Detail člověka URL

prof. JUDr. Karel Beran , Ph.D.

 

Oblast odborného zájmu

K. Beran se dlouhodobě zabývá problematikou postavení osob v právu a zejména právnických osob. V této souvislosti se zaměřuje na problematiku právní osobnosti a svéprávnosti osoby, teorie právnických osob, právního jednání a odpovědnosti právnických osob. Podílel se na zpracování komentáře Občanského zákoníku (Wolters Kluwer ČR, 2020), kde je autorem komentářů k obecným ustanovením o osobách (§ 15-21). Z obecných teoretických právních otázek se zabývá právními normami (např. z hlediska jejich kogentnosti či dispozitivnosti) nebo problémem časové působnosti právních norem a problémem retroaktivity, jakož i otázkou interpretace práva, zejména v souvislosti s tzv. diskursivní závazností judikatury.

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

2000

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2011

Pojem osoby v právním smyslu

Prof. Teorie, filozofie a sociologie práva Univerzita Karlova v Praze 2020  

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Teorie práva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2001

K teoriím a pojmu právnických osob

Ph.D.

Teoretické právní vědy

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2005

Právnické osoby veřejného práva

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2003 do r. 2005

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

asistent

1,0

Od r. 2005 do r. 2011

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. 2011 do r. 2020

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Docent

1,0

Od r. 2020 dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta Profesor 1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Teorie právnických osob

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Teorie právnických osob

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Právní informační systémy

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Právní informační systémy

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2016 - 2018 Právní jednání a odpovědnost právnických osob GA ČR reg. č. 16-22016S GAČR Řešitel
2016 - trvá Právo v měnícím se světě Progres Q04 Univerzita Karlova Právnická Fakulta Člen rady programu

2011-2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu.

PRVOUK P04

Univerzita Karlova Právnická Fakulta

Člen rady programu

2013

Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

SVV 266 410

Univerzita Karlova Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2012

Institut právní odpovědnosti a jeho recentní proměny

SVV 264 402

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2011

Teoretické koncepce a recentní projevy vzájemné relace soukromého a veřejného práva a jejich prolínání

SVV 262 401

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2010

Teoretická koncepce subjektivních práv a povinností (geneze, současnost, výhledy)

SVV 260 405

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2005-2010

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství

Člen řešitelského týmu

2005-2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GACR 407/05/0822

Grantová agentura ČR

Člen řešitelského týmu

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2016-2017 University of Michigan Law School, Ann Arbor  USA 5 měsícu: říjen 2016 – únor 2017 Studijní pobyt podpořený Fulbright-Masaryk stipendiem
2015 University of Michigan Law School, Ann Arbor  USA  2 týdny  Studijní pobyt

2012

Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft

Německo

3 měsíce

Studijní pobyt

2008

Trinity College Dublin and University College Dublin

Irsko

1 týden

Krátkodobý studijní pobyt

2008

Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rakousko

1 týden

Invited speaker, přednáška: „Die Bedeutung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Privatrecht der Tschechischen Republik.“

2007

Griffith Law School, Brisbane

Austrálie

1 měsíc

Studijní pobyt

2006

Cardiff Law School

Velká Británie

2 měsíce

Studijní pobyt

2004

Ludwig Maxmilians Universität München, Juristische Fakultät

Německo

1 měsíc

Mezinárodní letní škola evropského a německého práva (Munich University Summer Training - MUST)

2002-2003

Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rakousko

10 měsícu

Dvousemestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus (doktorské studium)

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2014 - 2018

Proděkan pro magisterský studijní program

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen kolegia děkana a proděkan

2014 - dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen

2020 - dosud Komise pro organizaci studia Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta Člen

2014 - 2018

Komise pro koncepci studia

Univerzita Karlova v Praze,Právnická Fakulta

Předseda

2014 - dosud

Komise pro informační technologie

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen

2012 - dosud

Komise pro státní doktorské zkoušky (Ph.D.) v oboru teorie, filozofie a sociologie ppráva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Předseda

2020 - trvá

2005 - 2013

Akademický senát PF UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Senátor

2005 - 2013

Ekonomická komise AS PF UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen později předseda

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013 - 2015

Hodnotící panel P408 Právní vědy, politologie

Grantová agentura ČR

Člen hodnotícího panelu

2011 - 2014

Oborová rada pro sekci společenské vědy- teologie, sociologie, právo

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Člen oborové rady

2008

Minitým k vyhodnocení pracovního návrhu nového občanského zákoníku ohledně úpravy právnických osob

Ministerstvo spravedlnosti

Člen

2006 - 2009

Samostatný advokát v Praze

Česká advokátní komora

Od 1.1. 2010 pozastaven výkon advokacie

2005 - 2013

Panevropská vysoká škola, Bratislava

Slovenská republika

Externí pedagog (dohoda o provedení práce)

2012 - 2013

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přednášky pro studenty doktorského studijního programu (Ph.D.)

Externí pedagog (dohoda o provedení práce)

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

28. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (IVR) mezinárodní kongres Lisabon 2017 The Foundation of Legal Personality: Intuitively Shared Consensus or Derivation of Positive Law?“ v rámci working group s názvem „Ethics and Law. Legal Positivism. Objectivity, Values and Law.
Mezinárodní konference: Konflikty zájmů v právu obchodních korporacích mezinárodní konference Školící středisko Slovenské akademie věd ve Smolenicích/Slovensko 2017 O čem svědčí konflikt zájmů z hlediska teorií právnických osob?

Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie

konference

Školící středisko Slovenské akademie věd ve Smolenicích/ Slovensko

2014

Právní povaha akciové společnosti podle F. C. Savignyho

Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Teoretická koncepce právnických osob podle Viktora Knappa

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce

Právo ako zjednocovatel’ Európy – veda a prax-

konference

Univerzita Komenského, Právnická fakulta

2010

Pojem osoby v právním smyslu z hlediska právního normativismu

XVIIIth International Congress of comaparative Law

kongres

Washington/ USA

2010

Účast pouze jako spoluautor národní zprávy k trestní odpovědnosti právnických osob (Jelinek, J., Beran, K.: Why has the Czech Republic Not Introduced Corporate Criminal lability so far?) [Proč dosud Česká republika nezavedla trestní odpovědnost právnických osob?]

Historie, současný stav a perspektivy univerzit

konference

Univerzita Karlova v Praze

2008

Proč je univerzita veřejnoprávní korporací?

Diskusní fórum o rekodifikaci občanského práva

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2007

Postavení státu v soukromoprávních vztazích

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Německý jazyk

aktivně

Anglický jazyk

aktivně

Ruský jazyk

pasivně