JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 409

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 313 (mapa)

WWW stránka:

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 10:00 hodinOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Trestní právo

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Policejní akademie ČR

-

-

1998

Univerzita Karlova

Právnická

právo

2002

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Trestní právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

Ph.D.

Veřejné právo III

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2007

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od r. 2003 do r. 2006

Městský soud v Praze

Justiční čekatel

1,0

Od r. 2006 do r. 2012

Obvodní soud pro Prahu 2

Předseda senátu

1,0

Od r. 2008 dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

0,5

Od r. 2013 dosud

Městský soud v Praze

Předseda senátu

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Trestní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2002-2003

Uni Regensburg

Německo

2 semestry

studijní

2011

Uni Bern

Švýcarsko

3 měsíce

studijní

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od r. 2007 dosud

Probační a mediační služba ČR

ČR

Lektor

Od r. 2012 dosud

Justiční akademie ČR

ČR

Lektor

Od r. 2012 dosud

Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR

ČR

Člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Rekodifikace trestního práva procesního

konference

Praha/ČR

2008

Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního soudu

Olomoucké právnické dny

konference

Olomouc/ČR

2009

Nová úprava forem trestné činnosti

Trestní odpovědnost právnických osob

konference

Praha/ČR

2013

Zajištění účasti právnických osob na trestním řízení

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2007

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

angličtina

pasivně

 

Monografie
Trestní zákoník a trestní řád. Praha, Leges, 2010 (1. vyd.), 2011 (2. vyd.), 2012 (3. vyd.), 2013 (4. vyd.) - spoluautor
Trestní odpovědnost právnických osob. Praha, C.H.Beck, 2012 - spoluautor
Trestní řád. Komentář. 7. vyd. Praha, C.H.Beck, 2013 - spoluautor

Učebnice a učební texty
Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. Praha, C.H.Beck, 2006 (1. vyd.), 2012 (2. vyd.)
Trestní právo hmotné. Praha, Leges, 2009 (1. vyd.), 2010 (2. vyd.), 2013 (3. vyd.) – spoluautor
Trestní právo procesní. Praha, Leges, 2010 (1. vyd.), 2011 (2. vyd.), 2013 (3. vyd.) - spoluautor
Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. Praha, ASPI, 2005 (1. vyd.), 2008 (2. vyd.), 2011 (3. vyd.) - spoluautor
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 2. vyd. Praha, Leges, 2008 - spoluautor
Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha, Leges, 2010 (1. vyd.), 2013 (2. vyd.)


Odborné články
Zamyšlení nad trestným činem opilství - § 201a TZ. Kriminalistika, 2002, č. 4, s. 266 a násl.
Změníme s novým trestním zákoníkem též systém znaků trestného činu? Navrhovaný trestní zákoník z pohledu německého systému znaků trestného činu – srovnávací studie. AUC Iuridica, 2002, č. 4, str. 21 a násl.
Postavení garanta u nepravých omisivních deliktů. Trestněprávní revue, 2003, č. 8, str. 227 a násl., č. 9, str. 259 a násl.
Ještě k privilegovaným skutkovým podstatám. Trestní právo, 2004, č. 3, str. 22 a násl., č. 4, str. 9 a násl.
Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi). Trestněprávní revue, 2006, č. 2, str. 33 a násl., č. 3, str. 69 a násl.
Ještě k trestnému činu opilství. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, str. 32 a násl.
Ještě k nepříčetnosti podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže (zejména ke vztahu § 5 odst. 1, 2 ZSM a § 12 TrZ). Trestněprávní revue, 2006, č. 10, str. 293 a násl.
Trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona. Bulletin advokacie, 2007, č. 1, str. 24 a násl.
Nové znění skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona. Bulletin advokacie, 2007, č. 2, str. 30 a násl., č. 3, str. 32 a násl.
Vývoj právní úpravy nepříčetnosti na našem území. Trestní právo, 2007, č. 4, str. 35 a násl., č. 5, str. 37 a násl., č. 6
Doba trvání trestu zákazu činnosti a zákazu pobytu a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestněprávní revue, 2007, č. 8, str. 224 a násl.
Odpovědnost providerů se zaměřením na odpovědnost Host-Providera a Access-Providera. AUC Iuridica, 2008, č. 4, str. 107 a násl.
Nové pojetí trestného činu krádeže. Trestněprávní revue, 2009, č. 10, str. 291
Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2011, č. 3, str. 65 a násl. (spoluautor)
Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb., Trestněprávní revue, 2013, č. 2, str. 29 a násl. (spoluautor)


Příspěvky ve sbornících
Příspěvek k nauce o vině. In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 278 a násl.
Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního soudu. In: Universitas Carolina Facultas Iuridica, Sborník č. 41: Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Praha: PF UK, 2008
Nová úprava forem trestné činnosti. Sborník (Olomoucké právnické dny). PF UP. Olomouc: PF UP, 2009, str. 42 a násl.
Kdy a jak dlouho lze konat zkrácené přípravné řízení aneb sporný výklad § 179b odst. 4 tr. řádu. In: Na křižovatkách práva: Pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Praha, C.H.Beck, 2011, str. 243 a násl.
Zajištění účasti právnických osob na trestním řízení. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 264 a násl.
 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L., Říha J. , et al.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Říha J.Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí2018část knihy978-80-210-8921-1
Říha J., Púry F.Nejvyšší soud České republiky: K některým podmínkám trestní odpovědnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky...2018článek v časopise1213-5313
Říha J., Púry F.Nejvyšší soud České republiky: K akcesoritě účastenství, k nezdařenému a bezvýslednému návodu trestného činu2018článek v časopise1213-5313
Říha J.Třídění trestných činů podle pachatele2018část knihy978-80-7400-709-5
Jelínek J., Pelc V., Říha J., Heranová S., Sovák Z., Bruna E.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif2017kniha978-80-7502-230-1
Jelínek J., Hasch K., Heranová S., Kopečný Z., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Tlapák Navrátilová J., Stejskal V., Syková A., Tejnská K.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2017kniha978-80-7502-236-3
Říha J.Rozhodování soudce v přípravném řízení a jeho příslušnost2017článek v časopise1214-3758
Říha J.Rozhodování soudce v přípravném řízení a jeho příslušnost - současnost a budoucnost2017článek v časopise1214-3758
Jelínek J., Ščerba F., Říha J., Sovák Z., Bruna E., Heranová S.Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou2016kniha978-80-7502-106-9
Jelínek J., Danková K., Hasch K., Hrušáková M., Tlapák Navrátilová J., Nett A., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Stejskal V., Syková A., Ščerba F.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část2016kniha978-80-7502-120-5
Gřivna T., Bohuslav L., Herczeg J., Říha J., Sýkora M., Tlapák Navrátilová J., Vanduchová M., Vokoun R., Novotný O.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2016kniha978-80-7552-085-2
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H., Říha J. , et al.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Jelínek J., Říha J., Sovák Z.Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů2015kniha978-80-7502-066-6
Říha J.Trestní soudnictví v zahraničí - mezinárodní srovnání (Soustava trestních soudů na Slovensku)2015článek v časopise1213-5313
Říha J.Soustava trestních soudů v Rakousku2015článek v časopise1213-5313
Říha J.Soustava trestních soudů v Německu2015článek v časopise1213-5313
Gřivna T., Říha J.Amnestie prezidenta republiky ze dne 1.1.2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb2013článek v časopise1213-5313
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K., Říha J. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Bohuslav L., Gřivna T., Vokoun R., Navrátilová J., Říha J., Vanduchová M.Příklady z trestního práva hmotného a procesního2013kniha978-80-87576-60-1
Gřivna T., Říha J.Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku2011článek v časopise1213-5313
Jelínek J., Draštík A., Hasch K., Herczeg J., Jirásek J., Navrátilová J., Syková A., Ščerba F., Říha J.Trestní právo procesní2011kniha978-80-87212-92-9
Říha J.Kdy a jak dlouho lze konat zkrácené přípravné řízení aneb sporný výklad §179b odst. 4 TrŘ2011část knihy978-80-7400-388-2
Novotný O., Gřivna T., Herczeg J., Navrátilová J., Vanduchová M., Říha J., Vokoun R.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2011kniha978-80-7357-607-3
Říha J.Nové pojetí trestného činu2009článek v časopise1213-5313
Říha J.Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního soudu. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Říha J.Odpovědnost providererů se zaměřením na odpovědnost Host-Providera a Access-Providera. 2008článek v časopise0323-0619
Říha J.Příspěvek k pojetí viny. 2008část knihy978-80-7357-365-2
Gřivna T., Vokoun R., Novotný O., Říha J., Vanduchová M.Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního2005kniha80-7357-097-1
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111