopise1211-6432
Marková H.Objekt, předmět a pramen daně2005část knihy83-227-2367-9
Karfíková M., Marková H.Správa daní a poplatků2005část knihy80-7179-250-9
Marková H.Rozpočtové zásady a jejich místo při sestavování rozpočtu2005část knihy80-8057-625-4
Marková H.Finanční právo a jeho výuka při studiu ekonomie2005část knihy80-248-0939-7
Chvátalová I., Marková H., Gřivna T.Základy veřejného práva2005kniha80-245-0934-2
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20052005kniha80-247-1045-5
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.10.20052005kniha80-247-1453-1
Marková H.České zákony - Daňové právo2005kniha80-7179-392-2
Marková H.České zákony - Finanční právo2005kniha80-7179-393-0
Marková H.České zákony - Daňové právo2005kniha80-7179-322-1
Marková H.Daňové právo : komentáře2005kniha80-7179-417-1
Marková H.Daňová evidence a některé další změny v dani z příjmů fyzických osob v roce 20042004článek v časopise1211-6432
Marková H.Platební povinnosti poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí2004článek v časopise1211-8103
Marková H.Daň z nemovitostí2004část knihy80-86199-64-9
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná k 1.1.20042004kniha80-247-07161-6
Marková H.Daňové zákony - úplná znění latná k 1.5.20042004kniha80-247-0992-9
Marková H.Daňové právo : komentáře. Doplněk č. 122004kniha80-7179-866-5
Marková H.Daňové právo : komentáře. Doplněk č. 132004kniha80-7179-867-3
Marková H., Ježek .., Váňa ..Zadlužení obcí na neregulovaném trhu v České republice2004kniha
Marková H.České zákony - Daňové právo2004kniha
Marková H.České zákony - Finanční právo2004kniha80-7179-649-2
Marková H.Kapitola VII. Obecná problematika rozpočtového práva2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola VIII. Rozpočtový proces2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XII. Poplatky2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XVI. Ostatní rozpočtové příjmy2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Kapitola XVII. Úvěr v českém právu2003část knihy80-7179-667-0
Marková H.Označování daňových povinností2003část knihy80-7179-820-7
Marková H.Případné zavedení místních daní rozpoutá u nás diskuzi2003článek v časopise1211-0507
Marková H.Úhrada části nákladů zaměstnancům za používání mobilních telefonů2003článek v časopise1213-0605
Marková H.Platby za komunální odpad2003článek v časopise1213-0605
Marková H.Daň z nemovitostí2003článek v časopise1211-4189
Marková H.Daňové zákony : úplná znění platná v roce 20032003kniha80-247-0483-8
Marková H.Daňové zákony : úplná znění platná k 1.10.20032003kniha80-247-0727-6
Marková H.Doplněk č. 202003část knihy80-7179-821-5
Marková H.Doplněk č. 112003část knihy80-7179-752-9
Marková H.Doplněk č. 212003část knihy80-7179-822-3
Marková H.K některým výkladovým problémům při vymezování subjektů daňověprávních a celněprávních vztahů2003část knihy80-86395-65-0
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob za rok 2001 a v roce 20022002článek v časopise1211-6432
Marková H.Úloha mimorozpočtových fondů při zajištění funkcí státu2002část knihy80-246-0491-4
Marková H.Daňové zákony - úplná znění platná v roce 20022002část knihy80-247-0140-5
Marková H.Judikáty2002článek v časopise1213-1016
Marková H.České zákony - Finanční právo2001kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové zákony 20012001kniha80-247-0017-4
Marková H.Daňové zákony-úplná znění platná k 1.9.20012001kniha80-247-0140-5
Marková H.České zákony - Daňové právo2001kniha80-7179-260-8
Marková H.Daňové právo - komentáře2001kniha80-7179-555-0
Koldinská K., Marková H.Sociální pomoc a právo2001kniha80-86199-38-X
Marková H.Rozpočtové právo2001kniha80-7179-633-6
Marková H.Darování a daňové povinnosti2001článek v časopise1211-6432
Marková H.Daňové zákony k 1.1.2001 : úplná znění platná v roce 20012001kniha80-247-0017-4
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-7169-908-X
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-7169-939-X
Marková H.Daňové zákony 20002000kniha80-247-9014-9
Marková H.České zákony-Daňové právo2000kniha80-7179-260-8
Marková H.České zákony - Finanční právo2000kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové právo - komentáře2000část knihy80-7179-263-2
Marková H.Finance obcí, měst a krajů2000kniha80-86199-23-1
Marková H.Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků očima zaměstnavatele a zaměstnance2000článek v časopise1211-1139
Marková H.Zdanění příjmů fyzických osob za rok 1999 a v roce 20002000článek v časopise1211-5347
Bakeš M., Marková H., Tuláček J.Česko-anglicko-německo-francouzský slovníček právních pojmů2000část knihy80-7201-225-8
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání za rok 1998 a změny v této dani uplatnitelné v roce 19991999článek v časopise1211-6432
Marková H.Soudce a daně1999článek v časopise1211-5347
Marková H.Úroky z hypotečních úvěrů1999článek v časopise1211-6432
Marková H.Recept jako účetní doklad1999článek v časopise1211-6432
Marková H.Automobil a některé platební povinosti podnikatele1999článek v časopise1211-1120
Marková H.Obecná problematika rozpočtového práva.Kap.VII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Rozpočtový proces.Kap.VIII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Poplatky.Kap.XII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Ostatní rozpočtové příjmy.Kap.XVI1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Úvěr.Kap.XVII1999část knihy80-7179-264-0
Marková H.Daňové zákony 19991999část knihy80-7169-435-5
Marková H.České zákony - Daňové právo1999kniha80-7179-260-8
Marková H.České zákony - Finanční právo1999kniha80-7179-261-6
Marková H.Daňové právo - komentáře1999kniha80-7179-263-2
Bakeš M., Marková H.Daň z přidané hodnoty1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Daně z příjmů. Majetkové daně1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Měna. Silniční daň1999část knihy80-86196-04-6
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998kniha80-7179-192-X
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů1998část knihy80-7179-096-6
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a dodatků1998část knihy80-7179-096-6
Marková H.Co nového přinesl rok 1998 v daňovém zákonodárství?1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Daně 981998kniha80-7179-065-6
Marková H.Daňové posouzení výdajů spojených s výkonem lékařské praxe1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.71998kniha80-7119-159-8
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.91998kniha80-7119-159-8
Marková H.Daňové právo - texty zákonů - doplněk č.81998část knihy80-7119-159-8
Marková H.Finanční právo1998část knihy80-7175-070-0
Marková H.Finanční právo - doplněk č.91998kniha80-7179-124-5
Marková H.Finanční právo - doplněk č.81998kniha80-7179-124-5
Marková H.Finanční právo - doplněk č.71998kniha80-7179-124-5
Marková H.Několik poznámek ke zdanění příjmů fyzických osob za rok 1997 a v roce 19981998článek v časopise1211-6432
Marková H.Výherní hrací přístroje a poplatkové povinnosti1998článek v časopise1211-7293
Marková H.Škoda na majetku a daň z příjmů1998článek v časopise1211-6432
Marková H.Je z pohledu daňových zákonů výhodné poskytnout či přijmout dar?1997článek v časopise1211-6432
Marková H.§66,§123,§1781997část knihy
Marková H.Daň z příjmů fyzických osob a privátní lékaři1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Daně z příjmů1997kniha80-7179-131-8
Marková H.Daňové souvislosti používání motorového vozidla1997článek v časopise1211-6432
Marková H.[název neuveden]1997část knihy
Marková H.Jsou výdaje na oblečení daňově uznatelnými výdaji?1997článek v časopise1211-6432
Marková H.K problematice některých dalších výdajů ovlivňujících daňovou povinnost poplatníka či plátce daně z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Lékař jako zaměstnavatel a plátce daně1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Místní daně - ano či ne?1997část knihy
Marková H.Místní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Neziskové právnické osoby působící ve zdravotnictví a daň z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Některé změny ve zdanění příjmů, vyplývající ze změn daňových a některých dalších zákonů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Odpověď na dotaz k dani z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Podnikatel a finanční úřad1997článek v časopise1211-4243
Marková H.Podnikatelé, studenti a daň z příjmů1997článek v časopise1211-4243
Marková H.Pronájem majetku z pohledu daně z příjmů1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Soudní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Společné podnikání více osob1997článek v časopise1211-6432
Marková H.Správa daní a poplatků1997kniha80-7179-131-8
Marková H.Správní poplatky1997článek v časopise1211-7293
Marková H.Stanovení daňové povinnosti za rok 19961997článek v časopise1211-6432
Marková H.Úvod1997část knihy
Marková H.Úvod do studia veřejného práva1997kniha80-7079-440-2
Bakeš M., Marková H.Zákon o dani z příjmů1996část knihy
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a poplatků1996část knihy
Kopecký M., Marková H., Plíva S.[název neuveden]1996část knihy
Marková H.Daně 961996kniha80-7179-066-4
Marková H.Daňové a finanční právo II1996kniha80-7179-061-3
Marková H.Ekonom se bez znalosti práva neobejde1996článek v časopise0032-3233
Marková H.Předmluva1996část knihy
Marková H.Poplatky v roce 1996 (1)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Poplatky v roce 1996 (2)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Poplatky v roce 1996 (3)1996článek v časopise1211-1120
Marková H.Právní úprava daní 19961996kniha80-85858-27-4
Bakeš M., Marková H.Finančněprávní vztahy1995část knihy
Bakeš M., Marková H.Zákon o daních z příjmů - komentář1995kniha80-7179-048-6
Marková H.Daňové právo1995část knihy
Marková H.Daňové právo - díl II.1995část knihy
Marková H.Obecná problematika rozpočtového práva1995část knihy
Marková H.Ostatní rozpočtové příjmy1995část knihy
Marková H.Poplatky1995část knihy
Marková H.Rozpočtový proces1995část knihy
Marková H.Úvod1995část knihy
Němeček E., Karfíková M., Borovička M., Marková H., Kotáb P., Aleš J.Úvod do studia českého finančního práva. II. Zvláštní část1995kniha80-85305-30-5

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111