doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 486

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 237 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Pondělí  14,30 -16:00 konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 486

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 237 (mapa)Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
Právnické osoby, Teorie právnických osob, Odpovědnost právnických osob, Právnické osoby veřejného práva, Právní normy, Časová působnost právních norem a problém retroaktivity, právní odpovědnost.

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

2000

 

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2011

Pojem osoby v právním smyslu

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Teorie práva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2001

K teoriím a pojmu právnických osob

Ph.D.

Teoretické právní vědy

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2005

Právnické osoby veřejného práva

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2003 do r. 2005

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

asistent

1,0

Od r. 2005 do r. 2011

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Odborný asistent

1,0

Od r. 2011 dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Docent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Teorie právnických osob

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Teorie právnických osob

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Právní informační systémy

garant

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Právní informační systémy

vyučující

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2016 - trvá Právní jednání a odpovědnost právnických osob GA ČR reg. č. 16-22016S GAČR Řešitel
2016 - trvá Právo v měnícím se světě Progres Q04 Univerzita Karlova Právnická Fakulta Člen rady programu

2011-2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu.

PRVOUK P04

Univerzita Karlova Právnická Fakulta

Člen rady programu

2013

Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu

SVV 266 410

Univerzita Karlova Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2012

Institut právní odpovědnosti a jeho recentní proměny

SVV 264 402

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2011

Teoretické koncepce a recentní projevy vzájemné relace soukromého a veřejného práva a jejich prolínání

SVV 262 401

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2010

Teoretická koncepce subjektivních práv a povinností (geneze, současnost, výhledy)

SVV 260 405

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen řešitelského týmu: akademický pracovník

2005-2010

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství

Člen řešitelského týmu

2005-2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GACR 407/05/0822

Grantová agentura ČR

Člen řešitelského týmu

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2016-2017 University of Michigan Law School, Ann Arbor  USA 5 měsícu: říjen 2016 – únor 2017 Studijní pobyt podpořený Fulbright-Masaryk stipendiem
2015 University of Michigan Law School, Ann Arbor  USA  2 týdny  Studijní pobyt

2011

Freie Universität Berlin, Fachbereich Rechtswissenschaft

Německo

3 měsíce

Studijní pobyt

2008

Trinity College Dublin and University College Dublin

Irsko

1 týden

Krátkodobý studijní pobyt

2008

Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rakousko

1 týden

Invited speaker, přednáška: „Die Bedeutung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Privatrecht der Tschechischen Republik.“

2007

Griffith Law School, Brisbane

Austrálie

1 měsíc

Studijní pobyt

2006

Cardiff Law School

Velká Británie

2 měsíce

Studijní pobyt

2004

Ludwig Maxmilians Universität München, Juristische Fakultät

Německo

1 měsíc

Mezinárodní letní škola evropského a německého práva (Munich University Summer Training - MUST)

2002-2003

Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rakousko

10 měsícu

Dvousemestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus (doktorské studium)

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2014 - 2018

Proděkan pro magisterský studijní program

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen kolegia děkana a proděkan

2014 - dosud

Vědecká rada

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen

2014 - dosud

Komise pro koncepci studia

Univerzita Karlova v Praze,Právnická Fakulta

Předseda

2014 - dosud

Komise pro informační technologie

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen

2012 - dosud

Komise pro státní doktorské zkoušky (Ph.D.) v oboru teorie, filozofie a sociologie ppráva

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Předseda

2005 - 2013

Akademický senát PF UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Senátor

2005 - 2013

Ekonomická komise AS PF UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Člen později předseda

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2013 - 2015

Hodnotící panel P408 Právní vědy, politologie

Grantová agentura ČR

Člen hodnotícího panelu

2011 - 2014

Oborová rada pro sekci společenské vědy- teologie, sociologie, právo

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Člen oborové rady

2008

Minitým k vyhodnocení pracovního návrhu nového občanského zákoníku ohledně úpravy právnických osob

Ministerstvo spravedlnosti

Člen

2006 - 2009

Samostatný advokát v Praze

Česká advokátní komora

Od 1.1. 2010 pozastaven výkon advokacie

2005 - 2013

Panevropská vysoká škola, Bratislava

Slovenská republika

Externí pedagog (dohoda o provedení práce)

2012 - 2013

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přednášky pro studenty doktorského studijního programu (Ph.D.)

Externí pedagog (dohoda o provedení práce)

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

28. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (IVR) mezinárodní kongres Lisabon 2017 The Foundation of Legal Personality: Intuitively Shared Consensus or Derivation of Positive Law?“ v rámci working group s názvem „Ethics and Law. Legal Positivism. Objectivity, Values and Law.
Mezinárodní konference: Konflikty zájmů v právu obchodních korporacích mezinárodní konference Školící středisko Slovenské akademie věd ve Smolenicích/Slovensko 2017 O čem svědčí konflikt zájmů z hlediska teorií právnických osob?

Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie

konference

Školící středisko Slovenské akademie věd ve Smolenicích/ Slovensko

2014

Právní povaha akciové společnosti podle F. C. Savignyho

Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Teoretická koncepce právnických osob podle Viktora Knappa

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce

Právo ako zjednocovatel’ Európy – veda a prax-

konference

Univerzita Komenského, Právnická fakulta

2010

Pojem osoby v právním smyslu z hlediska právního normativismu

XVIIIth International Congress of comaparative Law

kongres

Washington/ USA

2010

Účast pouze jako spoluautor národní zprávy k trestní odpovědnosti právnických osob (Jelinek, J., Beran, K.: Why has the Czech Republic Not Introduced Corporate Criminal lability so far?) [Proč dosud Česká republika nezavedla trestní odpovědnost právnických osob?]

Historie, současný stav a perspektivy univerzit

konference

Univerzita Karlova v Praze

2008

Proč je univerzita veřejnoprávní korporací?

Diskusní fórum o rekodifikaci občanského práva

konference

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2007

Postavení státu v soukromoprávních vztazích

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Německý jazyk

aktivně

Anglický jazyk

aktivně

Ruský jazyk

pasivně

 

  

Monografie
BERAN, Karel. Pojem osoby v právu : (osoba, morální osoba, právnická osoba). 1. vyd. Praha: Leges, 2012. 215 s. ISBN 978-80-87576-06-9.
BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva: Veřejnoprávní subjektivita. 1. vyd. Praha : Linde, 2006. 191 s. ISBN 80-7201-598-2.
GERLOCH, Aleš - BERAN, Karel a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. 272 s. ISBN 978-80-7502-058-1.


Učebnice a učební texty
BERAN, Karel. Normy občanského práva. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 127-152. ISBN 978-80-7478-326-5.
BERAN, Karel. Pojem a druhy subjektivních práv. Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 219-226. ISBN 978-80-8155-001-0.
BERAN, Karel. Subjekty práva a právní subjektivita. Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 227-237. ISBN 978-80-8155-001-0.
BERAN, Karel. Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv. Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 239-248. ISBN 978-80-8155-001-0.
BERAN, Karel. Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty). Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 275-293. ISBN 978-80-8155-001-0.
BERAN, Karel. Kritéria pro určování dispozitivních a kogentních právních norem. Teória práva. 5. vyd. Bratislava: EuroKódex, 2013, s. 77-86. ISBN 978-80-8155-001-0.
BERAN, Karel. Působnost časová. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 66-71. ISBN 978-80-87576-64-9.
BERAN, Karel. Význam judikatury v trestním právu. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 53-56. ISBN 978-80-87576-64-9.


Překlady
BERAN, Karel. Hans Kelsen a jeho rozmanité dílo. Právník, 2013, 152(2), 192-199. ISSN 0231-6625.


Kapitoly v monografiích
BERAN, Karel. Teoretická koncepce právnických osob podle Viktora Knappa. Viktor Knapp: vědecké dílo v proměnách času. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 294-308. ISBN 978-80-7380-509-8.
BERAN, Karel. Teoretická koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v ČR. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 67-108. ISBN 978-80-7502-058-1.
BERAN, Karel. Význam pojmu "morální osoby" v 1. polovině 19. století (pokus o systematickou historickou interpretaci "morální osoby" ve Všeobecném občanském zákoníku). 200 let Všeobecného občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 311-323. ISBN 978-80-7357-753-7.
JELÍNEK, Jiří;. BERAN, Karel. Why the Czech Republic does not yet recognize corporate criminal liability: a description of unsuccessful law reforms. In: PIETH, Mark; IVORY, Radha (ed.). Criminal Responsibility as Corporate Risk: A Comparative Analysis of Corporate Criminal Liability Laws. Ediční řada: GENTIUM: Comparative Perspectives on Law and Justice. ISBN-10: 9400706731, Vydavatel Springer, Dordrecht (Holandsko) 2011, str. 333-355.
JELÍNEK, Jiří; BERAN, Karel. Kapitola 3.4 - Criminal liability of legal entities de lege ferenda in the Czech Republic. [Trestní odpovědnost právnických osob v České republice de lege ferenda ] In: Tomášek, Michal et al.: Czech law between Europeanization and Globalization 1. vyd. Praha: Karolinum Press, 2010, s. 248-261. (Právní monografie). ISBN: 978-80-246-1785-5.
BERAN, Karel. Kriminologické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (tzv. "kriminalita bílých límečků"). In ŠTURMA, Pavel; TOMÁŠEK, Michal et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva. Praha : Karolinum, 2009, s. 213-217. ISBN 978-80-246-1662-9.
BERAN, Karel. Zavinění právnické osoby. In ŠTURMA, Pavel; TOMÁŠEK, Michal et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století, III. Proměny veřejného práva. Praha : Karolinum 2009, s. 233-240. ISBN 978-80-246-1662-9.
BERAN, Karel. Kapitola čtvrtá - Autonomní normotvorba . In GERLOCH, Aleš et al. Teorie a praxe tvorby práva. 1. vyd. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2008, s. 111-124. (Právní monografie). ISBN: 978-80-7357-362-1.


Odborné články
BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014, 13(5), 107-113. ISSN 1213-5313.
BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. Trestněprávní revue, 2014, 13(7-8), 179-186. ISSN 1213-5313.
BERAN, Karel. The person at law from the point of view of pure legal science. The Lawyer quarterly, 2013, 2013(1), 29-42. ISSN 1805-840X.
JELÍNEK, Jiří; BERAN, Karel. Czy odpowiedzialność administracyjna osób prawnych przedstawia alternatywę dla odpowiedzialności karnej? [Představuje administrativní odpovědnost právnických osob pro Českou republiku alternativu odpovědnosti trestní? ] Polsko, časopis Jurysta, č. 3-4/2011, str. 4-11.
BERAN, Karel. Proč byla morální osoba nahrazena osobou právnickou? (Přirozenoprávní kořeny pojmu "morální osoby"). Právník, roč. 151, 2012, č. 2. s. 113-130. ISSN 0231-6625.
BERAN, Karel. Proč a kdy byla nahrazena "osoba" právním subjektem? Časopis pro právní vědu a praxi č. 2/2011, str. 108-117. ISSN 1210-9126.
BERAN, Karel. Dispozitvnaja pravovaja norma [Dispozitivní právní norma] Izvestija vysšich učebnych zavedenij : Pravovedenije : naučno-teoretičeskij žurnal, 2010, 93-101. ISSN 0131-8039.
BERAN, Karel. Kdy je norma kogentní a kdy dispozitivní? Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 19, s. 685-692. ISSN 1210-6410.
BERAN, Karel. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 42-46. ISSN 1210-6348.
BERAN, Karel. Proč není stát právnickou osobou? Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 7, s. 255-261. ISSN 1210-6410.
BERAN, Karel. Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 1, s. 10-19. ISSN 1213-5313.
BERAN, Karel. Pojem veřejného ústavu. Právník, 2005, roč. 144, č. 9, s. 1007-1024. ISSN 0231-6625.
BERAN, Karel. Právní povaha univerzity. Právník, 2005, roč. 144, č. 3, s. 260-286. ISSN 0231-6625.
BERAN, Karel. Církevní právnické osoby. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 6, s. 199-207. ISSN 1210-6410.
BERAN, Karel. Veřejnoprávní subjektivita. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 23, s. 849-860. ISSN 1210-6410.


Příspěvky ve sbornících
BERAN, Karel. Pojem morální osoby v kodifikačním úsilí 18. století. In: Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 32-45. ISBN 978-80-7380-354-4.
BERAN, Karel. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010. In JELÍNEK, Jiří (ed.). O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha : Leges, 2009, s. 11-20. ISBN 978-80-87212-21-BERAN, Karel. Proč je univerzita veřejnoprávní korporací? (diskusní příspěvek). In STAŠA, Josef (ed.). Historie, současný stav a perspektivy univerzit. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 110-120. ISBN 978-80-246-1604-9.
BERAN, Karel. Zamyšlení nad některými ústavněprávními aspekty privatizace zdravotnických zařízení. In KLÍMA, Karel; JIRÁSEK, Jiří (eds.). Pocta Jánu Gronskému. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 272-277. ISBN 978-80-7380-094-9.
BERAN, Karel. Autonomie a zákon. In GERLOCH, Aleš; MARŠÁLEK, Pavel (eds.). Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence" (Praha 27. - 28. května 2004). 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2005, s. 171-182. ISBN 80-86861-06-6.
BERAN, Karel. Veřejnoprávní korporace. In DVOŘÁK, Jan, WINTEROVÁ, Alena (eds.). Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha : ASPI, 2005, s. 29-49. ISBN 80-7357-057-2.
2004
BERAN, Karel. Veřejnoprávní či soukromoprávní postavení církví v historické retrospektivě. In JIRÁSKOVÁ, Věra, SUCHÁNEK, Radovan (eds.). Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha : Linde, 2004, s. 167-194. ISBN 80-7201-487-0.
2003
BERAN, Karel. Relevance interpretace podané advokátem z hlediska závaznosti. In GERLOCH, Aleš; MARŠÁLEK, Pavel (eds.). Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi: sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19. - 20.6. 2002). 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 195-205. ISBN 80-86432-12-2.


Recenze a anotace
BERAN, Karel. Mezinárodní vědecké kolokvium: "Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí", Plzeň 13. a 14. ledna 2011. Právník, 2011, 150(6), 625-626. ISSN 0231-6625.
BERAN, Karel; Jelínek, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Bulletin advokacie, 2008, č. 4, s. 47-49. ISSN 1210-6348.
BERAN, Karel.: Marek, K. Smluvní obchodní právo, kontrakty. Masarykova univerzita, Brno, 2007, 3. vydání. Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, roč. 16, č. 10, s. 185-189. ISSN 1210-9123.
BERAN, Karel. Co přináší novela zákona o církvích? Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 3, s. II-II. ISSN 1210-6410.
SCHEU, Harald Christian; BERAN, Karel. O projektu nové ústavy pro Taiwan. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 4, s. 149-151. ISSN 1210-6410.
BERAN, Karel. Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností reprezentantů kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře. Bulletin advokacie, 2004, č. 9, s. 17-28. ISSN 1210-6348.
BERAN, Karel. Determinismus ve vztahu k přírodě a právu - Přednáška profesora právní filozofie z právnické fakulty v Salcburku dr. Michaela Thalera na Právnické fakultě UK. Právník, 2004, roč. 143, č. 1, s. 109-109. ISSN 0231-6625.
BERAN, Karel. Nad poctou k 75. narozeninám prof. Boguszaka. Právník, 2003, roč. 142, č. 8, s. 813-819. ISSN 0231-6625.
 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Beran K.Die Konstruktion der Person in der Reinen Rechslehre und in der tschechischen Rechtsordung2018část knihy978-3-214-14760-0
Beran K.Právnická osoba jako odpovědnostní subjekt2018Příspěvek na konferenci
Beran K.Výuka právních informačních systémů a limity využití právních informačních systémů ve výuce2018Příspěvek na konferenci
Beran K.Může být právnická osoba svéprávná?2018článek v časopise0231-6625
Beran K., Janák J.Může pobočný spolek vystoupit z hlavního spolku2018článek v časopise1210-6410
Beran K.Závaznost pravidel regulujících interpretaci v českém občanském zákoníku2018Příspěvek na konferenci
Beran K.Methods of Interpretation in Czech Private Law2018Příspěvek na konferenci
Beran K.(Nejen) státem vlastněná korporace jako správní orgán2018Příspěvek na konferenci
Beran K.Právní osobnost a bezdomovectví2018část knihy978-80-7380-735-1
Beran K.Osoba v právu z hlediska Vídeňské a Brněnské právní školy2017článek v časopise1210-9126
Beran K., Hrádek J.K čemu se vztahuje a co zahrnuje nedbalost v soukromém právu2017článek v časopise1802-3843
Beran K.The Person and the Personhood from the Perspective of the U. S. American Legal Doctrine2017Příspěvek na konferenci
Beran K.Osoba jako "bod přičitatelnosti"2017článek v časopise0231-6625
Beran K.Kritéria pro určování dispozitivních a kogentních právních norem2017část knihy978-80-7380-645-3
Beran K.Pojem a druhy subjektivních práv2017část knihy978-80-7380-645-3
Beran K.Subjekty práva a právní subjektivita2017část knihy978-80-7380-645-3
Beran K.Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv2017část knihy978-80-7380-645-3
Beran K.Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty)2017část knihy978-80-7380-645-3
Večeřa M., Gerloch A., Beran K., Rudenko S.Všeobecná teória práva2017kniha978-80-7380-645-3
Beran K.The Foundation of Legal Personality: Intuitively Shared Consensus or Derivation of Positive Law?2017Příspěvek na konferenci
Beran K.O čem svědčí konflikt zájmů z hlediska teorií právnických osob2017Příspěvek na konferenci
Beran K.Persona servilis2017část knihy978-80-87284-64-3
Beran K.Proč nepotřebujeme člověka při legislativním vymezení pojmu fyzické osoby?2017článek v časopise0323-0619
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Beran K.Normy občanského práva2016část knihy978-80-7478-326-5
Beran K.How Criminal Liability of Juristic Persons Depends on the Concept of Juristic Persons in Private Law2015článek v časopise2191-7442
Beran K.Normativní konstrukce právnické osoby2015Příspěvek na konferenci
Beran K.Teoretická koncepce právnických osob podle Viktora Knappa2014část knihy978-80-7380-509-8
Beran K.Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce2014článek v časopise1213-5313
Beran K.Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku2014článek v časopise1213-5313
Gerloch A., Beran K., Janeček V., Pražák P., Krtoušová L., Cienciala R., Caletka P., Smetánková B., Němec R.Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu2014kniha978-80-7502-058-1
Beran K.Teoretická koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v ČR2014část knihy978-80-7502-058-1
Beran K.The person at law from the point of view of pure legal science2013článek v časopise1805-840X
Beran K.Hans Kelsen a jeho rozmanité dílo2013článek v časopise0231-6625
Beran K.Normy občanského práva2013část knihy978-80-7552-187-3
Beran K.Proč byla morální osoba nahrazena osobou právnickou? (Přirozenoprávní kořeny pojmu "morální osoby")2012článek v časopise0231-6625
Beran K.Pojem osoby v právu : (osoba, morální osoba, právnická osoba)2012kniha978-80-87576-06-9
Beran K.Subjekty práva a právní subjektivita2011část knihy978-80-89447-40-4
Beran K.The concept of person in a legal sense as considered by legal normativism: The person as a "norm-making unit" in the understanding of Jan Slezák2011část knihy978-80-7160-314-6
Beran K.Pojem morální osoby v kodifikačním úsilí 18. století2011část knihy978-80-7380-354-4
Beran K., Jelínek J.Odpowiedzialność administracyjna osób prawnych alternatywą dla karnej?2011článek v časopise1230-7114
Beran K.Mezinárodní vědecké kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí", Plzeň 13. a 14. ledna 20112011článek v časopise0231-6625
Večeřa M., Gerloch A., Schlosser H., Beran K., Rudenko S.Teória práva2011kniha978-80-89447-40-4
Beran K.Proč a kdy byla nahrazena "osoba" právním subjektem? ( Úvahy ke genezi pojmu osoba v právním smyslu)2011článek v časopise1210-9126
Beran K.Význam pojmu "morální osoby" v 1. polovině 19. století (pokus o systematickou historickou interpretaci "morální osoby" ve Všeobecném občanském zákoníku)2011část knihy978-80-7357-753-7
Beran K.Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv2011část knihy978-80-89447-40-4
Beran K.Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty)2011část knihy978-80-89447-40-4
Beran K.Pojem a druhy subjektivních práv2011část knihy978-80-89447-40-4
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Beran K. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Jelínek J., Beran K., Chromá M.Criminal liability of legal entities de lege ferenda in the Czech Republic2010část knihy978-80-246-1785-5
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Beran K., Rezková J.Dispozitivnaja pravovaja norma2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Beran K.Zavinění právnické osoby2009část knihy978-80-246-1662-9
Beran K.Kdy je norma kogentní a kdy dispozitivní?2009článek v časopise1210-6410
Gerloch A., Beran K., El Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Praktikum teorie práva2009kniha978-80-7380-200-4
Beran K.Kriminologické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (tzv. „kriminalita bílých límečků“)2009část knihy978-80-246-1662-9
Beran K.Pojem a druhy subjektivních práv2009část knihy978-80-89447-04-6
Beran K.Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv2009část knihy978-80-89447-04-6
Beran K.Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty)2009část knihy978-80-89447-04-6
Beran K.Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1.1.20102009část knihy978-80-87212-21-9
Beran K.Zpětná působnost nového trestného zákoníku na trestné činy spáchané před 1.1.20102009část knihy978-80-87382-00-4
Beran K.Proč je univerzita veřejnoprávní korporací? (diskusní příspěvek). 2008část knihy978-80-246-1604-9
Beran K.Zamyšlení nad některými ústavněprávními aspekty privatizace zdravotnických zařízení. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Beran K.Marek, Karel: Smluvní obchodní právo, kontrakty 2008článek v časopise1210-6348
Beran K.Jelínek, Jiří: Trestní odpovědnost právnických osob 2008článek v časopise1210-6348
Beran K.Pojem a druhy subjektivních práv 2008část knihy978-80-89363-21-6
Beran K.Subjekty práva a právní subjektivita 2008část knihy978-80-89363-21-6
Beran K.Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv 2008část knihy978-80-89363-21-6
Beran K.Předpoklady vzniku právní odpovědnosti (prvky skutkové podstaty) 2008část knihy978-80-89363-21-6
Beran K.Marek, Karel: Smluvní obchodní právo, kontrakty Masarykova univerzita , Brno, 2007, 3 vydání 2008článek v časopise1210-6348
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Beran K.K odlišení soukromého a veřejného právního jednání2007část knihy978-80-7357-294-5
Beran K.K pojmovým znakům právnické osoby2007část knihy978-80-7357-294-5
Beran K.Postavení státu v soukromoprávních vztazích2007část knihy978-80-7357-294-5
Beran K.Pojem a druhy subjektivních práv2007část knihy978-80-88931-74-4
Beran K.Subjekty práva a právní subjektivita2007část knihy978-80-88931-74-4
Beran K.Právní skutečnosti jako předpoklady vzniku subjektivních práv2007část knihy978-80-88931-74-4
Beran K.Právnické osoby veřejného práva2006kniha80-7201-598-2
Beran K.Co přináší novela zákona o církvích?2006článek v časopise1210-6410
Beran K.Trestní odpovědnost lékaře za chybu při ošetření pacienta2006článek v časopise1213-5313
Beran K.Proč není stát právnickou osobou?2006článek v časopise1210-6410
Gerloch A., El-Dunia J., Kišš P., Beran K., Kühn Z., Wintr J., Maršálek P., Tryzna J.Seminární praktikum z teorie práva2006kniha80-86861-74-0
Scheu H., Beran K.O projektu nové ústavy pro Taiwan2005článek v časopise1210-6410
Beran K.Právní povaha univerzity2005článek v časopise0231-6625
Beran K., Scheu H.O projektu nové ústavy pro Taiwan2005článek v časopise1210-6410
Beran K.Pojem veřejného ústavu2005článek v časopise0231-6625
Beran K.Autonomie a zákon2005část knihy80-86861-06-6
Beran K.Veřejnoprávní korporace2005část knihy80-7357-057-2
Beran K.Právní povaha univerzity2005článek v časopise0231-6625
Beran K.Veřejnoprávní korporace2005část knihy80-7357-057-2
Beran K.Pojem veřejného ústavu2005článek v časopise0231-6625
Beran K.Autonomie a zákon2005část knihy80-86861-06-6
Beran K.Právnické osoby jako nositelky základních práv2005Příspěvek na konferenci
Beran K.Doktrína ultra wires v právním řádu ČR2005Příspěvek na konferenci
Beran K.Právnické osoby jako nositelky základních práv2005Příspěvek na konferenci
Beran K.Doktrína ultra wires v právním řádu ČR2005Příspěvek na konferenci
Beran K.Determinismus ve vztahu k přírodě a právu - Přednáška profesora právní filozofie z právnické fakulty v Salcburku dr. Michaela Thalera na Právnické fakultě UK2004článek v časopise0231-6625
Beran K.Veřejnoprávní subjektivita2004článek v časopise
Beran K.Církevní právnické osoby2004článek v časopise1210-6410
Beran K.Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností reprezentantů kapitálových společností jednat s péčí řádného hospodáře2004článek v časopise1210-6348
Beran K.Veřejnoprávní či soukromoprávní postavení církví v historické retrospektivě2004část knihy80-7201-487-0
Beran K.Relevance interpretace podané advokátem z hlediska závaznosti2003část knihy80-86432-12-2
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111